Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Tanja Černe: Vpliv tipa intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo
 2. Ana Bezenšek: Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra
 3. Jasmina Kolbl: Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na spremembo razumevanja kemijskih pojmov
 4. Suzana Strmšek Turk: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu
 5. Mojca Juriševič: Učna motivacija v odnosu do učenja in učne uspešnosti učencev

MSc theses (34)

 1. Patricija Manja Koščak: Odnos med formativno opisno oceno in učno motiviranostjo učencev po strokovnem mnenju učiteljev
 2. Simona Stariha: Ustvarjalna klima in spodbujanje ustvarjalnosti v 3. in 4. razredu osnovne šole
 3. Ana Omerza: Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri pouku biologije
 4. Anita Čujec: Formativna povratna informacija v funkciji spodbujanja učne samoregulacije
 5. Ana Tadl: Vloga šole v življenju učenca, obolelega za rakom
 6. Adela Strniša: Poučevanje strategij zapisovanja v šoli
 7. Jasmina Perko: Samopodoba romskih učencev in njihov odnos do šole in učenja v novomeških osnovnih šolah
 8. Katja Bobnar: Agresivno vedenje otrok do živali
 9. Alisa Delić: Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije
 10. Katarina Ančimer Aljaž: Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov
 11. Alja Premože: Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku
 12. Nataša Jokan: Socialna vključenost nadarjenih učencev
 13. Nastja Beljev: Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov
 14. Tjaša Strniša: Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
 15. Kristina Bogataj: Komunikacijski stili razrednih učiteljev
 16. Urška Šimnic Novak: Učna samopodoba, atribucije in pojmovanje učnih sposobnosti učencev drugega triletja osnovne šole
 17. Andreja Tomc: Mnenja in izkušnje staršev na področju obravnave nadarjenih učencev v osnovni šoli
 18. Urška Korelec: Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 19. Debora Gorjan: Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija
 20. Klavdija Stražar: Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli
 21. Manca Kavčič: Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole
 22. Maruša Zabukovec: Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole
 23. Anja Praček: Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo
 24. Katja Cegnar: Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole
 25. Bojana Kvartuh: Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli
 26. Tjaša Zupanič: Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev z nadarjenimi učenci v prvih dveh triletjih osnovne šole
 27. Nina Magister: Socialni in čustveni vidiki razvoja nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole
 28. Neža Iglič: Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole
 29. Ana Vrenko: Skrbi staršev glede šolanja njihovih otrok v prvem triletju osnovne šole in vloga učiteljev
 30. Tina Lavrič: Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini
 31. Petra Žitko: Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine
 32. Anna Roversi: Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji
 33. Mojca Juriševič: Dejavniki oblikovanja samopodobe šolskega otroka
 34. Katja Medija: Strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim neuspehom

Bsc theses (31)

 1. Ana Vrečar: Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju
 2. Lidija Pečar: Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole
 3. Tjaša Friškovec: Testna anksioznost v osnovni šoli pri pouku matematike
 4. Janja Kmetič: Introvertirani učenci v razredu
 5. Ana Tadl: Vloga učitelja pri poučevanju dolgotrajno bolnih otrok
 6. Katja Bobnar: Učiteljevo prepoznavanje strahu učencev pred živalmi
 7. Anita Voršič: Vpliv povratne informacije na učni uspeh učencev pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli
 8. Nejc Mesesnel: Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli
 9. Ana Omerza: Odnos med telesno samopodobo in tveganjem za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih
 10. Tamara Pastorčič: Pozitivne karakteristike in močna področja učencev z motnjo ADHD, ki jih je potrebno spodbujati pri pouku
 11. Blaž Fink: Učne strategije nadarjenih učencev
 12. Debora Gorjan: Motiviranost dijakov za učenje naravoslovja
 13. Tjaša Klinkon: Motiviranost učencev pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli
 14. Tara Seme: Potrebe potencialno nadarjenega otroka v predšolskem obdobju
 15. Klavdija Stražar: Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije
 16. Maša Viršček: Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci
 17. Teja Bergant: Izbira sošolcev za šolsko delo in druženje v prostem času
 18. Petra Antolin: Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti otrok v 2. triletju osnovne šole
 19. Tina Drobnič: Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti
 20. Kristina Janež: Nebesedna komunikacija med učitelji in učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 21. Katja Gregorc: Zbranost v procesu učenja
 22. Urša Krašovec: Motiviranje za učenje kemije z eksperimentiranjem doma
 23. Karmen Pirnat: Učiteljev stil vodenja in motiviranje učencev
 24. Nika Kočevar: Prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole
 25. Jana Sušanj: Kviz kot motivacijsko sredstvo v šoli
 26. Anita Budin: Učiteljeva vloga v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli
 27. Petra Oštir: Moralno presojanje nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole
 28. Anja Klobučar: Stališča osnovnošolskih učiteljev do vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev
 29. Alenka Radičević: Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci
 30. Nina Granfola: Učna motivacija in učenčeve zaznave družinskih odnosov
 31. Rosana Kozjan: Vloga staršev pri otrokovem šolskem delu

Other documents (54)

 1. Tanja Černe, Mojca Juriševič: Učna samoregulacija mlajših mladostnikov z učnimi težavami in brez njih
 2. Urška Žerak, Mojca Juriševič: Teachersʼ attitudes towards evidence-based teaching: a comparison between attitudes of pre-service and in-service primary education teachers
 3. Drago Žagar, Mojca Juriševič: Razvoj in perspektive pedagoške psihologije v Sloveniji
 4. Creativity
 5. Maja Lah: Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta Gospodinjstvo
 6. Mojca Juriševič: Report form the 14th International ECHA conference: Re:thinking giftedness - giftedness in the digital age
 7. Mojca Juriševič: Poročilo s 14. mednarodne konference ECHA: Ponovni razmislek o nadarjenosti v digitalni dobi
 8. Mojca Juriševič: Ustvarjalnost: intervju s prof. Toddom Lubartom o multivariatnem pristopu k ustvarjalnosti
 9. Mojca Juriševič: Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov
 10. Mojca Juriševič, Polona Gradišek: Portfolio pri pedagoški psihologiji
 11. Polona Gradišek, Mira Metljak, Mojca Juriševič: Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za kakovostnejše izobraževanje nadarjenih učencev: vloga Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti
 12. Mojca Juriševič: Poročilo in sklepi s posveta "Prepoznavanje nadarjenih učencev"
 13. Iztok Devetak, Vesna Ferk Savec, Saša Glažar, Mojca Juriševič, Mira Metljak, Jerneja Pavlin, Katarina Senta Wissiak Grm: PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5
 14. Darija Skubic, Mojca Juriševič: Human creativity is a complex phenomenon
 15. Mojca Juriševič, Darija Skubic: Teachersʼ perception of creativity in preschool children
 16. Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Janez Vogrinc, Iztok Devetak: PROFILES
 17. Albert Zeyer, Ayla Çetin-Dindar, Ahmad Nurulazam Md Zain, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Freia Odermatt: Brain type- a cross cultural constant of motivation to learn science?
 18. Mojca Juriševič: Praktično pedagoško usposabljanje: vodenje portfolia: priročnik
 19. Mojca Juriševič, Črtomir Frelih, Vesna Geršak, Edi Majaron, Barbara Sicherl Kafol: Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje umetnostnih predmetov, Ljubljana, 16. 9. 2013
 20. Mira Metljak, Mojca Juriševič: Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za socialne, specialne in rehabilitacijske pedagoge, učitelje ter druge strokovne delavce v izobraževanju, Ljubljana, 22. 11. 2013
 21. Mojca Juriševič, Polona Gradišek: Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
 22. Mojca Juriševič: Socialna vključenost nadarjenih učencev
 23. Mojca Juriševič: Vzgoja in izobraževanje nadarjenih
 24. Mojca Juriševič: Motiviranje učencev v šoli
 25. Mojca Juriševič, Božena Stritih: Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih
 26. Mojca Juriševič: Nadarjeni učenci v slovenski šoli
 27. Iztok Devetak, Erna Drofenik Lorber, Mojca Juriševič, Saša Glažar: Comparing Slovenian year 8 and year 9 elementary school pupils’ knowledge of electrolyte chemistry and their intrinsic motivation
 28. Mojca Juriševič: Postgraduate students’ perception of creativity in the research process
 29. Petra Antolin, Marcela Batistič Zorec: Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika stališč in izkušenj vzgojiteljev
 30. Mojca Juriševič: Učitelj kot "pomemben drugi" pri oblikovanju učenčeve samopodobe
 31. Mojca Juriševič: Samopodoba in / ali učna uspešnost
 32. Mojca Juriševič: Razvijanje učenčeve samopodobe v začetku šolanja
 33. Margareta Vrtačnik, Mojca Juriševič, Vesna Ferk Savec: Motivational profiles of Slovenian high school students and their academic performance outcomes
 34. Mojca Juriševič: Postgraduate students' perception of creativity in the research process
 35. Mojca Juriševič: Učna motivacija in razlike med učenci
 36. Mojca Juriševič, Karmen Pižorn: Young foreign language learners' motivation - a Slovenian experience
 37. Mojca Juriševič: Students' motivational patterns to learn
 38. Mojca Juriševič: Motivational structure of elementary school students
 39. Albert Zeyer, Ayla Çetin-Dindar, Ahmad Nurulazam Md Zain, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Freia Odermatt: Brain type - a cross cultural constant of motivation to learn science?
 40. Saša A. Glažar, Barbara Bajd, Mara Cotič, Mojca Čepič, Iztok Devetak, Danica Dolničar, Vesna Ferk Savec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Mojca Juriševič, Janez Vogrinc, Margareta Vrtačnik, Milena Valenčič Zuljan: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin
 41. Janez Vogrinc, Mojca Juriševič, Iztok Devetak: Ethical aspects in science education research
 42. Mojca Juriševič, Margareta Vrtačnik, Marek Kwiatkowski, Nataša Gros: The interplay of students' motivational orientations, their chemistry achievements and their perception of learning with the hands-on approach to visible spectrometry
 43. Iztok Devetak, Erna Drofenik Lorber, Mojca Juriševič, Saša A. Glažar: Comparing Slovenian year 8 and year 9 elementary school pupils' knowledge of electrolyte chemistry and their intrinsic motivation
 44. Janez Vogrinc, Mojca Juriševič: The criteria for evaluating the quality of the documents in pedagogical research settings
 45. Janez Vogrinc, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Janez Krek, Maja Umek, Urška Sešek, Vesna Podgornik, Mara Cotič, Bogdana Borota, Vida Medved-Udovič, Darjo Zuljan, Vlasta Hus: Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
 46. Mojca Juriševič, Polona Gradišek: Portfolio pri pedagoški psihologiji
 47. Iztok Devetak, Vesna Ferk Savec, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Mira Metljak, Jerneja Pavlin, Katarina Senta Wissiak Grm: PROFILES modules in the Slovenian context
 48. Polona Gradišek, Mira Metljak, Mojca Juriševič: Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za kakovostnejše izobraževanje nadarjenih učencev
 49. Mojca Juriševič: Poročilo in sklepi s posveta "Prepoznavanje nadarjenih učencev"
 50. Mira Metljak, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Jerneja Pavlin, Miha Slapničar, Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Three years of PROFILES experience in Slovenia
 51. Anja Šenica: Mnenja staršev o sodelovanju z vrtcem
 52. Janez Vogrinc, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Janez Krek, Maja Umek, Urška Sešek, Vesna Podgornik, Mara Cotič, Bogdana Borota, Vida Medved-Udovič, Darjo Zuljan, Vlasta Hus: Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
 53. Mojca Juriševič: Praktično pedagoško usposabljanje
 54. Margareta Vrtačnik, Mojca Juriševič, Nataša Gros, Tim Harrison, Marek Kwiatkowski: Impact of the hands-on approach in teaching and learning visible spectrometry on students` achievements and its relation with students` motivational orientations and study programs