Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tilen Gorenšek: Vpliv digitalizacije na menedžment človeških virov
 2. Andrej Kohont: Vloge in kompetence menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije

Magistrska dela (56)

 1. Tina Plut: Vpliv dela od doma na delovno uspešnost zaposlenih
 2. Petra Siard: Odziv vodij mikro in malih podjetij na covid-19 v Sloveniji
 3. Zala Štular: Prisotnost psa na delovnem mestu: Potencialni zmanjševalec stresa lastnikov in sodelavcev?
 4. Katerina Karanfilovikj: Ohranjanje ključnih kadrov v podjetju: Dokazi iz Republike Severne Makedonije
 5. Maša Petan: Vpeljava internega mentorskega programa za nadaljnje izobraževanje zaposlenih
 6. Kristina Batagelj: Uporaba socialnih omrežij pri pridobivanju in selekciji kadrov
 7. Mojca Ipavec: Izhodni intervju kot spregledano orodje v kadrovskih procesih
 8. Urška Gole: Fluktuacija in zadrževanje razvijalcev programske opreme
 9. Vika Breznik: Organizacijsko uglaševanje pri mladih zaposlenih
 10. Urša Lužar: Vloga supervizije pri razvoju kompetenc v delovnem okolju
 11. Nika Kunst: Sistem mentorstva novo zaposlenih v povezavi z dejavniki socialne distance in dela od doma
 12. Matej Turk: 360 stopinjska povratna informacija kot orodje za identifikacijo pričakovanih kompetenc
 13. Lara Ravšelj: Vpliv organizacijskega uglaševanja na delovno uspešnost zaposlenih
 14. Jure Dretnik: Oblikovanje sistema menedžmenta talentov v izbranem podjetju X
 15. Lovro Bezenšek: Pridobivanje strokovnih kadrov v osrednjeslovenskih IT-podjetjih
 16. Jan Sosič: Razvoj in priprava zaposlenih na delo v tujini: Primer slovenskih multinacionalk
 17. Katarina Razmovski: Uvajanje kadrov v organizacijo: vloga pripravništva pri uvajanju kadrov v organizacijo
 18. Urška Pepel: Razreševanje problema pomanjkanja farmacevtov v organizaciji X prek učinkovitega privabljanja in ohranjanja potencialnih sodelavcev
 19. Tina Kašca: Spletna družbena omrežja kot orodje za pridobivanje in selekcijo novih zaposlenih
 20. Nina Huš: Timsko delo kot oblika nadzora – timsko delo v podjetjih in resničnostnih šovih
 21. Vesna Mustedanagić: Dejavniki zadrževanja kadra v panogi informacijske tehnologije: motivi generacije Y
 22. Nika Wagner: Obravnava medosebnih odnosov z vidika kadrovske službe
 23. Maruša Pavlin: Pomen ustreznega spremljanja delovne uspešnosti zaposlenih – analiza primera
 24. Ajda Lah: Tatovi časa na delovnem mestu v podjetju X
 25. Žana Omahen Prinčič: Motivacija zaposlenih kot dejavnik zadovoljstva na delu
 26. Angelina Ajnihar: Vpliv statusa (ne)kategoriziranih športnic na študijsko izobraževanje
 27. Lucija Bezjak: Pridobivanje in zadrževanje kadrov skozi prizmo družbene odgovornosti
 28. Vanja Frelih: Vloga menedžmenta človeških virov pri razvoju menedžerjev v mednarodnem podjetju: študija primera
 29. Petra Opara: Vpliv digitalizacije na menedžment človeških virov
 30. Anja Jaksetič: Istospolna usmerjenost kot ovira v delovnem okolju
 31. Anja Habula: Kompetenčni profil vaditeljice in trenerke ritmične gimnastike
 32. Maja Čuden: Prednosti (metod) iskanja in selekcije kadrov prek specializiranih kadrovskih agencij
 33. Timotej Vitez: Vloga menedžmenta človeških virov v zagonskih podjetjih
 34. Tina Tomažič: Vpliv delovnih obremenitev na zadovoljstvo zaposlenih
 35. Elena Jordeva: Pomen kompetenc za vstop v organizacijo
 36. Anja Cimerman: Upravljanje ključnih kadrov v izbrani zavarovalnici
 37. Maja Purg: Kompetence registriranih socialnih podjetnikov in podjetnic v Sloveniji
 38. Vanja Perovšek: Vloga potrjevalnega odkrivanja pri razvoju kulture kakovosti v visokem šolstvu
 39. Vesna Vodišek Razboršek: Primerjalna analiza prisotnosti avtentičnega vodenja pri vodjih v neprofitnih organizacijah in v profitnih organizacijah
 40. Damjana Spruk, Barbara Stožir: Zavezanost k enakosti spolov in modelom poslovne odličnosti pri upravljanju talentov v izbranih podjetjih v Sloveniji
 41. Barbara Jeran: Kompetence mednarodnih tržnikov
 42. Romana Šercelj: Pomen motivacije in zadovoljstva za zadržanje kadra v podjetjih
 43. Matej Jevnišek: Vzpostavljanje start-up podjetja v izobraževalni dejavnosti
 44. Frančiška Al-Mansour: Spodbujanje ustvarjalnosti učiteljev v poklicnih in strokovnih šolah
 45. Melanija Končina: Profesionalni razvoj kadrovskih strokovnjakov
 46. Milena Končina, Darja Radić: Spremembe na področju menedžmenta človeških virov v času krize
 47. Anja Hauptman: Oblikovanje (identifikacija) kompetenčnih profilov v izbranem podjetju
 48. Andreja Nardin Repenšek: Pomen kariernega menedžmenta za organizacijo in posameznika v javni gospodarski službi
 49. Majda Šraj: Organizacijska socializacija zaposlenih in njen vpliv na uspešnost zaposlenega in organizacije na primeru nekaterih ključnih kadrov
 50. Urša Grm: Vzpostavitev kompetenčnega modela, študija primera
 51. Lidija Ferk: Percepcija nasilja na delovnem mestu
 52. Tanja Cotič: Relacija med samopercepcijo vloge učitelja razrednega pouka in razvojem njegovih kompetenc
 53. Sara Štefančič: Dejavniki uspešnosti menedžmenta človeških virov v pogojih globalizacije
 54. Vanesa Ugovšek: Zunanje izvajanje kadrovskih dejavnosti v slovenskih mikro in malih podjetjih
 55. Tina Ravnik: Vpliv odsotnosti formalnega izobraževanja na kompetentnost kariernih svetovalcev
 56. Andrej Kohont: Kompetenčni profili slovenskih strokovnjakov za upravljanje človeških virov

Diplomska dela (70)

 1. Klara Anžlovar: Analiza zavzetosti zaposlenih v izbranem podjetju X
 2. Ivana Novaković: Upravljanje talentov kot del strateške prednosti organizacije Y
 3. Matic Dular: Identifikacija, upravljanje in razvoj talentov; primer multinacionalke Lindström
 4. Lea Hrovat: Menedžer za srečo v slovenskih podjetjih
 5. Tia Osredkar: Vpliv pandemije Covid-19 na delo od doma
 6. Jernej Lešnik: E-pridobivanje: analiza priložnosti in tveganj
 7. Kiara Dular Zagorc: Spodbujanje zaposlenih pri delu od doma
 8. Špela Telkeš: Pričakovane kompetence linijskih vodij: primer podjetja Radenska d. o. o.
 9. Tina Plut: Vpliv covida-19 na organizacijo dela v podjetju
 10. Jan Gorenak: Ohranjanje ključnih kadrov v podjetju X
 11. Klara Lekše: Računalništvo v oblaku na področju menedžmenta človeških virov: pogled in izkušnje uporabnikov
 12. Neža Arbi: Kompetence vojaškega osebja
 13. Nika Kunst: Absentizem na delovnem mestu na primeru podjetij iz Savinjske regije
 14. Jan Bolka: Pridobivanje kadrov v slovenskih podjetjih v kontekstu povečanih kadrovskih potreb
 15. Nejc Zupančič: Organizacijska klima, vodenje in komunikacija v podjetju X
 16. Jasmin Begić: Motivacija za športno udejstvovanje
 17. Andreja Gutnik: Zunanji viri iskanja kandidatov za zaposlitev - zaposlovanje v času gospodarske rasti
 18. Aleksander Albert Gregorič: Neformalni trening kot orodje za razvoj kompetenc učinkovitega javnega nastopanja
 19. Žana Kukanja: Erasmus+ praktično usposabljanje in zaposljivost študentov
 20. Klara Dražetić: Kadrovska strategija in razvoj zaposlenih v Porsche Slovenija d.o.o.
 21. Jure Dretnik: Vloge in kompetence vodij ter značilnosti vodenja v Sloveniji
 22. Špela Femec: Vodenje s cilji v procesu devolucije kadrovske funkcije
 23. Laura Sapač: Uporaba socialnih omrežij pri pridobivanju in izbiranju kadrov
 24. Katja Novak: Strategije za ohranjanje zavzetosti zaposlenih v malih podjetjih
 25. Anja Zamida: Vloga mentorstva pri razvoju kariere posameznika
 26. Špela Šubelj: Analiza izmenskega delovnega časa v proizvodnji
 27. Urška Pepel: Trajnostni menedžment človeških virov v Sloveniji
 28. Nana Šterk: Zavzetost zaposlenih v mikro podjetjih
 29. Ana Kolar: Zaposlovanje 2.0 in spremembe na področju zaposlovanja v Sloveniji
 30. Nika Wagner: Vloga vodje pri preprečevanju in razreševanju mobinga
 31. Anja Melavc: Izgorelost kot posledica neprimerne reakcije na stresne situacije
 32. Darja Kromar: Redni letni razgovori v slovenskih splošnih knjižnicah
 33. Tjaša Snoj: Vloga kompetenc pri dolgoročnem razvoju in ohranjanju kadrov znotraj podjetja
 34. Ivana Domijanić: Mobing
 35. Mateja Homan: Vpliv telesne podobe na karierno uspešnost posameznika
 36. Kaja Šergan: Spreminjanje dela knjižničarja, primer manjše knjižnice
 37. Polona Gorše: Pomen čustvene inteligence za reševanje konfliktov
 38. Anisa Faganelj: Vpliv odnosov na uspeh, rast in napredek podjetja
 39. Sanela Vukašinović: Neverbalna komunikacija in vpliv mikrosporočil v delovnem okolju
 40. Karmen Škaper: Identifikacija in razvoj talentov v podjetju X s pomočjo spremljanja kompetenc
 41. Petra Vičič: Primerjava metod selekcije kadrov pri zasebnih agencijah in na zavodu za zaposlovanje
 42. Tadej Ocvirk: Socialno podjetništvo kot priložnost za diplomante družboslovja
 43. Borut Bavec: Dejavniki, ki vplivajo na izbor želenega delodajalca
 44. Lea Dražić: Prednosti in pomanjkljivosti modula za podporo kadrovskim procesom znotraj ERP rešitve
 45. Milan Rus: Upravljanje uspešnosti zaposlenih v podjetju Tobačna 3Dva preko uvedbe procesa integriranega upravljanja uspešnosti
 46. Eva Šalamon: Menedžment človeških virov v Turčiji
 47. Tina Kolar: Vpliv obleke na selekcijo kandidatov v zavarovalniški dejavnosti
 48. Martina Klinec: Agencije za zaposlovanje
 49. Miranda Mušić: Vpliv kulturnih dejavnikov na prenos HRM - praks v multinacionalnih organizacijah
 50. Alja Kump: Pridobivanje kompetenc v okviru neprofitnih prostovoljnih organizacij
 51. Jasmina Šuman: Načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Snaga d.o.o.
 52. Anja Reven: Razvoj perspektivnih kadrov
 53. Nina Vodopivec: Primerjava zavzetosti zaposlenih v start-upih z zavzetostjo zaposlenih v večjih podjetjih
 54. Mojca Bizjan: Kadrovsko področje kot agent sprememb v podjetju X
 55. Maja Medič: Študentsko delo
 56. Karmen Moneta: Medkulturna komunikacija v mednarodnem podjetju
 57. Tanja Udovč: Napotitve delavcev na delo v tujini
 58. Špela Blatnik Ošlak: Sistemi nagrajevanja zaposlenih, študija primera Riko hiše, d. o. o.
 59. Andreja Kovač: Redni letni razgovor kot učinkovito orodje za doseganje delovne uspešnosti zaposlenih in poslovne uspešnosti podjetij
 60. Žiga Zore: Motivacija in sistem nagrajevanja
 61. Klemen Vozel: Pomen kadrovske funkcije v slovenskih organizacijah
 62. Sanja Medved: Kadrovsko štipendiranje kot del dolgoročnega načrtovanja in razvoja kadrov v Lafarge Cement d.o.o.
 63. Anja Susič: Kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo
 64. Urša Tomažič: Oblikovanje sistema letnih razgovorov na primeru Ortopedske bolnišnice Valdoltra
 65. Aljaž Godec: Kako skladnost lastnosti zaposlenega z opisom delovnega mesta vpliva na delovno uspešnost
 66. Marija Vilč: Participacija in upravljanje človeških virov
 67. Maja Kadić: Interno komuniciranje in participacija zaposlenih v slovenskih podjetjih
 68. Martina Grozina: Uvajanje modela kompetenc v organizacijo - primer oblikovanja modela kompetenc za delovno mesto evidentičar
 69. Tanja Bukovec: Karierna sidra in upravljanje kariere v slovenski javni upravi
 70. Mitja Gorenak: Kompetence delavcev v turizmu

Druga dela (11)

 1. Andrej Kohont, Miroljub Ignjatović: Organizational support of working from home
 2. Barbara Duvnjak, Andrej Kohont: The role of sustainable HRM in sustainable development
 3. Maria Papadakaki, Miran Solinc, Andrej Kohont: Migrant domestic workers' experiences of sexual harassment
 4. Dimitra Skoumpopoulou, Brenda Stalker, Andrej Kohont: Talent management in European SMEs
 5. Andrej Kohont, Ivan Svetlik, Biljana Bogićević Milikić: The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia
 6. Andrej Kohont, Nevenka Černigoj-Sadar, Meta Gnidovec, Miroljub Ignjatović, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Dana Mesner-Andolšek, Klement Podnar, Miroslav Stanojević, Ivan Svetlik: Upravljanje človeških virov 2008
 7. Jimmy Donaghey, Andrej Kohont, Miroslav Stanojević: National practices of information and consultation in Europe
 8. Andrej Kohont, Samo Kropivnik, Monika Kalin Golob: The analysis of the implementation of the Bologna process at University of Ljubljana
 9. Ivan Svetlik, Andrej Kohont, Zoran Vaupot: Human resource management in the countries of the former Yugoslavia
 10. Andrej Kohont: Kompetence komercialistov
 11. Andrej Kohont: Zaposlovanje pri zasebnih agencijah