Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Amadea Dobovišek: Vpliv vrhnjega managementa na vodenje prodaje
 2. Karin Kasesnik: Vpliv družbeno odgovornega promocijskega sporočanja o zdravju in zdravilih na strokovno in splošno javnost
 3. Mateja Žibret: Notranji in zunanji ojačevalci nakupa ekoloških živil
 4. Tina Šegota: Vpliv oglaševanja in skladnosti samopodobe na izbiro turistične destinacije

Magistrska dela (73)

 1. Dario Berginc: Trženjski odnosi
 2. Majda Vodopivec: Konceptualizacija storitvene znamke
 3. Petra Molan: Vpliv korporativne blagovne znamke na blagovno znamko izdelka
 4. Nastja Mulej: "Ljubljena" tržna znamka
 5. Ana Rozman: Vpliv direktorjevega ugleda na ugled podjetja in njegovo finančno uspešnost na primeru podjetij v Sloveniji
 6. Bojan Korenini: Teoretske in metodološke dileme ter dopolnitve Reynolds-Gutmanove metode veriženja na področju trženja
 7. Martina Ilc Pungerčič: Nakupno obnašanje potrošnikov s poudarkom na procesu upravljanja blagovnih skupin
 8. Mojca Hardi: Ustvarjanje in ohranjanje pozitvnega imidža politika
 9. Aljoša Selan: Politično liderstvo - strateški pristop
 10. Marko Lovše: Osebnost blagovne znamke kot konkurenčna prednost
 11. Eva Perčič: Čas kot vrednost
 12. Uršula Hafner: Vpliv samopodobe potrošnika na izbiro tržne znamke
 13. Mojca Lukančič: Možnosti za interno merjenje vrednosti kapitala tržnih znamk v podjetjih
 14. Jasna Požek: Vpliv emocionalnih oglasov na oblikovanje ali spreminjanje potrošnikovega stališča do blagovne znamke - primerjalna raziskava
 15. Tjaša Petrovič: Vloga identitetnih podob pri oblikovanju podobe tržne znamke pri otrocih
 16. Majda Kuzma: Uvajanje tržnega vodja [i. e. vodje] blagovne skupine v marketinške odnose
 17. Mateja Žibret: Vrednote kot motiv družbeno odgovorne potrošnje
 18. Saša Košec: Vpliv tržne znamke pri uspešnem prodoru slovenskih podjetij na tuje trge
 19. Matjaž Ogorevc: Organizacijska klima slovenskih centrov za socialno delo
 20. Jakob Abe: Zaupanje v nakup preko interneta
 21. Tina Fonović: Zaupanje potrošnikov v banke
 22. Romana Jenko: Kohezijska politika Evropske unije kot tržna znamka
 23. Nuša Kerč: Od pretiranega do omejenega trošenja
 24. Matic Korošec: Status in delovanje Centra urbane kulture Kino Šiška
 25. Nina Jakhel: Neotipljivo premoženje osebne znamke
 26. Aleksandra Flegar: Družbena vloga potrošnje prestižnih blagovnih znamk
 27. Andreja Kokalj: Javna diplomacija kot dimenzija strategije upravljanja tržne znamke države
 28. Diana Stožinič: Moč soustvarjanja osebne znamke predsedniškega kandidata
 29. Mirjam Obljubek: Razvoj blagovne znamke za segment tweens
 30. Diana Stanonik: Marketinški odnosi na primeru podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o.
 31. Zorica Lazić: Vpliv skladnosti med podobo tržne znamke in samopodobo potrošnika na preferenco ter zadovoljstvo z znamko
 32. Barbara Zobavnik: Raziskovanje koncepta motivacije v turizmu
 33. Nina Pentić: Vonj kot marketinško orodje
 34. Matej Kumar: Difuzija inovacije
 35. Živa Prelog: Strategija imitiaranja in afektivni vplivi na potrošnikovo zmedo
 36. Tjaša Kocjan: (Ne)zmožnost vpliva marketinga na stališča potrošnikov do okolju prijaznih izdelkov
 37. Katarina Pollak: Motivi za doniranje humanitarnim organizacijam
 38. Natalija Lužar: Model tehnik osebne prodaje
 39. Shpend Sadiku: Zviševanje nakupnega namena za lokalne blagovne znamke na Kosovu
 40. Isabela Kovačič: Trženje televizijskih pravic športnih prenosov
 41. Žiga Vraničar: Digitalna transformacija medorganizacijskega tržnega komuniciranja
 42. Barbara Pribožič Leka: Oglaševanje
 43. Petra Polak: Marketing mest kot orodje lokalnih skupnosti pri oživljanju mestnih središč
 44. Martina Dolgan: Problem optimizacije arhitekture znamk v Mladinski knjigi
 45. Anja Rus: Vpliv imidža države izvora in označbe kakovosti na nakupne odločitve potrošnikov
 46. Sanja Kropec: Vpliv tržne znamke na vrednost prostora
 47. Anamarija Kalan: Gverilski marketing
 48. Jana Dobrijevič: Edinstvenost identitete prostora kot osnova za njegovo znamko
 49. Maša Bantan: Vpliv zaznane vrednosti oznamčenih mobilnih aplikacij na stališča o blagovni znamki
 50. Ana Ostan: Znamčenje kot del javne diplomacije držav
 51. Špela Sedej: Soznamčenje, potrošnikovo zaznavanje kakovosti partnerskih blagovnih znamk
 52. Danica Lovenjak: Osebnost kot blagovna znamka
 53. Tanja Knafelj: Umeščanje blagovnih znamk v slovenske filme
 54. Maja Jančič: Znamka države
 55. Tamara Bregar: Vpliv marketinške usmerjenosti na uspešnost muzeja
 56. Jaša Vrabec: S postopkovno pravičnostjo in učinkovitostjo do večjega zaupanja v sodstvo
 57. Božica Čulibrk Rajkovič: Vpliv medijev in motivi za donatorstvo
 58. Nataša Dovič: Vpliv države izvora na premoženje blagovne znamke
 59. Ines Gergorić: Povezanost osebnostnih lastnosti zaposlenih, pripravljenosti na spremembo in organizacijske energije skozi prizmo internega marketinga
 60. Jera Rakovec: Vpliv spleta 2.0 na krepitev zaupanja v spletni nakup
 61. Nataša Skok: Vloga komunikacijskih politik pri prepoznavnosti javne politike (evropskih) shem kakovosti
 62. Alenka Rozman: Vpliv centralizacije korporativnega komuniciranja na njegovo učinkovitost in večanje ugleda organizacije
 63. Ana Lina Merhar: Komunikacijski vidiki na različnih stopnjah razvoja novega izdelka za slovenski trg
 64. Tanja Veg: Vpliv dimenzij nacionalne kulture na uvajanje novosti v tradicionalnih panogah
 65. David Jurić: Potrošnja ponaredkov in imitacij iz sveta mode
 66. Mateja Laknar: Potovanje 2.0
 67. Adrijana Korez: Družbena omrežja in vrednost blagovne znamke
 68. Nina Jazbec: Digitalna osebna znamka na trgu dela
 69. Larisa Casar: Ustvarjanje spletnega in analognega zaupanja potrošnikov različnima znamkama vina s pomočjo tretjih prostorov
 70. Špela Bezjak, Tadej Grešovnik: Jezikovna uresničitev oglasnega slogana kot gradnik dolgoročne vrednosti tržne znamke
 71. Eva Rudman: Zid med uredniškim in poslovnim delom medija: študija razumevanja slovenskih novinarjev
 72. Gordana Lacić: Učinki komuniciranja na percepcijo gledališkega festivala pri mladih gledalcih. Primer Festivala Borštnikovo srečanje
 73. Kristjan Koželj: Nove oblike lokalne demokracije: spletna komunikacija slovenskih mestnih občin

Diplomska dela (270)

 1. Tanja Nastovski: Ženski lik v oglaševanju
 2. Mojca Slapnik: Celostna podoba Nove ljubljanske banke d.d.
 3. Dajana Černic: Pomen blagovne znamke na trgu vina
 4. Borut Haclar: Šokantni oglasi
 5. Dragan Perendija: Oglasni panoji na športnih prizoriščih
 6. Tatjana Lovrak: Trženje kraja kot tržne znamke - primer Lendave
 7. Ana Putrih: Trgovinske znamke
 8. Meta Anžiček: Vpliv prodajnega mesta na nakupne odločitve
 9. Miha Petek: Elemeneti projektnega vodenja
 10. Nina Rupel: Klubska kultura v elektronski glasbi in specifika njenega tržnega predstavljanja
 11. Lidija Dolenc: Brezplačne kartice kot medij komuniciranja
 12. Katja Podergajs: Vloga opremljenosti prodajnega mesta v tržno komunikacijskem procesu
 13. Janja Poglajen: Identifikacija kupca s katalogom
 14. Dimitrija Gavriloski: Tržno komuniciranje športnih organizacij
 15. Mateja Purgar: Vpliv mehkih dejavnikov na uspešnost uvajanja CRM-ja v organizacijo
 16. Tina Tomažič: Prenova celostne grafične podobe blagovne znamke
 17. Urška Planinc: Opraviti z govoricami - rešiti ugled?
 18. Maja Pavšek: Telemarketing - od informiranja do prepričevanja in manipuliranja
 19. Maja Nahtigal: Imidž blagovnih znamk - primer blagovne znamke Presad
 20. Mojca Uršič: Ustvarjanje zadovoljnih in zvestih kupcev
 21. Katja Šemrov: Cilji in merjenje učinkovitosti sponzoriranja
 22. Petra Rutar: Komunikacijski vidiki embalaže za vino
 23. Mateja Toplak: Komunikacijska podpora zbiranju donacij na primeru mednarodne ustanove - Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)
 24. Lea Cimperman: Marketing olimpizma
 25. Jasna Mak: Interni marketing
 26. Jana Šefic: Upravljanje odnosov s kupci preko interneta na področju leasing storitev
 27. Alenka Slavinec: Kreativna klima v kreativnem oddelku oglaševalske agencije
 28. Jana Bogataj: Pozicioniranje znamke Vega na slovenskem trgu mobilne telefonije
 29. Metod Krajnc: Doseganje konkurenčnih prednosti skozi celovito obvladovanje kakovosti v storitvenem sektorju
 30. Gregor Gorjan: Oglaševanje v virtualnih svetovih
 31. Urška Perko: Scenariji možnih sprememb v upravljanju tržnih znamk
 32. Maja Tomažin: Merchandsing
 33. Tina Bajec: Storitvena znamka
 34. Monika Miklič: Je majhna razlika lahko velik korak? Ali: kritični pregled prenove celostne grafične podobe Zavarovalnice Triglav
 35. Nuša Fain, Anja Zagomilšek: Vzpon in padec modernega olimpizma
 36. Petra Urška Benčina: Vizualno komuniciranje globalnih korporacij
 37. Damjan Planinc: Ugled predsednikov uprav in finančna uspešnost podjetij
 38. Emilija Kercan: Vloga dogodka pri ustvarjanju uspešne blagovne znamke
 39. Katja Dolenec: Učinkovito komuniciranje na spletni strani
 40. Vesna Turel: Vpliv podjetja na proces oblikovanja javne politike
 41. Saša Deželak: Širjenje novosti
 42. Metka Podgoršek: Sponzoriranje v spletu tržnega komuniciranja na primeru SCT d.d.
 43. Tjaša Ficko: Odgovorni, torej ugledni?
 44. Lina Gradišar: Marketing individualnega vrhunskega športnika v Sloveniji, primer deskarja
 45. Stanka Parkelj: Tržna znamka Slovenija v Evropski uniji
 46. Tanja Rojc: Stanovanjska problematika mladih - od ideje do javne predstavitve
 47. Urša Goršak: Družbena odgovornost podjetja kot dejavnik njegove poslovne uspešnosti
 48. Doroteja Kitak: Družbena odgovornost podjetja in odnosi s skupnostjo
 49. Renata Janković: Vpetost raziskav trga v celotno poslovanje podjetja
 50. Goran Štefančič: Zdraviliški turizem - tržna niša Slovenije v mednarodnih ekonomskih odnosih
 51. Valentina Erčulj: Ugled podjetja kot konkurenčna prednost primer Mobitel d.d.
 52. Petra Likar: Imidž države kot omejitveni dejavnik mednarodnega tržnega komuniciranja podjetja
 53. Maja Šogorič: Športni zvezdniki kot blagovne znamke na primeru Davida Beckhama
 54. Zmago Žnidaršič: Trženje športa
 55. Tina Uranič: Oglaševanje slovenskega turizma za domačo javnost
 56. Vito Gosar: Zaupanje in elektronsko poslovanje
 57. Marija Zajec: Trženje brezplačnega tiskanega medija
 58. Alenka Horvat: Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije
 59. Nuša Ladinek: Sponzoriranje kot sredstvo za doseganje gospodarsko koristnih ciljev podjetja
 60. Julija Predan: Začaran krog oglaševanja
 61. Sandra Benedik: Od zadovoljstva k predanosti - konverzacijski model
 62. Teja Čadež: Uporaba imidža športnikov pri uveljavljanju blagovne znamke
 63. Sanja Kejžar: Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov z deležniki na primeru podjetja Minervo d.d.
 64. Iva Stanič: Marketinška priložnost izobraževanja potrošnikov
 65. Zarja Krasnič: Oblikovanje blagovne znamke za modno kolekcijo Katjuše Tavčar
 66. Urška Maček: Pospeševanje prodaje mestnega turizma
 67. Viviana Žorž: Odnosi z javnostmi na internetu
 68. Saša Lešnjak: Sejem kot oblika komunikacije podjetja z okoljem
 69. Nika Savinšek: Trg nadstandardnih poslovnih prostorov v Ljubljani
 70. Monika Šterlek: Nakupno vedenje potrošnikov planinske opreme
 71. Tea Dernovšek: Imidž države kot turistične destinacije in njena promocija
 72. Aleš Miklaužič: Odnosi z lokalnimi javnostmi pri umeščanju naložb v okolje - primer obnova HE Moste
 73. Primož Uhan: Vpliv tržnega komuniciranja na imidž trgovine obsession
 74. Živa Zajec: Primerjava marketinške zanimivosti moškega in ženskega športa
 75. Tadej Muršič: Strategija umeščanja tržne znamke kot priložnost za višanje njenega priklica
 76. Maja Nemac: Promocija okolju prijaznih inovacij
 77. Neda Rosić: Navidezno nakupovanje
 78. Urh Bulc: Razvoj snežnega parka na Voglu in njegovo trženje
 79. Žiga Vraničar: Korporacijska znamka kot strateški vir
 80. Julija Vardjan: Trženje v virtualnih svetovih
 81. Marko Andrišević: Načrtovanje marketinškega pristopa v turizmu
 82. David Rožac: Iskalniški marketing - Google Adwords
 83. Majdi Kosi: Globalna standardizacija vs. lokalna adaptacija
 84. Tina Milavec: Trženje športnih prireditev
 85. Roman Buzeti: Politika in organiziranje komuniciranja v marketingu v Zavarovalnici Triglav, d.d. območni enoti Murska Sobota
 86. Ana Šušteršič: Izkustveni marketing
 87. Tjaša Telić: Lepo je dobro, grdo je popravljivo - trženje estetske kirurgije
 88. Petra Škerlj: Tržno komuniciranje v STA Ljubljana
 89. Mirko Mayer: Nogometni klub kot prepoznavna tržna znamka
 90. Tomaž Jelenko: Vloga zasebnih vojaških podjetij v Iraku po okupaciji
 91. Matej Praprotnik: Podcasting
 92. Nikolina Ćiković: Preznamčenje
 93. Blaž Bezek: Vrednost tržne znamke in učinkovitost tržno-komunikacijskih kanalov
 94. Jure Berič: Marketinška orientacija podjetja Arcont IP d.o.o.
 95. Monika Kristančič: Znane osebnosti v oglaševanju
 96. Jagoda Đorđević: Posebnosti vizualnega komuniciranja s poudarkom na veleplakatu
 97. Katarina Holcman: Odnosi z javnostmi v državnih organih
 98. Lena Balantič: Vpliv izbora distribucije na imidž blagovne znamke
 99. Neva Čuček: Zmeda potrošnika in imitacijska strategija
 100. Tjaša Mazgič: Prodor spleta med komunikacijske kanale
 101. Nina Lubarda Stropnik: Kreativnost v oglaševanju
 102. Petra Podgoršek: Vpliv države izvora izdelka na potrošnikovo nakupno odločitev
 103. Veronika Ložak: Umeščanje tržnih znamk
 104. Maša Čeplak: Uvajanje blagovne znamke na novi trg; Vstop Zavarovalnice Triglav, d.d. na Slovaško
 105. Nataša Đukelić: Vzpon spletnih knjigarn
 106. Nina Hace: Spletno mesto kot tržno-komunikacijsko orodje
 107. Gašper Zakrajšek: Zaposlovalčeva znamka
 108. Nina Šarčević: Vpliv internega komuniciranja na identificiranje z organizacijo
 109. Maša Habjan: Analiza tržnega komuniciranja v športnem društvu
 110. Romana Bizilj: Kakovost posredovanja storitev v wellness turizmu
 111. Maja Kocjančič: Promocijski splet na medorganizacijskem trgu
 112. Karin Jelnikar: Vpliv ekoloških oznak na preference potrošnikov
 113. Andreja Novak: Vpliv glasbe na vedenje potrošnika
 114. Helena Škof: Normativni vplivi na impulzivno nakupovanje modnih izdelkov
 115. Karmen Čelam: Širitev blagovne znamke
 116. Martina Dolgan: Integracija spletne strani in tiskane izdaje najstniške revije Plus
 117. Tina Šarčević: Tržno komuniciranje z mladimi
 118. Špela Juhart: Metaforični svet zelenih tržnih znamk
 119. Eva Bandelj: Vzpostavljanje tržne znamke države
 120. Darja Perko: Učinkovitost medorganizacijskega komuniciranja malih podjetij
 121. Nuša Skubic: Psihološki vidiki gospodarskih kriz
 122. Špela Selak: Komuniciranje na internetu oziroma kako narediti uporabniku prijazno spletno stran?
 123. Urška Eva Pucelj: Tržno komuniciranje skozi prizmo nevrolingvističnega programiranja
 124. Mateja Rajh Jager: Komuniciranje na prodajnem mestu in njegov vpliv na impulzivno nakupovanje
 125. Nina Čavž: (Ne)ustvarjalnost veleplakatov
 126. Lavra Peršolja: Repozicioniranje korporativne znamke s sponzoriranjem
 127. Aneja Gregorič: Embalaža kot medij, ki govori o podjetju
 128. Barbara Kolenc: Blog kot grožnja ugledu podjetja
 129. Ines Ravnjak: Zgodba vizualne podobe podjetja
 130. Jerca Maček: Virusni marketing na primeru spletne kampanje blagovne znamke Old Spice
 131. Ana Jelovšek: Upravljanje potrošniške zvestobe
 132. Kaja Šindič: Upravljanje orodij medorganizacijskega tržnega komuniciranja na primeru izbranega podjetja
 133. Urška Medved: Vloge slavnih oseb v oglaševanju
 134. Karmen Golob: Pripovedovanje zgodb v turizmu
 135. Petra Albreht: Znamčenje mest
 136. Barbara Daljavec: Evropska filmska industrija
 137. Neža Potočnik: Odločitev podjetij za spremembo embalaže in njen vpliv na potrošnike
 138. Simona Pirih: Dejavniki odnosov znotraj spletnih skupnosti
 139. Katarina Kumelj: Vpliv znanja in psiholoških pristranskosti na finančno vedenje potrošnikov
 140. Tina Batistuta: Možnosti uporabe komunikacije od ust do ust za povečanje obiska v igralnicah
 141. Nina Vogrin: Elektronska pošta kot učinkovito orodje direktnega marketinga
 142. Živa Prelog: Kraja identitete blagovne znamke
 143. Mirjam Obljubek: Učinkovitost umeščanja tržnih znamk v video igre
 144. Aleksandra Flegar: Pomen embalaže - stekleničk - parfumov pri nakupni odločitvi potrošnika
 145. Darko Matjašič: Promocija države in uporaba izkustvenega marketinga - primer letališče
 146. Nika Rakonjac: Pospeševanje prodaje tržne znamke Garnier in njegova učinkovitost
 147. Tjaša Poznanović: Podatkovno rudarjenje pri upravljanju odnosov s kupci
 148. Andrej Brglez: Neprofitne in profitne organizacije v odnosu do družbeno odgovornih vsebin v medijih
 149. Nina Lenček: Znamčenje in analiza razvoja turistične destinacije
 150. Matevž Košak: Sejmi
 151. Kaja Polajnar: Mentalna reprezentacija tržne znamke
 152. Darja Demšar: Tržno komuniciranje v umetnosti
 153. Nataša Regovec: Komuniciranje identitete blagovne znamke v sodobnih medijih
 154. Gašper Šemrov: Strategija uvajanja inovacije na trg
 155. Katja Kaluža: Vpliv gospodarske krize na impulzivno nakupno vedenje
 156. Urška Brinovec: Prenova embalaže kot dejavnik pritegnitve potrošnika
 157. Sandra Smolič: Stereotipizacija žensk v oglaševanju
 158. Tanja Knafelj: Simbolni pomen blagovnih znamk in oblikovanje osebne identitete
 159. Mojca Skrt: Dejavniki imidža prodajnega prostora
 160. Uroš Djinovski: Strokovni sejem kot orodje trženja pri prodoru na tuje trge za majhna in srednje velika podjetja ter vloga državne pomoči
 161. Saša Zidanšek: Samopromocija na YouTubu
 162. Urška Pengov Bitenc: Univerzalnost in subjektivnost barvnih pomenov
 163. Jure Marolt: Učinkovitost sponzorstva v športu
 164. Natalia Marić: Vplivi na nakupno odločitev
 165. Karina Šenveter: Vpliv barve embalaže na potrošnika
 166. Nina Jazbec: Neklasična orodja tržnega komuniciranja za otroke
 167. Urška Jager: Vpliv trajnostne embalaže na potrošnikovo zaznavanje podjetja
 168. Kaja Lesjak: Privlačnost oglaševalskih agencij kot delodajalca
 169. Ajda Smrekar: Trženje med možnim in realnim
 170. Matevž Brec: Vpliv uspešne organizacije dogodka na medijsko odmevnost dogodka
 171. Barbara Završnik: Vpliv pospeševanja prodaje na nakupno vedenje potrošnikov
 172. Alenka Bencak: Pozitivna psihologija v množičnih medijih in oglaševanju
 173. Katja Škorić: Optimizacija oglasnega sporočila
 174. Mojca Hribar: Impulzivni nakup ob soočenju s prodajno polico
 175. Danica Lovenjak: Vidik učinkovitosti različnih orodij za promocijo knjige
 176. Juna Neubauer: Analiza vsebine komuniciranja programov lojalnosti slovenskih trgovcev
 177. Svetla Božičnik: Trženjsko komuniciranje dogodka
 178. Maša Šolinc: Medijsko načrtovanje za ciljno skupino mladih
 179. Tanja Veg: Osebna znamka dekana kot element ugleda fakultete
 180. Ines Baričević: Tržna znamka
 181. Iza Križaj: Povezava konceptov marketinga in religije ter študija primera
 182. Jasna Mikić: Soznamčenje v slovenskih podjetjih
 183. Anja Kneževič Aleš: Vpliv komunikacije na odličnost in motiviranost zaposlenih v podjetju
 184. Vesna Grilj: Menjava v ljubezni
 185. Monika Šimec: Ključni dejavniki zaznavanja tveganja pri spletnem nakupovanju
 186. Barbara Janžekovič: O narcizmu znamk
 187. Nada Savković: Tržno komuniciranje v družbenih medijih
 188. David Rozman: Tržno komuniciranje v času omreženega potrošnika
 189. Ana Mušič: Predsedniški kandidat kot tržna znamka
 190. Andreja Keš: Vpliv spletnih komentarjev potrošnikov na stališče in nakupno namero do tržne znamke
 191. Jasna Belšak: Tržna znamka države in njeno spreminjanje
 192. Karmen Noterzberg: Vpliv emocionalnih apelov na prepričevalno komuniciranje
 193. Petra Grünfeld: Komuniciranje amaterskega gledališča ŠODR teater prek družbenega medija
 194. Katja Kosec: Vpliv vizualnih informacij na potrošnikovo zaupanje elektronskim govoricam
 195. Tamara Korat: Glasba v prodajnem okolju in njen vpliv na potrošnike
 196. Urška Saletinger: Repozicioniranje oglaševalske agencije z uvedbo nove storitve
 197. Kristina Bogataj: Spletna družbena omrežja in grajenje osebne prepoznavnosti ter osebne blagovne znamke
 198. Tina Česnik: Motivi za sodelovanje v spletnih panelih in kakovost odgovorov
 199. Vika Kuštrin: Stereotipna osebnost blagovne znamke, pivo Union in pivo Laško
 200. Ana Oblak: Vloga tržne znamke pri uspešnosti mikro podjetij
 201. Katja Belošević: Predsedniške volitve 2012
 202. Barbara Istenič: Percepcija slovenskih prestižnih modnih znamk oblačil na slovenskem modnem trgu
 203. Larisa Casar: Podoba znamke in njen vpliv na določanje cenovne strategije
 204. Tamara Hrka: Blagovna znamka turistične destinacije v očeh uporabnika
 205. Živa Medved: Ustreznost širitve znamke Abanka s podznamko Akeš
 206. Polona Rogina: Neverbalna komunikacija političnih akterjev
 207. Anja Jager: Vsebinski marketing
 208. Lorina Smolnikar: Gverila marketing v teoriji in praksi
 209. Maja Bertoncelj: Programi zvestobe
 210. Vanja Witwicky: Mesto kot znamka turistične destinacije
 211. Maja Jarc: Čutna identiteta znamk mobilne telefonije na glasbenih dogodkih
 212. Jaša Niklanovič: Mobilni marketing in kako ga zaznavajo podjetja
 213. Tjaša Ornik: Blagovna znamka v osrčju izkustvenega in senzoričnega marketinga
 214. Tadej Jontez: Embalaža med prepričevanjem in odločanjem na mestu prodaje
 215. Vida Burja Virjent: Ponotranjeni vedenjski vzorci in njihov vpliv na sprejemanje električne mobilnosti
 216. Ervina Miskić: Vpliv internega komuniciranja na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju
 217. Tjaša Derstvenšek: Prepričevalna moč glasbe v oglasih
 218. Nuša Sitar: Indosiranje nogometašev in ustvarjanje nogometnih znamk
 219. Karin Jerala: Osebnost tržne znamke in čustvena navezanost potrošnika na njo
 220. Anja Habula: Sponzoriranje športnega kluba, primer ŠK Bleščica
 221. Marjetka Orel: Zvočni logotip podjetja
 222. Iris Horvat: Sejmi kot orodje marketinškega komuniciranja, vpliv pred-, med- in posejemskih aktivnosti na oceno uspešnosti sejma
 223. Tjaša Jarc: Kontekst in mehanizem humorja slovenskih oglasov skozi psihoanalitsko perspektivo
 224. Mojca Jeneš: Vloga in pomen čustev v oglaševanju
 225. Kaja Nedog: Blagovna znamka in slovenski vinski trg
 226. Sandra Murnik: Spletni iskalnik Google kot učinkovito trženjsko orodje
 227. Mirnes Jusufović: Trženjsko komuniciranje na Facebooku
 228. Franjo Šantalab: Novi načini promocije zadružništva
 229. Tina Mozetič: Gledališče kot tržna znamka
 230. Kaja Fikfak: Vpliv sponzoriranja vrhunskega športnika na podobo podjetij v očeh potrošnikov
 231. Tine Aćimović: Sprožanje pozitivnih govoric v turizmu
 232. Ana Mesar: Vpliv države izvora na nakupno odločanje slovenskih potrošnikov
 233. Veronika Janžekovič: Čutna zaznava blagovne znamke
 234. Urška Munda: Vpliv umeščanja blagovnih znamk v računalniške igre na spomin in odnos potrošnika do umeščanja
 235. Alja Bitenc: Vpliv modnih blogerjev na nakup izdelkov
 236. Urša Žuna: Vpliv zunanjega videza v prepričevalnem komuniciranju
 237. Nika Rožanc: Marketinška usmerjenost malih podjetij
 238. Petra Franetič: Oblikovanje sistemov in procesov izvajanja storitev
 239. Patricija Oštarijaš: Oglaševanje na Instagramu in soustvarjanje blagovne znamke
 240. Albertina Sarah Bertoncelj: Vpliv osebne znamke športnika in njegovih dosežkov na uspešnost podjetja
 241. Nina Perovič: Znamčenje umetnikov
 242. Nikki Monika Trnovec: Vpliv (ne)indosiranosti na kredibilnost Youtuberjev
 243. Igor Kopić Drole: Graditev osebne znamke trenerjev
 244. Maša Kodelja: Padec in vzpon tržne znamke
 245. Jelena Vučković: Vpliv priljubljenosti televizijskega voditelja na uspešnost oddaje
 246. Matej Štrucl: Lojalnost znamki in programi lojalnosti
 247. Martina Ina Hawlina: Vpliv izbranih dejavnikov na potrošnikovo intenco zamenjave ponudnika mobilne telefonije
 248. Nina Radoš: Tržno komuniciranje plesnih festivalov
 249. Špela Rozman: Uporaba senzoričnega marketinga pri načrtovanju tretjih prostorov
 250. Katja Šafar: Razkošje v recesiji
 251. Andraž Trebše: Reševanje potrošnikove dileme
 252. Katja Kodba: Vpliv udejstvovanja managerjev na družabnih dogodkih na ugled podjetja
 253. Barbara Štor: (Ne)uspešnost Televizije Slovenija pri promociji svojega programa
 254. Marko Milenković: Upravljanje digitalnih blagovnih znamk
 255. Katarina Lah: Vpliv trajnostnih vidikov embalaže na nakupne odločitve potrošnikov
 256. Urška Pintar: Marketinški pristopi pri uveljavljanju tržne znamke kraja
 257. Nika Andoljšek: Vpliv večanja znaka in loga znamke na njeno preferenco
 258. David Brezinščak: Dejavniki uporabnikovega zaupanja v spletne igralnice
 259. Sara Končar: Tržno komuniciranje elektronskih govoric
 260. Petra Viki Čeru: Proces nakupne odločitve potrošnikov v dobi digitalizacije
 261. Maja Čuden: Vpliv intenzivnosti apela strahu na intenco vedenja
 262. Ana Valič: Odnos slovenskih medorganizacijskih podjetij do spletnega tržnega komuniciranja
 263. Sandra Križanec: Celostni vidik organizacije dogodka Škisova tržnica
 264. Kornelija Kamenik: Potencial sočasnega spremljanja medijev na primeru oglaševanja na Radiu Rogla in spletnem portalu novice.si
 265. Sara Mlinar: Komunikacijski kapital nostalgije v oglaševanju in cikel komunikacije nostalgije skozi oglaševanje na primeru znamke Cockta
 266. Nina Dajčer: Interni korporativni dogodki in organizacijska identifikacija zaposlenih
 267. Helena Zadnik, Anže Kurnik: Upravljanje festivala vizualnih komunikacij Design Lab
 268. Mankica Kranjec, Jelka Breznik: Motivacija za vstop in izstop v internetne skupnosti
 269. Ana Žitko: Vpliv zagovornikov znamk modnih oblačil na potrošnikove nakupne odločitve
 270. Manca Karlovšek: Strateški učinek vhodnega digitalnega marketinškega komuniciranja

Druga dela (7)

 1. Miro Kline, Dario Berginc: Tržna znamka države: študija primera Slovenije
 2. Miro Kline, Dario Berginc: Transfer imidža turistične tržne znamke države na ostale njene znamke
 3. Miro Kline, Nuša Fain: Perceived effectiveness of creative new product development in virtual teams
 4. Klement Podnar, Miro Kline: Teoretski okvir korporativnega komuniciranja
 5. Nuša Fain, Miro Kline: Zaznana uspešnost kreativnega razvoja izdelkov v virtualnih timih
 6. Urša Golob, Miro Kline: Družbena odgovornost kot sestavina ugleda podjetja
 7. Ivan Toroš, Miro Kline: Cenovna strategija v odvisnosti od moči tržne znamke