Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Tina Jukić: Razvoj modelov za predhodno in naknadno evalvacijo storitev elektronske uprave

MSc theses (45)

 1. Miha Lebič: Model optimizacije učinkovitosti delovanja enot poslovnega odločanja
 2. Anja Mrđa Kovačič: Kvantitativen model decentraliziranosti in kakovosti upravljanja
 3. Chris Čibej: Analiza učinkovitosti sekundarnega izobraževanja v izbranih državah članicah Evropske unije
 4. Klara Rakovič: Uporaba družbenih omrežij kot orodja za participacijo občanov
 5. Benjamin Begič: Ocena vplivov dejavnikov davčne morale pri podjetnikih v Republiki Sloveniji
 6. KATJUŠA POLJANŠEK: DEJAVNIKI RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
 7. Klementina Plazar: Celovit model za uveljavljanje in vrednotenje javnega upravljanja
 8. Anita Zakšek: Uporaba mehke logike pri interpretaciji merskih lestvic v anketnih vprašalnikih
 9. Sergeja Hartman: Izzivi načrtovanja javnih investicijskih projektov in predlogi za izboljšanje
 10. Romana Grahut: Vpliv neizkoriščenega potenciala dnevnih migrantov na zmanjšanje konkurenčnosti Mestne občine Novo mesto
 11. Jerneja Kaplan: Pogled slovenskih delodajalcev na zaposlitvene prednosti mladih z izkušnjami z mednarodno mobilnostjo
 12. Marija Šuštar Tabaković: Partnerstvo s študenti kot dejavnik kakovosti delovanja visokošolskih organizacij
 13. Mojca Biščak: Vpliv managementa pri zagotavljanju individualne in organizacijske učinkovitosti delovanja slovenskih občin
 14. Tina Horvat: Razvoj lokalnih skupnosti na podlagi modela kapitalov
 15. Biljana Imširović: Analiza rezultatov poslovanja z vidika lastnika v podjetjih v državni lasti
 16. Nina Vonča: Vpliv motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva pri delu na fluktuacijo zavarovalnih zastopnikov
 17. Petra Volčanšek: Analiza učinkovitosti zdravstvenih sistemov držav članic EU
 18. Aleksandar Stanojević: Oblikovanje integriranega modela blaginje
 19. Nataša Resnik: Analiza učinkovitosti pedagoško-raziskovalnih bolnišnic v izbranih evropskih državah
 20. Danijela Popović: Analiza učinkovitosti terciarnega izobraževanja v Sloveniji in izbranih državah članicah EU
 21. Teja Žunko: Problematika uveljavljanja električne mobilnosti v Sloveniji
 22. Toni Komljanc: Problemi lokalne samouprave s poudarkom na majhnih občinah
 23. Katjuša Poljanšek: Dejavniki razvoja socialnega podjetništva
 24. TATJANA PAVLIN: OCENA VLADNEGA PROJEKTA ZA ZMANJŠANJE ČAKALNIH DOB V IZBRANI ZDRAVSTVENI USTANOVI
 25. ŠPELA RAKUŠ: ANALIZA VPLIVA STANJA PODJETNIŠKEGA EKOSISTEMA NA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
 26. LUCIJA CERAR GODEC: AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V EU IN USPEŠNOST NJENIH PROGRAMOV
 27. ELLA BAIĆ: ANALIZA VPLIVA DEJAVNIKOV NA OBSEG ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE
 28. SAŠA LEKŠAN: OBLIKOVANJE MODELA ZA OBRAVNAVO VPLIVA ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH
 29. SAMRA MUŠIĆ: PROBLEMATIKA PARTNERSKEGA SODELOVANJA V OKVIRU PROGRAMA NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA
 30. ŽIVA HVALE: ANALIZA DEJAVNIKOV ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V NOTARSKIH PISARNAH
 31. ADRIJANA SLAPNIK: ANALIZA MODELA OCENJEVANJA KOMPETENC DIPLOMANTOV IN OBLIKOVANJE PREDLOGA ZA IZBOLJŠANJE
 32. ZORAN KESER: MERSKI MODEL DEA-BSC ZA MERJENJE USPEŠNOSTI ORGANIZACIJ JAVNEGA SEKTORJA
 33. ALEKSANDRA KVESIĆ: OCENA DELOVANJA SISTEMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI Z VIDIKA UPORABNIKOV
 34. SANDRA PAHOR: ANALIZA POVEZANOSTI KAKOVOSTI UPRAVLJANJA Z INDIKATORJI USPEŠNOSTI OBČIN
 35. Nevena Blagojević: Analiza dejavnikov zavzetosti zaposlenih v upravnih enotah
 36. NUŠA KUHAR: ANALIZA PRIPRAVLJENOSTI ZAPOSLENIH ZA SPREMEMBE V IZBRANI ORGANIZACIJI
 37. Mihael Radolič: Vpliv dela na daljavo na osebno učinkovitost v času pandemije COVID-19 – primer Generalne policijske uprave
 38. MATIC TRŽAN: IZDELAVA KOMPETENČNEGA MODELA ZA IZBRANE ŽELEZNIŠKE DELAVCE
 39. KLEMEN PREBIL: IDENTIFIKACIJA KRITIČNIH TOČK PROMETNIH NESREČ S SMRTNIM IZIDOM IN TEŽJIMI POŠKODBAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI
 40. MIRAN ZUPANČIČ: ANALIZA KONTROL OKOLJSKIH PROJEKTOV KOHEZIJSKEGA SKLADA V EU IN SLOVENIJI
 41. KATJA KUNIČ KODRIČ: PREDLOG MODELA ZA MERJENJE UČINKOVITOSTI NACIONALNEGA INOVACIJSKEGA SISTEMA V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
 42. IRMA IMŠIROVIĆ: PRIMERJAVA VPLIVA ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
 43. MERY KEGL: ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI JAVNEGA NAROČANJA V ZDRAVSTVU
 44. Ivana Marinović: Vpliv motivacije in zavzetosti na delovno uspešnost zaposlenih na Ministrstvu za infrastrukturo
 45. Gašper Papler: Ocena kakovosti storitev v izbranem podjetju po modelu SERVQUAL

BSc theses (138)

 1. Aleksandra Kogovšek: Vpliv zahtevnosti postopka in odnosa strank do izpolnjevanja vprašalnikov na rezultate barometra kakovosti
 2. Zoran Keser: Sistem uravnoteženih kazalnikov v javnem sektorju na primeru UE Celje
 3. Maja Vodišek: Model CAF - sistem za dolgoročno zagotavljanje kakovosti za upravno enoto Šentjur pri Celju
 4. Maja Tomc: Zaznavanje slabosti v vzgojno-izobraževalnem procesu na Gimnaziji Kočevje
 5. Mihaela Dolžan: Matične knjige in demografsko gibanje na Slovenskem od 1920 do 2008
 6. Maruša Novak: Priložnosti za izboljšanje organizacijske kulture v šoli
 7. Saša Lekšan: Uresničevanje razvojnih programov občine - študija primera
 8. Veronika Vovčak: Vključenost otrok v predšolsko vzgojo v Sloveniji in Evropski uniji
 9. Erika Osterman: Prvi koraki programsko usmerjenega proračuna v Republiki Sloveniji
 10. Rebeka Juvan: Kakovost izobraževanja v javnem zavodu za izobraževanje odraslih - Mocis
 11. Mateja Orban: Analiza proračuna Občine Hodoš v primerjavi z drugimi občinami
 12. Helena Izda Štular: Zadovoljstvo zaposlenih za kakovostno izvajanje predšolske vzgoje
 13. Bernarda Jerina: Vpliv svetovne finančne krize na nepremičninski trg v Sloveniji
 14. Melita Begić: Pomen odnosov med zaposlenimi za dobro delovanje organizacije
 15. Anja Vrabec: Model za zagotavljanje uspešnosti rednega letnega pogovora s sodelavcem
 16. Nataša Resnik: Problematika zagotavljanja prostih mest v vrtcih
 17. Julija Erman: Raziskava čustvene inteligence na primeru študentov ljubljanske univerze
 18. Tina Horvat: Kapitali lokalnih skupnosti na primeru Mestne občine Ptuj
 19. Anja Peterka: Zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji in vloga nematerialne stimulacije (študija primera)
 20. Danijela Popović: Učinki ukrepov za povečanje vpisa v terciarne izobraževalne programe za deficitarne poklice
 21. Teja Klaučič: Analiza problematike mirujočega pometa [!] v Mestni občini Maribor
 22. Maja Gošte: Primerjalna analiza organizacijske klime - odkrivanje priložnosti za izboljšanje v podjetju Rudis
 23. Blaž Janša: Dobra praksa pridobivanja sredstev iz skladov EU - primer Občine Kamnik
 24. Tanja Perčič Poklukar: Prenova sistema merjenja zadovoljstva uporabnikov za storitve socialnega varstva
 25. Kristina Hriberšek: Vpliv pomanjkljivosti v pooblastilih občinskih redarjev v Sloveniji na učinkovitost njihovega dela
 26. Andreja Gomboc: Sisitem uravnoteženih kazalnikov v lokalni skupnosti na primeru Mestne občine Murska Sobota
 27. Špela Tomšič: Merjenje vpliva sprememb na kakovost storitev centra za socialno delo
 28. Vanja Bilanović: Faktorska analiza kompetenc diplomantov Fakultete za upravo
 29. Adrijana Slapnik: Vpliv dejavnikov na razvoj kompetenc diplomantov Fakultete za upravo
 30. Tamara Čampa: Razvoj kompetenc za doseganje boljših rezultatov poslovanja v tehnološkem podjetju
 31. Lucija Cerar Godec: Vzpostavitev pristopa za obvladovanje stresa v projektno orientiranem podjetju
 32. Matej Žlegel: Vpliv varčevalnih ukrepov na kakovost in odličnost poslovanja upravne enote
 33. Aleksandar Stanojević: Statistična analiza problematike neprofitnih najemnih stanovanj v slovenskih občinah
 34. Sara Zeme: Zadovoljstvo zaposlenih in strank na centru za socialno delo
 35. Elvis Beganović: ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ŽELEZNIŠKIH STORITEV
 36. Maja Žnidaršič: Vpliv organizacijske klime na zavzetost zaposlenih v trgovini
 37. Lara Tavzelj: Oblikovanje modela vpliva dejavnikov na ceno stanovanjskih nepremičnin
 38. Barbara Miklavžina: Statistična analiza trgovinske dejavnosti v občini
 39. Tina Marn: Model za zagotavljanje dobre organizacijske klime
 40. Marjeta Žibert: Analiza faktorske strukture anketnega vprašalnika o kompetencah diplomantov Fakultete za upravo
 41. Mateja Zager: Ocena zadovoljstva uporabnikov komunalnih dobrin in storitev v komunalnem podjetju
 42. Jasmina Pršina: Zadovoljstvo občanov Maribora z delom policije
 43. Albert Pelaj: Analiza upravičenosti izgradnje novega vrtca v Občini Ribnica
 44. Luka Frece: Analiza politične participacije študentov Fakultete za upravo
 45. Kaja Kozina: Priprava načrta promocije zdravja na delovnem mestu v proizvodnem podjetju
 46. Renata Vidmar: Ključni dejavniki potenciala prodaje poslovnih rešitev
 47. Simona Traunšek: Analiza padca prodanih naklad v računalniški reviji
 48. Katja Somrak: Model za zagotavljanje stalne rasti in učenja organizacij v javni upravi
 49. Klavdija Sadnikar: Analiza priložnosti za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih v podjetju X, d. o. o.
 50. Irena Zagorc: Analiza zadovoljstva zaposlenih v organizaciji v obdobju od 2006-2011
 51. Nika Herak: Ukrepi in pomoči za izboljšanje gospodarskega razvoja ter zmanjšanje brezposelnosti v občinah Metlika in Črnomelj
 52. Nika Beguš: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov v občini za področje turizma
 53. Kristina Pavlič: Vpliv finančne krize na poslovanje gradbenega podjetja
 54. Eva Arko: Vpliv zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo strank
 55. Romana Kavčič: Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti na projektih ter nadgradnja strukture zaključnega poročila
 56. Klemen Prebil: Analiza kazalnikov kakovosti v procesu izboljševanja dela v zavodu BIC Ljubljana
 57. Silvija Curk: Razvoj sistema uravnoteženih kazalnikov v izbranem podjetju
 58. Anita Ladan: Analiza kakovosti javnih storitev v izbranih občinah
 59. Ana Sadar: Ugotavljanje zadovoljstva strank s storitvami javnega zdravstvenega zavoda z metodo Servqual
 60. Simona Munda Piperski: Ocenjevanje dobaviteljev v podjetju
 61. Dajana Vatovec: Analiza vpliva oblik organiziranosti lokalnih turističnih organizacij na razvoj turizma v izbranih občinah
 62. Andrej Skok: Ugotavljanje zadovoljstva strank po metodi SERVQUAL na upravni enoti
 63. Katarina Bečić: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov Javnega sklada Republike Slovenije za kultutrne dejavnosti
 64. Ana Semenič: Dejavniki in posledice zavzetosti zaposlenih v storitvenem podjetju
 65. Katjuša Poljanšek: Odnos mladih do varnosti na socialnih omrežjih in učinkovitost ukrepov odgovornih organizacij
 66. Tanja Černevšek: Vzroki za odstopanja od pričakovanih rezultatov pri investiranju
 67. Bojana Aleksić: Problematika usposobljenosti na področju fizičnega varovanja
 68. Irma Imširović: Vpliv varčevalnih ukrepov na zadovoljstvo strank in zaposlenih v upravnih enotah
 69. Tina Hristov: Primerjava vzgoje in izobraževanja v javnem in zasebnem vrtcu
 70. Daniel Gornik: Dobre prakse evalvacije kakovosti v šolstvu
 71. Urška Fabjan: Ugotavljanje smotrnosti investicij v javnem sektorju
 72. Ella Baić: Raziskava možnosti uporabe socialnih omrežij za spodbujanje participacije občanov
 73. Matic Burjak: Zadovoljstvo uporabnikov s športno rekreativnimi objekti
 74. Teja Pavec: Uporabnost modela CAF za zagotavljanje odličnosti v malih in srednjih podjetjih
 75. Teja Zidar: Primerjava dostopnosti terciarnega izobraževanja v državah EU in Sloveniji
 76. Anita Beganović: Analiza dejavnikov zadovoljstva zaposlenih v trgovskem centru
 77. Lara Pihner: Analiza sistema kakovosti Upravne enote Logatec
 78. Ana Kastelic: Analiza poslovanja leasing družb
 79. Mojca Šega: Vpliv protikadilskih ukrepov države na porabo tobačnih izdelkov
 80. Andrej Šuklje: Analiza zadovoljstva zaposlenih na področju maloprodaje
 81. Tea Ribič: Analiza zadovoljstva učiteljev ter staršev na matični in podružnični osnovni šoli
 82. Katarina Hribar: Zagotavljanje kakovosti storitev v izbranem domu upokojencev
 83. Nuša Kuhar: Analiza zadovoljstva zaposlenih na centru za socialno delo
 84. Maja Zajc: Ocena razvitosti socialnih kazalnikov po modelu e-qalin v izbranem domu za starejše ljudi
 85. Jelka Očko: Analiza načrtovanja in financiranje izbranega kohezijskega projekta
 86. Ivanka Gregorič: Ugotavljanje zadovoljstva študentov na višji strokovni šoli
 87. Vesna Derenda: Analiza zadovoljstva staršev z delovanjem in kakovostjo vrtca
 88. Bojan Todorović: Analiza projektnega vodenja v izbrani organizaciji in predlogi za izboljšavo
 89. Katja Kunič: Merjenje učinkovitosti v javnem sektorju
 90. Janja Basta: Zadovoljstvo komitentov Banke Zlatnik
 91. Amadej Verčič: Oblikovanje modela javno-zasebnega partnerstva za logistične in infrastrukturne projekte
 92. Laura Lunaček: Ukrepi delodajalcev za zmanjševanje stresa zaposlenih s pomočjo rekreacije
 93. Danila Rijavec: Sistem uravnoteženih kazalnikov na primeru javnega zavoda LTO Sotočje
 94. Erika Markut Hreščak: Analiza dejavnikov kakovosti dijaške prehrane v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna v obdobju 2002-2013
 95. Špela Rakuš: Analiza dejavnikov razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji
 96. Miha Sever: Merski model za ugotavljanje vpliva motivacije na študijske rezultate
 97. Anja Uršič: Analiza dejavnikov aktivne udeležbe mladih v športnih programih
 98. Lidija Žerjav: Analiza zadovoljstva učencev in staršev z organizacijo in delovanjem osnovne šole
 99. Uroš Gašperšič: Ugotavljanje zadovoljstva strank s spletno trgovino v izbranem podjetju
 100. Tina Oražem: Analiza zadovoljstva strank na centru za socialno delo
 101. Tjaša Lah: Obvladovanje tveganj pri načrtovanju in izvedbi javnih investicijskih projektov
 102. Nika Keber: Izdelava načrta za odprtje centra za starejše z metodo projektnega vodenja
 103. Marjana Bartolac: Analiza odziva strank na spremembe v načinu poslovanja poštnih enot
 104. Mateja Obad: Analiza zadovoljstva delavcev, zaposlenih preko zasebnih agencij
 105. Urška Glavač Sraka: Uspešnost izvajanja Zakona o Pomurju in njegov vpliv na brezposelnost v Pomurski regiji
 106. Danijela Bagarić: Primerjava evalvacije kakovosti študija v terciarnem izobraževanju med Slovenijo in Novo Zelandijo
 107. Snežana Todorovič: Ugotavljanje učinkovitosti delovanja organizacijskih enot v bolnišnici
 108. Deja Pirc: Primerjava motivacijskih faktorjev pri odločitvi posameznika za dodatno izobraževanje
 109. Klavdija Miočev: Dejavniki razvoja turizma v občini Velenje
 110. Nejc Oblak: Prenova procesov v medorganizacijskem poslovanju tehnološkega podjetja
 111. ANA GULIČ: ANALIZA IMPLEMENTACIJE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA NA PRIMERU OBČINE KOMEN
 112. BRIGITA STRNIŠNIK: ANALIZA PREPOZNAVNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE MED MLADIMI V SLOVENIJI
 113. NINA MITEVSKI: ANALIZA ZADOVOLJSTVA OBČANOV LJUBLJANE Z DELOM POLICIJE NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI
 114. NANA LOKAR: MODEL MERJENJA USPEŠNOSTI V IZBRANIH OBČINAH
 115. PETRA ZOREC: ANALIZA ZADOVOLJSTVA OBČANOV Z DELOM OBČINSKE UPRAVE
 116. MANCA MACELE: POGLED DELODAJALCEV NA POMEN KOMPETENC PROSTOVOLJCEV PRI ZAPOSLOVANJU
 117. NIVES RAUH: OBLIKOVANJE STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA NA PRIMERU POLJANSKE DOLINE OB KOLPI
 118. SANDRA BAJRAMOVIĆ: ANALIZA DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI
 119. GAŠPER PENKO: VPLIV UPORABE MODELA CAF NA KAKOVOST DELOVANJA UPRAVNIH ENOT
 120. ANA PAVLIN: EVALVACIJA UKREPOV IN STORITEV NA PODROČJU DOLGOTRAJNE BREZPOSELNOSTI NA PRIMERU DELAVNICE DRUGAČE
 121. Tina Gabrič: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI
 122. Mihaela Jelen: ANALIZA MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA V EVROPSKI UNIJI
 123. NATALIJA OKORN: UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA MED OSKRBOVANCI V IZBRANEM DOMU STAREJŠIH OBČANOV
 124. Nina Hrbljan: ANALIZA SISTEMA KLJUČNIH INDIKATORJEV UČINKOVITOSTI LOGISTIČNO-DISTRIBUCIJSKEGA CENTRA
 125. Petra Kobal: Evalvacija programa za spodbujanje zaposlovanja ''Zaposli me''
 126. Sandra Arh: Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v Občini Krško
 127. Tadeja Kolarič: Vzdolžna analiza zadovoljstva zaposlenih na Upravni enoti Ormož v daljšem časovnem obdobju
 128. Žan Đogić: VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZADOVOLJSTVO IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI
 129. KAJA ŠPANINGER: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V IZBRANIH ORGANIZACIJAH JAVNE UPRAVE
 130. POLONA TRČEK: RAZISKAVA DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI
 131. Zala Jereb: Analiza dejavnikov zadovoljstva z delovanjem Kluba logaških študentov
 132. Amina Grahović: Analiza zadovoljstva občanov s trajnostnim upravljanjem z okoljskimi dejavniki v izbrani občini
 133. Melanija Lelja: Motivacija mladih za prostovoljno delo v gasilski organizaciji
 134. Anja Bukovec: Naknadna evalvacija izgradnje investicijskega projekta Centra Ig
 135. Ana Potočnik: Analiza vpliva organizacijske klime na osebno učinkovitost zaposlenih v izbrani organizaciji
 136. Tiara Vardijan: Analiza odnosa državljanov Republike Slovenije do Slovenske vojske
 137. Biba Lendovšek: Analiza merjenja zadovoljstva uporabnikov izbranega sodišča v Sloveniji
 138. SEBASTJAN KODELJA: VREDNOTENJE EKONOMSKIH UČINKOV PRI JAVNIH INVESTICIJSKIH PROJEKTIH - ŠTUDIJA PRIMERA

Other documents (4)

 1. Tatjana Devjak, Irena Janžekovič Žmauc, Jože Benčina: Razmerje med dejavniki in pogoji avtonomije vzgojiteljev in spodbujanje avtonomije predšolskih otrok v vrtcu
 2. Tina Jukić, Primož Pevcin, Jože Benčina, Mitja Dečman, Sanja Vrbek: Collaborative innovation in public administration
 3. Srečko Devjak, Jože Benčina: Transparency of economic accessibility of users in kindergartens in Slovenia
 4. Iztok Rakar, Jože Benčina, Daša Tičar: Medobčinsko sodelovanje v Sloveniji