Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Kornelija Marzel: Analiza institucij varuha človekovih pravic s poudarkom na legalnosti in legitimnosti
 2. Naja Marot: Presoja vloge prostorske zakonodaje v slovenskem sistemu prostorskega planiranja

Magistrska dela (82)

 1. JANJA GRUBIČ: POSTOPKI IN ANALIZA PREDNOSTI TER SLABOSTI INTERNACIONALIZACIJE VISOKEGA ŠOLSTVA
 2. MATEJA ZAVRL: VLOGA IN VPLIV STRANSKIH UDELEŽENCEV V POSTOPKIH IZDAJE GRADBENIH IN UPORABNIH DOVOLJENJ
 3. TADEJ OPRČKAL: ANALIZA USPEŠNOSTI PROGRAMOV PRI INTEGRACIJI TUJCEV V IZBRANIH DRŽAVAH
 4. MAJA FAJDIGA: NORMATIVNA, PRIMERJALNA IN PROCESNA ANALIZA NOVE REGULACIJE PRIJAVE PREBIVALIŠČA
 5. NIVES DROBNIČ: UPRAVNI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE IZBRISANIH IN FINANČNE POSLEDICE
 6. ADRIJANA RIBIČ: PROBLEMATIKA UPRAVNE IN SODNE PRISTOJNOSTI NA PODROČJU ZAŠČITE OTROK
 7. MARIJA RUTAR: ANALIZA UVELJAVLJANJA PRAVICE DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI DELU SODNEGA SVETA
 8. TANJA ĐURIĆ: ANALIZA POMENA NAČELA MATERIALNE RESNICE V SOCIALNIH ZADEVAH
 9. MIŠO KOJIĆ: Problematika vloge Ustavnega sodišča pri presoji zakonitosti upravnopravnih aktov
 10. KAJA OTONIČAR: ANALIZA USPOSABLJANJ INŠPEKTORJEV V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI
 11. ENEJA ZADRAVEC: PROBLEMATIKA IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OGLAŠEVANJA OB OBČINSKIH CESTAH
 12. ANDREJA MRAVINEC SLOKAR: PRIMERJAVA KONCESIJSKEGA IN LICENČNEGA SISTEMA IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV
 13. VLADO KORAŽIJA: PROCESNO-SISTEMSKA ANALIZA IZDAJE ODLOČB O VRNITVI TUJCEV
 14. ANITA DELAK: PROBLEMATIKA KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC V UPRAVNIH ZADEVAH V PRISTOJNOSTI OMBUDSMANA
 15. JERNEJA FORNAZARIČ: PROBLEMATIKA ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
 16. ANJA KARLIN: ANALIZA DELOVANJA CARINSKIH ORGANOV NA PODROČJU VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
 17. ANŽE REZAR: POMEN TEMELJNIH NAČEL V UPRAVNIH POSTOPKIH Z ANALIZO SODNE PRAKSE
 18. NATAŠA RAJAK: ANALIZA PROBLEMATIKE IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OBČINSKIH CEST
 19. TJAŠA VOZEL: RAZVOJ DAVČNEGA PROCESNEGA PRAVA IN PODROČNE JUDIKATURE V IZBRANIH DRŽAVAH
 20. Anja Novak: ANALIZA KRČENJA SOCIALNIH TRANSFERJEV IN UPRAVIČENCEV V PRISTOJNOSTI CENTROV ZA SOCIALNO DELO
 21. Julija Pajk: Pravna analiza regulacije informacij javnega značaja v Sloveniji in na Švedskem
 22. Petja Telban: Lastnost in položaj stranke v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
 23. Alen Jevtović: Procesnopravna analiza Zakona o tujcih, mednarodna primerjava in upravna praksa
 24. Tine Jurič: Analiza izpodbijanja odločitev policije v hitrem prekrškovnem postopku
 25. Ana Šter: Položaj strank po prostorskih in gradbenih predpisih
 26. Marko Stele: Dostop do informacij javnega značaja v sodstvu
 27. Vanja Vidic: Vloga spoznavnih dopolnilnih virov za policijo v prekrškovno-procesnem pravu - študija primera upravne svetovalnice
 28. Ivana Gajić: Vpliv uporabe skupnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v javnem sektorju (model CAF) na učinkovitost malih upravnih enot v Sloveniji
 29. Katarina Rihtaršič: Procesnopravna študija uveljavljanja pravic in obveznosti študentov
 30. Mateja Bregant: Procesnopravna analiza črpanja evropskih sredstev s študijo primera evropskega socialnega sklada
 31. Urša Jeretina: Upravni vidiki alternativnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji, Hrvaški in Evropski uniji
 32. Maja Markuža: Učinkovitost pravnih sredstev v upravnih zadevah
 33. Nina Komočar: Procesnopravna analiza dometa dostopa do informacij javnega značaja v izbranih državah
 34. Marjetka Gradišnik: Uporaba prava Evropske unije v postopku zavrnitve vstopa na zunanji schengenski meji Republike Slovenije
 35. Anton Pirih: Analiza izbranih institutov upravnih postopkov na področju notranjih zadev glede njihovega izvajanja v tujini
 36. Katja Trtnik: Pravni status ter funkcije javnih in zasebnih vrtcev
 37. Damijana Pugelj: Procesna analiza odmere komunalnega prispevka
 38. Anita Potočnik: Procesno-pravna analiza problematike pridobivanja evropskih sredstev iz strukturnih skladov
 39. Matjaž Povše: Pravna analiza zakonske ureditve varnosti na smučiščih
 40. Urša Ivanc: Procesno pravno varstvo javnega interesa na področju zdravil
 41. Mateja Sinreih: Analiza dilem o vročanju v upravni in sodni praksi
 42. Sonja Kutnjak: Procesna analiza varstva dohodninskega zavezanca v Sloveniji in na Hrvaškem
 43. Barbara Kračan: Ombudsman in koncept dobre uprave v upravnih postopkih
 44. Sara Mučič: Analiza upravne in sodne prakse kot podlaga za konceptualno redefinicijo inšpekcijskega nadzora
 45. Ina Sajovic: Molk organa kot ovira odprte javne uprave v upravno-sodni praksi
 46. Urška Kmetič Muri: Procesna analiza vpogleda v lastne osebne podatke
 47. Dean Stepančič: Analiza postopkov, nosilcev in aktov pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov in področnega nadzora
 48. Slavko Kugler: Analiza zaposlovanja oseb v izbranih programih Evropskega socialnega sklada
 49. Andreja Založnik: Funkcionalna analiza upravnih enot v Sloveniji s poudarkom na kategorizaciji uradnikov po zahtevnosti dela
 50. Dejana Robič: Analiza in dileme uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku v akreditacijskem postopku
 51. Željana Adamović: Študija položaja, pooblastil in odgovornosti uradnika na upravni enoti
 52. Petra Zupin: Analiza izbranih sistemskih vidikov in trendov štipendiranja v Sloveniji
 53. Simona Klokočovnik: Procesna analiza sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja prostorskih aktov občine
 54. Cvetka Bogdan: Analiza specialne procesne zakonodaje in judikature pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 55. Ines Golob: Analiza vpogleda v spis in vročanja v upravnih, kazenskih in pravdnih postopkih
 56. Janja Tavčar: Analiza izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah
 57. Petra Oreški: Pravni položaj imigrantov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji
 58. Jožica Strle Mankuč: Procesna analiza razlastitve kot instrumenta za uresničevanje prostorskih planov na lokalni ravni
 59. Špela Povše: Študija reorganizacije davčne in carinske službe v Finančno upravo Republike Slovenije
 60. Irena Marčič: Pravica in postopek za pridobitev azila - trendi v Evropski uniji in Republiki Sloveniji
 61. Tadeja Savnik Ivanuša: Upravno-procesna analiza inšpekcijskega nadzora nad zasebnim varovanjem gostinskih lokalov
 62. Katja Slemenšek: Izbrani procesno-pravni vidiki registracije samostojnih podjetnikov
 63. Vidka Mužar: Študija procesne ureditve vodenja habilitacijskih postopkov na Univerzi v Ljubljani
 64. Lucija Račel: Analiza pristojnosti in delovanja inšpektorata za javno upravo
 65. Boštjan Podgornik: Statusna in procesno-pravna analiza delovanja naravovarstvenih nadzornikov v Triglavskem narodnem parku
 66. Petra Pate: Procesno-pravna analiza izvajanja konzularnih zadev kot upravnih
 67. Margarita Emeršič: Uspešnost mestnega redarstva Ljubljana s poudarkom na pravnem varstvu kršiteljev
 68. Ksenija Oblak: Lastnost in položaj strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 69. Majda Miklavčič: Analiza izdaje gradbenih dovoljen elektrodistribucijskim podjetjem kot investitorjem
 70. Helena Truden: Razvoj varstva pravic zavezancev v slovenskem davčnem postopku
 71. Maja Godec: Problematika izterjave članskega prispevka Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
 72. Gabrijela Mlinar: Vloga upravnih enot pri regulaciji prometa s kmetijskimi zemljišči
 73. Barbara Gruden: Procesna pravilnost izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil za nezakonite posege v prostor
 74. Andrej Medvešek: Analiza prenove procesne ureditve pregona prekrškov
 75. Nataša Kosmina: Odprava administrativnih ovir s sistemom e-VEM za gospodarske družbe
 76. Barbara Leskovšek: Upravna znanost v Sloveniji po habilitacijskih in raziskovalnih področjih
 77. Katja Sinkovič: Zakonitost in učinkovitost davčnega inšpekcijskega nadzora
 78. Zvezdana Kraševec: Usmerjenost upravnih enot v večje zadovoljstvo strank
 79. Nuša Orel: Kritična ocena nomotehnične ureditve Zakona o prekrških (ZP-1) s poudarkom na formalni zakonitosti
 80. Anita Kozel: Obvladovanje tveganj v neodvisnih državnih organih s študijo primerov
 81. Silvo Košir: Policija kot prekršovni organ in dileme hitrega prekrškovnega postopka z analizo kazalnikov učinkovitosti PP Ljubljana Vič
 82. Tina Konečnik: Ustanovitev občinskega javnega zavoda na področju kulture - s študijo primera Zavoda za kulturo in turizem Kostel

Diplomska dela (236)

 1. KATJA BUČAR: ANALIZA POSTOPKA IZDAJE DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE V FINANČNEM SISTEMU
 2. Anja Kotar: PROBLEMATIKA PRAVNE UREDITVE OSEBNIH PODATKOV V UPRAVNIH POSTOPKIH
 3. GLORIJA BEČAJ: ANALIZA UREDITVE UPRAVNEGA POSTOPKA PO PODROČNI IN SPLOŠNI ZAKONODAJI
 4. TINA WITWICKY: ANALIZA UČINKOVITOSTI PRAVNIH SREDSTEV V UPRAVNEM POSTOPKU
 5. MARJANCA VERHOVEC: ANALIZA UČINKOVITOSTI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NAD IZBRANIMI IZVAJALCI GOSTINSKE DEJAVNOSTI.
 6. GREGA RUDOLF: ANALIZA REGULACIJE IN KRŠITVE NAČELA ZASLIŠANJA STRANKE V UPRAVNIH POSTOPKIH
 7. URŠKA RIBIČ: ANALIZA DELOVANJA INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
 8. ANJA PLANKAR: ANALIZA POSTOPKA ZAPOSLOVANJA TUJCEV IZ DRŽAV NEKDANJE JUGOSLAVIJE
 9. NINA FRLAN: PROCESNA ANALIZA POSTOPKA PRIDOBITVE STATUSA INVALIDNE OSEBE
 10. ŠPELA CERAR: UPORABA AVTO KAMERE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 11. SAFET BAJRIĆ: PROCESNA ANALIZA VPISA V EVIDENCE ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
 12. JURE JEVNIKAR: IZREKANJE GLOB POLICIJE IN NJIHOVA IZVRŠBA
 13. Ana Marija Rusl: VARSTVO PRAVIC V UPRAVNIH STVAREH PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
 14. VALENTINA VEGELJ STRAŠEK: ANALIZA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KOT INŠPEKCIJSKEGA IN PREKRŠKOVNEGA ORGANA
 15. MATJAŽ TOMAŽIČ: ANALIZA IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE
 16. DAVID BERTALANIČ: ANALIZA POSTOPKA SPREJEMA SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
 17. ANAMARIJA PAVLIĆ: ANALIZA POROČIL OMBUDSMANA V UPRAVNO-NOTRANJIH ZADEVAH
 18. ŠPELA POGAČAR: OBRAVNAVA OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI IN OPRAVILNO NESPOSOBNIH V UPRAVNIH POSTOPKIH
 19. KAJA PAK: UPORABA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU V POSTOPKU REGISTRACIJE VOZILA
 20. TADEJA PIPAN: ANALIZA RAZLASTITEV NEPREMIČNIN V JAVNO KORIST
 21. VITA OSOLIN: PRIMERJAVA POSTOPKA DAVČNE IN CIVILNE IZVRŠBE NA DENARNE OBVEZNOSTI
 22. JANA BATIČ: ANALIZA PRAKSE VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC V UPRAVNIH POSTOPKIH V OBDOBJU 2014–2016
 23. BARBARA KOZLOVIČ: ANALIZA PRITOŽB V UPRAVNEM POSTOPKU S POUDARKOM NA PODROČJU SOCIALE
 24. VANJA MARIJA ĐURASEVIČ: PRAVNA NARAVA IN POSTOPKI e-NAPOTNIC V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
 25. NIKA SIRK: UPRAVNI POSTOPKI UVELJAVLJANJA IZBRANIH PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
 26. Špela Javoršek: RAZMERJA MED SPLOŠNIM IN POSEBNIMI UPRAVNIMI POSTOPKI
 27. PRIMOŽ HRIBAR: UČINKOVITOST SREDSTEV DAVČNE IZVRŠBE V SLOVENIJI
 28. MAJA PLIBERŠEK: PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA INPOENOSTAVITEV UPRAVNIH POSTOPKOV
 29. ALENKA DOLANC: ANALIZA POSTOPKA VPISA OTROKA V VRTEC
 30. MAJA VESEL: ANALIZA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
 31. Katarina Slišković: Pravno varstvo strank in javnega interesa v posamičnih upravnih zadevah
 32. Anja Lašič: Reševanje bolniškega staleža v okviru upravnega postopka
 33. Anja Polšak: Analiza postopkov vpisa in izbrisa samostojnega podjetnika posameznika iz Poslovnega registra Slovenije
 34. Klemen Baumkircher: Analiza izdanih gradbenih dovoljen za objekte državnega pomena
 35. Tanja Oberstar: Analiza izvršbe na upravne nedavčne denarne obveznosti
 36. Aleksandra Karner: Analiza sprememb carinskih postopkov po evropski uredbi od leta 2016
 37. Mitja Kobe: Postopkovni vidiki uvoza in izvoza blaga v cestnem prometu ob vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo
 38. Matej Bergant: Postopki izdaje dovoljen za bivanje in delo športnikom tujcem v Sloveniji
 39. Nataša Savernik: Upravni postopki v pristojnosti upravnih enot
 40. Jakob Lukežič: Pravna sredstva v davčnih postopkih
 41. Špela Štembal: Analiza učinkovitosti davčnega nadzora
 42. Vesna Jurgec: Pridobitev gradbenega dovoljenja - primerjalna študija med Slovenijo in Avstrijo
 43. Lea Bučinel: Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca
 44. Barbara Pečoler: Upravni postopki glede dodeljevanja sredstev za razvoj kmetijstva
 45. Blaž Tkalec: Komuniciranje organov in strank v upravnem postopku - s študijo primera zavoda za prestajanje zapora in empirično raziskavo
 46. Maja Pirman: Inšpekcijski nadzor na področju zasebnega varovanja
 47. Martina Stolnik: Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja
 48. Rok Ihan: Stranka v upravnem postopku in njeno zastopanje
 49. Lana Hadler: Reforma slovenske javne uprave s poudarkom na uslužbenskem sistemu
 50. Nina Bitenc: Pritožba v upravnih zadevah
 51. Suzana Krajnc: Učinkovitost upravne enote Laško v upravnih zadevah
 52. Klavdija Radojčič: Pravni in upravljavski vidiki reforme slovenske javne uprave in e-uprave
 53. Mišo Kojić: Zakonitost konkretnih upravnih aktov v upravnem postopku
 54. Tjaša Celestina: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 55. Gorazd Hočevar: Postopek tehtanja tovornih vozil v cestnem prometu
 56. Klavdija Simrajh: Analiza postopka izdaje gradbenega dovoljenja
 57. Dejan Beranič: Temelji davčnega sistema in davčnega postopka
 58. Marjeta Tivold: Pritožba v upravnih zadevah na primeru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 59. Aida Omanović: Teorija in praksa razumnega roka v upravnem sporu
 60. Barbara Kolman: Analiza kršitev človekovih pravic v upravnem postopku po letnih poročilih varuha
 61. Amir Ramič: Klasično in elektronsko komuniciranje organov in strank v upravnem postopku
 62. Janja Tavčar: Delovanje davčne inšpekcije
 63. Jerneja Fornazarič: Državna štipendija po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 64. Maja Šturbej: Pravna sredstva v upravnem postopku
 65. Mitja Kovač: Učinkovitost izvajanja upravnih zadev v malih upravnih enotah
 66. Tina Stražar: Varstvo javne koristi v upravnem postopku
 67. Primož Šribar: Vročanje sodnih in upravnih pisanj
 68. Tina Sušec: Razvoj kakovosti slovenske javne uprave - študija zadovoljstva zaposlenih in strank na upravnih enotah
 69. Zdenka Avbelj: Sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v Evropski uniji
 70. Lara Stanković: Postopki centra za socialno delo pri sprejemu ukrepov za zaščito otroka
 71. Nataša Komidar: Občinske inšpekcije in redarstvo v Občini Loška dolina - pravni, dejanski in problemski vidik
 72. Mitja Grajfoner: Postopkovna analiza prehoda tujcev čez državno mejo
 73. Mitja Rebernak: Upravna inšpekcija
 74. Nina Lazar: Pravna sredstva v upravnem postopku in upravnem sporu
 75. Matej Grošelj: Vpliv politike v slovenskem medijskem prostoru
 76. Marjetka Ozimek: Raba zakona o splošnem upravnem postopku v rednem postopku o prekršku
 77. Anja Ogrin: Upravna enota kot prekrškovni organ po zakonu o motornih vozilih
 78. Tatjana Gašpar: Pravna sredstva v upravnem postopku
 79. Andrej Biček: Analiza repatriacije v letalskem prometu na mejnem prehodu Brnik
 80. Polona Kržič: Pravna ureditev osnovnošolskega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
 81. Sabina Katić: Inšpektorat RS za šolstvo in šport kot prekrškovni organ
 82. Rok Gašper: Upravni postopek oddaje otroka v zavod
 83. Primož Zupan: Analiza statusa in delovanje specialne enote v policiji
 84. Sara Mučič: Upravna inšpekcija
 85. Milena Šegan: Upravni spor
 86. Barbara Šešerko: Udeleženci v upravnih postopkih
 87. Ajda Dacar: Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja
 88. Vesna Podgoršek: Uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti po zakonu o urejanju trga dela
 89. Nastja Pavlič: Dostop do informacij javnega značaja
 90. Tilen Ivanetič: Pomen in obličnost gradbenega dovoljenja kot upravne odločbe z analizo vzorcev upravnih enot
 91. Gaber Čebulj: Analiza kršitev človekovih pravic v upravnih postopkih po letnih poročilih varuha v obdobju od 2007-2010
 92. Aleksandra Nježić: Dokazovanje v upravnih postopkih
 93. Suzana Trček: Upravni postopki v pristojnosti občin s študijo primera okolja Občine Žiri
 94. Darijo Kerić: Postopek davčnega nadzora
 95. Janja Grubič: Raba ZUP pri uveljavljanju izbranih pravic in obveznosti študentov
 96. Jana Pajžlar: Postopek odmere dohodnine
 97. Eva Valner: Postopki in učinkovitost upravne inšpekcije
 98. Tjaša Ogrinc: Davčna izvršba
 99. Barbara Podržaj: Retroaktivnost in upravno-pravni akti
 100. Nena Frančeškin: Vloga varuha človekovih pravic pri nadzoru nad delom državne uprave
 101. Mateja Kirbiš: Analiza kršitev v upravnih postopkih po letnih poročilih informacijskega pooblaščenca v obdobju od 2010 do 2013
 102. Lea Klemenčič: Javna pooblastila na področju zasebnega varovanja
 103. Jan Baksa Lesjak: Postopek pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja za nedovoljene gradnje
 104. Maja Ruparčič: Vročanje v rednem sodnem in hitrem postopku o prekršku
 105. Urša Oven: Pravni vidiki e-poslovanja agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 106. Ana Ralović: Upravni postopki v pristojnosti občin na področju komunalnih zadev
 107. Peter Črnivec: Obravnava in postopkovna ureditev cestno prometnih prekrškov
 108. Simon Ostanek: Davčni postopek in utaja davkov
 109. Pia Pungartnik: Status in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije
 110. Tamara Nešić: Upravnopravni vidiki davčne izvršbe
 111. Rozalija Smrekar: Pravna ureditev odmere komunalnega prispevka
 112. Franci Beribak: Analiza razvoja skupnih občinskih uprav v Sloveniji
 113. Brigita Lukman: Posebni upravni postopek izdaje in spremembe gradbenega dovoljenja
 114. NATAŠA ABRAM: ANALIZA UPORABE MODELOV KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI V OBČINAH JUGOVZHODNE SLOVENIJE
 115. Štefan Posilovič: Priprava občinskega prostorskega akta s študijo primera občine Zreče
 116. Matic Tržan: Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku z oceno davčne osnove
 117. Polona Zakrajšek: Varstvo pravic pred Evropskim sodiščem za človekove pravice s poudarkom na upravnih zadevah
 118. Sinita Šuligoj: Upravni postopki v pristojnosti centrov za socialno delo
 119. Špela Prenar: Položaj in zadovoljstvo strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 120. Veronika Prikeržnik: Pristojnosti in učinkovitosti upravne inšpekcije
 121. Tjaša Starc: Davčni inšpekcijski nadzor
 122. Nina Pečjak: Pridobivanje državne štipendije študenta ter otroškega dodatka zanj njegovim staršem
 123. Boris Lebar: Pritožba v upravnih postopkih
 124. Iris Juhart: Status in pristojnosti inšpektorata RS za šolstvo in šport
 125. Matjaž Iršič: Pristojnosti in organizacija slovenske policije
 126. Anita Janžekovič: Postopki oddaje neprofitnih stanovanj v najem v Mestni občini Ljubljana
 127. Mojca Matoz: Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja v Sloveniji
 128. Petra Zupin: Varstvo osebnih podatkov bolnika v bolnišnici Golnik - KOPA
 129. Barbara Kračan: Delo Varuha človekovih pravic RS na področju splošnih upravnih postopkov
 130. Tina Ojsteršek: Nadzor nad dostopom do informacij javnega značaja kot elementom transparentnosti delovanja občin
 131. Kristina Matovič: Inšpekcijski upravni nadzor
 132. Zdenka Kolar: Inšpekcijski postopki na področju preprečevanja in zaposlovanja dela na črno
 133. Janez Kušar: Načelo sorazmernosti v inšpekcijskih stvareh na občinski ravni
 134. Helena Kolman: Faze upravnega postopka
 135. Matej Dolenec: Vodenje prekrškovnih postopkov na področju cestnega prometa
 136. Janja Mateja Trupej: Zaposlovanje v institucijah Evropske unije
 137. Tina Rakovec: Pristojnosti in naloge Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo
 138. Urška Kalčič: Upravni postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
 139. Katarina Jugovic: Pridobivanje pravic mater študentk
 140. Andreja Marinko: Inšpekcijski nadzor na področju šolstva in športa
 141. Peter Jug: Položaj in pristojnosti Vlade Republike Slovenije
 142. Tatijana Racič: Pomen in postopki overitev
 143. Janja Erjavec: Komuniciranje organov in strank v upravnem postopku (splošno in na UE Grosuplje)
 144. Tina Humar: Vodenje upravnih postopkov v osnovnih šolah
 145. Danijela Potočnik: Komuniciranje organov in strank v upravnem postopku
 146. Klavdija Žnidarec: Odločba in sklep
 147. Nataša Rocner: Davčna izvršba
 148. Tadej Krušič: Upravni postopki na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 149. Vida Macura: Upravljanje družbe Street tour, d.o.o., Portorož
 150. Meta Sajovic: Izvršba v upravnih postopkih
 151. Jelena Svjetlica: Davčni inšpekcijski nadzor
 152. Janja Bakšič Dornik: Pomen Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost na razvoj kakovosti v Upravni enoti Krško
 153. Maja Markuža: Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 154. Anja Egelič: Kakovost in odličnost v javni upravi s študijo primera
 155. Tomaž Kapus: Postopek prepoznave znakov prisotnosti psihoaktivnih snovi v cestnem prometu
 156. Darja Jovanovič: Sklenitev zakonske zveze v Upravni enoti Kranj
 157. Sandi Vajngerl: Vročanje v upravnih in sodnih postopkih
 158. Katja Telič: Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij
 159. Vlasta Veselič: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 160. Sandra Obrovac: Lastninska pravica s poudarkom na upravno pravnih vidikih
 161. Nadja Oberstar: Uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 162. Ana Jereb: Pravna sredstva v upravnem postopku
 163. Andreja Malek: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 164. Silvana Ahlin: Postopek odmere dohodnine
 165. Marijana Arsova: Zakonodajni postopek v Sloveniji v primerjavi z Italijo
 166. Andrejka Cirnski: Varstvo pravic v upravnem sporu
 167. Nina Umek: Javne službe na lokalni ravni - primer občine Tržič
 168. Špela Bajt: Pravice otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 169. Nina Komočar: Primerjava delovanja informacijskega pooblaščenca v Sloveniji in Veliki Britaniji
 170. Petra Plazar: Posebni upravni postopek - izdaja gradbenega dovoljenja
 171. Aleksandra Golec: Policija kot prekrškovni organ
 172. Vesna Mesec: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 173. Marko Panić: Hitri prekrškovni postopek policije pri obravnavi kršitev javnega reda in miru
 174. Sabina Vlašić: Pokrajine
 175. Vesna Breznikar: Pravna sredstva v upravnem postopku
 176. Tadeja Dušič: Postopek zasedbe prostega delovnega mesta v organih državne uprave s študijo dveh primerov
 177. Petra Mlakar: Regulacija posebnih upravnih postopkov v zakonodaji - izbrani primeri
 178. Monika Cirkulan: Notar in njegove pristojnosti na področju uprave
 179. Adriana Kozlovič: Skupne občinske uprave
 180. Urška Lončar: Carinski postopki
 181. Marko Curhalek: Inovacije v javnem sektorju skozi vidik javnopolitičnega ukrepa
 182. Mateja Ločičnik: Spoštovanje temeljnih načel upravnih postopkov z vidika strank
 183. Metka Bizjak: Dostopnost do informacij javnega značaja v Sloveniji in na Irskem
 184. Sara Oset: Pojem in predmet upravnega spora
 185. Katja Birk: Pristojnosti in organizacija občinske uprave - primer občin Domžale in Moravče
 186. Maja Jagodic: Inšpekcijski upravni postopki v pristojnosti zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
 187. Urška Mezek: Pristojnosti in organizacija državne uprave
 188. Semira Brkić: Uveljavljanje pravic tujcev v pristojnosti upravnih enot
 189. Maja Pilko: Davčni postopek
 190. Monika Zemunović: Inšpekcijski nadzor pri gradnji objektov
 191. Karmen Marija Kelher: Delovna inšpekcija
 192. Mateja Židanek: Plače javnih uslužbencev na diplomatsko - konzularnih predstavništvih RS v tujini
 193. Karmen Boštjančič Gombač: Disciplinski postopek v Slovenski vojski
 194. Barbara Trelc: Posebni upravni postopek registracije vozil
 195. Olga Oberstar: Uveljavljanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev
 196. Anita Selan: Izvajanje davčne izvršbe v času gospodarske krize
 197. Aleša Mesec: Zagotavljanje zadovoljstva strank na Ministrstvu za obrambo
 198. Vesna Kovačič: Davčni inšpekcijski nadzor s študijo primera
 199. Arnela Zahirović: Delovanje upravne enote Ljubljana - Izpostava Bežigrad
 200. Martina Jeras: Primerjava postopkov sklenitve zakonske zveze in registracije istospolne partnerske skupnosti
 201. Tilen Pajek: Informacije javnega značaja
 202. Anja Novak: Vročanje v upravnem postopku
 203. Gordana Vladisavljević: Procesni vidiki pravice do državne štipendije
 204. Teja Mozetič: Prenehanje delovnega razmerja v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti
 205. Rok Piciga: Pravna narava in vrste (u)pravnih norm in aktov
 206. Bojan Pevulja: Upravni spor
 207. Katarina Rihtaršič: Inšpekcijski upravni postopki v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za delo
 208. Marjeta Vodušek: Izredna pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku
 209. Dragica Ovčjak: Pristojnost v upravnem postopku
 210. Branko Pušenjak: Reorganizacija upravnih enot
 211. Josip Majstorović: Hitri prekrškovni postopek v policiji - analiza spreminjanja regulacije s poudarkom na obsegu pooblastil
 212. Peter Jalen: Pristojnosti in status informacijskega pooblaščenca
 213. Irena Francelj: Razvoj upravnega procesnega prava v Sloveniji
 214. Vilma Tekavc: Postopek sprejemanja posamičnih upravnih aktov občinskega sveta
 215. Katja Žerovnik: Pridobitev gradbenega dovoljenja
 216. Vesna Lebar: Posamični upravni akti
 217. Špela Fabijan: Davčna izvršba
 218. Biljana Radak: Postopek pridobitve vstopnega vizuma za državljane Bosne in Hercegovine
 219. Anka Kokalj: Upravna in notarska overitev
 220. Sebastjan Prosenc: Policijska pridržanja v cestnem prometu
 221. Edita Sagadin: Izvršba na nepremičnino
 222. Minka Tončič: Upravna overitev
 223. Darja Mlakar: Izvajanje mojstrskih izpitov kot javno pooblastilo obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
 224. Polona Mrak: Načelo sorazmernosti v inšpekcijskih zadevah
 225. Marija Šparovec: Varstvo osebnih podatkov pacientov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 226. Urša Habjan: Obveznosti javnega naročnika ob graditvi objekta
 227. Barbara Mar: Posebni upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja
 228. Petra Režonja: Naloge in organizacija občinske uprave s poudarkom na medobčinski inšpekciji v Prekmurju
 229. Julija Pajk: Upravne overitve
 230. Natalija Jež Lipanje: Izvrševanje kazenskih sankcij v Republiki Sloveniji
 231. Katarina Debevec: Uveljavljanje pravic iz straševskega varstva kot javno pooblastilo centrov za socialno delo
 232. Renata Planinšek: Dokazovanje - primerjava med upravnimi in sodnimi postopki
 233. Ivanka Rus: Razvoj davčnega postopka od leta 1991-2008 s predlogi sprememb ZDAVP-2
 234. Karmen Štefančič: Predkupna pravica občine na nepremičninah - procesna in druga vprašanja
 235. Polonca Rozman: Dokazna sredstva v upravnem postopku
 236. Silva Bratanič: Podrejena raba ZUP v matičnih zadevah

Druga dela (45)

 1. Jana Štirn: Procesno-pravna narava in problematika identifikacije za namene davka na dodano vrednost
 2. Polonca Kovač: Javna pooblastila centrov za socialno delo v upravnem postopku
 3. Janez Stare, Barbara Gruden, Polonca Kovač: The Management of complaints in Slovene public administration
 4. Polonca Kovač, Nina Tomaževič: Quality management in selected European public administrations
 5. Janez Stare: Upravno poslovanje
 6. Polonca Kovač, Tina Sever: Praktikum za upravni postopek in upravni spor
 7. Iztok Rakar: Praktikum za pravno ureditev javne uprave
 8. Polonca Kovač: Praktikum za posebne upravne postopke
 9. Polonca Kovač: Praktikum za upravni postopek in upravni spor
 10. Polonca Kovač, Grega Virant, Bojan Tičar, Štefka Korade Purg, Iztok Rakar: Pravna ureditev javne uprave
 11. Polonca Kovač, Janez Stare: MPA studentsʼ involvement in research - administrative consultation wiki case study
 12. Polonca Kovač: Effective adjudication through administrative appeals in Slovenia
 13. Polonca Kovač: Praktikum za Upravno procesno pravo (774) - naloge za študente pri seminarskem delu
 14. Polonca Kovač: Fighting administrative silence - from traditional fiction of negative act to the recognition of a claim?
 15. Polonca Kovač: The continuity (and discontinuities) of reforms in Slovene public administration
 16. Polonca Kovač: "Kadrovanje v javni upravi nikoli ne bo povsem apolitično"
 17. Polonca Kovač: Effectiveness of legal remedies in administrative proceedings
 18. Polonca Kovač: Professional competence exams and training in the Slovenian civil service (current situation and trends)
 19. Iztok Rakar: Praktikum za pravno ureditev javne uprave
 20. Iztok Rakar: Praktikum za pravno ureditev javne uprave
 21. Polonca Kovač: Rechtsnatur der neuen Akte im Steuerverfahren in Slowenien
 22. Iztok Rakar: Praktikum za pravno ureditev javne uprave
 23. Polonca Kovač: Praktikum za posebne upravne postopke
 24. Polonca Kovač: Praktikum za upravni postopek in upravni spor
 25. Polonca Kovač, Nina Tomaževič: National assessment of excellence in Slovenian public administration - pilot project 2007
 26. Polonca Kovač, Grega Virant, Bojan Tičar, Štefka Korade Purg, Iztok Rakar: Pravna ureditev javne uprave
 27. Polonca Kovač: Pokrajine in javna pooblastila - nekaj izhodišč
 28. Nina Tomaževič, Polonca Kovač: Zadovoljstvo sodelavcev kot element kakovosti v visokem šolstvu - primer dobre prakse
 29. Polonca Kovač: Building good governance by access to information in administrative matters - trends in Slovenia, Croatia and Serbia
 30. Ivan Koprić, Polonca Kovač, Anamarija Musa: Agencies between expertise, politics and law
 31. Polonca Kovač, Mitja Dečman: Implementation and change of processual administrative legislation through an innovative Web 2.0 solution
 32. Polonca Kovač: The Continuous modernisation of public administration in Slovenia
 33. Polonca Kovač: Trendi razvoja slovenske javne uprave kot nacionalne politike
 34. Polonca Kovač: Javna uprava v znamenju ljudi
 35. Polonca Kovač, Bojan Stanonik: Reforma slovenske javne uprave - interesna analiza med javnimi uslužbenci v državni upravi
 36. Polonca Kovač: Zakon o davčnem postopku v okviru odprave administrativnih ovir - med cilji in prakso
 37. Polonca Kovač, Barbara Leskovšek: Innovativeness as part of quality and excellence development in the Slovenian public administration
 38. Polonca Kovač, Marko Bidovec, Petra Mlakar: (Ne)spoštovanje varstva osebnih podatkov - primer enotne upravne listine?
 39. Polonca Kovač: Integracija modela odličnosti EFQM in sistema uravnoteženih kazalnikov BSC v javni upravi
 40. Polonca Kovač, Tina Konečnik: Novosti davčnega inšpekcijskega nadzora po ZDAVP-2
 41. Barbara Gruden, Polonca Kovač: Procesne posebnosti upravnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja
 42. Polonca Kovač: The never-ending story of public administration reform in Slovenia
 43. Polonca Kovač, Iztok Rakar, Žiga Andoljšek, Barbara Leskovšek: Reorganizacija občinske uprave - primer Nove gorice
 44. Polonca Kovač: Občevanje organov in strank v sodobnem upravnem postopku
 45. Polonca Kovač: Evropski upravni prostor - realnost ali mit