Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Ana Gračner: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov
 2. Andrej Raspor: Vpliv razdeljevanja napitnin na motivacijo zaposlenih
 3. David Đukić: Učinki transformacijskega vodenja na prodajalce v izvozu

Magistrska dela (182)

 1. Sonja Kos: Vpliv kulturne razdalje na komuniciranje v diplomaciji
 2. Drita Zekjiri: The impact of human resource management on corporate sustainability
 3. Igor Drakulić: Sistem nagrajevanja in motiviranja zaposlenih v izbranem majhnem podjetju
 4. Eva Himelrajh: Analiza dejavnikov zavzetosti med mladimi zaposlenimi
 5. Stojan Sušelj: Izzivi vpeljave kompetenčnega modela v izbrano organizacijo
 6. Natalija Kopina: Medpoklicno sodelovanje na internističnih urgentnih oddelkih
 7. Tjaša Škrjanc: Uporaba komunikacijskih veščin pri prodaji
 8. Lara Jenko: Izzivi managementa človeških virov v mikro podjetjih
 9. Ula Pucelj: An analysis of employee well-being benefits from employee and company perspective
 10. Katarina Vasle: Ustvarjanje znamke delodajalca v javnem sektorju na primeru Splošne bolnišnice Celje
 11. Nina Mušić: Izzivi oblikovanja dela ob vzpostavitvi klicnega centra v banki
 12. Armando Brizani: Oblikovanje modela dinamičnega planiranja projektnih timov v izbranem podjetju
 13. Dejan Lukić: Analiza konkurenčnosti plač v javnem sektorju
 14. Klemen Denša: Vzpostavitev kariernega razvoja zaposlenih v izbranem podjetju
 15. Katarina Rošer Salihović: Vidik medkulturne komunikacije pri poslovnih pogajanjih v Rusiji
 16. Branka Radišić, Klavdija Štimec: Analiza zaposlovanja in brezposelnosti starejših od 50 let v Sloveniji
 17. Jure Ferk: Optimizacija delovnega procesa pri projektnem delu v organizacijski enoti izbranega podjetja
 18. Matej Kerin: Analiza sistema nagrajevanja v izbranem podjetju
 19. Martin Novak: Zaposlovanje tujcev v slovenski gozdarski dejavnosti
 20. Mateja Matko: Analiza motivacije in zadovoljstva zaposlenih glede na njihovo starost in izobrazbo
 21. Tjaša Skubic: Zgodnji opozorilni sistem za študente in njegova vpeljava v kontekst visokošolskega izobraževanja
 22. Sara Tomić: Vpliv športno-rekreativnih dejavnosti na dobro počutje zaposlenih
 23. Kajetana Tornič: Razvijanje kompetenc pri dijakih
 24. Karolina Tramte: Analiza psihološke pogodbe v izbranem podjetju
 25. Maja Modic: Oblikovanje modela kompetenc za računovodje
 26. Marko Radomi: Povezava uravnoteženosti delovnega in zasebnega življenja z zadovoljstvom pri delu za generacijo Y
 27. Aljaž Kavka: Kritična presoja zaposlovanja v Sloveniji
 28. Sara Strajnar: Analiza bolniške odsotnosti v podjetju Slovenske železnice
 29. Klemen Šutar: Vpliv meditacije na dobro počutje zaposlenih
 30. Jure Šutar: Analiza zadovoljstva z delom pri teledelavcih
 31. Ena Kapidžić: A comparative analysis of employee engagement in BH Telecom and Elektroprivreda BIH
 32. Staša Marolt: Komuniciranje z zahtevnimi strankami
 33. Katarina Ferjančič: Improving employee satisfaction and performance through corporate social responsibility
 34. Petra Erjavec: Analiza učinkov programov promocije zdravja z vidika zaposlenih
 35. Urška Koren: Organizacijska klima zaposlenih v zdravstveni negi v splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca Nova Gorica
 36. Eva Zalaznik: Oblikovanje znamke zaposlovalca v podjetju Porsche Inter Auto
 37. Roman Kolar: Analiza vodenja v izbranem javnem zavodu
 38. Bojana Hočevar: Motiviranje prodajnega osebja za prodajo zavarovanj
 39. Martin Gec: Kako povečati konkurenčnost invalidov, diplomantov visokošolskega študija, na trgu dela
 40. Klemen Kaltnekar: Analiza kapacitete zračnega prostora v pristojnosti območne kontrole zračnega prometa Ljubljana
 41. Ilda Bešić: Zaposljivost diplomantov Ekonomske fakultete v Ljubljani z vidika mehkih kompetenc
 42. Mojca Levar: Primerjava motiviranja v dveh proizvodnih podjetjih
 43. Svetlana Dimitrievska: Gaining competitive advantage through human resource management practices
 44. Andrej Kranjc: Vpliv vodij na motivacijo zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu
 45. Zana Bokshi Kazazi, Lindita Shaipi: Reward system and staff development in the microfinance institution, KEP trust
 46. Eva Zala Ravnik: Vpliv ukrepov družini prijaznega podjetja na usklajevanje delovnega in zasebnega življenja
 47. Robert Filić: Analiza dejavnikov delovne motivacije v slovenskem podjetju
 48. Andraž Kuralt: Analiza značilnosti komuniciranja s strankami v bančništvu
 49. Primož Lesjak: Pregled razvoja vloge sindikatov in ekonomskih učinkov stavk v Sloveniji
 50. Dominika Pavlič: Primerjalna analiza različnih tipov delovnega razmerja z vidika delodajalca
 51. Katja Podrepšek, Martin Virag: Izzivi managementa talentov glede na zaposlitvena pričakovanja generacije Y
 52. Aleksandra Ribič: Analiza procesa managementa prodajnega osebja v malem podjetju
 53. Maja Kepic Osojnik: Motivacija in uspešnost v poslovni enoti izbrane banke
 54. Maja Kotar, Natalija Geček: Povezava med psihološko pogodbo in motivacijo zaposlenih v storitvenih organizacijah
 55. Irena Arsova: Motivation of supervisors in Makstil Skopje
 56. Marija Zajić: The importance of strategic sourcing, recruiting and selection of candidates to build effective sales teams
 57. Metka Noč: Odnos do raznolikosti zaposlenih v slovenskih podjetjih
 58. Sonja Šmuc: Ekonomski vidiki enakosti med spoloma
 59. Žiga Fras: Vpliv interne komunikacije na motivacijo zaposlenih v hotelskem podjetju
 60. Gregor Macedoni: Oblikovanje kompetenčnega modela za župana v slovenski lokalni samoupravi
 61. Polona Grobler: Prenova sistema spremljanja delovne uspešnosti in nagrajevanja korporativnih funkcij v mednarodnem podjetju
 62. Mateja Grobler: Izdelava kompetenčnega profila vodje prodaje v podjetju Terme Krka
 63. Sabina Glavan: Vpliv zaznane pravičnosti na dobro počutje zaposlenih
 64. Staša Baloh Plahutnik: Vpliv programa "Podjetno v svet podjetništva" na zaposljivost mladih v Sloveniji
 65. Domen Križnič: Analiza ključnih dejavnikov uspešnega coachinga
 66. Klemen Marinčič: Vloga vodstva pri razvijanju zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v oddeljenem podjetju s primerom podjetja Zvezda
 67. Katja Slivnik: Plače v javnem sektorju
 68. Eva Žontar: Oblikovanje celovitega modela dejavnikov zavzetosti zaposlenih v izbranih podjetjih
 69. Andraž Sabotič: Oblikovanje stimulativnega plačnega sistema za proizvodne delavce
 70. Petra Nahtigal: Oblikovanje nabora kompetenc prodajalcev
 71. Tjaša Tekavčič: Dejavniki uspešnega vključevanja prostovoljcev v prometno preventivo
 72. Samo R. Zorko: Vpliv čustev na motiviranost tehničnega osebja v izbranem podjetju
 73. Tamara Slapar: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Adacta
 74. Jana Šušteršič: Uporabnost orodij za ugotavljanje razvojnega potenciala zaposlenih
 75. Barbara Dušak: Vzpostavitev celovitega procesa zagotavljanja delovne uspešnosti v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Trbovlje
 76. Sabina Bračun: Oblikovanje programa managementa starejših v proizvodnem podjetju
 77. Sabina Drobnič: Razvoj kompetenčnega modela v javnem zavodu Zasavske lekarne Trbovlje
 78. Živa Ketler: Povezava med sistematizacijo delovnih mest in modelom kompetenc
 79. Merima Pecikoza: The role of human resource management in improving the public sector performance
 80. Naida Hundur: Human resource management in a public hospital
 81. Amar Haskić: Employee satisfaction in education in the Sarajevo canton
 82. Dalila Selimović Karalić: The development and improvement of human resource management through teaching and the basic principles of islam
 83. Tanja Vidic: Kadrovska optimizacija pri združitvi dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva v javnem zavodu
 84. Tatjana Kovač: Izkušnje slovenskih podjetij s promocijo zdravja na delovnem mestu
 85. Mani Prasad Samal: An analysis of the performance appraisal process in the Indian company Nalco
 86. Lejla Dedajić: The motivation of employees in the public sector in Bosnia and Herzegovina
 87. Mojca Vozelj: Vpliv osebnostnih značilnosti vodje na uspešnost vodenja v bančni skupini
 88. Hristina Lozanoska: Human resource management model of the National Bank of the Republic of Macedonia
 89. Diana Oblak: Analiza motivacije in zadovoljstva zaposlenih v proizvodnem podjetju Mesna predelava
 90. Jan Čibej: Analiza zavzetosti zaposlenih v podjetju IT
 91. Barbara Bandelj: Vpliv izgube zaposlitve na počutje in vedenje brezposelnih
 92. Peter Podhostnik: Primerjava učinkovitosti klasičnega in tehnološko podprtega poslovnega komuniciranja
 93. Tina Dular Ferlež: Razvijanje veščin vodenja v slovenskih mednarodnih podjetjih
 94. Simona Sabadin: Management talentov v bankah v Sloveniji
 95. Edita Jusić: Najemanje začasne delovne sile v srednji in vzhodni Evropi
 96. Grega Valenčič: Povezava med managementom človeških virov in uspešnostjo slovenskih podjetij
 97. Jure Fišer, Luca Stančič Kodarin: Vlaganja v ljudi in v prožnost organizacije v slovenskih proizvodnih podjetjih v letih 2006-2009
 98. Damir Kočan: Obvladovanje organizacijske kulture v mednarodnem poslovanju na primeru podjetja Trimo
 99. Elizabeta Nestoroska Dimić: Modern leadership styles applied to Makstil - Skopje, Republic of Macedonia
 100. Gyanesh Jha: Human resource activities of Steel Authority of India Limited (SAIL)
 101. Mojca Stomilović: Sodobni pristopi k razvoju vodstvenih kompetenc
 102. Mihajlo Brova Zikov: How to motivate employees in FHL Mermeren Kombinat Prilep for high prerformance
 103. Tina Cvetko: Vpliv psihološke pogodbe na motivacijo zaposlenih
 104. Maruša Eberlinc: Analiza organizacijske klime zaposlenih na primeru doma starejših občanov
 105. Petra Kaučič: Položaj žensk v organizacijah na območju severovzhodne Slovenije
 106. Rastko Lamut: Motiviranje zaposlenih v času omejenih finančnih možnosti
 107. Matej Obid: Analiza motiviranja in nagrajevanja v izbranem podjetju
 108. Ana Marija Bajec: Vloga in pomen komuniciranja v času združitev in prevzemov
 109. Nina Jurjec: Ugotavljanje pomena kakovosti šole in mednarodnih akreditacij v očeh delodajalcev na primeru zaposlovanja diplomiranih ekonomistov
 110. Urška Arh: Kadrovska funkcija v Evropski centralni banki
 111. Gregor Mesarić: Zaposlitveni portal kot orodje za iskanje zaposlitve
 112. Primož Pibernik, Vesna Kraševec: Model uspešnega vodenja strokovnjakov
 113. Neža Kozina Garbajs: Motivacija zaposlenih po generacijah v javnem zavodu
 114. Barbara Babnik: Motiviranje in nedenarno nagrajevanje na primeru podjetja Trimo d.d.
 115. Vesna Vižintin: Sistem ugotavljanja delovne uspešnosti v javnem sektorju
 116. Maruša Murn, Tina Zaplotnik Kovač: Vloga vodje in kadrovske službe pri motiviranju in nagrajevanju zaposlenih
 117. Jelena Krčmar: Pomen strateškega "menedžmenta starosti" tudi v času svetovne finančne in gospodarske krize
 118. Tina Kozic: Sistem motiviranja in nagrajevanja v podjetju Trimo d.d.
 119. Borut Gruden: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v gradbeništvu v Sloveniji
 120. Sanja Pregl: Organizacijska klima na Institutu "Jožef Stefan"
 121. Maja Kovač: Vloga uravnoteženja delovnega in zasebnega življenja pri uspešni karieri žensk
 122. Katja Gorenc: Generacija Y na delovnem mestu
 123. Manca Pajnič: Motiviranost študentov Zdravstvene fakultete v Ljubljani za izobraževanje na področju zdravstvene nege
 124. Ana Strauch: Izgorelost pri delu medicinskih sester kot psihološki in ekonomski dejavnik
 125. Feri Štivan: Kako privabiti in obdržati zdravnike v slovenskih regijah
 126. Zdenko Rojec: Motivacija za vseživljenjsko učenje
 127. Jelena Džajić: How to develop human resource management in public sector in Bosnia and Herzegovina
 128. Irena Kotur: Karierni razvoj z uporabo modela kompetenc in kariernih sider
 129. Urša Lakner: Primerjava motivacijskih faktorjev prodajnega in neprodajnega osebja v podjetju Sanofi-Aventis v Adriatik regiji
 130. Elvira Kaljanac: Merjenje dela v bolnišnici kot podlaga za učinkovito organizacijo delovnih procesov
 131. Bojan Jurančič: Vloga vodij pri motiviranju zaposlenih v SŽ - Centralne delavnice Ljubljana
 132. Mihaela Selak Petković: Izobraževanje in motiviranje v tekstilnem podjetju Lohnko inženiring
 133. Erika Abram: Vloga managementa pri obvladovanju mobinga
 134. Milan Lazić: Model uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za učinkovito interno komuniciranje
 135. Sanda Gavranović: Asertivnost pri managementu v zdravstveni negi
 136. Barbara Velkov Rozman: Nabor ključnih kompetenc za opravljanje poklicev kot pripomoček za potrebe povezovanja trga dela in izobraževanja
 137. Krešimir Gotovac: Izboljšanje storitev za spletno pridobivanje sodelavcev
 138. Mateja Kumer: Vpliv povratne informacije na motivacijo zaposlenih
 139. Simona Varga: Pomen mreženja za uspešnost organizacije
 140. Blanka Tacer: Trženjski vidik kadrovske funkcije
 141. Petra Levec: Pomen komuniciranja za obvladovanje konfliktov v podjetju GR Inženiring d.o.o.
 142. Satya Brata Borgohain: Key factors and challenges for retention of employees in a public sector enterprise
 143. Vanja Makaj: Vzroki za nastanek in načini reševanja konfliktov v družinskem podjetju
 144. Klara Jurca: Spreminjanje organizacijske kulture v podjetju S&T
 145. Katarina Vertin: Posledice mobbinga - trpinčenja na delovnem mestu z vidika organizacije
 146. Sonja Ilovar: Sposobnosti vodje za uvajanje sprememb
 147. Girish Chandra: Human resource management in WIHG
 148. Lidija Zadel: Vloga organizacijske kulture v procesu internacionalizacije
 149. Mojca Spanžel: Projektno vodenje in nagrajevanje projektnih timov
 150. Alenka Čebašek: Časovno učinkovito vodenje
 151. Mirjam Piciga: Merjenje donosnosti kadrovskih projektov in človeškega kapitala
 152. Natalija Ahčin: Mentorstvo - učinkovit način za prenos in ohranjanje znanja v podjetju
 153. Ajay Kumar Sharma: Effectiveness of the national rural employment guarantee schema
 154. Aleš Križman: Vloga kadrovske funkcije pri združitvah in prevzemih
 155. Dimitrij Černic: Motivacija inženirjev v procesu zaposlovanja
 156. Teja David: Stres managerjev v Sloveniji
 157. Romana Ranzinger: Dejavniki motivacije delavcev deficitarnih tehničnih poklicev v zasavski regiji
 158. Jasna Vidmar Svetlik: Razvoj in vključevanje zaposlenih - pomembni aktivnosti managementa človeških virov v starajoči se evropski državi
 159. Marko Peršič: Pomen socialnega kapitala v učeči se organizaciji
 160. Maja Čibej: Dejavniki, ki vplivajo na kariero diplomantov Ekonomske fakultete
 161. Andreja Saich: Vpliv nacionalne kulture na etično odločanje
 162. Simon Meglič: Motivacija v programu notranje varčevalne sheme
 163. Almira Agović: Motivacijski vidik sistema plač in nagrajevanja v državni upravi
 164. Petra Bitenc: Interno komuniciranje v podjetju Cordia
 165. Renata Stupan: Model nagrajevanja delovne uspešnosti v podjetju Ključ d.d.
 166. Tadej Vidic: Ciljno vodenje kot orodje obvladovanja kompleksnosti poslovanja
 167. Simona Hočevar: Analiza slovenskega projekta 20 ključev s poudarkom na podpornih ključih
 168. Tina Dular Meglič: Motiviranje zaposlenih v farmacevtskem podjetju za učenje prodajnih veščin
 169. Magda Šturman: Nagrajevanje agenta (menedžerja) z vidika principala (lastnika)
 170. Ivana Tadić: Career development of graduates in economics and business administration in Croatia
 171. Tomaž Lukančič: Dejavniki motivacije v multinacionalnih podjetjih s področja informacijskih tehnologij
 172. Maja Stopajnik: Sistem nagrajevanja zaposlenih v povezavi s poslovno uspešnostjo podjetja X
 173. Marjanca Jambrovič: Uporaba tehnik ustvarjalnega mišljenja v slovenskih podjetjih
 174. Mateja Plankar: Komunikacijske spretnosti sodobnega managerja
 175. Gregor Artač: Motivacija delavcev znanja na podlagi motivacijskih teorij, usmerjenih na potrebe
 176. Mojca Aniya Dežman: Manager in vodja - katera vloga prevladuje v slovenskih podjetjih?
 177. Patrick Vesel: Identifikacija potreb po usposabljanju zaposlenih v Sloveniji z vidika ponudnika programov usposabljanj
 178. Mateja Dostal: Učinkovitost poučevanja poslovnega angleškega jezika s poslovnimi primeri
 179. Staša Krstić Florjanič: Nagrade in motivacija zaposlenih
 180. Robert Kaše: Strateško ravnanje s človeškimi viri v razmerah zmanjševanja velikosti organizacije
 181. Tomaž Marzidovšek: Model in pogoji učinkovitega teamskega dela
 182. Irena Ranc: Vpliv pogojev dela na bolezensko odsotnost v malih podjetjih

Diplomska dela (189)

 1. Mojca Goršič: Etika nepremičninskega posrednika v odnosu do prodajalca in kupca
 2. Anita Gvozden: Pojavnost mobinga na delovnem mestu v Sloveniji
 3. Gordana Živković: Motiviranje in nagrajevanje prodajalcev v izbranem trgovskem podjetju
 4. Anja Čelik: Kompetence milenijcev za vodenje projektov
 5. Ana Miler: Predlog spodbujanja telesne aktivnosti na delovnem mestu v izbranem podjetju
 6. Aleksandra Poličar: Okoljska odgovornost v izbranem telekomunikacijskem podjetju
 7. Tina Stavrev: Medkulturno komuniciranje pri delu s strankami na primeru kabinskega osebja na letalih
 8. Urška Kocjančič: Analiza prednosti in slabosti uvajanja šesturnega delovnika
 9. Aladdin Jusufagić: Primerjava odnosa do dela med generacijama Y in Z
 10. Rossmary Mikulić: Motivacija in zadovoljstvo v izbranem majhnem podjetju
 11. Tjaša Perne: Dejavniki motivacije brezposelnih za iskanje zaposlitve
 12. Vlado Tomašević: Motivacija študentov za dokončanje študija
 13. Sandra Bijelić: Analiza dejavnikov izbire prvega delodajalca pri mladih diplomantih
 14. Valerija Vukan: Obvladovanje stresa na delovnem mestu v domu starejših občanov
 15. Nataša Hočevar: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v trgovskih podjetjih
 16. Martina Mikić: Usposabljanje in razvoj kadrov v podjetju Zarja Elektronika
 17. Bojana Pucelj: Letni razgovor kot orodje za motiviranje zaposlenih
 18. Milena Ornik: Povezava med organizacijo in zadovoljstvom zaposlenih v izbranem podjetju
 19. Irena Berlec: Vpliv plačila po enoti proizvoda na organizacijsko klimo izbranega podjetja
 20. Daniela Kobal: Organizacija in potek dela v interni pisarni izbrane bolnišnice
 21. Edita Pučko: Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu
 22. Tanja Les: Kako zagotoviti ustrezno usposobljenost zaposlenih v izbranem prizvodnem podjetju
 23. Lara Borštner: Primerjava poslovnih srečanj v različnih državah
 24. Nastja Učakar: Poslovna govorica telesa
 25. Jure Kraljević: Motiviranje in nagrajevanje prodajalcev
 26. Jan Leščanec: Stres na delovnem mestu policista na primeru PP Medvode
 27. Andraž Verbič: Letni razgovori v mednarodni korporaciji
 28. Primož Zemljak: Analiza kariernih poti klasičnih glasbenikov v Sloveniji
 29. Anja Križnik Tomažin: Javno nastopanje kot veščina managerjev
 30. Sonja Vlašič: Analiza organizacijske klime v izbranem podjetju
 31. David Deronja: Čustvena inteligentnost kot prvina dobrega vodenja
 32. Katja Gorjan: Uporaba nevro-lingvističnega programiranja za izboljšanje uspešnosti zaposlenih
 33. Ana Kasunić: Kompetence prodajalca v maloprodaji
 34. Erik Koncut: Nadzor delodajalca in zasebnost na delovnem mestu
 35. Bojana Peternelj: Nagrajevanje in motiviranje v izbranem podjetju
 36. Andreja Pohar: Motivacija prodajnih svetovalcev v podjetju Si.mobil d.d.
 37. Dragan Saje: Analiza zadovoljstva zaposlenih v izbranem podjetju
 38. Maja Stanek: Uvajanje v delo v majhnem podjetju
 39. Urška Šerajč: Vpliv informacijsko - komunikacijske tehnologije na kompetence prodajalcev
 40. Jelena Vukašinović: Komunikacija med slovenskimi zaposlenimi in tujimi nadrejenimi v multinacionalni organizaciji
 41. Petra Velepec: Usklajevanje dela in družine pri samostojnih podjetnikih
 42. Kristjan Ogrin: Premagovanje odpora do sprememb v organizacijski enoti
 43. Erika Bogataj: Analiza absentizma im predlog ukrepov za njegovo zmanjševanje v izbranem podjetju
 44. Tjaša Pavli: Vpliv motivacijskih dejavnikov na absentizem
 45. Uroš Podboršek: Pomen internega komuniciranja za motivacijo pri delu
 46. Petra Grešak: Vodenje in usposabljanje prodajnega osebja v podjetju Si.mobil d.d.
 47. Sašo Race: Etični problemi povezani z neposrednim trženjem
 48. Nina Dular: Primerjava odnosa do dela pri prostovoljnih in poklicnih gasilcih
 49. Ana Grošelj: Uporabnost spletnih socialnih omrežij pri kadrovanju z vidika delodajalca
 50. Vasja Potočnik: Nagrajevanje zaposlenih v prodajnih skupinah
 51. Nada Naumoska: Vodenje in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Sonček
 52. Elvira Medved: Interno komuniciranje v globalnem podjetju, primer podjetja Krka
 53. Katarina Šepec: Letni razgovori v ZZZS
 54. Katarina Matijašević: Oblike in načini učinkovite komunikacije z mlado generacijo
 55. Anita Ledinek: Zadovoljstvo zaposlenih v mednarodnem podjetju
 56. Saša Gosar: Uporaba e-pošte v medkulturnem poslovanju na primeru podjetja ACNielsen
 57. Nataša Urukalo: Učinkovitost storitev zaposlitvenih agencij za delodajalce
 58. Zhanghua Ye: Poslovni bonton na Kitajskem
 59. Iva Kozar: Uspešna pogajanja pri prodaji nepremičnin
 60. Olga Čadež: Interno komuniciranje v podjetju v krizi
 61. Amer Bečirović: Prenos dobrih praks kot oblika prenosa znanja v organizaciji
 62. Maja Belimezov: Organizacijska klima v Bohinj Park EKO Hotelu
 63. Ariana Potočnik: Motivacija odraslih za izobraževanje za uporabo informacijske tehnologije
 64. Željka Jokić: Pomen neverbalne komunikacije pri delu s strankami v bankah
 65. Nina Čuden: Vpliv spremljanja uspešnosti na motiviranost zaposlenih
 66. Urša Novak: Komuniciranje med vodji in zaposlenimi v Vodnem mestu Atlantis
 67. Saša Miljković: Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Tift
 68. Jure Bajc: Napredovanje v javnem sektorju po veljavni plačni zakonodaji iz leta 2008
 69. Elvina Mujić: Vzroki za absentizem na delovnem mestu
 70. Živa Kramar: Motivacija zaposlenih v Domu starejših občanov
 71. Tjaša Vraničar: Oblikovanje zaupanja med managementom in zaposlenimi
 72. Anja Čurič: Motiviranje zaposlenih v času krize
 73. Petra Nahtigal: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Kovinoplastika Lož d.d.
 74. Suzana Tutić: Kako zmanjšati izgubo delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti v podjetju Pivovarna Union
 75. Katra Ogrin: Motivacijski dejavniki v gradbeni dejavnosti
 76. Sonja Miholič: Vpliv delavnic za krepitev tima na njegovo uspešnost
 77. Teja Žagar: Analiza organizacije poklicnega in strokovnega izobraževanja v izbranih evropskih državah in primerjava s slovenskim poklicnim in strokovnim izobraževanjem
 78. Polona Kolander: Organizacija dela pri izvajanju javnih naročil v podjetju Simps'S
 79. Aleš Senegačnik: Motivacija za projektno timsko delo
 80. Anja Zagorc: Kako ključne zaposlene zadržati v podjetju?
 81. Tanja Stopar: Organiziranost kadrovske funkcije v malem podjetju
 82. Samo Kolavčič: Pomen nefinančnega nagrajevanja v bankah v Sloveniji
 83. Vesna Pučnik: Spodbujanje inovativnosti v velikem storitvenem podjetju Mercator
 84. Gregor Cvek: Zaposlovanje invalidov z ekonomsko izobrazbo
 85. Darja Pikelj: Medosebni odnosi v družinskem podjetju
 86. Maša Penca: Mladi na trgu dela v pogojih gospodarske krize
 87. Klavdija Kozelj: Pričakovanje študentov UPEŠ glede plače in nagrajevanja pri prvi zaposlitvi
 88. Nina Rus: Prenos znanja prek interaktivnih konferenc
 89. Aziza Dobardžić: Cross-cultural business communication management in company Rexam
 90. Bojan Jurančič: Orodja in pristopi k motiviranju zaposlenih na primeru SŽ-CD Ljubljana
 91. Jana Bobnar: Motivacija zaposlencev za dodatno izobraževanje v podjetju Globevnik d.o.o.
 92. Monika Rutar: Posledice mobinga na delovnem mestu
 93. Karmen Hribar: Vodja kot trener
 94. Jana Andoljšek: Pridobivanje kadrov v Mercatorju
 95. Tjaša Islamović: Blagovna znamka delodajalca na primeru Krka d.d., Novo mesto
 96. Ana Kričej: Analiza organizacijske klime in kulture v podjetju AKS d.o.o.
 97. Tatjana Leban: Vpliv internacionalizacije na izobraževalne institucije, primer Ekonomske fakultete
 98. Anja Bizjak: Proces zagotavljanja uspešnosti zaposlenih
 99. Maja Marolt: Delo kot vrednota mlade generacije
 100. Petra Tramte: Ženske med družino in kariero v tržnem gospodarstvu
 101. Urška Šikovec: Implementacija certifikata "Družini prijazno podjetje" v podjetju Si.mobil d.d.
 102. Jasmina Djokić: Vpliv članstva v mednarodni študentski organizaciji AIESEC na uspešno kariero
 103. Luka Pušnik: Krizni odnosi z javnostmi
 104. Romana Zakrajšek: Zaposlovanje invalidov in kvotni sistem
 105. Tina Mrzel: Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami
 106. Vlasta Šuštar: Govorica telesa v poslovnem svetu
 107. David Špehar: Informacije za podporo načrtovanja človeških virov
 108. Miha Lukanc: Lastnosti uspešnega prodajalca oglasnega prostora
 109. Mira Golob: Organizacijska kultura v Zavodu DSO Novo mesto
 110. Helena Grahek: Kadrovanje v oddelku trženja
 111. Anita Bečkanović: Motiviranje in sistem nagrajevanja v podjetju "Sonce"
 112. Rok Gršič: Proces organizacije prireditve na primeru festivala Kamfest 2005
 113. Jasna Stropnik: Odnos do zaposlenih kot notranji vidik družbene odgovornosti podjetja
 114. Petra Potrpin: Ženske na managerskih položajih v Sloveniji in po svetu
 115. Nina Florjančič: Komunikacijski priročnik kot orodje za izboljšanje komunikacije v podjetju SAOP
 116. Polona Klarič: Organiziranje projektov v podjetju Incom group
 117. Marta Vidrih: Kariere diplomantov Ekonomske fakultete
 118. Matej Razgoršek: Etični kodeks študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani
 119. Nežka Bolhar: Poklic ekonomist - opisi poklicev
 120. Iztok Vozelj: Pomen notranjega trženja pri izboljševanju kulture v proizvodnem podjetju
 121. Miha Tavčar: Analiza organizacijske klime v podjetju "Pika"
 122. Irena Plut: Pomen čustvene inteligentnosti pri poslovnem komuniciranju
 123. Mateja Kosi: Management v glasbeni industriji
 124. Vanja Kovačič: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu
 125. Alen Hladnik: Analiza motivacije in organizacijske klime v Mestni občini Nova Gorica
 126. Petra Skočir: Reorganizacija slovenskih železnic v skladu z zakonodajo EU
 127. Jan Hadžić: Kreativnost = drugačnost?
 128. Polona Čebela: Organiziranost v podjetju Intertrans d.d. po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 129. Mateja Kramžar: Etični vidik organizacijskega komuniciranja
 130. Primož Kunej: Analiza organizacije nakupnega oddelka v podjetju Seaway Group d.o.o.
 131. Tina Trtnik: Organizacija Knjižnice Otona Župančiča
 132. Miha Žerovnik: Organizacija v podjetju Adria Airways d.d.
 133. Maja Cotman: Ravnanje s človeškimi viri v Zavarovalnici Triglav, d.d., Območna enota Ljubljana
 134. Marko Guček: Razvoj organizacije na primeru podjetja Seaway Group d.o.o.
 135. Nina Kržič: Poklic ekonomist - povezava med Ekonomsko fakulteto in podjetji
 136. Mateja Plevel: Kako se uspešno pogajati s Kitajci
 137. Ana Kolar: Analiza organizacijske kulture v podjetju Adacta d.o.o.
 138. Uršula Mihelj: Merjenje uspešnosti in učinkovitosti programa usposabljanja v družbi Kapsula
 139. Barbara Dolinšek: Motivacijski vidik plačilnega sistema v podjetju Dolinšek-s Šempeter
 140. Matej Solce: Vpliv različnih dejavnikov na organizacijsko klimo v podjetju
 141. Marko Peršič: Pomen organizacijskega učenja v sodobnem poslovnem okolju
 142. Petra Bitenc: Model učinkovitega komuniciranja zaposlenih v podjetju Cordia
 143. Irena Koštomaj: Odnosi z zaposlenimi v podjetju Ingrad, d.d.
 144. Nataša Gicić: Nevrolingvistično programiranje pri usposabljanju iz poslovnega komuniciranja
 145. Marinka Kamnik: Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Prava naložba d.o.o.
 146. Katarina Kovačič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v slovenskih podjetjih
 147. Maja Bitenc: Organizacijska klima v podjetju SCT Strojegradnja, d.d.
 148. Gregor Stritar: Prilagoditev načina študija študentom invalidom na Ekonomski fakulteti
 149. Andreja Živoder: Analiza vzrokov absentizma
 150. Alenka Zorman: Ključne zmožnosti sodobnega managerja
 151. Katja Zupančič: Interni marketing v podjetju Oria Computers d.o.o.
 152. Tjaša Cepuš: Osebnostni profil uspešnega vodje
 153. Martina Strle: Uvajanje sistema kompetenc
 154. Tina Aupič: Diskriminacija žensk pri zaposlovanju
 155. Robi Peršolja: Teamsko delo v študijskem procesu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
 156. Bojan Vodopivec: Delovanje študentskih servisov (agencij za posredovanje zaposlitve za dijake in študente)
 157. Petra Jaramaz: Motivacija prodajnega osebja v Mercatorjevem hipermarketu v Ljubljani
 158. Marjana Mah-Ločniškar: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju "Mavrica"
 159. Nataša Kozlevčar: Poslovno komuniciranje med zasavskima podjetjema Bartec - Varnost d.o.o. in ETI d.d. in tujino
 160. Borut Završan: Trenerstvo - stil ali model vodenja?
 161. Tanja Platiše: Privabljanje in izbiranje kandidatov v teoriji in praksi
 162. Tanja Kutnar: Motiviranje zaposlenih v javnem zavodu
 163. Maša Medvešek: Merjenje intelektualnega kapitala
 164. Matija Pavlovčič: Proces zaposlovanja v podružnicah mednarodnih korporacij
 165. Manca Jakopič: Lov na glave kot način iskanja vodilnih kadrov
 166. Petra Kunc: Letni razgovori o teoriji izbire
 167. Tomaž Žvipelj: Razvoj pohištvene verige v Poslovnem sistemu Mercator d.d.
 168. Marko Velečič: Iskanje zaposlitve preko zasebnih agencij za zaposlovanje
 169. Vanja Kalan: Pomembnost in uporabnost znanja študentov Ekonomske fakultete z vidika podjetij
 170. Alenka Bračko: Izobraževanje zaposlenih v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 171. Kristina Ilc: Raziskava motivacijske klime v podjetju Trimo d.d.
 172. Andrej Kure: Obvladovanje stresa kot managerski izziv prihodnosti
 173. Mojca Rode: Nagrajevanje po uspešnosti
 174. Marina Očko: Poslovno komuniciranje na Ministrstvu za zunanje zadeve
 175. Lilijana Mandelj: Izobraževanje v podjetjih
 176. Dušanka Praprotnik: Vodenje in poverjanje nalog v podjetju Motor
 177. Jaka Lenardič: Razvoj virtualnih svetov odpira nove možnosti poslovanja
 178. Vesna Opalk: Problematika delovnih praks v podjetju
 179. Marja Černelič: Analiza organizacijske in komunikacijske strukture zavarovalne družbe Adriatic, PE Ljubljana
 180. Selma Mulić: Položaj žensk v slovenskem managementu
 181. Damjana Klemenčič: Poslovanje s čustveno inteligentnostjo
 182. Bernarda Jeretina: Uravnoteženi sistem kazalnikov ter analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Tosama d.d.
 183. Gregor Kokalj: Komuniciranje v Klubu managerjev Ljubljana
 184. Rok Kerin: Pričakovane lastnosti pogajalcev pri ključnih kupcih
 185. Matej Knific: Proces uvajanja projekta
 186. Martina Judež: Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti sodelavcev
 187. Natalija Ahčin: Usposabljanje zaposlenih za učinkovito delo po telefonu
 188. Katja Petrič: Teledelo v Evropski uniji
 189. Urška Vesel: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu

Druga dela (5)

 1. Nada Zupan, Robert Kaše, Matej Černe, Matevž Rašković: Anticipatory psychological contracts of young labour market entrants
 2. Katarina Katja Mihelič, Mark Bailey, Julie Brueckner, Agnieszka Postuła, Nada Zupan: Get what you give?
 3. Katarina Katja Mihelič, Alison Pearce, Nada Zupan: Evolving the narrative of managing young talent in SMEs
 4. Alison Pearce, Brian Harney, Nada Zupan, Brenda Stalker: Editorial
 5. Nada Zupan, Katarina Katja Mihelič, Darija Aleksić: Knowing me is the key