Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Alenka Budihna: Vpliv podpore vodstva na uspešnost uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v proces učenja in poučevanja v gimnazijah
 2. Brina Buh: Approaches towards business process management adoption under different organizational cultures
 3. Rok Škrinjar: Povečanje zrelosti procesne usmerjenosti s prenovo in informatizacijo poslovanja
 4. Anton Manfreda: Business knowledge and orientation of it personnel as factors of partnership with top management
 5. Damijan Žabjek: Vpliv managementa poslovnih procesov in drugih ključnih dejavnikov na uspešnost uvajanja celovitih programskih rešitev v podjetjih
 6. Jelena Rašula: Vloga informacijske tehnologije in drugih dejavnikov v modelu zrelosti managementa znanja

Magistrska dela (126)

 1. Janez Bensa: Digitally supported coordinated care for patients with advanced prostate cancer
 2. Ema Mozetič: Adoption of cloud accounting software by small and medium-sized companies in Croatia
 3. Tina Zovkič: Software development management at the Adacta company
 4. Vid Rotar: Analiza metode razvoja informacijskih rešitev v izbranem podjetju
 5. Marlena Fischer: Hyperautomation
 6. Marija Škoda: Prenova poslovnega procesa »Asistenca« v izbranem podjetju iz dejavnosti informacijske in komunikacijske tehnologije
 7. Teodora Spasovska: Improving the marketing process in a business event organizing company
 8. Anita Stamenkovska: Selecting ERP package in North Macedonia and Croatia
 9. Matej Bruketa: An analysis of the customer relationship management implementation in a human resources company with suggestions for improvement
 10. Norman Bächtold: Microfoundations of value cocreation
 11. Matija Kozinc: Vpliv pandemije COVID-19 na digitalno preobrazbo zavarovalniške dejavnosti s primerom zavarovalnice Generali
 12. Fadil Bajrami, Fatos Ibrahimi: The impact of digitalization on the quality of services of the Kosovo banking system
 13. Sašo Pašič: Izdelava procesno usmerjenega sistema za merjenje učinkovitosti in ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih
 14. Magdalena Janevikj: Developing digital marketing with use of Facebook in the case of an e-commerce company
 15. Petter Tofte: Key success factors of customer relations management implementation
 16. Gabriel Pahor: Uvedba managementa odnosov z odjemalci v butičnem hotelu
 17. Tamara Jelaš: Modeliranje procesov z vidika stranke
 18. Ivana Dimitrovska: To cloud or not to cloud
 19. Petra Sevčnikar: Analiza uvedbe rešitve SAP S/4 HANA na področju materialnega poslovanja v izbranem podjetju
 20. Labinot Jashari: Factors influencing financial inclusion through the use of digital banking tools in Kosovo
 21. Erika Juretič: Izdelava nelinearnega optimizacijskega modela medijskega načrtovanja oglaševanja za majhno podjetje
 22. Jernej Iglič: Izdelava predloga digitalizacije procesa obravnave uporabnikov v zavodu CUDV Draga
 23. Uroš Zaletelj: Analiza implementacije sistema za napredno planiranje in razporejanje proizvodnje
 24. Barbara Lampret: Prenova poslovnih procesov v računovodskem podjetju z implementacijo dodatne programske opreme in rešitve v oblaku
 25. Igor Jončevski, Uroš Jarc: An assortment planning process analysis
 26. Andriana Popovska: Management of HR processes
 27. Emilija Spasevska: An analysis of digital transformation in companies in the Republic of North Macedonia
 28. Rok Perper: Analiza uvedbe oblačne rešitve za management odnosov z odjemalci v podjetju Bilban
 29. Natalia Tkacheva: Achieving higher BPM maturity level through introduction of business process office and business intelligence in the company
 30. Viktorija Žuran: Vpliv digitalizacije na zahteve delovnih mest v RS
 31. Klemen Hribar: Uporaba navidezne resničnosti pri spletni prodaji pohištva
 32. Tina Erjavec: Prenova procesa javnega naročanja na področju zdravstvene dejavnosti
 33. Branko Čuk: Analiza procesa nabave informacijske strojne opreme v slovenski policiji
 34. Jan Zavrl: Načrt informatizacije poslovanja v podjetju JAN-GE
 35. Špela Marinčič: Digitalizacija procesa testiranja programskih rešitev
 36. Arslan Murtaza: Success factors of knowledge management implementation in SMEs in UAE, Qatar and Pakistan
 37. Ensar Demir: Digitalization in sport
 38. Nataša Momčilov: Analiza stanja zrelosti managementa poslovnih procesov v slovenskih velikih in srednje velikih podjetjih
 39. Martin Plaznik: Prenova poslovnih procesov v podjetju Birox
 40. Jakob Černe: Digitalna preobrazba poslovanja na področju klasičnih iger na srečo v Sloveniji
 41. Marko Iskra: Prenova informacijskega sistema centrov za socialno delo
 42. Luka Vabič: Prenova uporabniške izkušnje v jezikovnem centru
 43. Aljaž Šepec: Vzpostavitev informacijskega sistema za strateško spremljanje uspešnosti poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 44. Tomaž Roudi: Predlog informatizacije delovnega procesa v skladišču materiala in surovin javnega zdravstvenega zavoda
 45. Jože Novak: Analiza uvedbe managementa odnosov z odjemalci v neprofitni organizaciji
 46. Primož Marinšek: Informatizacija procesa zavarovanja terjatev centralne banke
 47. Sara Lajovec: Oblikovanje referenčnega modela poslovnih procesov in arhitekture informacijskega sistema v majhnih specialističnih zdravstvenih ordinacijah v Sloveniji
 48. Goran Radakovič: Uvedba managementa odnosov z odjemalci
 49. Klara Zore: Izboljšava procesov na področju prodaje in podpore strankam s pomočjo uvedbe managementa odnosov z odjemalci v prodajnem podjetju
 50. Brina Škoda: Vključevanje uporabnikov v razvoj informacijskega sistema na primeru slovenskih bank
 51. Aleksandar Markelić: Application of business process management in growing software developing company Include IT GmbH
 52. Jordancho Sherovski: Business process management in microenterprises - a case study of the Fin-Pro company
 53. Žiga Babič, Marko Harb: Digitalna transformacija na primeru curling zveze Slovenije
 54. Gabrijela Hvala: Prenova informacijskega sistema centra vodenja verige hidroelektrarn
 55. Marko Bizjak: Uporaba koncepta managementa produkta programske opreme z namenom podpore uvedbi skalabilnega poslovnega modela pri prodaji informacijske rešitve
 56. Alenka Barbo: Razvoj sistema managerskih kontrolnih mehanizmov ključnih poslovnih procesov na primeru razvoja programske opreme
 57. Rok Egart: Analiza projekta migracije podatkov v integriran bančni sistem
 58. Maja Šemrl: Napovedovanje denarnega toka s pomočjo podatkov iz poslovno informacijskega sistema Microsoft Dynamics AX
 59. Mitja Makovec: Analiza uspešnosti projekta zagotavljanja visoke razpoložljivosti podatkovne baze na primeru spletnega portala banke
 60. Jernej Kržič: Uvedba koncepta skrbi za stranke z uporabo Microsoft Dynamics CRM v podjetja za dobavo električne energije in zemeljskega plina
 61. Marko Jordan: Prodaja in implementacija programske opreme v oblaku
 62. Špela Lesjak: Analiza projekta uvedbe rešitve ERP v izbranem živilskem podjetju
 63. Marko Molan: Razvoj funkcionalne specifikacije skladiščnega informacijskega sistema
 64. Helena Vadnjal: Analiza ponudbe storitev v oblaku na področju računovodstva v Sloveniji
 65. Dejan Šemrov: Analiza slovenskega trga rešitev za elektronsko bančništvo za pravne osebe
 66. Patricij Rupnik: Prenova procesov kontaktnega centra v izbrani zavarovalnici
 67. Janez Štern: Primerjava uvedb sistemov vzdrževanja sredstev in zagotavljanja storitev v dveh organizacijah
 68. Alen Savič: Analiza izboljšav poslovanja oglaševalskega podjetja zaradi uvedbe koncepta managementa odnosov z odjemalci
 69. Roman Prezelj: Prenova prodajnega procesa z uvedbo koncepta managementa odnosov z odjemalci v podjetju Domel
 70. Heda Šturm: Načrt prenove informatizacije digitalne identitete na Univerzi v Ljubljani
 71. Aljaž Bratkovič: Analiza prenove in informatizacije poslovnih procesov s pomočjo tehnologije SharePoint v podjetju Studio Moderna
 72. Darja Grabeljšek: Izboljšave poslovnih procesov v podjetju Donit Tesnit z uvedbo koncepta managementa odnosov z odjemalci
 73. Anja Hribovšek: Analiza obvladovanja projektov s področja razvoja informacijskih rešitev v državni upravi - študija primera
 74. Ermin Sadulov: Analysis of the IBM Bluemix platform in a cloud
 75. Mitja Kotnik: Uporaba računalništva v oblaku za informatizacijo poslovanja spletne trgovine
 76. Sandra Sagadin: Approaching process orientation and business process management
 77. Jure Raičevič: Napredni dokumentni sistemi kot storitve v računalniškem oblaku
 78. Dejan Finkšt: Izdelava predloga prenove podpornih procesov v proizvodnem podjetju
 79. Daniel Brulc: Izdelava predloga prenove sistema za management povpraševanja na področju informatike v podjetju Revoz
 80. Borut Ručna: Integracija informacijskih rešitev v banki z uporabo standarda GS1
 81. Aleš Zebec: Ključni dejavniki uvajanja elektronskih računov v podjetje in vpliv na poslovne procese
 82. Tjaša Tomšič: Analiza prenove informacijskega sistema za centre dobrega počutja
 83. Judita Mesarič: Analiza ponudbe storitev ohranjanja elektronskega dokumentarnega in arhivskega gradiva v Sloveniji in izbranih državah EU
 84. Tadej Tancoš: Modeliranje in prenova poslovnih procesov v trgovskem podjetju
 85. Erna Zalar: Svetovni splet kot priložnost za internacionalizacijo majhnega podjetja
 86. Boris Glogovac: Uporaba simulacij pri kriznem ravnanju v podjetjih
 87. Anže Gantar: Uvedba operativnega managementa odnosov z odjemalci v majhno podjetje
 88. Sandra Medvešek: Analiza uvedbe dokumentnega sistema v elektroenergetskem podjetju
 89. Nataša Starec: Prenova poslovnega procesa managementa planogramov v trgovskem podjetju
 90. Daša Rupar: Prenova in informatizacija prodajnega procesa v izbranem podjetju
 91. Rok Planinšec: Prenova in informatizacija poslovanja proizvodnega podjetja z uvedbo rešitve ERP
 92. Matic Štern: Optimizacija postopka zagotavljanja kakovosti in ravnanje z izdajami informacijskih rešitev v velikem telekomunikacijskem podjetju
 93. Anže Štembergar Zupan: Izbira dokumentnega sistema v velikem podjetju
 94. Brina Buh: Ključni dejavniki uvajanja managementa poslovnih procesov
 95. Jožef Strmšek: Popis poslovnega procesa in prenova poslovanja z uvedbo črtne kode v izbranem podjetju
 96. Selma Štular Mastnak: Analiza možnosti uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za izboljšanje kakovosti pouka matematike v gimnaziji
 97. Nenad Bulić: Razvoj in informatizacija inovativnega prodajnega procesa z množičnim prilagajanjem
 98. Borut Kovše: Predlog prenove delovnih procesov v oddelku za podporo uporabnikom v policiji
 99. Robert Šinkovec: Uvedba in informatizacija mikroplaniranja - orodja za uspešno obvladovanje projektnega dela ter serijske proizvodnje v orodjarni
 100. Nataša Pržulj: Informatizacija managementa odnosov z odjemalci v storitvenem podjetju
 101. Manca Jan: Analiza vrednotenja sistemov CRM
 102. Simon Perbil: Decentralizacija in informatizacija procesa prodaje v mednarodnem podjetju
 103. Rok Ščuka: Sodobne informacijske rešitve, ki jih kontroling uporablja za podporo obvladovanju poslovanja podjetja
 104. Branka Berce: Primerjalna analiza modeliranja poslovnih procesov s tehnikama eEPC in BPMN
 105. Ervin Arh: Uvedba storitveno usmerjene arhitekture v procesno usmerjeno podjetje
 106. Andrej Podpečan: Izboljšanje kakovosti pouka naravoslovja z uporabo informacijske tehnologije
 107. Peter Mihelič: Uvajanje modela SCOR v Danfossovo Divizijo daljinskega ogrevanja
 108. Boris Lagler: Povezava metod eTOM in CRM-Iris pri urejanju kakovostnih razmerij med ponudnikom in odjemalci telekomunikacijskih storitev
 109. Aleš Vrčkovnik: Uporaba metodologije Šest sigma vitke proizvodnje v oskrbovalni verigi
 110. Arian Debeljak: Upravljanje sredstev informacijske tehnologije skozi njihov celoten življenjski cikel
 111. Bojan Dolinar: Poslovna vrednost informacijske tehnologije
 112. Andrej Flis: Uporaba tehnologije OLAP pri analizi poslovanja povezanih gospodarskih družb
 113. Robert Kunstelj: Izbira informacijske rešitve za management odnosov s strankami
 114. Tomaž Kozorog: Management odnosov z odjemalci na medorganizacijskem trgu - primer podjetja TKK
 115. Miro Perko Radulovič: Priprave na uvedbo evra v bankah in hranilnicah
 116. Aleš Daneu: Vpliv managementa poslovnih procesov na poslovanje organizacije
 117. Vanja Seničar: Modeliranje in avtomatizacija poslovnih procesov v podjetju
 118. Sonja Rems Majerle: Elektronsko poslovanje v malih podjetjih
 119. Vesna Britovšek: Načrtovanje razvoja informacijskega sistema za kadrovsko evidenco v slovenskem okolju
 120. Mitja Nikolić: Smotrnost uporabe tehnologije prepoznavanja obrazcev v dokumentnih sistemih
 121. Matej Fetih: Razvoj programske rešitve za elektronski števec električne energije s pomočjo jezika za modeliranje UML
 122. Rok Lavrič: Analiza replikacije na primeru spletnega portala NLB
 123. Boštjan Rihar: Uvajanje pogojev za zagotavljanje delovanja poslovnega informacijskega sistema
 124. Gregor Klaves: Uporaba poslovne inteligence v telekomunikacijskih podjetjih
 125. Robert Srabotič: Strateško načrtovanje integriranih informacijskih sistemov v slovenskih majhnih in srednje velikih podjetjih
 126. Mateja Bezjak: Baza znanja za podporo uporabnikom

Diplomska dela (91)

 1. Filip Šušmelj: Prenova poslovnega procesa v podjetju MA-KO d. o. o.
 2. Boštjan Božič: Centralno nadzorni sistem na poslovni stavbi Objekt C
 3. Urška Vesel: Uvedba operativnega managementa z odjemalci v storitveno podjetje
 4. Nataša Smirnov: Prenova procesov planiranja projektov v podjetju Onsite
 5. Goran Manojlović: Načrt vpeljave sistema za obvladovanje in reševanje prijav napak v podjetje na podlagi ogrodja ITIL
 6. Špela Mermolja: Primernost Microsoftovih licenčnih modelov za različne organizacije
 7. Iva Škoberne: Trendi pri načrtovanju in oblikovanju spletnih mest
 8. Blaž Jelenec: Prenova in informatizacija procesa pridobivanja spletnega naročila v podjetju Studio Moderna d.o.o.
 9. Jaka Antolič: Uporaba orodij Google Apps v podjetju Rema Tip Top d.o.o.
 10. Irma Demšar: Analiza pripravljenosti podjetja za uvedbo ERP sistema
 11. Nejc Bizjak: Informatizacija managementa z odjemalci v igralništvu
 12. Marko Harb: Prenova in informatizacija poslovanja na primeru Centra za druženje starejših
 13. Dejan Pećanac: Prenova in informatizacija poslovanja v izbranem podjetju
 14. Lovro Hren: Predlog prenove informatizacije hitre pošte
 15. Jernej Strnad: Informatizacija spremljanja projektov v večji gospodarski družbi
 16. Špela Dacar: Modeli kakovosti poslovanja predstavitev modelov ter analiza modelov EFQM in ISO
 17. Jure Merhar: Izboljšanje poslovanja z uvedbo spletne trgovine Extreme Vital
 18. Dejan Ćumurdžić: Modeliranje in analiza poslovnih procesov s pomočjo orodij ADONIS in SIMPROCESS
 19. Mitja Kotnik: Možnosti uporabe odločitvenih dreves kot metode za podporo odločanju v Slovenski vojski
 20. Jure Kozamernik: Prenova skladiščnega informacijskega sistema v Steklarni Hrastnik
 21. Edvin Ušaj: Uvedba informacijskega sistema za management odnosov z odjemalci v podjetju za distribucijo električne energije
 22. Goran Gerbič: Informatizacija managementa odnosov z odjemalci v storitvenem podjetju
 23. Mladen Arh: Prenova informacijskega sistema v podjetju Kovinoplastika Lož
 24. Nataša Tadić: Analiza organizacijske strukture v podjetju Lek
 25. Žiga Klakočar: Poslovna uporaba koncepta storitveno usmerjene arhitekture
 26. Matej Urbanc: Primerjava dveh poslovnih modelov managementa odnosov z odjemalci
 27. Tajana Sraka: Business process management with IBM websphere tool
 28. Miha Pavčič: Management odnosov z odjemalci v telekomunikacijskem podjetju
 29. Nuša Krenker: Celovita informatizacija poslovanja v podjetju Prevent, d.d.
 30. David Židanik: Primerjava orodij za analizo s pomočjo odločitvenih dreves
 31. Teo Vecchiet: Slovensko orodje za management odnosov z odjemalci Intrix
 32. Masimo Fortuna: Celovita programska rešitev SAP za telekomunikacije
 33. Marko Groznik: Prenova in informatizacija prodajnega procesa zaradi uvedbe managementa odnosov z odjemalci
 34. Luka Križman: Prenova in informatizacija poslovanja v podjetju Rižanski vodovod Koper
 35. Petra Smodiš: Analitični management odnosov z odjemalci v bančništvu
 36. Tina Bevc: Slovenski trg celovitih programskih rešitev za mala podjetja
 37. Dušan Himelrajh: Možnosti uporabe sistemov za management z vsebinami pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov v bančnem okolju
 38. Sebastjan Kastelic: Management odnosov z odjemalci v avtomobilski panogi
 39. Vladimir Balukčić: Uvedba e-poslovanja v 3F, d.o.o.
 40. Jožef Strmšek: Trg orodij za management odnosov z odjemalci
 41. Tadej Čuk: Primerjava orodij za modeliranje poslovnih procesov Corporate Modeler Suite in Holocentric Modeler
 42. Anže Štembergar Zupan: Primerjava orodij za management poslovnih procesov
 43. Maja Urh: Informatizacija poslovanja v podjetju Niko, d.d.
 44. Andrej Mikec: Uvedba dokumentnega sistema v podjetju CGP
 45. Tina Jerman: Uvedba managementa z odjemalci v podjetje Studio Moderna
 46. Matic Štern: Vpliv informatizacije na učinke poslovanja na področju nujne medicinske pomoči v Sloveniji
 47. Matevž Gulič: Uvajanje celovite poslovne rešitve v globalno podjetje
 48. Marko Šonc: Vzpostavitev kadrovske borze v regiji Posavje
 49. Špela Kmet: Postopek prilagoditve informatizacije poslovanja slovenskih podjetij ob prehodu na evro na podlagi dveh konkretnih primerov
 50. Maja Košmrlj: Prenova procesa naročanja evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
 51. Mrđan Živič: Prenova in informatizacija dela proizvodnega procesa Keko Varicon d.o.o.
 52. Majda Taslidža: Analiza možnosti poslovanja prek interneta
 53. Tina Anžur: Orodja za management poslovnih procesov na slovenskem trgu
 54. Marko Grobiša: Analiza odprtokodnih ERP sistemov
 55. Urška Repše: Uporaba sistema kontrole dostopa na sejemske prireditve
 56. Primož Rozman: Management poslovnih procesov in razvoj standardov na tem področju
 57. Uroš Kočevar: Testiranje programske opreme in izdelava načrta za testiranje Time&Space sistema
 58. Erna Zalar: Uporaba ERP v Sloveniji
 59. Dragan Goleš: Zvok preko internetnega protokola kot prihodnost telefonije
 60. Tanja Fink: Prenova procesov predpisovanja in izdajanja zdravil na zeleni recept
 61. Rok Kosec: Uporaba Linux strežnikov v malih podjetjih
 62. Marko Preskar: Uvajanje mySAP Business Suite modula Projektni sistem v podjetju
 63. Jožko Hočevar: Podatkovni model proizvodnega podjetja
 64. Gregor Frelih: Zlonamerni programi in zaščita informacijskih sistemov podjetja
 65. Tadeja Huzjan: Prenova proizvodnega procesa
 66. Jožica Paternoster: Analiza delovanja Centra za pomoč uporabnikom programske opreme podjetja Globus Marine International
 67. Mitja Gabrovec: Proizvodni informacijski sistem v podjetju Livar d.d.
 68. Jurij Rous: Analiza spletnih strani turističnih prenočitvenih obratov v Občini Bohinj
 69. Katja Butina: Razvoj spletnega kadrovskega informacijskega sistema
 70. Marko Molan: Informatizacija skladiščnega poslovanja v trgovskem podjetju
 71. Tanja Mesesnel: Uporaba orodij za sprotno analitično obdelavo podatkov v zavarovalništvu
 72. Miha Oberstar: E-uprava v Sloveniji in v tujini
 73. Borut Vodovnik: Komercialna programska oprema proti odprti kodi
 74. Sabrina Aličehajić: Prenova procesa nabave v projektantskem podjetju
 75. Marjan Ambrožič: Integracija poslovnih procesov z orodjem BizTalk strežnik
 76. Matej Jurca: Elektronsko poslovanje v podjetju Alpina
 77. Aleš Ocvirk: Informatizacija poslovanja v podjetju Kerametal Brežice d.o.o.
 78. Gregor Rojko: Smotrnost uporabe XML standarda v PS Mercator d.d.
 79. Gašper Cotman: Informacijski sistem podjetja Dnevnik d.d.
 80. Borut Lukič: Uporaba nevronskih mrež za napovedovanje tečajev vrednostnih papirjev
 81. Gregor Malnarič: Zamenjava informacijskega sistema v podjetju Adria Mobil, d.o.o.
 82. Maja Hmelak: Standardizacijski proces tehnologije GSM
 83. Dejan Horvat: Vpliv razvoja informacijskih tehnologij na podjetja
 84. Sonja Kepe: Elektronsko poslovanje javne uprave
 85. Gregor Kovačič: Veljavnost elektronskega denarja
 86. Primož Marinšek: Informacijski vidik reforme plačilnih sistemov v Republiki Sloveniji
 87. Lea Japelj: Vloga informatike pri upravljanju odnosov s strankami
 88. Manca Čarman: Mobilno bančništvo
 89. Veronika Debelak: Razvoj telekomunikacijskih storitev v Sloveniji
 90. Mitja Makovec: Vloga jezika XML v elektronskem poslovanju
 91. Darja Šušteršič: Smiselnost oglaševanja čistilnih sredstev na internetu v Sloveniji

Druga dela (2)

 1. Jurij Jaklič, Vesna Bosilj-Vukšić, Jan Mendling, Mojca Indihar Štemberger: The orchestration of corporate performance management and business process management and its effect on perceived organizational performance
 2. Daila Suša-Vugec, Vesna Bosilj-Vukšić, Mirjana Pejić Bach, Jurij Jaklič, Mojca Indihar Štemberger: Business intelligence and organizational performance