Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (11)

 1. NEŽA MASTNAK: VPLIV VODENJA NA ABSENTIZEM V IZBRANEM JAVNEM ZAVODU
 2. MAJA ŠTURBEJ: MODEL UPRAVNIH VREDNOT
 3. MIRJANA OBRAN: ČUSTVENA INTELIGENCA IN SPOSOBNOST VODENJA LJUDI V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 4. VALERIJA BRICMAN: RAZISKAVA LOKALNIH PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z IZBRANIMI EVROPSKIMI DRŽAVAMI
 5. EDINA MAHMUTAGIĆ: RAZISKAVA DELOVNE MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
 6. ELVIRA HADŽIĆ: Raziskava kakovosti življenja zaposlenih na upravnih enotah Koroške regije in primerjava z Avstrijsko Koroško regijo
 7. DUŠICA SOVEC: RAZISKAVA POVEZANOSTI VODENJA IN ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH NA IZBRANIH UPRAVNIH ENOTAH
 8. MATEJA JUVAN POBOLJŠAJ: PRIMERJALNA ANALIZA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V SLOVENIJI IN V PRIMERLJIVIH DRŽAVAH
 9. Frida Urbančič: VLOGA MENEDŽMENTA V SODOBNI ORGANIZACIJI
 10. ŽAN BOŽIČ: ANALIZA ORGANIZIRANOSTI DELA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV Z UPORABO SISTEMA E-QALIN
 11. TINA MARTINČIČ: RAZISKAVA MOTIVIRANOSTI IN ZADOVOLJSTVA PRI DELU NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Diplomska dela (21)

 1. TANJA ERKIĆ: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V IZBRANI ORGANIZACIJSKI ENOTI
 2. JURE ŽALIK: PRIMERJALNA ANALIZA KOMUNICIRANJA V IZBRANIH SLOVENSKIH PODJETJIH
 3. ILDA KOČAN: PRIMERJALNA ANALIZA ETIKE IN MORALE JAVNIH USLUŽBENCEV V IZBRANIH ORGANIZACIJAH
 4. MEDINA VELIĆ: OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU V IZBRANI ORGANIZACIJI
 5. ROK PETERCA: ANALIZA MODELA USTVARJALNEGA DELOVNEGA OKOLJA V IZBRANEM PODJETJU
 6. Aljoša Petek: OBVLADOVANJE STRESA V OBRAVNAVANI STORITVENI ORGANIZACIJI
 7. ADRIJANA OMERZELJ: VLOGA ETIKE PRI UPORABI PRISILNIH SREDSTEV V POLICIJI
 8. Sara Skok: RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA INMOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V IZBRANEM PODJETJU
 9. Maja Ambrožič: RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KULTURE NA JAVNI AGENCIJI ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
 10. Matej Magdalenić: PLANIRANJE IN RAZVOJ KADROV V ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI
 11. MATIJAS SLIVNIK: VPLIV SLUŽBENEGA OKOLJA V POLICIJI NA KOMUNIKACIJO V DRUŽINI
 12. JANIS RIHTARŠIČ: ANALIZA IZRABE INTELEKTUALNEGA KAPITALA V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 13. ROMANA VIZJAK: SPODBUJANJE KULTURE INOVIRANJA V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 14. JAN JERAM: RAZISKAVA STRESA IN UKEPOV ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE V TELEKOMUNIKACIJSKEM PODJETJU
 15. JAN GRČAR: LASTNOSTI IN ZNAČILNOSTI DOBREGA VODJE V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 16. MONIKA HRIBERŠEK: ANALIZA INTERNE KOMUNIKACIJE IN NJENEGA VPLIVA NA VEDENJE ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI
 17. ŠPELA PRESTOR: RAZVOJ ZAPOSLENIH V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 18. DORIS KRISTL: ANALIZA ENAKIH MOŽNOSTI ŽENSK V POLICIJI
 19. TJAŠA LENARČIČ: RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KLIME V OBČINSKI UPRAVI PRIMER: OBČINA POSTOJNA
 20. TANJA MELE VERBIČ: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
 21. URŠKA TOVORNIK: ANALIZA IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S HRVAŠKO