Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Peter Grandits: Model of Literary Instruction through Narrative Identity
 2. Teuta Ramadani Rasimi: Semantične jezikovne zmožnosti razumevanja in izražanja oseb z motnjo sluha

Magistrska dela (28)

 1. Vanda Jereb: Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju
 2. Petra Korošec: Primerjava opismenjevanja v pedagoškem konceptu montessori in opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino
 3. Jasmina Novak: Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok
 4. Andreja Škulj: Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu
 5. Ana Gerčar: Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca
 6. Cveta Rošer: Spodbujanje družinske pismenosti
 7. Anja Tkalec: Pripovedovanje zgodbe petletnih otrok z avtistično motnjo
 8. Nina Zrimšek: Razumevanje koncepta tiska/knjige v predšolskem obdobju
 9. Maja Novak: Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju
 10. Katarina Petrič: Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami
 11. Maja Komotar: Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti v predšolskem obdobju
 12. Katarina Fijavž: Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja
 13. Ana Praprotnik: Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok
 14. Mateja Jagodić: Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo
 15. Jaka Hliš, Špela Mihelčič: Razvijanje predpisalnih spretnosti otrok, starih od 4 do 5 let, v javnem vrtcu in vrtcu montessori
 16. Simon Kveder: Implementacija elementov pedagogike montessori na področje jezika v Kurikulumu za vrtce
 17. Tea Blagus: Prepričanja staršev in strokovnih delavcev vrtca o funkcionalni pismenosti in uporabi IKT v vrtcu
 18. Nives Krajnc: Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem
 19. Blažka Gaberc: Spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja s pomočjo glasbenih dejavnosti po Edgarju Willemsu
 20. Vanda Turuk: Metode pomoči z umetnostjo kot podpora govornemu izražanju predšolskih otrok
 21. Jona Brodar: Uporaba presejalnega testa Teddy Talk za ugotavljanje govorno-jezikovnega razvoja otrok med 4. in 5. letom starosti
 22. Anja Moškerc: Otrokovo pripovedovanje zgodbe z nevronskim odzivom
 23. Polona Juvan: Bralne navade vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev
 24. Martina Marovšek: Stališča vzgojiteljev predšolskih otrok do digitalne pismenosti
 25. Ana Ocvirk: Vloga vzgojitelja v govorno-jezikovnem razvoju otrok, katerih slovenščina ni prvi oz. materni jezik
 26. Urban Prosen: Spodbujanje otrokove verbalizacije
 27. Anja Krivec, Tina Jerman: Bralne navade vzgojiteljev in staršev predšolskih otrok
 28. Tomaž Kocman: Prednosti toki pone kot prvega tujega jezika predšolskih otrok

Diplomska dela (139)

 1. Monika Krvina, Sabina Mlakar: Stališča strokovnjakov do biblioterapije
 2. Mateja Jagodić: Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce
 3. Ana Oražem: Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v prvi starostni skupini
 4. Tanja Burja: Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 1 leta do 2 let
 5. Darinka Grabljevec: Razlike v pripovedovanju otrok staršev z različno stopnjo izobrazbe
 6. Veronika Kokovnik: Vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju
 7. Nina Popović: Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok
 8. Alenka Jalovec: Bralne navade staršev predšolskih otrok
 9. Anita Novak Valant: Pomen znanja slovenskega jezika za uspešno integracijo neslovensko govorečih otrok v slovenske vrtce
 10. Beti Karakatič: Usvajanje jezika okolja s pomočjo lutk na dvojezičnem območju
 11. Nina Zrimšek: Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v zgodnjem šolskem obdobju
 12. Katja Kocmur: Najpogostejše govorne napake v drugem starostnem obdobju
 13. Nina Golob: Starši predšolskih otrok in njihove bralne navade
 14. Kristina Primožič: Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok
 15. Dijana Miladić: Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu
 16. Urška Ažman: Uporaba vaj za boljšo izgovorjavo v drugem starostnem obdobju
 17. Lejla Testen: Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok
 18. Luka Sterle: Funkcionalna pismenost vzgojiteljev v vrtcu
 19. Tanja Žagar: Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti
 20. Nina Trdin: Razvijanje otrokovega govora ob slikanici
 21. Laura Strah: Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih sester
 22. Katja Vlašič: Govorno nastopanje otrok v vrtcu in prvem razredu osnovne šole
 23. Mojca Bilban: Govorno-jezikovne motnje predšolskih otrok in vpliv staršev nanje
 24. Katarina Medved: Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju
 25. Anja Pikl: Medijska vzgoja in predšolski otrok
 26. Nina Orehek: Vloga umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu
 27. Tanja Zarabec: Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Mokronožci
 28. Maja Vrbinc: Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega govornega razvoja
 29. Karmen Mihelčič: Primerjava funkcionalne pismenosti vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu osnovne šole
 30. Monika Benda: Govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju
 31. Kristina Lotrič: S slikanico razvijamo otrokovo besedišče
 32. Dominika Štular: Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za jezikovno nadarjene otroke v vrtcu
 33. Polona Juvan: Didaktične strategije za razvoj govora pri naglušnih otrocih
 34. Vesna Korošec: Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti
 35. Tanja Latinović: Medijska pismenost in predšolski otroci
 36. Lara Grbec: Prepričanja strokovnih delavcev v vrtcu o razvoju dvojezičnosti pri otrocih
 37. Iva Kramar: Vloga vzgojiteljev in staršev v spodbujanju porajajoče se pismenosti predšolskih otrok v času COVID-19
 38. Janja Vinarnik: Pomen bralne značke v predšolskem obdobju
 39. Anastazija Pograjc: Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih
 40. Katja Kveder: Pomen prepletanja izbranih kurikularnih vsebin skozi gibalne dejavnosti
 41. Anja Moškerc: Analiza slikopisov v revijah Ciciban in Cicido
 42. Jasna Kveder: Primerjava področja jezika v slovenskem kurikulumu za vrtce (1999) s področjem jezika v evropskih in neevropskih dokumentih
 43. Nastja Omahna, Suzana Omahna: Pripovedovanje zgodb otrok, starih od 3 do 6 let
 44. Neja Glavač: Razvoj nejezikovnega sporazumevanja na drugi stopnji NTC-učenja
 45. Ajda Novak: Govorno-jezikovne dejavnosti v vrtcu med pandemijo covida-19
 46. Katja Pečenković: Slikanica brez besedila kot sredstvo spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja predšolskega otroka
 47. Lena Jakopič: Vloga vzgojiteljev, učiteljev in knjižničarjev pri vključevanju otrok priseljencev v bralne dejavnosti
 48. Alja Tičar: Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca
 49. Katarina Berčan: Didaktični materiali za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu
 50. Martina Smerdelj: Raba narečja v primorskih vrtcih
 51. Barbara Vidmar: Sociopragmatične spretnosti slišečih ter gluhih in naglušnih predšolskih otrok, vključenih v vrtec
 52. Nina Jamnikar: Knjiga ali tablični računalnik kot sredstvo spodbujanja otrokovega govornega razvoja
 53. Aleksandra Sofrić: Vzgojiteljeva bralna pismenost
 54. Tanita Cizelj: Večjezični projekt
 55. Maša Samsa: Vloga staršev pri branju v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju
 56. Kristina Kordič: Preverjanje razumevanja koncepta tiska/knjige v skupini 5-6 let starih otrok v Otroškem vrtcu Metlika
 57. Eva Pleško: Gibalno-plesne zgodbe v povezavi z naravo in družbo
 58. Pia Grižon: Kaj in koliko brati otrokom v vrtcu
 59. Sonja Kralj: Vloga staršev v procesu razvijanja otrokove pismenosti v predšolskem obdobju
 60. Tamara Praček: Sodelovanje vzgojiteljev, logopedov in staršev pri prepoznavanju in odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu
 61. Saša Osolin: Predopismenjevanje v vrtcu
 62. Andreja Kern: Otrokova raba dvojine v izbranih slovenskih vrtcih in šolah
 63. Leona Gombač: Stališča profesoric oz. profesorjev razrednega pouka do rabe slovenščine kot učnega jezika
 64. Tjaša Kastelic: Vloga knjižnega projekta in z njim povezanih dejavnosti pri predopismenjevanju od 5 do 6 let starih otrok
 65. Nuša Žveglič: Stališča vzgojiteljev do vključevanja otrok priseljencev v vrtce
 66. Nina Modrijan: Uvajanje znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke v vrtcu
 67. Anja Ažman Janežič: Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 5 do 6 let
 68. Vesna Germ: Izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur otrok priseljencev v slovenskih osnovnih šolah
 69. Jasmina Prepadnik: Družinska pismenost v vsakdanjem življenju
 70. Tamara Bastarda: Kriteriji za izbor kakovostne literature v vrtcih
 71. Blaž Ukmar: Dvojezičnost v predšolskem obdobju
 72. Simona Turičnik: Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu
 73. Urška Boštic: Medijska vzgoja v vrtcu
 74. Romana Janežič: Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori
 75. Špela Torkar: Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po načelih NTC in Kurikuluma za vrtce
 76. Mima More: Vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole
 77. Ana Kovač: Vloga knjižnice v vrtcu
 78. Ana Leš: Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce
 79. Nina Valič: Sodelovanje staršev pri spodbujanju govornega razvoja otrok, starih od 2 do 4 let
 80. Lana Kaštelan: Uporaba slikanice pri razvijanju otrokovega besedišča
 81. Sara Ložar: Mnenja staršev o branju z otrokom v predšolskem obdobju
 82. Urška Zupančič: Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji
 83. Petra Žnidarčič: Vzgojiteljeva raba narečja v štajerskih vrtcih
 84. Daša Lampič: Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa
 85. Špela Mur: Raba slikanice brez besedila
 86. Katarina Praprotnik: Stališča vzgojiteljev in staršev do bralne značke v vrtcu
 87. Ana Ocvirk: Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti s pomočjo slikanice
 88. Nuša Cegnar: Vpliv aktivizirajoče knjige na razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti v drugi starostni skupini vrtca
 89. Hana Kumar: Odnos staršev predšolskih otrok do družinske pismenosti
 90. Alenka Cimerman: Bralna pismenost študentov Pedagoške fakultete
 91. Klara Japelj: Zavedanje koncepta knjige pri otrocih, starih od 5 do 6 let
 92. Katja Fink, Kaja Jordan: Otrokovo pripovedovanje zgodbe ob slikanici brez besedila
 93. Nika Pirnovar: Vloga jezikovnih kompetenc predšolskih vzgojiteljev v govorno-jezikovnem razvoju otroka
 94. Gaja Kerovec de Morais: Vloga družinskega branja pri otrokovem pripovedovanju zgodbe
 95. Janez Novljan: Raba narečnega govora v slovenskih vrtcih
 96. Ana Možek: Pismenost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja v vrtcu
 97. Tea Blagus: Dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu
 98. Zala Hafnar: Pravljica kot biblioterapevtsko sredstvo v vrtcu
 99. Urška Skobe: Biblioterapija kot del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu
 100. Maja Dragan: Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o rabi knjižnega jezika v vrtcu
 101. Nika Konestabo: Raba narečja v podeželskem in mestnem primorskem vrtcu
 102. Maša Lamut, Ema Justin: Razlike v pripovedovanju otrok ob slikanici brez besedila glede na izobrazbo staršev in spol otroka
 103. Karin Pulević: Stališča vzgojiteljev in učiteljev do rabe problemskih slikanic v vrtcu/šoli
 104. Anja Mlakar: Partnerski odnos vrtca in staršev – kazalnik kakovosti družinskega branja
 105. Daša Janže: Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju
 106. Katja Kamnar: Otrokovo pripovedovanje zgodbe v drugem starostnem obdobju
 107. Anita Majetić: Znakovni jezik za slišeče dojenčke in malčke
 108. Sabina Sečnik: Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti po načelih konvergentne pedagogike v Vrtcu Hansa Christiana Andersena (Enota Lastovica)
 109. Jerneja Škrbina Božič: Ugotavljanje razumevanja koncepta knjige in tiska v predšolskem obdobju
 110. Petra Čelešnik: Funkcionalna pismenost vzgojiteljic
 111. Mateja Vaz Fernandes: Dvojezičnost v predšolskem obdobju
 112. Vesna Istenič: Spodbujanje branja v predšolskem obdobju
 113. Manja Čepin: Razlike med otrokovim pripovedovanjem ob slikanici pred branjem in po prebrani vsebini
 114. Neli Vajda: Vloga slikanice v govornem razvoju predšolskega otroka
 115. Bojan Latin: Porajajoča se pismenost v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Kočevje
 116. Naja Volavšek: Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja
 117. Manca Zupan: Verbalno nasilje v vrtcu
 118. Urška Drolc: Razvoj govora in pomen slušne pozornosti v predšolskem obdobju
 119. Klavdija Levičnik: Odnos vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do rabe slovenščine v vrtcu
 120. Katja Oman: Verbalno nasilje nad otroki in odraslimi v vrtcu
 121. Sandra Kregar: Bibarije in prstne igre za malčke
 122. Maja Jurgalič: Govorno-jezikovni razvoj in gibalne spodbude v predšolskem obdobju
 123. Urban Prosen: Verbalno nasilje v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah
 124. Tina Vrtačič: Pripovedovanje zgodb po kriteriju koherentnosti in kohezivnosti ter vpliv družinskega branja na govorno-jezikovni razvoj otrok
 125. Neža Petrovčič: Posredovanje vrednot v predšolskem obdobju
 126. Katarina Vračar Gavrilović: Vzgojiteljeva raba neknjižnega jezika v vrtcu
 127. Katarina Turk: Narečni govor vzgojiteljic in predšolskih otrok v dolenjskih vrtcih
 128. Petra Šuštar: Pomen družinske pismenosti za razvoj in učenje govora predšolskih otrok
 129. Vid Grašič: Primerjava predbralnih in predpisalnih spretnosti slovenskih in danskih 5-letnih otrok
 130. Teja Zalokar: Slikanica kot sredstvo spodbujanja otrokovega čustvenega doživljanja
 131. Irena Zupan: Zavedanje koncepta tiska pri otrocih, starih od 5 do 6 let
 132. Anita Novosel: Vpliv staršev na otrokovo bralno pismenost v drugem starostnem obdobju
 133. Neja Golež: Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih s posebnimi potrebami
 134. Tadeja Kovačič: Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja z dodatno strokovno pomočjo v predšolskem obdobju
 135. Hana Tavčar: Verbalno nasilje v predšolskem obdobju
 136. Maja Rogelj: Medijska pismenost in njen pomen za delo v vrtcu
 137. Renata Filipić: Raba slikanice brez besedila v vrtcu
 138. Tadeja Absec: Raba pravljice kot terapevtskega sredstva v vrtcu
 139. Noemi Vinčec: Stališča vzgojiteljic/vzgojiteljev do rase in rasizma ter do obravnave z njima povezanih tem v predšolskem obdobju

Druga dela (29)

 1. Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce
 2. Gordana Schmidt: Igre zaupanja in sodelovanja
 3. Tatjana Devjak, Anita Jug Došler, Tatjana Hodnik Čadež, Nada Turnšek, Darija Skubic, Jera Gregorc, Dušan Krnel, Vesna Geršak, Helena Korošec, Bogdana Borota, Uršula Podobnik, Rajka Bračun Sova: Kurikularna področja
 4. Darija Skubic: Jezikovno in nejezikovno izražanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia
 5. Darija Skubic: Stališča vzgojiteljev do zgodnje pismenosti v Sloveniji
 6. Darija Skubic: Vpliv vzgojiteljevih vprašanj na otrokovo sporazumevalno zmožnost
 7. Darija Skubic: Pedagoški govor v vrtcu/šoli
 8. Tatjana Devjak, Anita Jug, Tatjana Hodnik Čadež, Nada Turnšek, Darija Skubic, Jera Zajec, Dušan Krnel, Vesna Geršak, Helena Korošec, Bogdana Borota, Uršula Podobnik, Rajka Bračun Sova: Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013
 9. Jera Zajec, Darija Skubic: Uvod
 10. Tatjana Devjak, Darija Skubic: Predgovor
 11. Tatjana Devjak, Darija Skubic, Alenka Polak, Vasja Kolšek: Predšolska vzgoja : od starega k novemu
 12. Polona Gradišek, Maja Umek, Nada Turnšek, Darija Skubic: Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov (Zbornik povzetkov ob strokovnem posvetu Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju)
 13. Darija Skubic, Blažka Gaberc, Janez Jerman: Supportive development of phonological awareness through musical activities according to Edgar Willems
 14. Darija Skubic, Mojca Juriševič: Human creativity is a complex phenomenon
 15. Martin Česnik, Darija Skubic: Razvoj in uporaba vseh čutil, spodbujanje in omogočanje vseh oblik izražanja: jezikovno izražanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia
 16. Tatjana Devjak, Marcela Batistič Zorec, Janez Vogrinc, Darija Skubic, Sanja Berčnik: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti
 17. Petra Knap: Uporaba jezika pri simbolni igri malčkov
 18. Marjana Jovanovska: Raziskujemo in ustvarjamo knjigo – participacija otrok v vrtcu
 19. Darija Skubic, Alenka Vidrih: Preschool education studentsʼ attitude towards inclusion in preschool educational context
 20. Darija Skubic: Stališča študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani do slovenščine kot učnega jezika
 21. Darija Skubic: Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot pomemben del zgodnje pismenosti
 22. Mateja Dagarin Fojkar, Darija Skubic: Prepričanja študentov predšolske vzgoje o učenju in zgodnjem poučevanju tujega jezika v Sloveniji
 23. Darija Skubic: Slovenščina v vzgoji in izobraževanju v očeh študentk in študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
 24. 100 jezikov na čutni poti
 25. Gordana Schmidt: Gibalne igre v dvojicah
 26. Gordana Schmidt: Zgodbe za "tibetančke"
 27. Mateja Dagarin Fojkar, Mirjam Grahut, Darija Skubic: Teacher competences for teaching English as a foreign language in the first educational cycle of primary education
 28. Tatjana Devjak, Darija Skubic: Predgovor
 29. Mojca Juriševič, Darija Skubic: Teachersʼ perception of creativity in preschool children