Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (18)

 1. Petra Tihole: Projektiranje klasičnih in krožnih križišč ter odcepov s pristopom BIM
 2. Ibáñez Cobo Antonio Luis: Primerjava prometne signalizacije v Sloveniji, Španiji in na Portugalskem
 3. Marko Guštin: Prometno-tehnični vidik izvedljivosti cestnih povezav Šared⠒Markovec in Šared⠒Padna v občini Izola
 4. Urban Bračko: Mestna prometna infrastruktura v dobi avtonomnih vozil
 5. Anita Kaplan: Smernice za načrtovanje avtomatskih parkirnih naprav
 6. Vesna Muc: Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane
 7. Andreja Strupi Pavlin: Preureditve nesemaforiziranih križišč v krožna križišča
 8. Aleš Klobasa: Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah
 9. Tatjana Marn: Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji
 10. Klemen Vidonja: Primerjava variant in idejna zasnova rekonstrukcije glavne ceste Postojna–Jelšane
 11. Alexandre Espigares Donaire: Primerjalna analiza evropskih tehničnih predpisov o načrtovanju cest
 12. Andrej Turk: Predlog tehničnih smernic za načrtovanje skupnih prometnih prostorov
 13. Maša Vöröš: Povečanje varnosti na površinah za pešce
 14. Klara Kovač: Projektiranje mestnih prometnih površin za hendikepirane udeležence prometa
 15. Maja Baloh: Načrtovanje kolesarskih povezav Mestne občine Ljubljana z njenim zaledjem za dnevne migracije
 16. Matic Kuhar: Načrtovanje površin za mirujoči promet
 17. Anže Setnikar: Infrastrukturni ukrepi za višji nivo prometne varnosti na AC
 18. Maruša Strmec: Predlog smernic za umirjanje prometa

BSc theses (109)

 1. Milan Benić: Načrtovanje infrastrukture za pešce
 2. Jurij Jekovec: Mestni kolesarski sistem
 3. Sašo Krašovec: Umirjanje prometa - primerjava izvedenih naprav z veljavnimi predpisi
 4. Matija Vižin: Vračanje mestnih prometnih površin stanovalcem - primerjava različnih konceptov preurejanja
 5. Damjan Prnaver: Povečanje preglednosti in zaznavnosti križišč
 6. Simon Novak: Povečanje zaznavnosti in preglednosti križišč
 7. Blaž Škrbec: Preureditev križišča Čolnišče na državni cest v Zagorju ob Savi
 8. Miha Vozel: Analiza nevarnih in potencialno nevarnih mest na državnih cestah
 9. Žiga Vovk: Zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju (ZDPR)
 10. Matej Golias: Varnostne ograje na cestah
 11. Klara Hostnik: Ureditev prometnih površin v naselju Gabrovka
 12. Aljaž Karlovšek: Analiza primernosti razširjenih robnih pasov za cestno kolesarjenje
 13. Matej Indof: Rekonstrukcija križišč lokalnih cest LC012020, LC012050, LK013581 in JP513550
 14. Iva Resanovič: Začasna in dolgoročna rešitev prometne problematike ulice Ob Koprivnici v Celju
 15. Lenart Ugovšek: Rekonstrukcija križišča treh cest: R1 - 255, Črnivec - Radmirje / R1 - 225, Radmirje - Mozirje / R2 - 428, Radmirje - Luče
 16. Isak Alijagić: Rekonstrukcija križišča na RT-934 v Sežani
 17. Nejc Vozelj: Variante obvoznice Zgornji Hotič
 18. Peter Hrovat: Prometna varnost po mnenju udeležencev v prometu v Republiki Sloveniji
 19. Vesna Grošelj: Rekonstrukcija križišča v Občini Komenda
 20. Martin Boncelj: Idejna rekonstrukcija štirikrakega križišča v naselju Spodnji Hotič
 21. Peter Krupenko: Optimizacija križišča na cesti R2 413 Zbilje-Vodice v km 2,350 v Valburgi
 22. Matic Hunski: Idejna zasnova rekonstrukcije križišča v bližini naselja Mestinje
 23. Marko Smole: Rekonstrukcija križišča med Ižansko cesto, Peruzzijevo ulico in Črno vasjo
 24. Blaž Frangež: Trajnostno načrtovanje ruralnih in urbanih cest
 25. Samo Rus: Trajnostno načrtovanje mestnih cest
 26. Jaka Kavčič: Predlog prometne politike občine Tržič
 27. Neža Germovnik: Idejna rešitev ureditve križišča Kidričeva / Koroška na cesti R2-412 na odseku 0359
 28. Cene Udovič: Metodologija določanja varnosti prehodov za pešce
 29. Aljaž Mihelič: Prometne površine za mirujoči promet
 30. Tine Leban: Rekonstrukcija ceste R204 na odseku (1012) v skupni dolžini 500 metrov
 31. Jan Celar: Idejna rešitev ureditve odseka regionalne ceste R2-411 z ureditvijo križišča s cestami: Cesta na Okroglo, Kranjska cesta in Ulica Toma Zupana
 32. Matic Grahek: Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na odseku LC480011 Zagorje - V Zideh
 33. Jure Intihar: Rekonstrukcija lokalne ceste 111011 na odseku Grosuplje-Ponova vas
 34. Simona Maksimović: Oblikovanje mestnih cest
 35. Jernej Planinšek: Idejne zasnove preureditve križišč na cesti G1-4, odsek 1262, za odpravo "črnih točk"
 36. Klemen Milovanović: Umestitev državnih kolesarskih povezav v prostor
 37. David Prauhart: Določanje velikosti polmera vertikalne zaokrožitve s koeficientom "K"
 38. Bernarda Oblak: Kolesarske povezave v Posavskem hribovju na območju Litije
 39. Ivo Glasnović: Parkirne hiše
 40. Damir Klemenčić: Optimalno vodenje prometnih tokov na večnivojskih priključkih tipa "romb"
 41. Janez Sterle: Metodologija reševanja lokalnih prometnih problemov in idejne zasnove prometne ureditve dela Starega trga pri Ložu
 42. Luka Žugič: Idejna študija kolesarske povezave G25 na območju mesta Kočevje
 43. Borut Pušnik: Metodologija ukrepov za umirjanje prometa
 44. Uroš Jotanović: Ureditev umiritve prometa na območju Zelene jame
 45. Boban Atanasoski: Traffic policy in Skopje
 46. Marko Jagodić: Analiza odseka Viške ceste v Ljubljani z namenom izboljšanja prometne varnosti
 47. Domen Kukenberger: Analiza prometne varnosti v okolici Trebnjega
 48. Anita Kaplan: Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti ceste R2 419-1204 in v križišču z LC 394011
 49. Tadej Berčič: Vpliv geometrijskih elementov ceste na vizualno zaznavanje trase
 50. Mitja Maršič: Kolesarski promet in ureditve površin zanj v Mestni občini Koper - Analiza ureditev in predlogi izboljšav
 51. Anja Markovič: Načrtovanje območij in elementov v prometnem okolju za funkcionalno ovirane ljudi
 52. Janez-Jani Kosec: Rekonstrukcija večkrakega križišča v Selu pri Vodicah
 53. Klemen Filipič: Primerjava uspešnosti naprav in ukrepov za umerjanje prometa
 54. Jan Pergar: Projekt križišča po izboru - primer štirikrakega križišča
 55. Jan Mak Bevcl: Predlog rekonstrukcije križišča na cesti G1-4/1260 v km 0,150 v Gornjem Doliču
 56. Jure Berkopec: Presoja možnih rešitev križišča regionalne ceste R2-419/1203 in lokalne ceste LC 295040 v naselju Straža
 57. Blaž Prosen: Obvoznica na relaciji Horjul-Koreno (JP 568051, Plaz križišče Koreno-Prosca)
 58. Sašo Seljak: Idejna zasnova rekonstrukcije križišča Lucija
 59. Gregor Svetina: Idejna rešitev dveh križišč pri naselju Hrušica
 60. Domen Logar: Študija prometne varnosti križišča G-4, odsek 1258 Otiški vrh-Sl. Gradec/G1-4, odsek 1445 Sl. Gradec/LZ 378021 Glavni trg-Murko
 61. Anže Kumar: Idejna študija kolesarske poti okoli Kamnika
 62. Špela Marđetko: Optimalna rešitev križišča - Orožnova ulica, Hofbauerjeva ulica, Cesta v Loke - v Mozirju
 63. Matej Matos: Parametri izbire elementov prečnega profila dvopasovne ceste
 64. Andraž Vožič: Kolesarska pot Dravograd - Muta na južni strani Drave
 65. Petra Zupan: Variante priključevanja vzhodne obvoznice mesta Kranj na AC Kranj - Ljubljana
 66. Klemen Vidonja: Ureditev kolesarske poti Velenje - Mislinja
 67. Nives Gerbec: Projektiranje prometnih površin za starejše voznike in pešce
 68. Matjaž Strajnar: Uporaba programa Plateia za načrtovanje cest in križišč
 69. Kristina Vodnjov: Idejne rešitve ureditev križišč in priključkov v naseljih Prelog in Ihan
 70. Jernej Kobe: Analiza varnih šolskih poti
 71. Helena Bogataj: Vodenje prometa na državnih cestah v Celju
 72. Andraž Zalar: Idejna rekonstrukcija dveh križišč v mestu Cerknica
 73. Gašper Slak: Rekonstrukcija križišča Zaloške in Zadobrovške ceste
 74. Rok Strušnik: Idejna zasnova kolesarske povezave okoli Zbiljskega jezera
 75. Tadej Ostrouška: Parkirišča z višjim nivojem uslug in variante priključkov na javne ceste
 76. Igor Tavčar: Ocena načrtovanja in izgradnje kolesarske infrastrukture v Republiki Sloveniji in Italiji
 77. Gorazd Fajfar: Primerjava variant cestnih povezav preko prelaza Vršič in izbor optimalne variante
 78. Domen Aljaž: Rekonstrukcija občinske ceste do vasi Zavrh pod Šmarno goro
 79. Lara Velkavrh: Projektiranje mestnih prometnih površin po smernicah NACTO (National Association of City Transport Officials)
 80. Jan Furlan: Projektiranje kolesarske poti po Vipavski dolini
 81. Tomaž Furlan: Koraki do izdelave načrta šolskih poti z uporabo kontrolnih seznamov
 82. Robert Smrke: Analiza cestnega omrežja v Novem mestu in bližnji okolici
 83. Aljoša Žnidar: Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje
 84. Jure Starkl: Rekonstrukcija dveh križišč na Viški cesti v Ljubljani
 85. Ratko Švraka: Analiza in izboljšanje prometne varnosti na odseku Šmartinska cesta - Grablovičeva ulica
 86. Igor Nikolič: Analiza prometne varnosti ceste G2-103/1009 Plave-Solkan po metodi RSI
 87. Davor Matijašić: Parkirne naprave in standardno vozilo
 88. Matej Mihelič: Rekonstrukcija križišča v naselju Jurjevica in predlog obvozne tovorne poti na odseku Jurjevica - kamnoloma Kot pri Ribnici
 89. Gregor Mihelič: Idejna zasnova tehnično športnega centra za avtomoto dejavnosti
 90. Matej Blaž: Predlog izboljšanja mreže kolesarskih povezav v mestni občini Ljubljana
 91. Jaka Majnik: Primerjava variantnih rešitev rekonstrukcije križišča glavne ceste Kranj – Sp. Brnik in ceste na avtocestnem priključku Sp. Brnik
 92. Maruša Gregorič: Ureditev območja na cestnem odseku Kronovo-Otočec
 93. Klemen Strle: Analiza in izboljšanje prometne varnosti na cestah in križiščih v vasi Matena
 94. Urban Bračko: Ureditev prometa ob skakalnici v Šiški
 95. Petra Tihole: Prometna ureditev območja med Hermanovo in Kvedrovo cesto v Sevnici
 96. Lenart Hostnik: Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku na državno cesto v občini Šmartno pri Litiji
 97. Urška Ošep: Prometna ureditev Ljubnega ob Savinji po načelu skupnega prometnega prostora
 98. Maruša Strmec: Nova prometna ureditev Črnomlja
 99. Matej Durcik: Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R2-444 v naselju Ozeljan
 100. Katja Braniselj: Prometno varnostna ureditev ceste med Cerknico in Dolenjim Jezerom
 101. Vita Škodič: Predlog za izboljšanje prometne varnosti na prehodih za pešce
 102. Neja Katič: Umestitev in projekt novega avtobusnega postajališča v Šentjerneju
 103. Tilen Gorza: Inšpekcijski pregled križišča na državni cesti Petrovci - Martjanci in predlogi za izboljšanje prometne varnosti
 104. Vladimir Perdih: Dopolnitev slovenskega priročnika za projektiranje kolesarskih površin
 105. Matijaž Hrabrić: Inšpekcijski pregled križišča na državni cesti Selo – Nova Gorica in predlogi za izboljšanje prometne varnosti
 106. Žiga Hrovatin: Ukrepi za nadzor in umirjanje prometa na Sivi poti v Ljubljani
 107. Arnela Karović: Celostna prometna strategija mestne občine Sarajevo
 108. Lucija Gyergyek: Povezava Poslovne cone Komenda z avtocestnim izvozom Vodice
 109. Robert Mlakar: Ureditev prometnih povezav v naselju Moste

Other documents (4)

 1. Rok Lunar, Alojzij Juvanc, Peter Lipar: Ocena prometne varnosti na dvopasovnih, izvenmestnih cestah s programom IHSDM
 2. Klemen Filipič, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Monika Ivančič Fajfar: Vrtec in lokalno okolje: priročnik
 3. Peter Lipar, Jure Kostanjšek, Marijan Žura: Uporaba prostorske statistike za določevanje zgostitev prometnih nesreč
 4. Darja Šemrov, Robert Rijavec, Peter Lipar: Dimensioning of cycle lanes based on the assessment of comfort for cyclists