Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Matija Klopčič: Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v Sloveniji od začetka načrtnega gospodarjenja do danes
 2. Tina Simončič: Forest functions in multi-objective forest management
 3. Andrej Ficko: Options for considering private owner objectives in forest management planning - a case study for Slovenia

MSc theses (8)

 1. Matjaž Guček: Opredelitev gozdnih območij s poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo
 2. Peter Zajc: Možnosti umeščanja gorskokolesarskih poti v naravno okolje v Sloveniji na primeru zahodnega Pohorja
 3. Robi Saje: Analiza poškodovanosti gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Brezova reber s poudarkom na snegolomu leta 2012
 4. Tina Noč: Zasnova načrta za zasebno gozdno posest glede na pričakovanja lastnikov
 5. Luka Klinar: Presoja variant gospodarjenja na primeru Klinarjeve gozdne posesti
 6. Jurij Hudernik: Validacija rastnega modela MOSES v jelovo-bukovih gozdovih v Sloveniji
 7. Katja Geltar: Možnosti dopolnitve sestojne karte
 8. Aleš Poljanec: Analiza obravnavanja sestojev kot inventurnih in načrtovalnih enot v gozdarskem načrtovanju

Bsc theses (40)

 1. Boris Rantaša: Kakovost bukve v gozdnogospodarski enoti Preserje-Rakitna
 2. Svit Trkman: Predlog upravljalskega načrta za gozdni prostor Panovec
 3. Andraž Peterman: Presoja uspešnosti sanacije gozdov po vetrolomu leta 1984 v GGE Radovljica - levi breg Save
 4. Metod Gošnik: Problematika uporabe motornih sani v gozdnem prostoru
 5. Barbara Tekalec: Razvoj gozdnih sestojev po vetrolomu leta 1984 v GGE Radovljica - levi breg Save
 6. Matej Šink: Ocena stanja gozdnih sestojev v revirju Oselica po žledolomu 2014
 7. Nuša Arh: Analiza sprememb gozdnih sestojev na hribu Boršt zaradi vpliva naravnih motenj
 8. Gregor Oblak: Zgradba in razvoj gozdnih sestojev v pragozdnem ostanku Lopata
 9. Jurij Turk: Analiza učinkovitosti aplikacij za pametne telefone pri merjenju sestojnih parametrov
 10. Klavdijo Čokelj: Poškodovanost gozdnih sestojev zaradi žleda v gozdnogospodarskih enotah Vrhe in Vremščica
 11. Roman Žgajnar: Analiza sukcesijskega razvoja gozdov na Bloškem hribu
 12. Anže Mihelčič: Problematika gospodarjenja s sekundarnimi borovimi gozdovi na območju Suhadol
 13. Katarinca Lampe: Zgodovinski mejniki pri gospodarjenju z idrijskimi gozdovi
 14. Klemen Risto Bizjak: Uporaba interneta v participativnem gozdnogospodarskem načrtovanju
 15. Andrej Pahovnik: Analiza vetroloma na Območju Črnivca leta 2008
 16. Robi Saje: Zasnova poskusa redčenj bukovih sestojev v raziskovalnem objektu Brezova reber
 17. Gregor Potočnik: Ocena izhodišč za uvajanje načrtov za zasebno gozdno posest na Gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec
 18. Špela Ščap: Sanacija vetrolomne površine na Jelovici
 19. Klemen Hosta: Stanje in razvoj gozdov Kartuzije Pleterje
 20. Primož Rogelj: Kakovostna struktura bukve v podgorskih in kisloljubnih bukovjih novomeškega gozdnogospodarskega območja
 21. Benjamin Pajk: Zasnova poskusa redčenj bukovih drogovnjakov v raziskovalnem objektu Pišece
 22. Vesna Žepič Bogataj: Presoja možnosti za uvajanje načrtov za zasebno gozdno posest na Gozdnogospodarskem območju Kranj
 23. Urban Jemec: Gozdnogospodarski načrt za Jemčevo gozdno posest
 24. Gregor Erzetič: Analiza načrtovanega poseka v Sloveniji v letu 2006
 25. Hinko Hvala: Načrt za Kuštrinovo posest
 26. Uroš Preložnik: Vpliv gradacije podlubnikov v obdobju 2002-2005 na delež smreke v nižinskih gozdovih celjske kotline
 27. Andreja Meglič: Razvoj gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Jelendol
 28. Anamarija Šegina: Perspektiva upravljanja gozdarskih koč v Julijskih Alpah
 29. Simon Poljanšek: Količina in struktura odmrlega drevja v gozdovih Slovenije
 30. Katja Žnidaršič: Analiza ekološkega omrežja Natura 2000 v gozdovih Evrope
 31. Špela Golias: Presoja načrtovanja in gospodarjenja z gozdovi v zavarovanih območjih na primeru TNP
 32. Tina Simončič: Sestojna zgradba in pomlajevanje gozdov Bohorja
 33. Tadej Kogovšek: Razvoj gozdov v gozdnogospodarski enoti Leskova dolina
 34. David Leskovec: Strukturne spremembe gozdov na območju Idrija II od začetka načrtnega gospodarjenja do danes
 35. Ines Robič, Uroš Robič: Struktura in sestava gozdnih sestojev pod Slemenom v dolini Male Pišnice
 36. Janez Šubic: Stanje in razvoj prebiralnega gozda Volčji štant v GGE Ravne
 37. Marjetka Jošt: Problematika vključevanja območij Natura 2000 v zasnovo gozdnogospodarskega načrtovanja
 38. Gregor Žlebnik: Analiza zahtev javnosti do primestnih gozdov na primeru gozdnogospodarske enote Glince - Črnuče
 39. Blaž Ambrožič: Problematika izdelave načrta za gozdno posest na primeru Kralove gozdne posesti v Blejskem gozdnogospodarskem območju
 40. Gorazd Levart: Obravnavanje sestojev v gozdarskem načrtovanju na primeru gozdnogospodarske enote Vransko

Other documents (103)

 1. Andrej Bončina, Tina Simončič, Dragan Matijašič, Matjaž Harmel: URBforDAN operational planning guidelines
 2. Hans Pretzsch, Torben Hilmers, Enno Uhl, M. Del Rio, Admir Avdagić, Kamil Bielak, Andrej Bončina, Lluis Coll, Francesco Giammarchi, K. Stimm, Giustino Tonon, Maria Höhn, Milica Kašanin-Grubin, Roberto Tognetti: Efficacy of trans-geographic observational network design for revelation of growth pattern in mountain forests across Europe
 3. Maciej Pach, Kamil Bielak, Andrej Bončina, Lluis Coll, Maria Höhn, Milica Kašanin-Grubin, Jerzy Lesiński, Hans Pretzsch, Jerzy Skrzyszewski, Peter Spathelf, Giustino Tonon, Andrew Weatherall, Tzvetan Zlatanov: Climate-smart silviculture in mountain regions
 4. M. Del Rio, Hans Pretzsch, Andrej Bončina, Admir Avdagić, Kamil Bielak, Franz Binder, Lluis Coll, Torben Hilmers, Maria Höhn, Milica Kašanin-Grubin, Matija Klopčič, Bozydar Neroj, M. Pfatrisch, Branko Stajić, K. Stimm, Enno Uhl: Assessment of indicators for climate smart management in mountain forests
 5. Sonia Condés, Miren del Rio, David I. Forrester, Admir Avdagić, Kamil Bielak, Andrej Bončina, Michal Bošela, Torben Hilmers, Aida Ibrahimspahić, Stanisław Drozdowski, Andrzej Jaworski, Thomas Andrew Nagel, Zuzana Sitkova, Jerzy Skrzyszewski, Roberto Tognetti, Giustino Tonon, Tzvetan Zlatanov, Hans Pretzsch: Temperature effect on size distributions in spruce-fir-beech mixed stands across Europe
 6. Matija Klopčič: Pregled in presoja modelov razvoja gozdov za gozdnogospodarsko načrtovanje na različnih prostorskih ravneh
 7. Andrej Bončina: Prebiralni dinarski gozd jelke in bukve
 8. Participacija v gozdarskem načrtovanju
 9. Franc Gašperšič: Osnove upravljanja gozdnih ekosistemov
 10. Območni gozdnogospodarski načrti in razvojne perspektive slovenskega gozdarstva
 11. Bukovi gozdovi
 12. Andrej Bončina, Ljuban Cenčič, Jurij Diaci, Leonarda Godler, Aleš Kadunc, Aleš Poljanec, Dušan Roženbergar, Savina Terlep, Iztok Winkler: Zasnova gozdarskega načrtovanja v Sloveniji
 13. Marijan Kotar, Miha Adamič, Boštjan Anko, Andrej Bončina, Robert Brus, Jurij Diaci, Franc Gašperšič, Leonarda Godler, Darij Krajčič, Marjan Lipoglavšek, Dušan Mlinšek, Janez Pirnat, Vladimir Puhek, Dušan Robič, Iztok Winkler, : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja
 14. Andrej Bončina, Marko Debeljak, Andrej Ficko, Matija Klopčič, Aleš Poljanec: Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov
 15. Andrej Bončina: Urejanje gozdnega prostora
 16. Aleš Kadunc, Aleš Poljanec, Igor Dakskobler, Andrej Rozman, Andrej Bončina: Ugotavljanje proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji
 17. Nadja Penko Seidl, Marina Pintar, Andrej Bončina: Strokovna podpora fokusnim skupinam v sklopu priprave strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050
 18. Leopold Hufnagl: Splošni del gospodarskih načrtov za kočevsko gospostvo 1894
 19. V4-1421 Presoja parametrov stanja in razvoja gozdov za namen uresničevanja ciljev Nacionalnega gozdnega programa
 20. Andrej Bončina, David Hladnik, Aleš Kadunc: Presoja ocenjevanja količine poseka na podlagi periodičnih meritev drevja na stalnih vzorčnih ploskvah
 21. Andrej Bončina: Pregled i ocjena Strategije razvoja šumarstva Republike Srpske za period od 2010. do 2020. godine
 22. Andrej Bončina, Marko Accetto, Ljuban Cenčič, Tomaž Devjak, Jurij Diaci, Leonarda Godler, Aleš Kadunc, Savina Terlep, Boštjan Košir, Marijan Kotar, Dragan Matijašič, Aleš Poljanec, Dušan Robič: Prebiralni gozdovi v Sloveniji
 23. Prebiralni gozd in prebiralno gospodarjenje v Sloveniji
 24. Načrtovanje donosov pri mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi
 25. Jurij Diaci, Tomaž Adamič, Andrej Bončina, Dejan Firm, David Hladnik, Petra Kajdiž, Boštjan Košir, Matevž Mihelič, Thomas Andrew Nagel, Aleš Poljanec, Andrej Rozman, Dušan Roženbergar, Tihomir Rugani: Končno poročilo projekta "Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja" za sofinancerje projekta - sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije
 26. Inventarizacija gozdov 1946 in 1947
 27. Andrej Bončina: Gozdnogospodarsko načrtovanje
 28. Gozdni prostor
 29. Gozd in les kot razvojni priložnosti za regionalni razvoj
 30. Produkcijska sposobnost gozdnih rastišč v Sloveniji
 31. Priprava gozdnogospodarskih in lovsko upravljalskih načrtov območij za obdobje 2011-2020
 32. Razvoj koncepta večnamenskega gospodarjenja z gozdovi
 33. Andrej Bončina, Rok Havliček, Rok Pisek, Tina Simončič, Andrej Strniša: Upravljanje z gozdnim prostorom
 34. Tina Simončič, Andrej Bončina: Mnenje prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in gozdarstva
 35. Matjaž Guček, Andrej Bončina: Opredelitev gozdnih območij s poudarjeno zaščitno funkcijo
 36. Domen Češarek, Andrej Ficko, Andrej Bončina: Vplivni dejavniki poseka v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju 1995-2014
 37. Blanka Klinar, Matija Klopčič, Andrej Bončina: Poškodbe drevja zaradi abiotskih naravnih motenj na bukovih rastiščih v Sloveniji s poudarkom na snegolomih
 38. Hans Pretzsch, Torben Hilmers, Enno Uhl, Kamil Bielak, Michal Bošela, Miren del Rio, Laura Dobor, David I. Forrester, Thomas Andrew Nagel, Maciej Pach, Admir Avdagić, Michal Bellan, Franz Binder, Andrej Bončina, Felipe Bravo, Javier de-Dios-García, Lucian Dinca, Stanisław Drozdowski, Francesco Giammarchi, Maria Hoehn, Aida Ibrahimspahić, Andrzej Jaworski, Matija Klopčič, Viktor Kurylyak, Mathieu Lévesque, Fabio Lombardi, Bratislav Matović, Cristóbal Ordóñez, Rudolf Petráš, Alvaro Rubio-Cuadrado, Dejan Stojanović, Jerzy Skrzyszewski, Branko Stajić, Miroslav Svoboda, Soraya Versace, Tzvetan Zlatanov, Roberto Tognetti: European beech stem diameter grows better in mixed than in mono-specific stands at the edge of its distribution in mountain forests
 39. Hans Pretzsch, Torben Hilmers, Peter Biber, Admir Avdagić, Franz Binder, Andrej Bončina, Michal Bošela, Laura Dobor, David I. Forrester, Mathieu Lévesque, Aida Ibrahimspahić, Thomas Andrew Nagel, Miren del Rio, Zuzana Sitkova, Gerhard Schütze, Branko Stajić, Dejan Stojanović, Enno Uhl, Tzvetan Zlatanov, Roberto Tognetti: Evidence of elevation-specific growth changes of spruce, fir, and beech in European mixed-mountain forests during the last three centuries
 40. Matija Klopčič, Aleš Poljanec, Mojca Dolinar, Damijana Kastelec, Andrej Bončina: Ice-storm damage to trees in mixed Central European forests
 41. Andrej Ficko, Andrej Bončina: Public attitudes toward environmental protection in the most developed countries:
 42. Chiara Torresan, Miren del Rio, Torben Hilmers, Monica Notarangelo, Kamil Bielak, Franz Binder, Andrej Bončina, Michal Bošela, David I. Forrester, Martina Hobi, Thomas Andrew Nagel, Leszek Bartkowicz, Zuzana Sitkova, Tzvetan Zlatanov, Roberto Tognetti, Hans Pretzsch: Importance of tree species size dominance and heterogeneity on the productivity of spruce-fir-beech mountain forest stands in Europe
 43. Torben Hilmers, Admir Avdagić, Leszek Bartkowicz, Kamil Bielak, Franz Binder, Andrej Bončina, Laura Dobor, David I. Forrester, Martina Hobi, Aida Ibrahimspahić, Matija Klopčič, Thomas Andrew Nagel: The productivity of mixed mountain forests comprised of Fagus sylvatica, Picea abies, and Abies alba across Europe
 44. Tina Simončič, Andrej Bončina, Kristjan Jarni, Matija Klopčič: Assessment of the long-term impact of deer on understory vegetation in mixed temperate forests
 45. Andrej Bončina, Tina Simončič, Christian Rosset: Assessment of the concept of forest functions in Central European forestry
 46. Andrej Ficko, Joerg Roessiger, Andrej Bončina: Optimizing silviculture in mixed uneven-aged forests to increase the recruitment of browse-sensitive tree species without intervening in ungulate population
 47. Matija Klopčič, Tina Simončič, Andrej Bončina: Comparison of regeneration and recruitment of shade-tolerant and light-demanding tree species in mixed uneven-aged forests
 48. Andrej Ficko, Andrej Bončina: Forest owner representation of forest management and perception of resource efficiency
 49. Robert Leslie Deal, Thomas A. Spies, Andrej Bončina, Tina Simončič: A conceptual framework for characterizing forest areas with high societal values
 50. Jurij Diaci, Andrej Bončina, Andrej Breznikar, Dejan Firm, Zoran Grecs, Marjetka Jošt, Marko Kovač, Boštjan Košir, Edo Kozorog, Dragan Matijašič, Jože Papež, Robert Robek, Stojan Rovan, Tihomir Rugani, Ani Zavrl Bogataj, Janez Zafran: Zaključki in usmeritve posvetovanja Varovalni gozdovi: presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in gospodarjenje
 51. Andrej Bončina, Jurij Diaci, Klemen Jerina, Janez Krč: Zasnova gozdarskega načrtovanja
 52. Klemen Jerina, Maja Andrič, Andrej Bončina, Rok Černe, Tomaž Devjak, Jurij Diaci, Marko Jonozovič, Aleš Kadunc, Irena Kavčič, Andrej Kobler, Ivan Kos, Miha Krofel, Lado Kutnar, Aleksandra Majić Skrbinšek, Miha Marenče, Anton Marinčič, Zdravko Miklašič, Viktor Miklavčič, Thomas Andrew Nagel, Mirko Perušek, Boštjan Pokorny, Dušan Roženbergar, Matija Stergar: Izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo
 53. Robi Saje, Benjamin Pajk, Aleš Kadunc, Andrej Bončina: Raziskava redčenj bukovih sestojev v raziskovalnih objektih Pišece in Brezova reber
 54. Matija Klopčič, Andrej Bončina: Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju
 55. Matija Klopčič, Andrej Pahovnik, Andrej Bončina: Vplivni dejavniki pojava in jakosti vetroloma na območju Črnivca
 56. Andrej Bončina, Franc Perko, Edo Kozorog: Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem - Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771
 57. Špela Ščap, Matija Klopčič, Andrej Bončina: Naravna obnova gozdnih sestojev po vetrolomu na Jelovici
 58. Tina Simončič, Andrej Bončina: Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi
 59. Andrej Bončina, Aleš Kadunc, Aleš Poljanec, Igor Dakskobler: Prostorski prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji
 60. Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Andrej Bončina: Prof. mag. Dušan Robič - osemdesetletnik
 61. Dušan Robič, Andrej Bončina: Sestava in struktura naravnega mladovja bukve in jelke v dinarskem jelovem bukovju ob izključitvi vpliva rastlinojede parkljaste divjadi
 62. Andrej Bončina, Dušan Robič: Ocenjevanje spremenjenosti vrstne sestave rastlinskih skupnosti
 63. Andrej Bončina, Jurij Diaci: Contemporary research on regeneration patterns of Central European virgin forests with recomendation for future research
 64. Andrej Bončina: Vpliv redčenj na razvoj bukovih sestojev na Somovi gori
 65. Tina Simončič, Andrej Bončina: Načrtovanje večnamenske rabe gozdnega prostora
 66. Andrej Bončina: Oblikovanje gospodarskih razredov in kakovost gozdnogospodarskega načrtovanja
 67. Andrej Bončina: Razvoj, vloga in oblikovanje gospodarskega razreda kot načrtovalnega pripomočka
 68. Andrej Bončina: Primerjava strukture gozdnih sestojev in sestave rastlinskih vrst v pragozdu in gospodarskem gozdu ter presoja uporabnosti izsledkov za gozdarsko načrtovanje
 69. Andrej Bončina: Načelo trajnosti v gozdarskem načrtovanju
 70. Andrej Bončina: Ob stoletnici prof. Čokla
 71. Andrej Bončina: Načrtovanje donosov pri mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi
 72. Andrej Bončina: Adaptivno upravljanje z gozdovi
 73. Andrej Bončina, Janez Pirnat: Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje
 74. Matija Klopčič, Dragan Matijašič, Andrej Bončina: Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji
 75. Tina Simončič, Andrej Bončina: Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah
 76. Tina Simončič, Andrej Bončina: Jelka v gozdovih Bohorja - posebnost v slovenskem merilu?
 77. Andrej Bončina, David Hladnik, Aleš Kadunc: Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih ploskvah
 78. Andrej Ficko, Matija Klopčič, Aleš Poljanec, Tina Simončič, Andrej Bončina: Ključni izsledki prostorske in časovne dinamike jelke in bukve v Sloveniji
 79. Andrej Ficko, Andrej Bončina: Accounting for uncertainty in non-industrial private forest (NIPF) owner segmentation
 80. Andrej Bončina, Jurij Diaci, Klemen Jerina, Janez Krč: Gozdarstvo na razpotju
 81. Andrej Ficko, Andrej Bončina: Probabilistic typology of management decision making in private forest properties
 82. Matija Klopčič, Aleš Poljanec, Andrej Bončina: Modelling natural recruitment of European beech (Fagus sylvatica L.)
 83. Matija Klopčič, Andrej Bončina: Recruitment of tree species in mixed selection and irregular shelterwood forest stands
 84. Andrej Bončina: History, current status and future prospects of uneven-aged forest management
 85. Matija Klopčič, Andrej Bončina: Stand dynamics of silver fir (Abies alba Mill.)-European beech (Fagus sylvatica L.) forests during the past century: a decline of silver fir?
 86. Andrej Bončina, Nikica Ogris, Nike Krajnc, Matija Klopčič, Janez Zafran: Expected climate change and options for European silviculture
 87. Andrej Bončina: Conceptual approaches to integrate nature conservation into forest management
 88. Andrej Ficko, Aleš Poljanec, Andrej Bončina: Do changes in spatial distribution, structure and abundance of silver fir (Abies alba Mill.) indicate its decline?
 89. Matija Klopčič, Klemen Jerina, Andrej Bončina: Long-term changes of structure and tree species composition in Dinaric uneven-aged forests
 90. Matija Klopčič, Andrej Bončina: Patterns of tree growth in a single tree selection silver fir-European beech forest
 91. Aleš Poljanec, Andrej Ficko, Andrej Bončina: Spatiotemporal dynamic of European beech (Fagus sylvatica L.) in Slovenia, 1970-2005
 92. Andrej Bončina, Aleš Kadunc, Dušan Robič: Effects of selective thinning on growth and development of beech (Fagus sylvatica L.) forest stands in south-eastern Slovenia
 93. Juro Čavlović, Mario Božić, Andrej Bončina: Stand structure of an uneven-aged fir-beech forest with an irregular diameter structure
 94. Jurij Diaci, Rok Pisek, Andrej Bončina: Regeneration in experimental gaps of subalpine Picea abies forest in Slovenian Alps
 95. Kristjan Jarni, Dušan Robič, Andrej Bončina: Analysis of the influece of ungulates on the regeneration of Dinaric fir-beech forests in the research site Trnovec in the Kočevje forest managementregion
 96. Aleš Poljanec, Andrej Bončina: Obravnavanje gozdnih sestojev v gozdarskem načrtovanju na primeru gozdnih območij Bohinj in Pohorje
 97. Andrej Ficko, Andrej Bončina: Silver fir (Abies alba Mill.) distribution in Slovenian forests
 98. Matej Reščič, Andrej Bončina: Structure, development and growth of selection forests at the Granata research site
 99. Andrej Ficko, Matija Klopčič, Dragan Matijašič, Aleš Poljanec, Andrej Bončina: Razširjenost bukve in strukturne značilnosti bukovih sestojev v Sloveniji
 100. Tina Simončič, Aleš Kadunc, Andrej Bončina: Analiza horizontalne zgradbe bukovih sestojev s podatki s stalnih vzorčnih ploskev
 101. Andrej Bončina, Andrej Ficko, Matija Klopčič, Dragan Matijašič, Aleš Poljanec: Gospodarjenje z jelko v Sloveniji
 102. Matija Klopčič, Andrej Bončina: A century long dynamics of Silver fir population in mixed Silver fir-European beech forests
 103. Andrej Ficko, Aleš Poljanec, Tina Simončič, Andrej Bončina: Izzivi za dopolnitev načrtovanja in gospodarjenja v zasebnih gozdovih