Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Kornelija Marzel: Analiza institucij varuha človekovih pravic s poudarkom na legalnosti in legitimnosti
 2. Matej Babšek: Evalvacija reorganizacije centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji z vidika izbranih modelov javnega upravljanja

MSc theses (107)

 1. Tina Konečnik: Ustanovitev občinskega javnega zavoda na področju kulture - s študijo primera Zavoda za kulturo in turizem Kostel
 2. Silvo Košir: Policija kot prekršovni organ in dileme hitrega prekrškovnega postopka z analizo kazalnikov učinkovitosti PP Ljubljana Vič
 3. Anita Kozel: Obvladovanje tveganj v neodvisnih državnih organih s študijo primerov
 4. Nuša Orel: Kritična ocena nomotehnične ureditve Zakona o prekrških (ZP-1) s poudarkom na formalni zakonitosti
 5. Zvezdana Kraševec: Usmerjenost upravnih enot v večje zadovoljstvo strank
 6. Katja Sinkovič: Zakonitost in učinkovitost davčnega inšpekcijskega nadzora
 7. Irena Vrenčur: Analiza obdavčitve nenapovedanih dohodkov posameznikov
 8. Barbara Leskovšek: Upravna znanost v Sloveniji po habilitacijskih in raziskovalnih področjih
 9. Nataša Kosmina: Odprava administrativnih ovir s sistemom e-VEM za gospodarske družbe
 10. Barbara Gruden: Procesna pravilnost izdaje gradbenih dovoljenj in odmere nadomestil za nezakonite posege v prostor
 11. Andrej Medvešek: Analiza prenove procesne ureditve pregona prekrškov
 12. Gabrijela Mlinar: Vloga upravnih enot pri regulaciji prometa s kmetijskimi zemljišči
 13. Maja Godec: Problematika izterjave članskega prispevka Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
 14. Helena Truden: Razvoj varstva pravic zavezancev v slovenskem davčnem postopku
 15. Majda Miklavčič: Analiza izdaje gradbenih dovoljen elektrodistribucijskim podjetjem kot investitorjem
 16. Ksenija Oblak: Lastnost in položaj strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 17. Margarita Emeršič: Uspešnost mestnega redarstva Ljubljana s poudarkom na pravnem varstvu kršiteljev
 18. Petra Pate: Procesno-pravna analiza izvajanja konzularnih zadev kot upravnih
 19. Boštjan Podgornik: Statusna in procesno-pravna analiza delovanja naravovarstvenih nadzornikov v Triglavskem narodnem parku
 20. Lucija Račel: Analiza pristojnosti in delovanja inšpektorata za javno upravo
 21. Vidka Mužar: Študija procesne ureditve vodenja habilitacijskih postopkov na Univerzi v Ljubljani
 22. Katja Slemenšek: Izbrani procesno-pravni vidiki registracije samostojnih podjetnikov
 23. Tadeja Savnik Ivanuša: Upravno-procesna analiza inšpekcijskega nadzora nad zasebnim varovanjem gostinskih lokalov
 24. Andreja Belec Vrhovec: Kritična analiza predpisov na področju oglaševanja in cestne varnosti v Sloveniji
 25. Marjanca Verhovec: Problematika zaščite hišnih živali skozi inšpekcijski nadzor s študijo primera
 26. Irena Marčič: Pravica in postopek za pridobitev azila - trendi v Evropski uniji in Republiki Sloveniji
 27. NATAŠA RAJAK: ANALIZA PROBLEMATIKE IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OBČINSKIH CEST
 28. ANITA DELAK: PROBLEMATIKA KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC V UPRAVNIH ZADEVAH V PRISTOJNOSTI OMBUDSMANA
 29. ANJA KARLIN: ANALIZA DELOVANJA CARINSKIH ORGANOV NA PODROČJU VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
 30. ANŽE REZAR: POMEN TEMELJNIH NAČEL V UPRAVNIH POSTOPKIH Z ANALIZO SODNE PRAKSE
 31. JERNEJA FORNAZARIČ: PROBLEMATIKA ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
 32. NIVES DROBNIČ: UPRAVNI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE IZBRISANIH IN FINANČNE POSLEDICE
 33. Lilijana Lipič: Sistemski vidiki vročanja upravnih aktov v davčnih postopkih
 34. Grega Rudolf: Svoboda v družbi nadzora? Koncept zasebnosti in varstva osebnih podatkov v koliziji z oblastjo in pod njenim varstvom
 35. Beno Drobnič: ANALIZA PRAVNE REGULACIJE IN NJENEGA IZVAJANJA GLEDE VRAČANJA TUJCEV
 36. Andreja Čop: Procesno-pravna analiza pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo: Med varstvom javnega interesa in odpravo administrativnih ovir
 37. Julija Pajk: Pravna analiza regulacije informacij javnega značaja v Sloveniji in na Švedskem
 38. Petja Telban: Lastnost in položaj stranke v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
 39. Alen Jevtović: Procesnopravna analiza Zakona o tujcih, mednarodna primerjava in upravna praksa
 40. Tine Jurič: Analiza izpodbijanja odločitev policije v hitrem prekrškovnem postopku
 41. Ana Šter: Položaj strank po prostorskih in gradbenih predpisih
 42. Marko Stele: Dostop do informacij javnega značaja v sodstvu
 43. Ivana Gajić: Vpliv uporabe skupnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v javnem sektorju (model CAF) na učinkovitost malih upravnih enot v Sloveniji
 44. Vanja Vidic: Vloga spoznavnih dopolnilnih virov za policijo v prekrškovno-procesnem pravu - študija primera upravne svetovalnice
 45. Katarina Rihtaršič: Procesnopravna študija uveljavljanja pravic in obveznosti študentov
 46. Maja Markuža: Učinkovitost pravnih sredstev v upravnih zadevah
 47. Mateja Bregant: Procesnopravna analiza črpanja evropskih sredstev s študijo primera evropskega socialnega sklada
 48. Marjetka Gradišnik: Uporaba prava Evropske unije v postopku zavrnitve vstopa na zunanji schengenski meji Republike Slovenije
 49. Nina Komočar: Procesnopravna analiza dometa dostopa do informacij javnega značaja v izbranih državah
 50. Anton Pirih: Analiza izbranih institutov upravnih postopkov na področju notranjih zadev glede njihovega izvajanja v tujini
 51. Katja Trtnik: Pravni status ter funkcije javnih in zasebnih vrtcev
 52. Damijana Pugelj: Procesna analiza odmere komunalnega prispevka
 53. Anita Potočnik: Procesno-pravna analiza problematike pridobivanja evropskih sredstev iz strukturnih skladov
 54. Matjaž Povše: Pravna analiza zakonske ureditve varnosti na smučiščih
 55. Sonja Kutnjak: Procesna analiza varstva dohodninskega zavezanca v Sloveniji in na Hrvaškem
 56. Urša Ivanc: Procesno pravno varstvo javnega interesa na področju zdravil
 57. Barbara Kračan: Ombudsman in koncept dobre uprave v upravnih postopkih
 58. Ina Sajovic: Molk organa kot ovira odprte javne uprave v upravno-sodni praksi
 59. Sara Mučič: Analiza upravne in sodne prakse kot podlaga za konceptualno redefinicijo inšpekcijskega nadzora
 60. Dean Stepančič: Analiza postopkov, nosilcev in aktov pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov in področnega nadzora
 61. Urška Kmetič Muri: Procesna analiza vpogleda v lastne osebne podatke
 62. Mateja Sinreih: Analiza dilem o vročanju v upravni in sodni praksi
 63. Urša Jeretina: Upravni vidiki alternativnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji, Hrvaški in Evropski uniji
 64. Slavko Kugler: Analiza zaposlovanja oseb v izbranih programih Evropskega socialnega sklada
 65. Andreja Založnik: Funkcionalna analiza upravnih enot v Sloveniji s poudarkom na kategorizaciji uradnikov po zahtevnosti dela
 66. Dejana Robič: Analiza in dileme uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku v akreditacijskem postopku
 67. Željana Adamović: Študija položaja, pooblastil in odgovornosti uradnika na upravni enoti
 68. Petra Zupin: Analiza izbranih sistemskih vidikov in trendov štipendiranja v Sloveniji
 69. Simona Klokočovnik: Procesna analiza sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja prostorskih aktov občine
 70. Cvetka Bogdan: Analiza specialne procesne zakonodaje in judikature pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 71. Ines Golob: Analiza vpogleda v spis in vročanja v upravnih, kazenskih in pravdnih postopkih
 72. Janja Tavčar: Analiza izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah
 73. Petra Oreški: Pravni položaj imigrantov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji
 74. Jožica Strle Mankuč: Procesna analiza razlastitve kot instrumenta za uresničevanje prostorskih planov na lokalni ravni
 75. Špela Povše: Študija reorganizacije davčne in carinske službe v Finančno upravo Republike Slovenije
 76. Anja Novak: ANALIZA KRČENJA SOCIALNIH TRANSFERJEV IN UPRAVIČENCEV V PRISTOJNOSTI CENTROV ZA SOCIALNO DELO
 77. Tjaša Vozel: RAZVOJ DAVČNEGA PROCESNEGA PRAVA IN PODROČNE JUDIKATURE V IZBRANIH DRŽAVAH
 78. MAJA CUDER: ANALIZA SODNE PRAKSE O VROČANJU V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
 79. ENEJA ZADRAVEC: PROBLEMATIKA IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OGLAŠEVANJA OB OBČINSKIH CESTAH
 80. KAJA OTONIČAR: ANALIZA USPOSABLJANJ INŠPEKTORJEV V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI
 81. VLADO KORAŽIJA: PROCESNO-SISTEMSKA ANALIZA IZDAJE ODLOČB O VRNITVI TUJCEV
 82. ANDREJA MRAVINEC SLOKAR: PRIMERJAVA KONCESIJSKEGA IN LICENČNEGA SISTEMA IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV
 83. MIŠO KOJIĆ: Problematika vloge Ustavnega sodišča pri presoji zakonitosti upravnopravnih aktov
 84. TANJA ĐURIĆ: ANALIZA POMENA NAČELA MATERIALNE RESNICE V SOCIALNIH ZADEVAH
 85. MARIJA RUTAR: ANALIZA UVELJAVLJANJA PRAVICE DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI DELU SODNEGA SVETA
 86. ADRIJANA RIBIČ: PROBLEMATIKA UPRAVNE IN SODNE PRISTOJNOSTI NA PODROČJU ZAŠČITE OTROK
 87. MAJA FAJDIGA: NORMATIVNA, PRIMERJALNA IN PROCESNA ANALIZA NOVE REGULACIJE PRIJAVE PREBIVALIŠČA
 88. TADEJ OPRČKAL: ANALIZA USPEŠNOSTI PROGRAMOV PRI INTEGRACIJI TUJCEV V IZBRANIH DRŽAVAH
 89. Tatjana Rihter: Analiza razvoja samoprijav v davčnih postopkih in vpliva na davčni nadzor
 90. MATEJA ZAVRL: VLOGA IN VPLIV STRANSKIH UDELEŽENCEV V POSTOPKIH IZDAJE GRADBENIH IN UPORABNIH DOVOLJENJ
 91. Urška Ribič: Procesne dileme upravne pritožbe v Sloveniji in primerjava s Hrvaško
 92. Valentina Brečko Čebela: PROCESNOPRAVNE DILEME NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA
 93. JANJA GRUBIČ: POSTOPKI IN ANALIZA PREDNOSTI TER SLABOSTI INTERNACIONALIZACIJE VISOKEGA ŠOLSTVA
 94. Gregor Ferk: PRAVNA ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI UVEDBE NEPREMIČNINSKEGA DAVKA V SLOVENIJI
 95. DANILA SLOVNIK VRANEŠ: PROBLEMATIKA PRISTOJNOSTI DRŽAVE IN OBČIN PRI UREJANJU PLOVBE PO CELINSKIH VODAH
 96. SLAVICA SIMONOVIĆ: DEREGULACIJA POKLICA ARHITEKTA NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA V SLOVENIJI
 97. BARBARA BARLE: Razmerje javnosti in tajnosti informacij v inšpekcijskih postopkih
 98. MITJA GRAJFONER: ANALIZA VPLIVA SPREMEMB ZAKONA O PREKRŠKIH NA PRAKSO POLICIJE
 99. Matjaž Tomažič: IZBRANE PROCESNE DILEME PRAVNEGA NASLEDSTVA V DAVČNEM POSTOPKU
 100. Klavdija Zupančič: ANALIZA PRAVNEGA UREJANJA KIBERNETSKE VARNOSTI V SLOVENIJI IN EU
 101. Katja Ferfila: Analiza instančnega upravnega odločanja pri izdaji gradbenih dovoljenj
 102. Jan Kuhar: Procesna analiza izdaje soglasij za priključitev sončnih elektrarn
 103. Janja Fejza: Analiza delovanja upravne inšpekcije v Sloveniji in na Hrvaškem
 104. Jasmina Aldžić: Trajanje postopkov pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 105. Melanie Ozmec: Analiza davčnega inšpekcijskega nadzora v obdobju epidemije Covid-19
 106. ANA BOŠKOVIĆ: Časovna analiza izdaje gradbenega dovoljenja v praksi obalnih upravnih enot
 107. Robert Homec: Vloga pritožbenega organa v davčnih postopkih

BSc theses (268)

 1. Silva Bratanič: Podrejena raba ZUP v matičnih zadevah
 2. Polonca Rozman: Dokazna sredstva v upravnem postopku
 3. Karmen Štefančič: Predkupna pravica občine na nepremičninah - procesna in druga vprašanja
 4. Ivanka Rus: Razvoj davčnega postopka od leta 1991-2008 s predlogi sprememb ZDAVP-2
 5. Renata Planinšek: Dokazovanje - primerjava med upravnimi in sodnimi postopki
 6. Katarina Debevec: Uveljavljanje pravic iz straševskega varstva kot javno pooblastilo centrov za socialno delo
 7. Natalija Jež Lipanje: Izvrševanje kazenskih sankcij v Republiki Sloveniji
 8. Julija Pajk: Upravne overitve
 9. Urša Habjan: Obveznosti javnega naročnika ob graditvi objekta
 10. Barbara Mar: Posebni upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja
 11. Petra Režonja: Naloge in organizacija občinske uprave s poudarkom na medobčinski inšpekciji v Prekmurju
 12. Marija Šparovec: Varstvo osebnih podatkov pacientov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 13. Polona Mrak: Načelo sorazmernosti v inšpekcijskih zadevah
 14. Minka Tončič: Upravna overitev
 15. Darja Mlakar: Izvajanje mojstrskih izpitov kot javno pooblastilo obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
 16. Edita Sagadin: Izvršba na nepremičnino
 17. Sebastjan Prosenc: Policijska pridržanja v cestnem prometu
 18. Biljana Radak: Postopek pridobitve vstopnega vizuma za državljane Bosne in Hercegovine
 19. Anka Kokalj: Upravna in notarska overitev
 20. Špela Fabijan: Davčna izvršba
 21. Vesna Lebar: Posamični upravni akti
 22. Katja Žerovnik: Pridobitev gradbenega dovoljenja
 23. Vilma Tekavc: Postopek sprejemanja posamičnih upravnih aktov občinskega sveta
 24. Irena Francelj: Razvoj upravnega procesnega prava v Sloveniji
 25. Josip Majstorović: Hitri prekrškovni postopek v policiji - analiza spreminjanja regulacije s poudarkom na obsegu pooblastil
 26. Peter Jalen: Pristojnosti in status informacijskega pooblaščenca
 27. Branko Pušenjak: Reorganizacija upravnih enot
 28. Marjeta Vodušek: Izredna pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku
 29. Dragica Ovčjak: Pristojnost v upravnem postopku
 30. Bojan Pevulja: Upravni spor
 31. Katarina Rihtaršič: Inšpekcijski upravni postopki v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za delo
 32. Rok Piciga: Pravna narava in vrste (u)pravnih norm in aktov
 33. Teja Mozetič: Prenehanje delovnega razmerja v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti
 34. Anja Novak: Vročanje v upravnem postopku
 35. Gordana Vladisavljević: Procesni vidiki pravice do državne štipendije
 36. Arnela Zahirović: Delovanje upravne enote Ljubljana - Izpostava Bežigrad
 37. Martina Jeras: Primerjava postopkov sklenitve zakonske zveze in registracije istospolne partnerske skupnosti
 38. Tilen Pajek: Informacije javnega značaja
 39. Vesna Kovačič: Davčni inšpekcijski nadzor s študijo primera
 40. Aleša Mesec: Zagotavljanje zadovoljstva strank na Ministrstvu za obrambo
 41. Anita Selan: Izvajanje davčne izvršbe v času gospodarske krize
 42. Olga Oberstar: Uveljavljanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev
 43. Barbara Trelc: Posebni upravni postopek registracije vozil
 44. Karmen Boštjančič Gombač: Disciplinski postopek v Slovenski vojski
 45. Mateja Židanek: Plače javnih uslužbencev na diplomatsko - konzularnih predstavništvih RS v tujini
 46. Karmen Marija Kelher: Delovna inšpekcija
 47. Maja Pilko: Davčni postopek
 48. Monika Zemunović: Inšpekcijski nadzor pri gradnji objektov
 49. Katja Birk: Pristojnosti in organizacija občinske uprave - primer občin Domžale in Moravče
 50. Maja Jagodic: Inšpekcijski upravni postopki v pristojnosti zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
 51. Urška Mezek: Pristojnosti in organizacija državne uprave
 52. Semira Brkić: Uveljavljanje pravic tujcev v pristojnosti upravnih enot
 53. Sara Oset: Pojem in predmet upravnega spora
 54. Metka Bizjak: Dostopnost do informacij javnega značaja v Sloveniji in na Irskem
 55. Mateja Ločičnik: Spoštovanje temeljnih načel upravnih postopkov z vidika strank
 56. Nina Višić: Analiza komuniciranja upravnih enot v upravnih postopkih med epidemijo covida-19 in po njej
 57. Marko Curhalek: Inovacije v javnem sektorju skozi vidik javnopolitičnega ukrepa
 58. Urška Lončar: Carinski postopki
 59. Adriana Kozlovič: Skupne občinske uprave
 60. Monika Cirkulan: Notar in njegove pristojnosti na področju uprave
 61. Petra Mlakar: Regulacija posebnih upravnih postopkov v zakonodaji - izbrani primeri
 62. Tadeja Dušič: Postopek zasedbe prostega delovnega mesta v organih državne uprave s študijo dveh primerov
 63. Vesna Breznikar: Pravna sredstva v upravnem postopku
 64. Sabina Vlašić: Pokrajine
 65. Marko Panić: Hitri prekrškovni postopek policije pri obravnavi kršitev javnega reda in miru
 66. Vesna Mesec: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 67. Aleksandra Golec: Policija kot prekrškovni organ
 68. Petra Plazar: Posebni upravni postopek - izdaja gradbenega dovoljenja
 69. Nina Komočar: Primerjava delovanja informacijskega pooblaščenca v Sloveniji in Veliki Britaniji
 70. Špela Bajt: Pravice otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 71. Nina Umek: Javne službe na lokalni ravni - primer občine Tržič
 72. Andrejka Cirnski: Varstvo pravic v upravnem sporu
 73. Marijana Arsova: Zakonodajni postopek v Sloveniji v primerjavi z Italijo
 74. Silvana Ahlin: Postopek odmere dohodnine
 75. Andreja Malek: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 76. Ana Jereb: Pravna sredstva v upravnem postopku
 77. Nadja Oberstar: Uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 78. Sandra Obrovac: Lastninska pravica s poudarkom na upravno pravnih vidikih
 79. Katja Telič: Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij
 80. Vlasta Veselič: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 81. Sandi Vajngerl: Vročanje v upravnih in sodnih postopkih
 82. Darja Jovanovič: Sklenitev zakonske zveze v Upravni enoti Kranj
 83. Tomaž Kapus: Postopek prepoznave znakov prisotnosti psihoaktivnih snovi v cestnem prometu
 84. Maja Markuža: Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 85. Anja Egelič: Kakovost in odličnost v javni upravi s študijo primera
 86. Janja Bakšič Dornik: Pomen Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost na razvoj kakovosti v Upravni enoti Krško
 87. Jelena Svjetlica: Davčni inšpekcijski nadzor
 88. Meta Sajovic: Izvršba v upravnih postopkih
 89. Vida Macura: Upravljanje družbe Street tour, d.o.o., Portorož
 90. Tadej Krušič: Upravni postopki na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 91. Nataša Rocner: Davčna izvršba
 92. Klavdija Žnidarec: Odločba in sklep
 93. Tina Humar: Vodenje upravnih postopkov v osnovnih šolah
 94. Danijela Potočnik: Komuniciranje organov in strank v upravnem postopku
 95. Janja Erjavec: Komuniciranje organov in strank v upravnem postopku (splošno in na UE Grosuplje)
 96. Tatijana Racič: Pomen in postopki overitev
 97. Peter Jug: Položaj in pristojnosti Vlade Republike Slovenije
 98. Andreja Marinko: Inšpekcijski nadzor na področju šolstva in športa
 99. Urška Kalčič: Upravni postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
 100. Katarina Jugovic: Pridobivanje pravic mater študentk
 101. Tina Rakovec: Pristojnosti in naloge Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo
 102. Janja Mateja Trupej: Zaposlovanje v institucijah Evropske unije
 103. Matej Dolenec: Vodenje prekrškovnih postopkov na področju cestnega prometa
 104. Janez Kušar: Načelo sorazmernosti v inšpekcijskih stvareh na občinski ravni
 105. Helena Kolman: Faze upravnega postopka
 106. Zdenka Kolar: Inšpekcijski postopki na področju preprečevanja in zaposlovanja dela na črno
 107. Kristina Matovič: Inšpekcijski upravni nadzor
 108. Tina Ojsteršek: Nadzor nad dostopom do informacij javnega značaja kot elementom transparentnosti delovanja občin
 109. Petra Zupin: Varstvo osebnih podatkov bolnika v bolnišnici Golnik - KOPA
 110. Barbara Kračan: Delo Varuha človekovih pravic RS na področju splošnih upravnih postopkov
 111. Mojca Matoz: Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja v Sloveniji
 112. Anita Janžekovič: Postopki oddaje neprofitnih stanovanj v najem v Mestni občini Ljubljana
 113. Matjaž Iršič: Pristojnosti in organizacija slovenske policije
 114. Iris Juhart: Status in pristojnosti inšpektorata RS za šolstvo in šport
 115. Boris Lebar: Pritožba v upravnih postopkih
 116. Nina Pečjak: Pridobivanje državne štipendije študenta ter otroškega dodatka zanj njegovim staršem
 117. Tjaša Starc: Davčni inšpekcijski nadzor
 118. Veronika Prikeržnik: Pristojnosti in učinkovitosti upravne inšpekcije
 119. Špela Prenar: Položaj in zadovoljstvo strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 120. Polona Zakrajšek: Varstvo pravic pred Evropskim sodiščem za človekove pravice s poudarkom na upravnih zadevah
 121. Sinita Šuligoj: Upravni postopki v pristojnosti centrov za socialno delo
 122. Matic Tržan: Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku z oceno davčne osnove
 123. Žan Ciglar: Procesna analiza nadzora Komisije za prehrano pri Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani
 124. Klavdija Rejc: Analiza izvršbe v upravnih zadevah v pristojnosti upravnih enot in centrov za socialno delo
 125. Štefan Posilovič: Priprava občinskega prostorskega akta s študijo primera občine Zreče
 126. Tjaša Zoretić: ANALIZA VROČANJA V UPRAVNIH POSTOPKIH
 127. Nataša Savić: Inšpekcijski nadzor na področju prirejanja iger na srečo
 128. Polona Pestotnik: Analiza upravnih in prekrškovnih ukepov kmetijske inšpekcije v letih 2015–2019
 129. Sara Ignjatić: Analiza kršitev v upravnih postopkih po poročilih Varuha človekovih pravic v 2015–2019
 130. Nastja Podržaj: Problematika dokazovanja v upravnem postopku
 131. Blaž Bobnar: Študija izbranih upravnih zadev iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice
 132. Melanie Ozmec: Davčni inšpekcijski nadzor na področju davčnih vrtiljakov
 133. Katarina Slišković: Pravno varstvo strank in javnega interesa v posamičnih upravnih zadevah
 134. Klemen Baumkircher: Analiza izdanih gradbenih dovoljen za objekte državnega pomena
 135. Anja Polšak: Analiza postopkov vpisa in izbrisa samostojnega podjetnika posameznika iz Poslovnega registra Slovenije
 136. Mitja Kobe: Postopkovni vidiki uvoza in izvoza blaga v cestnem prometu ob vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo
 137. Matej Bergant: Postopki izdaje dovoljen za bivanje in delo športnikom tujcem v Sloveniji
 138. Nataša Savernik: Upravni postopki v pristojnosti upravnih enot
 139. Jakob Lukežič: Pravna sredstva v davčnih postopkih
 140. Tanja Oberstar: Analiza izvršbe na upravne nedavčne denarne obveznosti
 141. Špela Štembal: Analiza učinkovitosti davčnega nadzora
 142. Aleksandra Karner: Analiza sprememb carinskih postopkov po evropski uredbi od leta 2016
 143. Vesna Jurgec: Pridobitev gradbenega dovoljenja - primerjalna študija med Slovenijo in Avstrijo
 144. Lea Bučinel: Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca
 145. Barbara Pečoler: Upravni postopki glede dodeljevanja sredstev za razvoj kmetijstva
 146. Blaž Tkalec: Komuniciranje organov in strank v upravnem postopku - s študijo primera zavoda za prestajanje zapora in empirično raziskavo
 147. Maja Pirman: Inšpekcijski nadzor na področju zasebnega varovanja
 148. Rok Ihan: Stranka v upravnem postopku in njeno zastopanje
 149. Martina Stolnik: Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja
 150. Suzana Krajnc: Učinkovitost upravne enote Laško v upravnih zadevah
 151. Nina Bitenc: Pritožba v upravnih zadevah
 152. Klavdija Radojčič: Pravni in upravljavski vidiki reforme slovenske javne uprave in e-uprave
 153. Lana Hadler: Reforma slovenske javne uprave s poudarkom na uslužbenskem sistemu
 154. Anja Lašič: Reševanje bolniškega staleža v okviru upravnega postopka
 155. Mišo Kojić: Zakonitost konkretnih upravnih aktov v upravnem postopku
 156. Gorazd Hočevar: Postopek tehtanja tovornih vozil v cestnem prometu
 157. Klavdija Simrajh: Analiza postopka izdaje gradbenega dovoljenja
 158. Dejan Beranič: Temelji davčnega sistema in davčnega postopka
 159. Marjeta Tivold: Pritožba v upravnih zadevah na primeru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 160. Aida Omanović: Teorija in praksa razumnega roka v upravnem sporu
 161. Barbara Kolman: Analiza kršitev človekovih pravic v upravnem postopku po letnih poročilih varuha
 162. Amir Ramič: Klasično in elektronsko komuniciranje organov in strank v upravnem postopku
 163. Janja Tavčar: Delovanje davčne inšpekcije
 164. Jerneja Fornazarič: Državna štipendija po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 165. Maja Šturbej: Pravna sredstva v upravnem postopku
 166. Mitja Kovač: Učinkovitost izvajanja upravnih zadev v malih upravnih enotah
 167. Tina Stražar: Varstvo javne koristi v upravnem postopku
 168. Primož Šribar: Vročanje sodnih in upravnih pisanj
 169. Tina Sušec: Razvoj kakovosti slovenske javne uprave - študija zadovoljstva zaposlenih in strank na upravnih enotah
 170. Zdenka Avbelj: Sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v Evropski uniji
 171. Lara Stanković: Postopki centra za socialno delo pri sprejemu ukrepov za zaščito otroka
 172. Nataša Komidar: Občinske inšpekcije in redarstvo v Občini Loška dolina - pravni, dejanski in problemski vidik
 173. Mitja Grajfoner: Postopkovna analiza prehoda tujcev čez državno mejo
 174. Mitja Rebernak: Upravna inšpekcija
 175. Nina Lazar: Pravna sredstva v upravnem postopku in upravnem sporu
 176. Matej Grošelj: Vpliv politike v slovenskem medijskem prostoru
 177. Marjetka Ozimek: Raba zakona o splošnem upravnem postopku v rednem postopku o prekršku
 178. Anja Ogrin: Upravna enota kot prekrškovni organ po zakonu o motornih vozilih
 179. Tatjana Gašpar: Pravna sredstva v upravnem postopku
 180. Andrej Biček: Analiza repatriacije v letalskem prometu na mejnem prehodu Brnik
 181. Polona Kržič: Pravna ureditev osnovnošolskega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
 182. Sabina Katić: Inšpektorat RS za šolstvo in šport kot prekrškovni organ
 183. Rok Gašper: Upravni postopek oddaje otroka v zavod
 184. Tjaša Celestina: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 185. Primož Zupan: Analiza statusa in delovanje specialne enote v policiji
 186. Barbara Šešerko: Udeleženci v upravnih postopkih
 187. Ajda Dacar: Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja
 188. Milena Šegan: Upravni spor
 189. Vesna Podgoršek: Uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti po zakonu o urejanju trga dela
 190. Tilen Ivanetič: Pomen in obličnost gradbenega dovoljenja kot upravne odločbe z analizo vzorcev upravnih enot
 191. Nastja Pavlič: Dostop do informacij javnega značaja
 192. Sara Mučič: Upravna inšpekcija
 193. Gaber Čebulj: Analiza kršitev človekovih pravic v upravnih postopkih po letnih poročilih varuha v obdobju od 2007-2010
 194. Aleksandra Nježić: Dokazovanje v upravnih postopkih
 195. Suzana Trček: Upravni postopki v pristojnosti občin s študijo primera okolja Občine Žiri
 196. Janja Grubič: Raba ZUP pri uveljavljanju izbranih pravic in obveznosti študentov
 197. Jana Pajžlar: Postopek odmere dohodnine
 198. Tjaša Ogrinc: Davčna izvršba
 199. Eva Valner: Postopki in učinkovitost upravne inšpekcije
 200. Darijo Kerić: Postopek davčnega nadzora
 201. Barbara Podržaj: Retroaktivnost in upravno-pravni akti
 202. Nena Frančeškin: Vloga varuha človekovih pravic pri nadzoru nad delom državne uprave
 203. Lea Klemenčič: Javna pooblastila na področju zasebnega varovanja
 204. Jan Baksa Lesjak: Postopek pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja za nedovoljene gradnje
 205. Urša Oven: Pravni vidiki e-poslovanja agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 206. Maja Ruparčič: Vročanje v rednem sodnem in hitrem postopku o prekršku
 207. Simon Ostanek: Davčni postopek in utaja davkov
 208. Pia Pungartnik: Status in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije
 209. Peter Črnivec: Obravnava in postopkovna ureditev cestno prometnih prekrškov
 210. Ana Ralović: Upravni postopki v pristojnosti občin na področju komunalnih zadev
 211. Mateja Kirbiš: Analiza kršitev v upravnih postopkih po letnih poročilih informacijskega pooblaščenca v obdobju od 2010 do 2013
 212. Tamara Nešić: Upravnopravni vidiki davčne izvršbe
 213. Rozalija Smrekar: Pravna ureditev odmere komunalnega prispevka
 214. Brigita Lukman: Posebni upravni postopek izdaje in spremembe gradbenega dovoljenja
 215. Franci Beribak: Analiza razvoja skupnih občinskih uprav v Sloveniji
 216. Jana Štirn: Procesno-pravna narava in problematika identifikacije za namene davka na dodano vrednost
 217. NATAŠA ABRAM: ANALIZA UPORABE MODELOV KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI V OBČINAH JUGOVZHODNE SLOVENIJE
 218. MAJA VESEL: ANALIZA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
 219. ALENKA DOLANC: ANALIZA POSTOPKA VPISA OTROKA V VRTEC
 220. MAJA PLIBERŠEK: PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA INPOENOSTAVITEV UPRAVNIH POSTOPKOV
 221. PRIMOŽ HRIBAR: UČINKOVITOST SREDSTEV DAVČNE IZVRŠBE V SLOVENIJI
 222. Špela Javoršek: RAZMERJA MED SPLOŠNIM IN POSEBNIMI UPRAVNIMI POSTOPKI
 223. NIKA SIRK: UPRAVNI POSTOPKI UVELJAVLJANJA IZBRANIH PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
 224. VANJA MARIJA ĐURASEVIČ: PRAVNA NARAVA IN POSTOPKI e-NAPOTNIC V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
 225. BARBARA KOZLOVIČ: ANALIZA PRITOŽB V UPRAVNEM POSTOPKU S POUDARKOM NA PODROČJU SOCIALE
 226. JANA BATIČ: ANALIZA PRAKSE VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC V UPRAVNIH POSTOPKIH V OBDOBJU 2014–2016
 227. VITA OSOLIN: PRIMERJAVA POSTOPKA DAVČNE IN CIVILNE IZVRŠBE NA DENARNE OBVEZNOSTI
 228. TADEJA PIPAN: ANALIZA RAZLASTITEV NEPREMIČNIN V JAVNO KORIST
 229. KAJA PAK: UPORABA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU V POSTOPKU REGISTRACIJE VOZILA
 230. ŠPELA POGAČAR: OBRAVNAVA OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI IN OPRAVILNO NESPOSOBNIH V UPRAVNIH POSTOPKIH
 231. ANAMARIJA PAVLIĆ: ANALIZA POROČIL OMBUDSMANA V UPRAVNO-NOTRANJIH ZADEVAH
 232. DAVID BERTALANIČ: ANALIZA POSTOPKA SPREJEMA SPLOŠNIH PRAVNIH AKTOV V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
 233. Matjaž Tomažič: ANALIZA IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE
 234. VALENTINA VEGELJ STRAŠEK: ANALIZA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KOT INŠPEKCIJSKEGA IN PREKRŠKOVNEGA ORGANA
 235. Ana Marija Rusl: VARSTVO PRAVIC V UPRAVNIH STVAREH PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
 236. Žan Pinterič: Analiza pravic osebne asistence in povezanih postopkov
 237. Nika Artič: Analiza kršitev v izbranih upravnih postopkih v praksi Varuha človekovih pravic 2018-2020
 238. SAFET BAJRIĆ: PROCESNA ANALIZA VPISA V EVIDENCE ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
 239. Maja Grden: Analiza učinkovitosti reševanja sporov med strankami pri izdaji gradbenega dovoljenja
 240. JURE JEVNIKAR: IZREKANJE GLOB POLICIJE IN NJIHOVA IZVRŠBA
 241. Špela Cerar: UPORABA AVTO KAMERE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 242. NINA FRLAN: PROCESNA ANALIZA POSTOPKA PRIDOBITVE STATUSA INVALIDNE OSEBE
 243. ANJA PLANKAR: ANALIZA POSTOPKA ZAPOSLOVANJA TUJCEV IZ DRŽAV NEKDANJE JUGOSLAVIJE
 244. Urška Ribič: ANALIZA DELOVANJA INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
 245. Grega Rudolf: ANALIZA REGULACIJE IN KRŠITVE NAČELA ZASLIŠANJA STRANKE V UPRAVNIH POSTOPKIH
 246. Marjanca Verhovec: ANALIZA UČINKOVITOSTI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NAD IZBRANIMI IZVAJALCI GOSTINSKE DEJAVNOSTI.
 247. TINA WITWICKY: ANALIZA UČINKOVITOSTI PRAVNIH SREDSTEV V UPRAVNEM POSTOPKU
 248. GLORIJA BEČAJ: ANALIZA UREDITVE UPRAVNEGA POSTOPKA PO PODROČNI IN SPLOŠNI ZAKONODAJI
 249. Anja Kotar: PROBLEMATIKA PRAVNE UREDITVE OSEBNIH PODATKOV V UPRAVNIH POSTOPKIH
 250. KATJA BUČAR: ANALIZA POSTOPKA IZDAJE DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE V FINANČNEM SISTEMU
 251. ALEKSANDER KREBELJ: VPIS V RAZVID MEDIJEV KOT POSEBEN UPRAVNI POSTOPEK
 252. LAURA ŠINIGOJ: ANALIZA OBSEGA IN USPEHA PRITOŽB V IZBRANIH UPRAVNIH ENOTAH
 253. Ida Bahorić: ANALIZA FAZ UPRAVNEGA POSTOPKA IN TRAJANJA POSTOPKOV NA IZBRANIH UPRAVNIH ENOTAH
 254. Kristina Ježek: ANALIZA POLOŽAJA STRANKE V UPRAVNIH ZADEVAH NA IRSŠŠ
 255. MARKO KADUNC: ANALIZA RAZMERJA MED JAVNIM INTERESOM IN INFORMACIJAMI JAVNEGA ZNAČAJA
 256. Klavdija Košec: Primerjava kršitev človekovih pravic oseb LGBT v upravnih postopkih v Sloveniji in Italiji
 257. Rebeka Senič: Procesna analiza davčnega inšpekcijskega nadzora in njegova učinkovitost
 258. Ana Sovič: Pomen in vloga temeljnih načel v upravnih postopkih
 259. Maruša Sajevic: Analiza dilem glede varstva osebnih podatkov s poudarkom na koronapandemiji
 260. Enis Jašaragić: Položaj in zadovoljstvo strank v upravnem postopku
 261. Anamarie Fuhrmann: Analiza postopka pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije
 262. Dijana Milojević: Normativna in empirična analiza postopka zamenjave tujega vozniškega dovoljenja za slovensko
 263. Alen Kurtagić: Razvoj informacijske rešitve za inovativen vpogled v parcele pri gradnji
 264. Rok Tratnik: Primerjalna analiza temeljnih načel po slovenskem in srbskem Zakonu o splošnem upravnem postopku
 265. Katarina Rihtaršič: Analiza portala eUprava z vidika upravno-procesnih načel
 266. Nina Matanović: Analiza pravne ureditve in prakse inšpekcije pri ugotavljanju davčnih utaj
 267. Marija Stanonik: Primerjalna analiza postopka izdaje in odvzema orožnih listin v Republiki Sloveniji
 268. Marko Koren: Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku z oceno davčne osnove

Other documents (15)

 1. Polonca Kovač: Javna uprava v znamenju ljudi
 2. Polonca Kovač, Bojan Stanonik: Reforma slovenske javne uprave - interesna analiza med javnimi uslužbenci v državni upravi
 3. Polonca Kovač: Trendi razvoja slovenske javne uprave kot nacionalne politike
 4. Aleksander Aristovnik, Polonca Kovač, Eva Murko, Dejan Ravšelj, Lan Umek, Nina Tomaževič: The use of ICT by local general administrative authorities during COVID-19 for a sustainable future
 5. Mirko Pečarič, Polonca Kovač, Lan Umek, Dejan Ravšelj: Digitalisation and law
 6. Maja Klun, Stanka Setnikar-Cankar, Polonca Kovač: Editorial
 7. Polonca Kovač, Urška Ribič: Effectiveness of administrative appeal in Slovenia and Croatia – between national traditions and EU standards
 8. Maja Klun, Stanka Setnikar-Cankar, Polonca Kovač: 20 let – vstop v odraslost
 9. Polonca Kovač, Lan Umek, Dejan Ravšelj, Aleksander Aristovnik: Impact of Covid-19 on the digitalisation of administrative procedures
 10. Polonca Kovač, Grega Rudolf: Social aspects of democratic safeguards in privacy rights
 11. Polonca Kovač: Debureaucratization limits in administrative procedures codification
 12. Nataša Žunić Kovačević, Polonca Kovač: Izazovi poreznog nadzora između pravila i prakse u Hrvatskoj i Sloveniji
 13. Matej Babšek, Polonca Kovač: The Covid-19 pandemic as a driver of more responsive social procedures
 14. Nina Tomaževič, Polonca Kovač, Dejan Ravšelj, Lan Umek, Aleksander Aristovnik: The role of agile values in enhancing good governance in public administration during the COVID-19 crisis
 15. Grega Rudolf, Polonca Kovač: Procedural challenges of cross-border cooperation and consistency in personal data protection in the EU