izpis_h1_title_alt

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v edukaciji : med nadzorom in varnostjo
ID Kos, Živa (Author), ID Gaber, Slavko (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Koren, Andrej (Comentor)

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/4142/ This link opens in a new window

Abstract
Doktorska disertacija je sociološki pogled na strukturiranje sodobne družbe in edukacije ter predvsem vpogled v logiko konceptualizacije ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v njej. Kakovost pri tem tematiziramo kot del mehanizmov zagotavljanja varnosti sodobne družbe, polja edukacije in posameznic, posameznikov. V nalogi skušamo pokazati, kako se v spoprijemih z negotovostjo sodobna družba strukturira v luči dispozitiva varnosti kot enega izmed sidrišč racionalnosti politične ekonomije, ki je v okviru liberalnih konceptualizacij vladanja postala tudi politična racionalnost upravljanja s populacijo. Omenjenemu sledimo kot premestitvam juridičnega in disciplinskega dispozitiva v dispozitiv varnosti na linji vzpostavljanja regulativnih mehanizmov usmerjanja in urejanja pogojev življenja populacije (biopolitike) (Foucault prim. 2009 in 2008b). Kljub produktivnosti politične ekonomije kot racionalnosti urejanja sodobne družbe Weber (prim. 1978 in 2002) in Bourdieu (prim. 2005) opozorita na meje in negotovosti, ki jih omenjena racionalnost sproža, predvsem ob prehajanju racionalnosti ekonomskega polja v preostala polja družbe. Posledice te hegemonije Beck (prim. 2001) in Bauman (prim. 2002) popisujeta kot tveganja sodobne družbe. Pri tem nista osamljena. Tudi drugi avtorji svoje premisleke in kritike večinoma sidrajo v zamike regulativnih mehanizmov politične ekonomije in novega liberalizma. Pri tem gre za v naši razpravi posebej pomemben odmik od zagotavljanja varnosti v racionalnost varnosti nenehne rasti, napredka in predvsem kapitalske učinkovitosti ter s tem povezanih pogojev za vznik sodobnih tveganj pa tudi mehanizmov zagotavljanja varnosti, tudi v polju edukacije. V tem okviru tematiziramo ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti kot enega izmed tovrstnih poskusov urejanja in vzpostavljanja gotovosti sodobne edukacije. Na ozadju racionalnosti politične ekonomije in (novega) liberalizma se okrog koncepta kakovosti strukturira vrsta racionalnosti, ki v medsebojnih razmerjih bolj ali manj uspešno strukturira politike in prakse ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter oblikuje temu primerne diskurze. Analiza diskurzov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v edukaciji pokaže na vznik kakovosti kot popolnega upravljanja kakovosti (total quality management) kot dela regulativnih mehanizmov novega liberalizma. Analiza pokaže tudi, da se je v polje edukacije zahteva po popolnem upravljanju kakovosti vpela različno. Ugotavljamo, da je na delu ohranjanje obstoječih racionalnosti in praks, na drugi strani pa je mogoče v določenih konceptualizacijah ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti zaznati tudi preizpraševanje in zamikanje prevladujočih racionalnosti v smer drugačnih (hibridnih) praks in elementov kakovosti ter ponekod že vzpostavljajočih se novih racionalnosti – v edukaciji in širše v družbi.

Language:Slovenian
Keywords:kakovost, edukacija, racionalnost, varnost, politična ekonomija, biopolitika, vladnost, regulacija, hibridnost
Work type:Dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:PEF - Faculty of Education
Publisher:[Ž. Kos]
Year:2016
Number of pages:208 str.
PID:20.500.12556/RUL-87099 This link opens in a new window
UDC:37.014.6(043.3)
COBISS.SI-ID:11330633 This link opens in a new window
Publication date in RUL:04.09.2017
Views:1421
Downloads:221
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Quality assessment and assurance between control and security
Abstract:
This PhD thesis is a sociological perspective on the structuring of modern society, education and above all an insight into the logics of conceptualising of discovering and maintaining its quality. The quality is thematised as part of mechanisms providing the security of the modern society, educational field and individuals. The thesis attempts to show, how in the process of tackling uncertainties, the modern society has been structured in the light of security dispositive as one of the anchorage points of the rationality in political economy which following liberal conceptualisations of governmentality has become a political rationality in managing populations. These may be followed as shifts from juridical and disciplinary dispositive to dispositive of security in establishing regulative mechanisms of directing and regulating the life conditions of the population (biopolitics) (Foucault comp. 2009 and 2008b). Even though political economy has been understood as a productive rationality regulating the modern society, Weber (comp. 1978 and 2002) and Bourdieu (comp. 2005) highlight the limitations and uncertainties which are caused by political rationality itself, in particular in the case when rationality of economic field interferes in other areas of society. The consequences of this hegemony are considered as risks of contemporary society by Beck (comp. 2001) in Bauman (comp. 2002) In addition, other authors commonly anchor their reflections and criticisms on the delays of regulative mechanisms of political economy and new liberalism. In our discussion, this is an important deviation from assuring security into a rationality of security of continuous growth, development and above all capitalistic effectiveness and with this related conditions for emerging (springing up) of new modern risks as mechanisms of assuring security – including educational fields. In this way quality assurance and assessment is being thematised as attempt to regulate and (re)establish educational certainty. The rationality of political economy and (new) liberalism are the driving forces of structuring a range of rationalities in the conceptualisation of quality. These rationalities, in their inter-relationships, structure further policies and practices of establishing and assuring quality and consequently their appropriate discourses. Discourse analysis of quality assurance and assessment in education indicates emergence of quality as total quality management which constitutes regulative mechanisms of the new liberalism. The analysis also illustrates that the requirement for total quality management has been intertwined in the educational field in various ways. It may therefore be concluded that the existing rationalities and practices still do operate, however, in specific conceptualisations of quality assurance and assessment one may also notice re-considerations and shifts of dominant rationalities towards different (hybrid) practices and quality elements, as well in some cases already towards new emergent rationalities which are not only observed in education but also in the wider society.

Keywords:education, liberalism, vzgoja in izobraževanje, liberalizem

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back