Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Kristjan Jarni: Genetska struktura gozdnih semenskih objektov divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji
 2. Mateja Cojzer: Značilnosti zaraščanja in možnosti usmerjanja sukcesijskega razvoja sestojev pionirskih drevesnih in grmovnih vrst na novonastalih gozdnih površinah

MSc theses (5)

 1. Aljoša Medveš: Popis drevesnih vrst v občini Kobarid
 2. Nika Flajs: Razvoj tehnik generativnega razmnoževanja navadnega koprivovca (Celtis australis L.)
 3. Mateja Kišek: Razširjenost in ogroženost lesnike (Malus sylvestris Mill.) v Sloveniji
 4. Dušan Roženbergar: Vpliv svetlobe na razrast bukovega mladovja v gospodarskem gozdu in pragozdu na dinarskih jelovo-bukovih rastiščih Kočevskega Roga
 5. Kristjan Jarni: Variabilnost poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) v Sloveniji

Bsc theses (44)

 1. Eva Gorenc: Predlogi ohranitve drevoreda Napoleonovih lip v Logatcu
 2. Rok Košir: Analiza drevnine na poti spominov in tovarištva v Ljubljani
 3. Andreja Repe: Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah
 4. Aljoša Žnidaršič: Razširjenost in ogroženost navadne jagodičnice (Arbutus unedo L.) v Sloveniji
 5. Tanja Grmovšek: Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah
 6. Jan Čugalj: Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na območju Kamniško-Savinjskih Alp
 7. Matej Škrlj: Rdečeplodni brin (Juniperus Oxycedrus l.) v Sloveniji
 8. Špela Trampuž: Primerjava različnih načinov določanja lesnatih rastlin
 9. Matjaž Kolman: Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) v Julijskih Alpah
 10. Milan Umek: Pregled gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije
 11. Luka Krajnc: Rebrasta tekstura v lesu gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.)
 12. Uroš Marolt: Razširjenost cemprina (Pinus cembra L.) in ohranjenost njegovega genofonda v Sloveniji
 13. Petra Sanković: Možnost gojenja izbranih listavcev v vrzelih v nasadih črnega bora na Krasu
 14. Tadej Sapač: Analiza urbane drevnine v Zagorju
 15. Andrej Lumbar: Preživetvena sposobnost listavcev na posekah v sestojih črnega bora (Pinus nigra Arnold) na Krasu
 16. Marko Pavlin: Razširjenost rodu medvejka (Spiraea L.) v Breginjskem kotu
 17. Aljoša Kobal: Vpliv velike rastlinojede divjadi na naravno pomlajevanje borovih monokultur na Krasu
 18. Tatjana Fajdiga: Analiza sestoja s tiso (Taxus baccata L.) na Brdu pri Godoviču
 19. Vesna Kralj: Urbana drevnina v stanovanjskih naseljih Fužine in Nove Jarše
 20. Aleš Šekoranja: Urbano drevje in grmovje na javnih površinah v Brežicah
 21. Domen Gajšek: Navadni brinjekaz (Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.) v Sloveniji
 22. Primož Štular: Primernost drevesnih vrst za umetno obnovo gramoznic na Kranjskem polju
 23. Mitja Černela: Razširjenost in možnost gojenja albicije (Albizia julibrissin (Willd.) Durazz.) v Sloveniji
 24. Janez Kermavnar: Drevesne naravne vrednote v občini Logatec
 25. Katjuša Okrošek: Ogroženost rumenega sleča (Rhododendron luteum Sweet) na naravnih nahajališčih v Sloveniji
 26. Miha Brecelj: Ocena možnosti smolarjenja na borih na Krasu
 27. Tjaša Prosenak: Drevesna dediščina na območju KE Slovenska bistrica
 28. Ana Rep: Morfološka in genetska variabilnost oplutnika (Quercus crenata Lam.) v Sloveniji in srednji Italiji
 29. Miha Jagrič: Spolni dimorfizem in razširjenost lovorolistnega volčina (Daphne laureola L.) na območju Bohorja
 30. Klemen Kačič: Za človeka nevarne lesnate rastline v Ljubljani
 31. Dejan Kodrič: Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii)(Mirb.) Franco) na zgornjem Gorenjskem
 32. Janko Lubi: Gospodarjenje s topolovimi nasadi na Krško-Brežiškem polju
 33. Manca Černigoj: Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na območju Javornikov
 34. Žiga Žumer: Urbana drevnina na javnih površinah v Kopru
 35. Tadej Arnšek: Visoki pajesen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na Goriškem
 36. Sašo Taškar: Primernost drevesnih vrst za zasaditev deponije elektrofiltrskega pepela v Trbovljah
 37. Jernej Rednak: Urbano drevje in grmovje na javnih površinah Nove Gorice
 38. Jernej Jazbec: Urbano drevje na javnih površinah mesta Sežana
 39. Urška Galien: Ogroženost genofonda črnega topola (Populus nigra L.) v Sloveniji
 40. Polona Savnik: Dendrološki vrt oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 41. Anže Sever: Razširjenost in gospodarski pomen jesenov (Fraxinus sp.) v območni enoti Kranj
 42. Sebastian Rudolf: Robinja (Robinia pseudoacacia L.) v severovzhodni Sloveniji
 43. Iztok Sinjur: Analiza dendroflore na območju gospodarske enote Mokrec
 44. Maruša Šelb: Vrste iz rodu forsitija (Forsythia Vahl) v Sloveniji

Other documents (69)

 1. Pia Caroline Adamič, Robert Brus, Kristjan Jarni: Zakonodaja in pravni okviri gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije
 2. Petinsedemdesetletnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 3. Seventy fifth anniversary of the Biotechnical Faculty University of Ljubljana
 4. Nina Škrk, Kristjan Jarni, Robert Brus: Good survival of broadleaf tree species in a four-year-old plantation in the Slovenian Karst
 5. Miha Humar, Viljem Vek, Primož Oven, Boštjan Lesar, Eli Keržič, Miha Hočevar, Robert Brus: Durability and moisture dynamics of Douglas-fir wood from Slovenia
 6. Paraskevi Alizoti, Jean-Charles Bastien, Debojyoti Chakraborty, Marcin Miroslav Klisz, Johan Kroon, Charalambos Neophytou, Silvio Schueler, Marcela van Loo, Marjana Westergren, Monika Konnert, Robert Brus: Non-native forest tree species in Europe
 7. Zlata Luthar, Gregor Božič, Robert Brus, Vassiliki Kazana: Students' attitude towards commercialization of transgenic forest trees in Slovenia
 8. Mateja Cojzer, Jurij Diaci, Robert Brus: Tending of young forests in secondary succession on abandoned agricultural lands
 9. Jurij Diaci: Gozdna ekologija in nega
 10. Marijan Kotar, Miha Adamič, Boštjan Anko, Andrej Bončina, Robert Brus, Jurij Diaci, Franc Gašperšič, Leonarda Godler, Darij Krajčič, Marjan Lipoglavšek, Dušan Mlinšek, Janez Pirnat, Vladimir Puhek, Dušan Robič, Iztok Winkler, : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja
 11. Jurij Diaci: Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji
 12. Staro in debelo drevje v gozdu
 13. Robert Brus, Branka Javornik, Marko Debeljak, Aleksandra Žigo Jonozovič, Kristjan Jarni, Urška Galien, Uroš Kolar: Ocena tveganja za okolje in upravljanje s tveganjem pri potencialnem sproščanju gensko spremenjenih dreves v Sloveniji
 14. Mateja Kišek, Kristjan Jarni, Robert Brus: Hybridisation of Malus sylvestris (L.) Mill. with Malus × domestica Borkh. and implications for the production of forest reproductive material
 15. Peter Smolnikar, Robert Brus, Kristjan Jarni: Differences in growth and log quality of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) provenances
 16. Seventieth anniversary of the Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
 17. Sedemdesetletnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 18. Sebastian Bambič, Kristjan Jarni, Gregor Božič, Robert Brus: Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purk.) v generativnem semenskem nasadu Počivalnik pri Postojni
 19. Mateja Cojzer, Jurij Diaci, Robert Brus: Značilnosti zaraščanja na opuščenih kmetijskih zemljiščih v Halozah
 20. Kristjan Jarni, Nika Žgur, Filip Mehmedovič, Robert Brus: Možnosti pridobivanja in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala navadnega koprivovca (Celtis australis L.) v Sloveniji
 21. Domen Gajšek, Miha Brecelj, Kristjan Jarni, Robert Brus: Resin yield of Pinus nigra and Pinus sylvestris in the Slovenian Karst
 22. Pia Caroline Adamič, Robert Brus: Drevesne naravne vrednote v registru naravnih vrednot Slovenije
 23. Robert Brus, Elisabeth Pötzelsberger, Katharina Lapin, Giuseppe Brundu, Christophe Orazio, Lina Straigyte, Hubert Hasenauer: Extent, distribution and origin of non-native forest tree species in Europe
 24. Nataša Mehle, Nejc Jakoš, Miro Mešl, Jože Miklavc, Boštjan Matko, Mojca Rot, Alenka Ferlež Rus, Robert Brus, Marina Dermastia: Phytoplasmas associated with declining of hazelnut (Corylus avellana) in Slovenia
 25. Valeriu-Norocel Nicolescu, Torsten Vor, William L. Mason, Jean-Charles Bastien, Robert Brus, Jean-Marc Henin, Ivo Kupka, Vasyl Lavnyy, Nicola La Porta, Frits Mohren, Krasimira Petkova, Károly Rédei, Igor Štefančík, Radosław Wąsik, Sanja Perić, Cornelia Hernea: Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe
 26. Dušan Gömöry, Petr Zhelev, Robert Brus: The Balkans
 27. Martina Đodan, Robert Brus, Anne-Mareen Eisold, Valeriu-Norocel Nicolescu, Milan Oršanić, Kristina Pratasiene, Sanja Perić: Non-native tree species in the viewpoint of climate change
 28. Marjana Westergren, Tine Grebenc, Gregor Božič, Robert Brus, Hojka Kraigher: Identification of types of ectomycorrhizae on seedlings in a beech provenance trial
 29. Katarina Čufar, Matjaž Bizjak, Manja Kitek Kuzman, Maks Merela, Michael Grabner, Robert Brus: Castle Pišece, Slovenia - building history and wood economy revealed by dendrochronology, dendroprovenancing and historical sources
 30. Marko Debeljak, Robert Brus, Andrej Ficko: The use of habitat and dispersal models in protecting European black poplar (Populus nigra L.) from genetic introgression in Slovenia
 31. Katarina Čufar, Robert Brus, Luka Krajnc: Characteristics and geographical distribution of fiddleback figure in wood of Acer pseudoplatanus L. in Slovenia
 32. Robert Brus, Kristjan Jarni, Domen Gajšek: Conversion of old black pine stands using broadleaf tree species in the Slovenian Karst
 33. Marko Pavlin, Robert Brus, Igor Dakskobler: Localities and sites of the Southeastern-Alpine endemic species Spiraea decumbens koch in Breginjski kot (Northwestern Slovenia)
 34. Domen Gajšek, Kristjan Jarni, Andrej Lumbar, Robert Brus: Premena odraslih borovih nasadov na Krasu s saditvijo avtohtonih listavcev
 35. Jurij Diaci, Robert Brus, Igor Dakskobler: V spomin profesorju mag. Dušanu Robiču (1933-2013)
 36. Robert Brus, Urška Galien, Gregor Božič, Kristjan Jarni: Morphological study of the leaves of two European black poplar (Populus nigra L.) populations in Slovenia
 37. Robert Brus, Roman Longauer: Nekatere genetske značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji
 38. Robert Brus: Vpliv onesnaževanja ozračja na genetsko strukturo bukovih populacij v Sloveniji
 39. Kristjan Jarni, Marjana Westergren, Hojka Kraigher, Robert Brus: Morphological variability of Fraxinus angustifolia Vahl in the north-western Balkans
 40. Robert Brus, Sonja Horvat-Marolt, Ladislav Paule, Dušan Gömöry: Genetska variabilnost bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji
 41. Sebastian Rudolf, Robert Brus: Razširjenost in invazivnost robinije (Robinia pseudoacacia L.) v severovzhodni Sloveniji
 42. Kristjan Jarni, Robert Brus: Možnosti razlikovanja velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) in poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) na osnovi morfoloških znakov
 43. Robert Brus: Javorji - maklen
 44. Robert Brus: Kako se oprašuje pravi kostanj?
 45. Robert Brus: Medovite rastline - pravi kostanj (Castanea sativa mill.)
 46. Robert Brus: Navadna smreka
 47. Robert Brus: Navadna jelka
 48. Robert Brus: Vrbe
 49. Robert Brus: Rdeči bor
 50. Robert Brus: Mali jesen
 51. Robert Brus: Trnata gledičevka
 52. Andreja Repe, Robert Brus: Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah
 53. Robert Brus: Jesenska vresa
 54. Marko Puschner, Robert Brus: Okrasne sorte bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji
 55. Robert Brus: Japonska nešplja
 56. Robert Brus: Mehurnik
 57. Robert Brus: Robinija
 58. Domen Gajšek, Kristjan Jarni, Robert Brus: Infection patterns and hosts of Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. in Slovenia
 59. Kristjan Jarni, Bart De Cuyper, Robert Brus: Genetic variability of Wild Cherry (Prunus avium L.) seed stands in Slovenia as revealed by nuclear microsatellite loci
 60. Robert Brus: Forest expert Robert Brus
 61. Robert Brus, Dalibor Ballian, Petr Zhelev, Marija Pandža, Martin Bobinac, Jane Acevski, Yannis Raftoyannis, Kristjan Jarni: Absence of geographical structure of morphological variation in Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus in the Balkan Peninsula
 62. G. E. Hemery, Robert Brus: Growing scattered broadleaved tree species in Europe in a changing climate
 63. Robert Brus, Sašo Žitnik: Country Update on national activities on gene conservation of Mediterranean Oaks
 64. Robert Brus, Gregor Božič, Robert Mavsar, Sašo Žitnik, Hojka Kraigher: Country Report on national activities on gene conservation of Conifers
 65. Kristjan Jarni, Robert Brus: Taksonomija in morfologija črnega topola in njegovih križancev
 66. Jana Omejc, Robert Brus: Varstvo blagajevega volčina (Daphne blagayana Freyer) v gozdnogospodarskem območju Ljubljana
 67. Robert Brus: Poledenodobni razvoj navadne jelke (Abies alba Mill.) na ozemlju današnje Slovenije
 68. Miha Jagrič, Kristjan Jarni, Robert Brus: Sexual dimorphism and distribution OF Daphne laureola L. in the Bohor area
 69. Katarina Čufar, Dušan Strgar, Maks Merela, Robert Brus: Les banove hiše v Artičah kot zgodovinski arhiv