Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Urška Valjavec: Socio-ekonomski dejavniki sprememb nakupovalnih navad družinskih gospodinjstev pri oskrbi z živili v Sloveniji v času gospodarske krize
 2. Urška Levičnik: Oblikovanje strategije franšiznega sistema za podjetje Sensilab

Bsc theses (68)

 1. Dominik Kukovec: Osebna prodaja in vodenje prodajnega osebja v slovenskih pohištvenih podjetjih
 2. Miha Mohorič: Zasnova informacijske podpore proizvodnje kuhinj
 3. Karmen Brišar: Oglaševanje pohištvenega podjetja Alples d.d.
 4. Janez Novak: Plosko sestavljivo pohištvo
 5. Luka Trontelj: Razvoj otroškega pohištva za spanje
 6. Aleš Poznič: Strateško planiranje razvoja lesarstva na Savinjsko Šaleškem območju
 7. Stanislav Bizjak: Vodenje in motiviranje v majhnih lesnih podjetjih
 8. Tomaž Figar: Prenova poslovnega modela podjetja za opremljanje interierjev
 9. Emil Vlahović: Razvoj otroške hojce
 10. Dejan Trampuš: Razvoj pohištva za hotele
 11. Tomaž Petkoš: Vpliv izbire vrste sestanka na uspešnost reševanja konfliktov pri vodenju v lesnem podjetju
 12. Tomaž Smolej: Razvoj raztegljive jedilniške mize
 13. Luka Drobnič: Razvoj pisarniškega pohištvenega programa
 14. Domen Kocjančič: Prenova spletne strani za boljšo prepoznavnost podjetja na spletu
 15. Ines Rotar: Ocenjevanje lastnosti kuhinj v procesu nakupnega odločanja s conjoint analizo
 16. Miha Jukić: Analiza pomembnosti kriterijev pri oglaševanju lesnih izdelkov in storitev
 17. Miran Dolinšek: Razvoj mestne klopi
 18. Marko Lesjak: Analiza razvoja pohištvenega programa Kolorina
 19. Gašper Mlakar: Izdelava iverne plošče glede na zahteve uporabnika
 20. Jani Bertoncelj: Tržno razvijanje in testiranje novega izdelka
 21. Jaka Srebot: Uvajanje sistema 20 ključev v podjetje Mizarstvo Vidmar d.o.o.
 22. Andrej Urbančnik: Razvoj otroške zibke
 23. Gregor Ferk: Upravljanje časa v proizvodnem procesu lesnega podjetja
 24. Milenko Vukojević: Oblikovanje in uvajanje blagovne znamke Syd Cross
 25. Klemen Kermc: Razvoj jedilniškega stola
 26. Martin Zupanc: Gospodarjenje z zalogami v podjetju Mizarstvo Zupanc
 27. David Plantan: Razvoj servirnega vozička
 28. Jure Kos: Uporaba sestavin tržnokomunikacijskega spleta v slovenskih pohištvenih podjetjih
 29. Matej Janežič: Analiza nekaterih tehnološko-tehničnih in socioloških parametrov zamenjave linije za prototipne izdelke
 30. Matjaž Finžgar: Reorganizacija proizvodnje lesnega podjetja
 31. Janže Blatnik: Odnos Slovencev do lesa in lesnih izdelkov
 32. Janez Smrekar: Reševanje konfliktov v lesnem podjetju
 33. Damjan Sitar: Razvoj in konstrukcija lahkega oblazinjenega sedežnega pohištva
 34. Peter Kurnik: Izbira informacijskega sistema za manjše lesno podjetje
 35. Stojan Mrzlikar: Analiza objav Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 36. Jernej Škulj: Možnosti zamenjave šefovskega vodenja z managerskim pri vodenju proizvodnje v lesnem podjetju
 37. Darja Antolin: Razvoj novega programa pohištva za vrtce
 38. Peter Zorko: Vpliv gospodarske recesije na način motiviranja zaposlenih v slovenskih lesnih podjetjih
 39. Tanja Prezelj: Izbor pakirne linije v lesnem podjetju
 40. Primož Andrejašič: Prenova informacijske podpore proizvodnemu procesu v manjšem lesnoindustrijskem podjetju
 41. Tomaž Vilar: Razvoj izdelka s pomočjo metode razvoja funkcij kakovosti
 42. Nenad Salopek: Dvig konkurenčnosti v stolarni
 43. Cene Šubic: Strateški model razvoja podjetništva v lesarstvu
 44. Janez Juhart: Možnosti in ovire za večjo rabo lepljenega lesa v stavbarstvu
 45. Franci Vovko: Osebna prodaja kot orodje tržno-komunikacijskega spleta v lesnoindustrijskem podjetju
 46. Matej Drnovšek: Javnomnenjska raziskava o vplivu rabe lesa na zdravo bivalno okolje
 47. Robert Jelenc: Analiza upravičenosti žagarskega obrata v Selški dolini
 48. Nataša Gostiša: Razvoj novih proizvodov v podjetju za izdelavo vrat in podbojev
 49. Danijel Mihajlović: Uvajanje odprtokodne programske opreme v slovenska lesna podjetja
 50. Branko Kovač: Koncept učinkovitega ravnanja manjšega lesnega podjetja
 51. Boštjan Zupan: Reorganizacija proizvodnje po nakupu linije za oplaščanje elementov podbojev
 52. Igor Lavrič: Analiza salonov pohištva v Sloveniji
 53. Miran Nemanič: Razvoj sistemskega kopalniškega pohištva
 54. Peter Pačnik: Prenova in informatizacija izdelave kosovnic v podjetju Gorenje, Notranja oprema d.o.o.
 55. Tomislav Vrbnjak: Bibliografske in vsebinske značilnosti člankov v reviji Les
 56. Štefan Hrovat: Informacijski vidiki naročanja materiala v manjših lesnoindustrijskih podjetjih
 57. Gregor Cerar: Poslovna in namenska računalniška programska oprema v lesnih podjetjih
 58. Gregor Bračun: Razvoj modela za motorni čoln
 59. Špela Prezelj: Uporaba nekaterih metod in modelov za management v podjetju Alples d.d.
 60. Rok Frol: Nadgradnja obstoječega sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem v podjetju Svea, lesna industrija, d.d., Zagorje
 61. Tomaž Žerovnik: Ocena primernosti sistemov za ravnanje odnosov s kupci (CRM- sistemi) v manjšem lesnem podjetju
 62. Erik Fatur: Analiza upravičenosti nakupa nove tehnologije v podjetju Javor Pivka d.d., PC Pohištvo
 63. Martin Mlakar: Uvajanje informacijskega sistema v podjetju LIP Radomlje d.d.
 64. Bernard Likar: Poslovno povezovanje v lesarstvu z vidika razvoja grozdov
 65. Andrej Štaleker: Alternativna metoda določanja vsebnosti prostega formaldehida
 66. Nina Ramšak: Informacijski vidik optimizacije procesa planiranja proizvodnje v lesnem podjetju
 67. Uroš Dolar: Primerjava kakovosti in cene dveh sistemov površinske obdelave notranjih vrat
 68. Aleksander Banič: Uvedba novega sistema za spremljanje proizvodnje v Pohištvu Brežice d.d.

Other documents (31)

 1. Aleksandra Lazarević, Branko Glavonjić, Leon Oblak, Miljan S. Kalem, Dragan Čomić: Analysis of operational efficiency of wooden chair manufacturing companies in Serbia using DEA
 2. Leon Oblak, Matej Jošt, Jože Kropivšek: Ocena možnosti razvoja in trženja proizvodov iz bukovine
 3. Leon Oblak, Andreja Pirc Barčić, Kristina Klarić, Manja Kitek Kuzman, Petra Grošelj: Evaluation of factors in buying decision process of furniture consumers by applying AHP method
 4. Jože Kropivšek, Petra Grošelj, Leon Oblak, Matej Jošt: A comprehensive evaluation model for wood companies websites based on the AHP/R-TOPSIS method
 5. Denis Jelačić, Andreja Pirc Barčić, Leon Oblak, Darko Motik, Petra Grošelj, Matej Jošt: Sustainable production management model for small and medium enterprises in some South-Central EU countries
 6. Matjaž Šivic, Leon Oblak: Razvoj izdelka v lesni industriji z metodo razvoja funkcij kakovosti
 7. Leon Oblak, Branko Glavonjić, Andreja Pirc Barčić, Teja Bizjak, Petra Grošelj: Preferences of different target groups of consumers in case of furniture purchase
 8. Leon Oblak, Anton Zupančič, Miha Jukič: Model for the evaluation of television commercials of timber companies
 9. Leon Oblak, Borut Kričej: Vrednotenje površinskih sistemov in izbira premaznega sistema z večkriterijskim odločitvenim modelom
 10. Leon Oblak, Darko Motik: Analiza življenjskega ciklusa proizvoda kot pomoč pri oblikovanju uspešne poslovne strategije v pohištvenih podjetjih
 11. Leon Oblak: Metodologija za diagnosticiranje obstoječega ekološkega stanja in izbiro optimalnih odločitev v lesnoindustrijskih sistemih
 12. Leon Oblak: Metodologija reševanja ekonomsko-ekoloških problemov v lesnoindustrijskih podjetjih
 13. Denis Jelačić, Leon Oblak: Planiranje zalog z metodo diskretnega determinističnega dinamičnega programiranja
 14. Leon Oblak: Ugotavljanje kritičnih ekoloških problemov in določanje okoljevarstvene strategije v lesnoindustrijskih podjetjih z ABC analizo
 15. Jože Kropivšek, Leon Oblak: Kako se lotiti gradnje informatike v lesnoindustrijskem podjetju (predlog)
 16. Marko Štrukelj, Leon Oblak, Tom Levanič: Razširjenost specializirane programske opreme v lesni obrti in industriji končnih izdelkov
 17. Gašper Sitar, Leon Oblak: Skrajševanje nastavitvenih časov v podjetju
 18. Andrej Potočnik, Denis Jelačić, Leon Oblak: Pomen subjektivnih ocen pri odločitvenih procesih in model celostne zasnove odločanja v lesarskem podjetju
 19. Leon Oblak: Pomen znanja in motivacije v podjetjih
 20. Leon Oblak, Boštjan Podlesnik: Nadzor in vodenje zalog v lesnem podjetju s pomočjo A-B-C in X-Y-Z analize
 21. Denis Jelačić, Leon Oblak, Mariana Sedliačikova, Živka Meloska: Investicije v podjetja za predelavo lesa in proizvodnjo pohištva v nekaterih državah srednje in jugovzhodne Evrope
 22. Leon Oblak: Knowledge management in the companies - strategy
 23. Leon Oblak, Igor Lipušček: Intuitive decision-making in a model of integral decision-making scheme
 24. Jože Kropivšek, Leon Oblak: The impact of business informatics develpoment on business operations in Slovenian wood industry companies
 25. Leon Oblak, Jože Kropivšek, Igor Lipušček: Skrajševanje nastavitvenega časa na štiristranskem skobeljnem stroju z metodo SMED
 26. Igor Lipušček, Leon Oblak, Lidija Zadnik Stirn: Model za razvrščanje izdelkov kosovnega pohištva iz lesa glede na obremenjevanje okolja med procesom izdelave
 27. Mariana Sedliačikova, Denis Jelačić, Josef Drábek, Leon Oblak: Suggested approach to the financial controlling in wood enterprises
 28. Boštjan Novak, Leon Oblak: Analiza pomembnosti informacij za planiranje in vodenje proizvodnje v lesnih podjetjih
 29. Tomislav Grladinović, Leon Oblak, Jože Kropivšek, Tomislav Poršinsky, Denis Jelačić, Darko Motik: The research of virtual production in wood industry
 30. Leon Oblak, Boštjan Novak, Igor Lipušček, Jože Kropivšek: Launching work orders into production of wood enterprise with the multi-criteria decision-making method
 31. Jože Kropivšek, Cene Šubic, Leon Oblak: Entrepreneurship in wood economy and a proposition for an entrepreneurial model