Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (25)

 1. Sanja Novaković: Izkušnje osnovnošolskih učiteljev z uporabo IKT v času epidemije Covid-19
 2. Katja Štravs: Izvajanje izobraževanja na Ljudski univerzi Radovljica v času pandemije – izkušnje starejših odraslih
 3. Nina Petrovič: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju nemške književnosti po modelu TPACK
 4. Mateja Lapuh: Sprejemanje in učenje uporabe pametnih telefonov pri starejših odraslih
 5. Iva Pilko: Pomen sodelovanja med znanostjo in industrijo za razvoj in menedžment talentov: Študija primera izbranega podjetja
 6. Kaja Cizelj: Izobraževanje v zaporih in skotopični sindrom
 7. Ema Meden: Poslušaj in se uči: Podkast kot oblika priložnostnega učenja odraslih
 8. Sonja Mihelj: Stališča staršev do uporabe eAsistenta na Osnovni šoli Dornberk
 9. Nina Oblak: Usposobljenost gimnazijskih učiteljev slovenščine za delo z dijaki, ki imajo disleksijo
 10. Anja Germovšek: Digitalni razkorak in starejši odrasli: Razlike med mestnim in podeželskim prebivalstvom
 11. Eva Škraba: Stališča učiteljev tujih jezikov do uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pri pouku
 12. Špela Jerala: Vključevanje migrantov in beguncev družbo: Primerjava med Slovenijo in Francijo
 13. Nuša Zankolič: Dejavniki zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji med študenti
 14. Neža Strmole: Evalvacija načrtovanja temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev
 15. Urška Lupšina: Dejavniki motivacije in ovire odraslih pri pripravi na maturo na zasavski ljudski univerzi
 16. Neja Fakin: Značilnosti udeležbe v programih neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Ajdovščina
 17. Ana Dobnikar: Neformalno izobraževanje starejših moških na Ljudski univerzi Radovljica
 18. Lea Lenart: Učne težave in strategije študentov z disleksijo
 19. Talija Kaličanin: Svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 20. Vesna Gorenc: Opredelitev poklica sociokulturnega animatorja in poskus njegove umestitve v slovenski prostor
 21. Liza Vesić Zagoričnik: Zaposlovanje diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko
 22. Tina Dragovan: Digitalne kompetence učiteljev in profesorjev izbranih osnovnih in srednjih šol v Novem mestu in okolici
 23. Anita Rus: Skupnostno izobraževanje in delovanje društev v lokalnem okolju (študija primera delovanja društva Eko krog)
 24. Saša Kočar: Poučevanje francoščine starejših odraslih
 25. Mateja Klinc: Jezikovna in ekonomska integracija odraslih priseljencev na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Diplomska dela (26)

 1. Maša Smonig: Potrebe slovenskih podjetij po poslovnem izobraževanju
 2. Jasmina Slapar: Izobraževanje zaposlenih v podjetju Savatech, d.o.o.
 3. Tjaša Schindler: Motivi za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju na Bledu
 4. Urška Razingar: Ugotavljanje in analiza potreb zaposlenih po dodatnih znanjih v izbranem podjetju
 5. Elvira Raković: Vpliv programa PUM na izobraževalno pot udeležencev
 6. Jerneja Pevec: Oblikovanost izbranih e-gradiv na spletu za pouk pravopisa pri predmetu slovenščina
 7. Maja Pavšič: Preverjanje kakovosti izobraževanja za tutorje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 8. Tina Maffi: Značilnosti izobraževanja in učenja zaposlenih mladih
 9. Naja Jurišaga: Zdravstveno izobraževanje sladkornih bolnikov
 10. Bojana Jukič: Zadovoljstvo strokovnih delavk v vrtcu z vpeljavo e-Asistenta
 11. Tina Černilogar: Analiza izobraževanj, ki jih organizira Območna izpostava javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tolmin
 12. Klara Zavrl: Učenje španščine kot tujega jezika v pozni odraslosti
 13. Romina Godnič: Pomen skupnostnih centrov za razvoj lokalne skupnosti
 14. Ana Vilić: Oblike izobraževanja zaposlenih v podjetju Revoz
 15. Jana Rančigaj: Primerjava metod poučevanja pri usposabljanju vzgojiteljev v vrtcu Šmarje pri Jelšah
 16. Marko Mencinger: Uspešnost udeležencev programa osnovne šole za odrasle
 17. Nina Kristl: Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri visokošolskih profesorjih na Univerzi v Ljubljani
 18. Eva Jerič: Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v srednješolskem izobraževanju za odrasle
 19. Barbara Popit: Izobraževanje staršev za razvijanje medijske pismenosti predšolskih otrok
 20. Tina Bezek: Računalniško opismenjevanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje
 21. Nika Torej: Izkušnje študentov na Oddelku za pedagogiko in andragogiko z e-izobraževanjem
 22. Urška Vajda: Motivacija za izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcu
 23. Sabina Ivančič: Uporaba diskusijske metode pri izobraževanju odraslih
 24. Mojca Perdih: Analiza e-gradiv z vidika oseb z disleksijo
 25. Mirjam Resman: Priprava strokovne geografske ekskurzije na Univerzi za tretje življenjsko obdobje
 26. Jasmina Zeme: Oblike in metode izobraževanja gasilcev

Druga dela (2)

 1. Marko Radovan, Danijela Makovec Radovan: Izkušnje študentov s kriznim izobraževanjem na daljavo med pandemijo covida-19
 2. Intergenerational solidarity and older adults education in community