Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Kristjan Jarni: Genetska struktura gozdnih semenskih objektov divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji
 2. Mateja Cojzer: Značilnosti zaraščanja in možnosti usmerjanja sukcesijskega razvoja sestojev pionirskih drevesnih in grmovnih vrst na novonastalih gozdnih površinah

MSc theses (4)

 1. Nika Flajs: Razvoj tehnik generativnega razmnoževanja navadnega koprivovca (Celtis australis L.)
 2. Mateja Kišek: Razširjenost in ogroženost lesnike (Malus sylvestris Mill.) v Sloveniji
 3. Dušan Roženbergar: Vpliv svetlobe na razrast bukovega mladovja v gospodarskem gozdu in pragozdu na dinarskih jelovo-bukovih rastiščih Kočevskega Roga
 4. Kristjan Jarni: Variabilnost poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) v Sloveniji

Bsc theses (44)

 1. Eva Gorenc: Predlogi ohranitve drevoreda Napoleonovih lip v Logatcu
 2. Rok Košir: Analiza drevnine na poti spominov in tovarištva v Ljubljani
 3. Andreja Repe: Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah
 4. Aljoša Žnidaršič: Razširjenost in ogroženost navadne jagodičnice (Arbutus unedo L.) v Sloveniji
 5. Tanja Grmovšek: Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah
 6. Jan Čugalj: Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na območju Kamniško-Savinjskih Alp
 7. Matej Škrlj: Rdečeplodni brin (Juniperus Oxycedrus l.) v Sloveniji
 8. Špela Trampuž: Primerjava različnih načinov določanja lesnatih rastlin
 9. Matjaž Kolman: Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) v Julijskih Alpah
 10. Milan Umek: Pregled gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije
 11. Luka Krajnc: Rebrasta tekstura v lesu gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.)
 12. Uroš Marolt: Razširjenost cemprina (Pinus cembra L.) in ohranjenost njegovega genofonda v Sloveniji
 13. Petra Sanković: Možnost gojenja izbranih listavcev v vrzelih v nasadih črnega bora na Krasu
 14. Tadej Sapač: Analiza urbane drevnine v Zagorju
 15. Andrej Lumbar: Preživetvena sposobnost listavcev na posekah v sestojih črnega bora (Pinus nigra Arnold) na Krasu
 16. Marko Pavlin: Razširjenost rodu medvejka (Spiraea L.) v Breginjskem kotu
 17. Aljoša Kobal: Vpliv velike rastlinojede divjadi na naravno pomlajevanje borovih monokultur na Krasu
 18. Tatjana Fajdiga: Analiza sestoja s tiso (Taxus baccata L.) na Brdu pri Godoviču
 19. Vesna Kralj: Urbana drevnina v stanovanjskih naseljih Fužine in Nove Jarše
 20. Aleš Šekoranja: Urbano drevje in grmovje na javnih površinah v Brežicah
 21. Domen Gajšek: Navadni brinjekaz (Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.) v Sloveniji
 22. Primož Štular: Primernost drevesnih vrst za umetno obnovo gramoznic na Kranjskem polju
 23. Mitja Černela: Razširjenost in možnost gojenja albicije (Albizia julibrissin (Willd.) Durazz.) v Sloveniji
 24. Janez Kermavnar: Drevesne naravne vrednote v občini Logatec
 25. Katjuša Okrošek: Ogroženost rumenega sleča (Rhododendron luteum Sweet) na naravnih nahajališčih v Sloveniji
 26. Miha Brecelj: Ocena možnosti smolarjenja na borih na Krasu
 27. Tjaša Prosenak: Drevesna dediščina na območju KE Slovenska bistrica
 28. Ana Rep: Morfološka in genetska variabilnost oplutnika (Quercus crenata Lam.) v Sloveniji in srednji Italiji
 29. Miha Jagrič: Spolni dimorfizem in razširjenost lovorolistnega volčina (Daphne laureola L.) na območju Bohorja
 30. Klemen Kačič: Za človeka nevarne lesnate rastline v Ljubljani
 31. Dejan Kodrič: Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii)(Mirb.) Franco) na zgornjem Gorenjskem
 32. Janko Lubi: Gospodarjenje s topolovimi nasadi na Krško-Brežiškem polju
 33. Manca Černigoj: Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na območju Javornikov
 34. Žiga Žumer: Urbana drevnina na javnih površinah v Kopru
 35. Tadej Arnšek: Visoki pajesen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na Goriškem
 36. Sašo Taškar: Primernost drevesnih vrst za zasaditev deponije elektrofiltrskega pepela v Trbovljah
 37. Jernej Rednak: Urbano drevje in grmovje na javnih površinah Nove Gorice
 38. Jernej Jazbec: Urbano drevje na javnih površinah mesta Sežana
 39. Urška Galien: Ogroženost genofonda črnega topola (Populus nigra L.) v Sloveniji
 40. Polona Savnik: Dendrološki vrt oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 41. Anže Sever: Razširjenost in gospodarski pomen jesenov (Fraxinus sp.) v območni enoti Kranj
 42. Sebastian Rudolf: Robinja (Robinia pseudoacacia L.) v severovzhodni Sloveniji
 43. Iztok Sinjur: Analiza dendroflore na območju gospodarske enote Mokrec
 44. Maruša Šelb: Vrste iz rodu forsitija (Forsythia Vahl) v Sloveniji

Other documents (47)

 1. Robert Brus, Elisabeth Pötzelsberger, Katharina Lapin, Giuseppe Brundu, Christophe Orazio, Lina Straigyte, Hubert Hasenauer: Extent, distribution and origin of non-native forest tree species in Europe
 2. Nataša Mehle, Nejc Jakoš, Miro Mešl, Jože Miklavc, Boštjan Matko, Mojca Rot, Alenka Ferlež Rus, Robert Brus, Marina Dermastia: Phytoplasmas associated with declining of hazelnut (Corylus avellana) in Slovenia
 3. Valeriu-Norocel Nicolescu, Torsten Vor, William L. Mason, Jean-Charles Bastien, Robert Brus, Jean-Marc Henin, Ivo Kupka, Vasyl Lavnyy, Nicola La Porta, Frits Mohren, Krasimira Petkova, Károly Rédei, Igor Štefančík, Radosław Wąsik, Sanja Perić, Cornelia Hernea: Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe
 4. Dušan Gömöry, Petr Zhelev, Robert Brus: The Balkans
 5. Martina Đodan, Robert Brus, Anne-Mareen Eisold, Valeriu-Norocel Nicolescu, Milan Oršanić, Kristina Pratasiene, Sanja Perić: Non-native tree species in the viewpoint of climate change
 6. Marjana Westergren, Tine Grebenc, Gregor Božič, Robert Brus, Hojka Kraigher: Identification of types of ectomycorrhizae on seedlings in a beech provenance trial
 7. Katarina Čufar, Matjaž Bizjak, Manja Kitek Kuzman, Maks Merela, Michael Grabner, Robert Brus: Castle Pišece, Slovenia - building history and wood economy revealed by dendrochronology, dendroprovenancing and historical sources
 8. Marko Debeljak, Robert Brus, Andrej Ficko: The use of habitat and dispersal models in protecting European black poplar (Populus nigra L.) from genetic introgression in Slovenia
 9. Katarina Čufar, Robert Brus, Luka Krajnc: Characteristics and geographical distribution of fiddleback figure in wood of Acer pseudoplatanus L. in Slovenia
 10. Robert Brus, Kristjan Jarni, Domen Gajšek: Conversion of old black pine stands using broadleaf tree species in the Slovenian Karst
 11. Marko Pavlin, Robert Brus, Igor Dakskobler: Localities and sites of the Southeastern-Alpine endemic species Spiraea decumbens koch in Breginjski kot (Northwestern Slovenia)
 12. Domen Gajšek, Kristjan Jarni, Andrej Lumbar, Robert Brus: Premena odraslih borovih nasadov na Krasu s saditvijo avtohtonih listavcev
 13. Jurij Diaci, Robert Brus, Igor Dakskobler: V spomin profesorju mag. Dušanu Robiču (1933-2013)
 14. Robert Brus, Urška Galien, Gregor Božič, Kristjan Jarni: Morphological study of the leaves of two European black poplar (Populus nigra L.) populations in Slovenia
 15. Robert Brus, Roman Longauer: Nekatere genetske značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji
 16. Robert Brus: Vpliv onesnaževanja ozračja na genetsko strukturo bukovih populacij v Sloveniji
 17. Kristjan Jarni, Marjana Westergren, Hojka Kraigher, Robert Brus: Morphological variability of Fraxinus angustifolia Vahl in the north-western Balkans
 18. Robert Brus, Sonja Horvat-Marolt, Ladislav Paule, Dušan Gömöry: Genetska variabilnost bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji
 19. Sebastian Rudolf, Robert Brus: Razširjenost in invazivnost robinije (Robinia pseudoacacia L.) v severovzhodni Sloveniji
 20. Kristjan Jarni, Robert Brus: Možnosti razlikovanja velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) in poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) na osnovi morfoloških znakov
 21. Robert Brus: Javorji - maklen
 22. Robert Brus: Kako se oprašuje pravi kostanj?
 23. Robert Brus: Medovite rastline - pravi kostanj (Castanea sativa mill.)
 24. Robert Brus: Navadna smreka
 25. Robert Brus: Navadna jelka
 26. Robert Brus: Vrbe
 27. Robert Brus: Rdeči bor
 28. Robert Brus: Mali jesen
 29. Robert Brus: Trnata gledičevka
 30. Andreja Repe, Robert Brus: Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah
 31. Robert Brus: Jesenska vresa
 32. Marko Puschner, Robert Brus: Okrasne sorte bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji
 33. Robert Brus: Japonska nešplja
 34. Robert Brus: Mehurnik
 35. Robert Brus: Robinija
 36. Domen Gajšek, Kristjan Jarni, Robert Brus: Infection patterns and hosts of Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. in Slovenia
 37. Kristjan Jarni, Bart De Cuyper, Robert Brus: Genetic variability of Wild Cherry (Prunus avium L.) seed stands in Slovenia as revealed by nuclear microsatellite loci
 38. Robert Brus: Forest expert Robert Brus
 39. Robert Brus, Dalibor Ballian, Petr Zhelev, Marija Pandža, Martin Bobinac, Jane Acevski, Yannis Raftoyannis, Kristjan Jarni: Absence of geographical structure of morphological variation in Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus in the Balkan Peninsula
 40. G. E. Hemery, Robert Brus: Growing scattered broadleaved tree species in Europe in a changing climate
 41. Robert Brus, Sašo Žitnik: Country Update on national activities on gene conservation of Mediterranean Oaks
 42. Robert Brus, Gregor Božič, Robert Mavsar, Sašo Žitnik, Hojka Kraigher: Country Report on national activities on gene conservation of Conifers
 43. Kristjan Jarni, Robert Brus: Taksonomija in morfologija črnega topola in njegovih križancev
 44. Jana Omejc, Robert Brus: Varstvo blagajevega volčina (Daphne blagayana Freyer) v gozdnogospodarskem območju Ljubljana
 45. Robert Brus: Poledenodobni razvoj navadne jelke (Abies alba Mill.) na ozemlju današnje Slovenije
 46. Miha Jagrič, Kristjan Jarni, Robert Brus: Sexual dimorphism and distribution OF Daphne laureola L. in the Bohor area
 47. Katarina Čufar, Dušan Strgar, Maks Merela, Robert Brus: Les banove hiše v Artičah kot zgodovinski arhiv