Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Živa Kos: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v edukaciji
 2. Matej Rovšek: Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju

MSc theses (7)

 1. Estera Marija Erzar: Postmaterialne vrednote pri bodočih učiteljih
 2. Erika Sitar: Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 3. Ana Peterka: Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli
 4. Ivana Milič: Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu
 5. Mihela Maček: Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok
 6. Ajda Oven Brecelj: Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi
 7. Sanja Zgonec: Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji

BSc theses (17)

 1. Ajda Hudoklin: Dejavniki doseganja boljših učnih rezultatov na razredni stopnji
 2. Tjaša Gale: Otrok iz istospolne družine v šoli
 3. Lea Kosmač: Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij
 4. Tadej Lorenčič: Ime česa je ustvarjalnost
 5. Urška Jekovec: Obremenjenost otrok in družin s šolskim delom in obšolskimi dejavnostmi v Sloveniji
 6. Anja Kačič: Družbena neenakost in njen vpliv na izobraževalne možnosti
 7. Darja Verdonik: Predlogi in možne rešitve za lažje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redni program vrtca
 8. Anja Brezovnik: Izzivi tandemskega poučevanja v Angliji in Sloveniji
 9. Tina Velišček: Materinstvo - nuja ali izbira?
 10. Katja Modic: Novo pojmovanje otroštva kot posledica spreminjanja spolnih vlog
 11. Ota Trajković Haziri: Analiza pomena družbenega spola pri bralni pismenosti dečkov
 12. Anja Franko Dobnikar: Migracijski režimi in učna uspešnost otrok migrantov v Sloveniji
 13. Nika Šušterič: Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi
 14. Irena Andrić: Migracije in diskriminacija priseljencev v slovenski družbi ter šolskem sistemu
 15. Sanja Kršić: Spol in avtoriteta učitelja
 16. Lucija Peršin: Šole kot središča skupnosti
 17. Blaž Bašič: Vrednotenje poklica osnovnošolskega učitelja s strani osnovnošolskih učiteljev

Other documents (43)

 1. Slavko Gaber: Segmentation as a form of social reproduction of inequalities in times of inclusive education in tertiary education in Slovenia
 2. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Segmentation in HE - a frequently overlooked form of the reproduction of inequality
 3. Slavko Gaber, Milica Antić Gaber: Sto let splošne volilne pravice v Evropi - zgodba o vztrajnosti dobrih rešitev
 4. Slavko Gaber: E-demokracija in e-volitve
 5. Johanna V. Crighton, Steven Bakker, Linda Beijlsmit, Alexandru Crişan, Slavko Gaber, Peter Greenwood, Elsie Hunt, Gregor Ramsey, Pasi Sahlberg, Eluned Roberts-Schweitzer, Christine Stromberger, Ian Whitman: Thematic review of national policies for education
 6. Slavko Gaber: Equity, efficiency and educational policy
 7. Slavko Gaber, predsednik društva Časovna banka Slovenije
 8. Dr. Slavko Gaber, sociolog
 9. Slavko Gaber: Samoevalvacija kot mehanizem zagotavljanja varnosti?
 10. Problem je, ker ne vidimo obče dobrega
 11. Slavko Gaber
 12. Potrebujemo šolo visokih vlaganj in visokih pričakovanj
 13. Slavko Gaber: Vitka vlada kot danajski dar?
 14. Ko šolaš samo za trg, si se zaletel z glavo v zid
 15. Ocene danes zelo malo povejo. Ker so previsoke
 16. Slavko Gaber, Veronika Tašner, Ljubica Marjanovič Umek: Družba, šola, delo, lenoba
 17. Slavko Gaber: Dewey, delo, šola in demokracija
 18. Slavko Gaber, Ljubica Marjanovič Umek: Bralna pismenost osem- in devetletkarjev
 19. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Vidna, nevidna pedagogika in spopad v (srednjem) razredu
 20. Slavko Gaber: Spoprijem za hegemonijo ali vaje iz praktične teorije?
 21. Slavko Gaber: Zagovor nujnosti premisleka o mejah demokracije
 22. Slavko Gaber: Težave z volitvami "konkretnih ljudi"
 23. Veronika Tašner, Slavko Gaber: Is it time for a new meritocracy?
 24. Iztok Šori, Nika Šušterič, Slavko Gaber: Immigrant students’ achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context
 25. Živa Kos, Slavko Gaber: Položaji, dispozicije in prakse edukacijskih politik v osrednji in jugovzhodni Evropi (raziskava v teku)
 26. Živa Kos, Slavko Gaber: Kakovost v šolstvu v Sloveniji
 27. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Segmentation in HE - a frequently overlooked form of the reproduction of inequality
 28. Slavko Gaber: E-demokracija in e-volitve
 29. Slavko Gaber: Segmentation as a form of social reproduction of inequalities in times of inclusive education in tertiary education in Slovenia
 30. Slavko Gaber, Milica Antić Gaber: Sto let splošne volilne pravice v Evropi - zgodba o vztrajnosti dobrih rešitev
 31. Slavko Gaber: Simola, Hannu (2014). The Finnish Education Mystery. London and New York: Routledge, 308 str. ISBN 978-041-581-258-0
 32. Slavko Gaber: Simola, Hannu (2014). The Finnish Education Mystery. London and New York: Routledge, 308 str. ISBN 978-041-581-258-0
 33. Slavko Gaber: Baranović Branka (Ed.) (2015). Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? - Pristup visokom obrazovanju i odabir studija [What Do High School Students Plan to Study? - Access to Higher Education and Choice of Study]. Zagreb: Institut za društvena istraživanja
 34. Slavko Gaber: Baranović Branka (Ed.) (2015). Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? - Pristup visokom obrazovanju i odabir studija [What Do High School Students Plan to Study? - Access to Higher Education and Choice of Study]. Zagreb: Institut za društvena istraživanja
 35. Slavko Gaber, Nataša Mojškerc: E-participation as a possible upgrading of representative democracy
 36. Veronika Tašner, Slavko Gaber: The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education
 37. Mitja Sardoč, Veronika Tašner, Slavko Gaber: Editorial
 38. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Strukturna naddoločitev izobraževalnih reform in delovanje
 39. Milena Valenčič Zuljan, Ljubica Marjanovič Umek, Janez Vogrinc, Janica Kalin, Slavko Gaber, Zdenko Medveš, Janez Krek: Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole
 40. Živa Kos, Slavko Gaber: Positions, dispositions and practices in education policy in Central and South East Europe (research in progress)
 41. Iztok Šori, Nika Šušterič, Slavko Gaber: Immigrant students' achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context
 42. Anja Lukančič, Marjeta Por: Opazovanje ravnanj učiteljice/učitelja v razredu in spol učencev
 43. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Robotisation, automatisation, the end of work and the future of education