Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (11)

 1. TINA MARTINČIČ: RAZISKAVA MOTIVIRANOSTI IN ZADOVOLJSTVA PRI DELU NA MINISTRSTVU ZA FINANCE
 2. Frida Urbančič: VLOGA MENEDŽMENTA V SODOBNI ORGANIZACIJI
 3. MATEJA JUVAN POBOLJŠAJ: PRIMERJALNA ANALIZA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V SLOVENIJI IN V PRIMERLJIVIH DRŽAVAH
 4. NEŽA MASTNAK: VPLIV VODENJA NA ABSENTIZEM V IZBRANEM JAVNEM ZAVODU
 5. ŽAN BOŽIČ: ANALIZA ORGANIZIRANOSTI DELA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV Z UPORABO SISTEMA E-QALIN
 6. DUŠICA SOVEC: RAZISKAVA POVEZANOSTI VODENJA IN ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH NA IZBRANIH UPRAVNIH ENOTAH
 7. ELVIRA HADŽIĆ: Raziskava kakovosti življenja zaposlenih na upravnih enotah Koroške regije in primerjava z Avstrijsko Koroško regijo
 8. EDINA MAHMUTAGIĆ: RAZISKAVA DELOVNE MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
 9. VALERIJA BRICMAN: RAZISKAVA LOKALNIH PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z IZBRANIMI EVROPSKIMI DRŽAVAMI
 10. MIRJANA OBRAN: ČUSTVENA INTELIGENCA IN SPOSOBNOST VODENJA LJUDI V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 11. MAJA ŠTURBEJ: MODEL UPRAVNIH VREDNOT

Diplomska dela (21)

 1. URŠKA TOVORNIK: ANALIZA IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S HRVAŠKO
 2. TANJA MELE VERBIČ: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 3. TJAŠA LENARČIČ: RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KLIME V OBČINSKI UPRAVI PRIMER: OBČINA POSTOJNA
 4. DORIS KRISTL: ANALIZA ENAKIH MOŽNOSTI ŽENSK V POLICIJI
 5. ŠPELA PRESTOR: RAZVOJ ZAPOSLENIH V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 6. MONIKA HRIBERŠEK: ANALIZA INTERNE KOMUNIKACIJE IN NJENEGA VPLIVA NA VEDENJE ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI
 7. JAN GRČAR: LASTNOSTI IN ZNAČILNOSTI DOBREGA VODJE V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 8. JAN JERAM: RAZISKAVA STRESA IN UKEPOV ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE V TELEKOMUNIKACIJSKEM PODJETJU
 9. ROMANA VIZJAK: SPODBUJANJE KULTURE INOVIRANJA V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 10. JANIS RIHTARŠIČ: ANALIZA IZRABE INTELEKTUALNEGA KAPITALA V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 11. MATIJAS SLIVNIK: VPLIV SLUŽBENEGA OKOLJA V POLICIJI NA KOMUNIKACIJO V DRUŽINI
 12. Matej Magdalenić: PLANIRANJE IN RAZVOJ KADROV V ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI
 13. Maja Ambrožič: RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KULTURE NA JAVNI AGENCIJI ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
 14. ILDA KOČAN: PRIMERJALNA ANALIZA ETIKE IN MORALE JAVNIH USLUŽBENCEV V IZBRANIH ORGANIZACIJAH
 15. MEDINA VELIĆ: OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU V IZBRANI ORGANIZACIJI
 16. JURE ŽALIK: PRIMERJALNA ANALIZA KOMUNICIRANJA V IZBRANIH SLOVENSKIH PODJETJIH
 17. TANJA ERKIĆ: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V IZBRANI ORGANIZACIJSKI ENOTI
 18. Sara Skok: RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA INMOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU
 19. ADRIJANA OMERZELJ: VLOGA ETIKE PRI UPORABI PRISILNIH SREDSTEV V POLICIJI
 20. Aljoša Petek: OBVLADOVANJE STRESA V OBRAVNAVANI STORITVENI ORGANIZACIJI
 21. ROK PETERCA: ANALIZA MODELA USTVARJALNEGA DELOVNEGA OKOLJA V IZBRANEM PODJETJU