Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Katarina Zadnik: Razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri 8-letnih učencih v glasbeni šoli
 2. Uršula Podobnik: Individualizacija in ustvarjalne razsežnosti pouka likovne vzgoje
 3. Urška Emeršič: Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih
 4. Tatjana Pretnar: Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami

Magistrska dela (73)

 1. Vojka Vrečič: Doživljanje stresa specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v Pomurju
 2. Bernarda Rozman: Načrtovanje prihodnosti družin oseb s težjimi motnjami v duševnem razvoju z vidika sorojencev
 3. Anja Šepec: Razlike pri soočanju med očeti in materami ob rojstvu otroka z downovim sindromom
 4. Mateja Juršević: Individualiziran program za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD) v osnovni šoli
 5. Maruša Loboda: Raven razvitosti izvršilnih funkcij pri predšolskih otrocih
 6. Petra Povirk: Pojmovanje učnih sposobnosti, samoučinkovitost in pripis atribucij učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 7. Nena Tomelj Bobnar: Usposobljenost študentov magistrskega programa, smeri poučevanje na razredni stopnji, za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo
 8. Leja Mehmedovič: Zaznamovanost učenca zaradi dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli
 9. Anja Tkalec: Pripovedovanje zgodbe petletnih otrok z avtistično motnjo
 10. Lara Hodej: Vpliv poučevanja metakognitivnih bralnih strategij s pomočjo psa na bralno anksioznost in bralno razumevanje učencev
 11. Ana Vidmar: Odgovornost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za uspeh učencev s posebnimi potrebami
 12. Blažka Gaberc: Spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja s pomočjo glasbenih dejavnosti po Edgarju Willemsu
 13. Barbara Vindiš Bratušek: Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoč matičnim institucijam
 14. Veronika Grebenc: Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu
 15. Janja Sečkar: Samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi z vrstniki brez težav
 16. Ana Deutsch Sodnik: Vključevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu
 17. Blaž Vozelj: Vpliv duhovnega življenja na celovito kvaliteto življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 18. Tamara Benko: Merske karakteristike BTNS - Butt testa neverbalnega sklepanja
 19. Nika Kikelj: Subjektivna ocena kvalitete življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 20. Tina Mrhar: Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2
 21. Nikola Milošević: Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v Sloveniji in na Češkem
 22. Maja Vatovec: Doživljanje izzivov starševstva in sodelovanje z učitelji v kontekstu otrokove motnje pozornosti in hiperaktivnosti
 23. Ajda Podobnik: Mnenje vzgojiteljev o dejavnostih v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami
 24. Saša Širnik: Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih
 25. Ingrid Vrabl: Model podpore na delovnem mestu pri osebi z Aspergerjevim sindromom
 26. Ana Potočnik: Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo
 27. Danica Zec: Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami
 28. Lara Likar: Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju
 29. Špela Pirc: Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika "The Swal-QOL"
 30. Urška Golčman: Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj
 31. Vesna Turičnik: Dejavniki poklicnega stresa
 32. Neja Janet: Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku
 33. Katja Širca: Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih
 34. Anja Kleinberger: Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom
 35. Tjaša Mežnaršič: Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov
 36. Tamara Donaj: Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju
 37. Nina Pavlin: Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih
 38. Neža Sluga: Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju
 39. Valentina Gartner: Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom
 40. Katarina Fijavž: Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja
 41. Mateja Turičnik: Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih
 42. Maja Godec: Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo
 43. Maja Jakob: Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime
 44. Eva Tomažin: Povezovanje med programi predšolske vzgoje
 45. Tamara Novak: Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti
 46. Barbara Močnik: Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami
 47. Anja Dovečar: Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka
 48. Alisa Kovačevič: Govorna razumljivost odraslih oseb z Downovim sindromom
 49. Alja Lečnik: Ozaveščanje mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju o spolnosti
 50. Nuša Merzdovnik: Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju
 51. Ana Simončič: Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 52. Polona Kreže: Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci
 53. Irena Podjed: Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli
 54. Anja Vidmar: Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju
 55. Karin Franko: Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov
 56. Mateja Balanč: Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo
 57. Sara Češarek: Telesna aktivnost in kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo
 58. Neža Zdešar: Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti
 59. Marlene Zorjan: Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev
 60. Maja Purkat: Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo
 61. Janja Jakša: Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih
 62. Manca Herlec: Trajnost znanja likovnih pojmov
 63. Anita Tkalec: Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo
 64. Maja Prašnikar: Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu
 65. Anamarija Erčulj: Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli
 66. Jana Kruh: Zgodnje odkrivanje disleksije
 67. Lucija Rakovec: Odnos staršev do učenja angleščine v prvem obdobju osnovnega šolanja
 68. Suzana Žunko-Vogrinc: Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo
 69. Polona Lotrič: Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače
 70. Igor Lorger: Poklicni stres pri učiteljih v osnovni šoli
 71. Leonida Novak: Stališča razrednih učiteljev o verbalni komunikaciji v prvem in drugem triletju osnovne šole
 72. Igor Lorger: Poklicni stres pri učiteljih v osnovni šoli
 73. Leonida Novak: Stališča razrednih učiteljev o verbalni komunikaciji v prvem in drugem triletju osnovne šole

Diplomska dela (59)

 1. Sara Sagadin: Stališča ravnateljev do specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
 2. Janja Gosarič: Metoda ustvarjalnega giba in poučevanje slovenščine v osnovni šoli s prilagojenim programom
 3. Karmen Močnik: Učiteljevo poznavanje in izvajanje prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo
 4. Mojca Žgajnar: Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in vpliv na njegovo družino
 5. Nika Wesenschegg: Vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbeno okolje Šaleške doline
 6. Barbara Tuljak: Spolnost in osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 7. Ksenija Leber: Proces socializacije osebe s kombinacijo motenj avtističnega spektra in zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 8. Kaja Vidic: Vpliv nadomestne komunikacije na vedenje (študija primera)
 9. Nina Aupič: Čebelarjenje v Varstveno delovnem centru Črnomelj
 10. Vanda Zorec: Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje
 11. Darja Eržen: Stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v mobilnih službah in v osnovnih šolah s prilagojenim programom
 12. Nadja Vulić: Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in dileme v šoli
 13. Meta Bevk Vončina: Prosti čas učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 14. Blažka Merkac: Senzomotorična integracija otroka z nerazvito strukturo corpus callosum in delecijo 1q43 kromosoma
 15. Petra Hlačar: Matere otrok s posebnimi potrebami - aktivne članice društev
 16. Dijana Crnić: Psihološke značilnosti oseb s Prader-Willijevim sindromom ter primerjava s psihološkimi značilnostmi oseb z Downovim sindromom
 17. Tina Krivec: Spolno nasilje med mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju v institucijah
 18. Simona Kovačič: Vidiki učiteljev do inkluzivne prakse v osnovnih šolah v Savinjski dolini
 19. Tina Maček: Socialna integracija v različnih šolskih programih
 20. Alenka Korun: Vidno zaznavanje deklice z Rettovim sindromom – študija primera
 21. Katarina Marinko Jenko: Neuspešni nadarjeni otroci
 22. Tanja Jamnik: Tesnoba pri starših otrok z dodatno strokovno pomočjo
 23. Anja Jakopič: Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtcev
 24. Manuela Makovec: Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskem otroku s cerebralno paralizo
 25. Olga Pogačnik Janežič: Izgorelost in dejavniki stresa pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč
 26. Zorica Rucheton: Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do težav s spominom pri učencih s posebnimi potrebami
 27. Ana Resman: Spolnost mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 28. Anja Zlatečan: Samopodoba učencev osnovne šole s prilagojenim programom v primerjavi z učenci redne osnovne šole
 29. Lea Komat: Samospoštovanje pri paraolimpijcih
 30. Mateja Gračner: Medkulturna primerjava stališč učencev do sošolcev s posebnimi potrebami in sociometrični status učencev s posebnimi potrebami v razredu
 31. Tanja Klavž: Pogledi slovenskih in španskih študentk na izobraževanje za delo specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj
 32. Blanka Colnerič: Osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju
 33. Aleksandra Soklič: Psihološke značilnosti oseb po težki poškodbi glave
 34. Tjaša Prelog: Dvojna diagnoza
 35. Petra Podlogar: Socialna anksioznost pri učencih z govornimi motnjami
 36. Lara Likar: Igra in igrače otrok z zmerno, s težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
 37. Nika Škorjanc: Poklicni stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih -kaj je in kako ga zmanjšujemo
 38. Maja Purkat: Učenci z levkemijo in njihovo ponovno vključevanje v šolo
 39. Blanka Jerman: Spomin po nezgodni možganski poškodbi
 40. Natalija Sagadin: Sorojenci v družini z otrokom s posebnimi potrebami
 41. Ana Simončič: Čustvena inteligentnost pri nadarjenih učencih
 42. Alisa Krajnc: Psihosocialni vidiki izgube vida
 43. Barbara Miholič: Prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 44. Sandra Pušar: Socializacija otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli
 45. Sara Terlević: Pomoč z likovno umetnostjo za osebe z motnjo v duševnem razvoju
 46. Sabrina Cirman: Risbe otrok z govorno-jezikovnimi motnjami
 47. Jasmina Furdi: Uporaba funkcionalne ocene vedenja pri otroku z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali
 48. Mirjam Šuštar Peterka: Povezanost vidikov vzgoje in učnih težav otrok v osnovni šoli
 49. Bernarda Varžič: Obravnava otrok z Downovim sindromom v predšolskem obdobju
 50. Janja Lokošek: Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo
 51. Tjaša Strgar: Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev
 52. Judita Rupnik: Ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov
 53. Jasna Zabrič: Ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 54. Mateja Breznar: Uporaba socialnih iger na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom
 55. Nina Lorger: Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole
 56. Monika Radivojević: Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju
 57. Višnja Gladović: Mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na otroka s posebnimi potrebami
 58. Anja Svetin: Strategije in načini pomoči otroku s selektivnim mutizmom v vrtcu in šoli
 59. Petra Pibernik: Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost-introvertnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju

Druga dela (18)

 1. Tjaša Filipčič, Vedrana Sember, Maja Pajek, Janez Jerman: Quality of life and physical activity of persons with spinal cord injury
 2. Erna Žgur, Janez Jerman: Therapists' and teachers' views on the effects of hippotherapy
 3. Marjanca Kos, Janez Jerman: Gardening activities at school and their impact on childrenʼs knowledge and attitudes to the consumption of garden vegetables
 4. Jerneja Novšak Brce, Damjana Kogovšek, Stanislav Košir, Martine Vanryckeghem, Janez Jerman: KiddyCAT© - test odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo
 5. Marjanca Kos, Janez Jerman, Urška Anžlovar, Gregor Torkar: Preschool childrenʼs understanding of pro-environmental behaviours: is it too hard for them?
 6. Jerneja Novšak Brce, Damjana Kogovšek, Janez Jerman, Stanislav Košir: The temperamental characteristic of extraversion in Slovenian preschool children who stutter
 7. Petra Podlogar: Prepoznavnost nevladnih organizacij v Sloveniji med strokovnjaki v šolstvu, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami
 8. Mojca Dolar Borštnar: Samopodoba mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v povezavi s socialnimi dejavniki
 9. Vesna Rakef: Likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del
 10. Natalija Sagadin: Položaj in potrebe sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami
 11. Sandra Pušar, Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne: Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji
 12. Janez Jerman: Stres pri strokovnih delavcih v vzgojnoizobraževalnih in prevzgojnih zavodih
 13. Anja Božič, Katarina Habe, Janez Jerman: Povezanost glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih
 14. Marjanca Kos, Janez Jerman: Preschool children learning about the origin of food, on local farms and in the preschool garden
 15. Stojan Kostanjevec, Janez Jerman, Verena Koch: The effects of nutrition education on 6th graders knowledge of nutrition in nine-year primary schools in Slovenia
 16. Stojan Kostanjevec, Verena Koch, Janez Jerman: Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia
 17. Irena Adlešič, Janez Jerman: Primerjava samopodobe nadarjenih učencev in njihovih vrstnikov
 18. Stojan Kostanjevec: Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok