Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Dejan Ravšelj: Public support for research and development investment and the impact on corporate performance
 2. Jernej Mencinger: The impact of the fiscal policy transmission mechanism on economic activity

Magistrska dela (53)

 1. ANJA URŠIČ: VPLIV KRIZE NA (SREDOZEMSKI) MEDITERANSKI SOCIALNI MODEL IN PRIMERJAVA S SLOVENIJO
 2. Lara Tavzelj: VREDNOTENJE UČINKOV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE NA PODROČJU OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
 3. DAMJANA KOPRIVC: ANALIZA UČINKOVITOSTI SISTEMSKIH INSTRUMENTOV ODPRAVE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ NA STVAREH
 4. MAJA POGAČAR: ANALIZA USPEŠNOSTI URESNIČEVANJA STRATEGIJE EVROPA 2020 V SLOVENIJI
 5. BARBARA MUNDŽAR: ANALIZA PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI
 6. NIKA ČERANIČ: DOSEGANJE CILJEV STRATEGIJE EVROPA 2020 V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z NORDIJSKIMI DRŽAVAMI
 7. NEŽA ŠIVIC: RAZVOJ IN VPLIV KROŽNEGA GOSPODARSTVA NA GOSPODARSKE KORISTI V SLOVENIJI
 8. LIDIJA VUČKO BUKOVEC: EVALVACIJA EVROPSKIH KOHEZIJSKIH NALOŽB V INFRASTRUKTURO POMURSKIH OBČIN V OBDOBJU 2007-2013
 9. MIRELA OMERBEGOVIĆ: KREPITEV VLOGE ZASEBNO NAJEMNEGA SEKTORJA PRI REŠEVANJU STANOVANJSKE PROBLEMATIKE V SLOVENIJI
 10. JUDITA MERJASEC: ANALIZA USPEŠNOSTI ZNANSTVENO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI NA PODROČJU NARAVOSLOVJA V SLOVENIJI
 11. ROK MERZEL: UČINKOVITOST POLICIJSKIH POSTAJ V REPUBLIKI SLOVENIJI
 12. Helena Božeglav: Stabilizacija finančnega sistema držav članic EMU v času krize in primerjava s Slovenijo
 13. Maja Žibert: Analiza črpanja evropskih sredstev za razvoj podeželja v Republiki Sloveniji v obdobju 2003-2009
 14. Jožica Toplak: Uvedba pokrajin v Sloveniji in mednarodne izkušnje - primer Pomurja
 15. Ksenja Jaklič: Vključenost starejših na trgu dela v EU in Sloveniji s poudarkom na vplivu zadovoljstva pri delu
 16. Ana Marija Ljubec: Uspešnost programov aktivne politike zaposlovanja financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada
 17. Tatjana Lavrič: Revizija k rezultatom usmerjenega proračuna v Sloveniji
 18. Ankica Košić: Financiranje občin v Sloveniji in primerjava s Hrvaško
 19. Gregor Baliž: Javno-zasebno partnerstvo v Republiki Sloveniji
 20. Maja Potočnik: Analiza velikosti javnega sektorja v Sloveniji in primerjava z državami EU
 21. Roman Žgajnar: Analiza črpanja evropskih sredstev za gozdarstvo v Republiki Sloveniji v obdobju 2004-2012
 22. Tadeja Primc: Regionalizem v izbranih državah EU in Slovenija
 23. Tadeja Kosec: Finančna pomoč za odpravo posledic naravne nesreče na stanovanjski stavbi v Sloveniji
 24. Maja Jagodic: Analiza organiziranosti in financiranja lokalnih javnih služb v izbranih gorenjskih občinah
 25. Petra Dominko Baša: Analiza velikosti občin v Sloveniji
 26. Jožica Lindič: Visokošolsko izobraževanje in trg dela v EU in Sloveniji
 27. Maja Šegula: Uspešnost in učinkovitost črpanja kohezijskih sredstev za razvoj železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji
 28. Anja Tušar: Analiza črpanja evropskih sredstev v okviru pristopa LEADER v Republiki Sloveniji
 29. Luka Vavtar: Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji in primerjava s sosednjimi državami
 30. Mladen Dodig: Okoljska politika v Sloveniji in EU
 31. Mateja Krampač: Možnosti uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka v Republiki Sloveniji in primerjava z Nemčijo
 32. Tanja Koser: Ukrepi aktivne politike zaposlovanja za spodbujanje socialnega podjetništva v Sloveniji
 33. Nika Mojstrovič: Evropski finančni mehanizmi za spodbujanje zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji
 34. Tjaša Zelenko: Analiza problematike javnih naročil pri črpanju kohezijskih sredstev v Republiki Sloveniji
 35. Zdenka Novak Nose: Demografske spremembe in bivalni standard starejših v Sloveniji
 36. Mateja Šoster: Analiza posledic globalizacije na raven dohodkovne neenakosti v svetu
 37. Mateja Grzetič Žerjal: Pridobivanje evropskih sredstev za podporo razvoja turizma na primeru Občine Sežana
 38. Maruša Zmrzljak: Vpliv krize na evropski socialni model
 39. Karmen Žagar: Revizija sistemov upravljanja in nadzora črpanja evropskih kohezijskih sredstev v Sloveniji
 40. Gabrijela Milošič: Sposobnost črpanja evropskih kohezijskih sredstev na primeru mestnih občin v Sloveniji
 41. Gabrijela Perić: Vpliv sistema kakovosti na zdravstveno oskrbo in varnost pacienta
 42. Urška Dolinar: Vpliv črpanja evropskih sredstev na uspešnost delovanja izbranega podjetja
 43. Maja Tubić: Brezposelnost mladih in podjetništvo v Sloveniji in primerjava z EU
 44. Maruša Beguš: Vloga in pomen prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji
 45. MARUŠA BEGUŠ: VLOGA IN POMEN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI
 46. Neja Lah: Uspešnost črpanja sredstev kohezijske politike Evropske unije v Republiki Sloveniji v obdobju 2004-2006
 47. Matevž Meze: Vpliv fiskalnih pravil na javnofinančno (ne)disciplino držav evroobmočja
 48. Alenka Kozar: Uspešnost Slovenije pri črpanju sredstev kohezijske politike EU v obdobju 2000-2006
 49. Katarina Erjavec: Ekonomska analiza postavitve sončne elektrarne v Republiki Sloveniji
 50. Andrej Novak: Vpliv v letu 2010 predlagane pokojninske reforme na vzdržnost pokojninskega sistema Slovenije
 51. Sandra Djurić: Problematika dvojnega primanjkljaja v državah članicah EU in njenih kandidatkah
 52. Tanja Čeč: Evro - nova svetovna rezervna valuta?
 53. Rija Srkoč: Kohezijska politika Evropske unije

Diplomska dela (251)

 1. KRISTINA KOČEVAR: ANALIZA SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI: PRIMERJAVA Z DANSKO IN ŠPANIJO
 2. TEJA JELČIĆ: Analiza pojava sive ekonomije v Sloveniji in svetu
 3. BARBARA ORTAR: VPLIV DENARNE SOCIALNE POMOČI NA VKLJUČITEV NA REGIONALNI TRG DELA
 4. BOJANA LAZIĆ: VLOGA ŠTUDENTSKEGA DELA PRI VSTOPU MLADIH NA TRG DELA
 5. MLADENKA NIKOLIĆ: EKONOMSKI VIDIK DRUŽINSKE POLITIKE V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S HRVAŠKO
 6. NIKA HORVAT: PRIMERJALNA ANALIZA EVROPSKEGA SOCIALNEGA MODELA SLOVENIJE IN POLJSKE
 7. Rok Slapničar: ANALIZA UKREPOV ZA AKTIVACIJO MLADIH NA TRGU DELA
 8. MARTINA NAJVIRT: USPEŠNOST BOJA EU PROTI FINANČNIM GOLJUFIJAM IN KORUPCIJI NA PRIMERU SLOVENIJE
 9. EVA STEBAN: VPLIV KRIZE NA SOCIALNO IZKLJUČENOST IN PRIMERJAVA S SKANDINAVSKIMI DRŽAVAMI
 10. ALJAŽ KOSMAČ: ANALIZA DELOVANJA AMERIŠKE CENTRALNE BANKE V OBDOBJU FINANČNE KRIZE
 11. ANJA LEKŠE: DENARNA SOCIALNA POMOČ V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z AVSTRIJO
 12. BARBARA ZAJEC: VKLJUČEVANJE MLAJŠIH ŽENSK NA TRG DELA V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
 13. NATAŠA ŽIŽAK MARJANOVIĆ: VLOGA IN POMEN PREKARNEGA DELA V SLOVENIJI
 14. SANJA GABERC: VPLIV EVROPSKIH SOCIALNIH (POD) MODELOV NA REVŠČINO IN SOCIALNO IZKLJUČENOST V EU
 15. BARBARA DROLE: ANALIZA PROBLEMAIKE BREZPOSELNOSTI V GORENJSKI REGIJI
 16. Sonja Pavlovič: VPLIV KRIZE NA BREZPOSELNOST MLADIH V SLOVENIJI IN MEDNARODNA PRIMERJAVA
 17. SABINA ŽUNIČ: ANALIZA IZDAKTOV ZA SOCIALNO ZAŠČITO V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠVEDSKO
 18. FRANZISKA ŠEGULA: REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST MED MLADIMI V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z NEMČIJO
 19. Aja Krašovec: RAZVOJ MODELA KROŽNEGA GOSPODARSTVA IN PRIMERJAVA REPUBLIKE SLOVENIJE S ČEŠKO REPUBLIKO
 20. GORAN KUDJELJIĆ: PRIMERJAVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA MODELA S SOCIALNIM MODELOM V ZDA
 21. SABINA BEGIĆ: VPLIV KRIZE NA DOSTOPNOST STANOVANJ NA REGIONALNI RAVNI V SLOVENIJI
 22. Tina Mrak: PRIMERJAVA REDNEGA IN ŠTUDENTSKEGA DELA Z VIDIKA DELODAJALCA
 23. Ana Ušaj: Analiza uspešnosti črpanja kohezijskih sredstev EU v Sloveniji na primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj
 24. JANA BENČAN: VPLIV KRIZE NA ZAPOSLENOST ŽENSK V SLOVENIJI IN MEDNARODNA PRIMERJAVA
 25. KATJA OPRESNIK: ALTERNATIVNE OBLIKE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA MLADINE V ČASU IZOBRAŽEVANJA
 26. MATEJA BAJC: REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST STAROSTNIKOV IN PRIMERJAVA Z AVSTRIJO
 27. NATAŠA MALIĆ: VLOGA IN POMEN POKRAJIN V SLOVENIJI – PRIMERJAVA Z AVSTRIJO
 28. Marija Rutar: Vpliv Zakona o uravnoteženju javnih financ na plače javnih uslužbencev in funkcionarjev - primerjava plač celotne javne uprave in sodstva
 29. Vanja Novakovič: Vzroki in posledice sive ekonomije v Sloveniji
 30. Petra Cvijić: Javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji in primerjava z ZDA
 31. Monika Seitl: Vpliv svetovne krize na zaposlovanje v Republiki Sloveniji
 32. Tea Pertoci: Analiza študentskega dela v Republiki Sloveniji v obdobju 2005-2014
 33. Uroš Kerekeš: Vloga Evropskega socialnega sklada v Sloveniji v obdobju 2007-2013
 34. Domen Duc: Prometna politika Evropske unije in Slovenije
 35. Jan Nadj: Pokojninska reforma v Republiki Sloveniji in primerjava z Nizozemsko
 36. Saša Todorović: Analiza delovnih imigracij v Sloveniji v obdobju 2000-2010
 37. Jelena Janković: Pogoji razvoja podjetništva v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 38. Monika Šetinc: Vloga vseživljenjskega izobraževanja na trgu dela v Sloveniji
 39. Katarina Cijan: Analiza revščine v Republiki Sloveniji in primerjava z Bosno in Hercegovino
 40. Sanja Milardović: Ekonomski vidik davčne izvršbe v Republiki Sloveniji
 41. Tjaša Petrišič: Vpliv krize na zaposlovanje mladih v Republiki Sloveniji in primerjava z Republiko Hrvaško
 42. Monika Koren: Evropski socialni model
 43. Inga Lamešić: Analiza števila diplomantov na visokošolskih ustanovah v Republiki Sloveniji in primerjava s Španijo
 44. Edis Hasanović: Analiza ukrepov za preprečevanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji in primerjava z Republiko Finsko
 45. Maja Minjovič: Primerjava uvedbe evra med Slovenijo in Estonijo
 46. Ingrid Trobiš: Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji
 47. Jan Jelušić: Okoljska politika EU in Slovenija
 48. Ksenija Franca: Analiza poslovanja izbranih vodovodnih podjetij v Sloveniji
 49. Jerneja Škornik: Zaposlovalna politika in socialna politika EU
 50. Zdenka Pahor: Reforma trga dela v Republiki Sloveniji in izzivi za povečanje zaposlenosti starejših
 51. Eva Glumac: Ukrepi za zmanjšanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji
 52. Barbi Ravnikar: Vpliv krize na izbrane vidike regionalne brezposelnosti v Sloveniji
 53. Aleš Buzeti: Vpliv krize na pojav sive ekonomije v Republiki Sloveniji in primerjava z Republiko Makedonijo
 54. Andreja Lončar: Migracijski tokovi Slovenije in primerjava z Nemčijo
 55. Selvedin Alijagić: Uspešnost ukrepov za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v obdobju krize v izbranih državah EU
 56. Melita Mavsar: Primerjava bega možganov med mladimi Slovenije in Avstrije
 57. Maja Štublar: Analiza finančnih vidikov družinske politike v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 58. Špela Glaser: Analiza potreb po denarni socialni pomoči v času krize v Občini Radlje ob Dravi
 59. Belec Beatris: Analiza ekonomskih vidikov trgovine z ljudmi v Evropi in Sloveniji
 60. Simon Smole: Merjenje učinkovitosti delovanja mestne občine Novo mesto
 61. Sabina Rituper Ilić: Vloga in pomen socialnega partnerstva v Sloveniji in primerjava z Avstrijo
 62. Anka Mergole: Ekonomski vidik razvoja in poglabljanja Evropske unije
 63. Tadeja Arlič: Učinki kohezijske politike EU v Sloveniji
 64. Anita Urbiha: Problem sive ekonomije v Sloveniji in bivših državah Jugoslavije
 65. Mojca Biščak: Vseživljensko izobraževanje s poudarkom na aktivnem zaposlovanju v Sloveniji
 66. Petra Vrankar: Vpliv demografskih sprememb na javne finance v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 67. Damjana Čampa: Revščina v Sloveniji in primerjava z Grčijo
 68. Tiana Radomir: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
 69. Mateja Sovdat: Migracije v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 70. Mateja Vehovec: Vpliv podnebnih sprememb na turizem v Sloveniji in Evropski uniji
 71. Kristjan Podržaj: Vpliv finančne in gospodarske krize na dejavnost gradbeništva v Sloveniji
 72. Lojze Kozole: Vpliv finančne krize na javnofinančne izdatke Republike Slovenije in primerjava z državami EU in EFTA
 73. Neža Šivic: Vloga študentskega dela v Republiki Sloveniji
 74. Sandra Vukojević: Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji in primerjava z Nizozemsko
 75. Petra Oman: Pokojninska reforma v Sloveniji
 76. Vanja Borić: Vpliv krize na revščino v Sloveniji in primerjava z izbranimi sredozemskimi državami
 77. Nuša Mikelj: Vpliv gospodarske krize na javno upravo v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 78. Andreja Mihelič Rustja: Siva ekonomija v Evropski uniji
 79. Alma Ahmetović: Pogodba o fiskalnem paktu in Slovenija
 80. Aleksandra Vasiljević: Uspešnost aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami Evropske unije
 81. Tanja Đurić: Vpliv krize na zaposlovanje diplomantov visokošolskega študija v Republiki Sloveniji
 82. Elvira Džamastagić: Vpliv vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo na migracijske tokove
 83. Uroš Tacer: Analiza izbranih vidikov privatizacije visokega šolstva v Republiki Sloveniji
 84. Jelena Ljubišić: Črpanje evropskih sredstev v Sloveniji na izbranem primeru evropskega sklada za regionalni razvoj
 85. Eva Derganc Rajh: Vzroki in posledice sive ekonomije v Sloveniji in primerjava s Finsko
 86. Nina Ravnjak: Javno-zasebno partnerstvo v Republiki Sloveniji na primeru izgradnje izbranega vrtca
 87. Domen Plestenjak: Poenostavljen carinski postopek
 88. Amel Beganović: Problematika dela in zaposlovanje na črno v Sloveniji in primerjava z Bosno in Hercegovino
 89. Violeta Lazić: Analiza brezposelnosti mladih na lokalni ravni v Sloveniji
 90. Blažka Ličen: Pomen študentskega dela za podjetja in študente v Sloveniji
 91. Martina Kobol: Vpliv krize na socialno zaščito prebivalstva na regionalni ravni v Republiki Sloveniji
 92. Tina Domenih: Vpliv krize na kriminaliteto v Republiki Sloveniji
 93. Nada Starešinič: Aktivna politika zaposlovanja na primeru programa Iz faksa takoj praksa
 94. Nina Ržek: Vpliv demografskih sprememb na pokojninski sistem v Sloveniji
 95. Urša Jordan Makše: Vpliv gospodarske krize na storitve transporta v slovenskem gospodarstvu
 96. Luka Vasle: Vpliv krize na socialno varnost v Republiki Sloveniji in primerjava z državami članicami EU
 97. Nika Širca: Analiza trga dela mladih na regionalni ravni v Republiki Sloveniji in Avstriji
 98. Ivo Strahija: Vpliv preteklih reform davčnega sistema na velikost in sestavo davčnih prihodkov Republike Slovenije
 99. Adis Ramčilović: Evropski socialni model v Sloveniji in primerjava z Nemčijo
 100. Sonja Golc: Tekoča finančna perspektiva Evropske unije 2007-2013 in njene prihodnje spremembe
 101. Saša Glavač: Izterjava kreditov v banki
 102. Darinka Bartol: Primerjava centraliziranih programov EU
 103. Simona Cvetan: Revščina in socialna izključenost v Sloveniji in primerjava z Veliko Britanijo
 104. Daša Česnik: Migracije v Sloveniji in primerjava z Irsko
 105. Mojca Kovačič: Fiskalna decentralizacija v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami Evropske unije
 106. Dragana Nastić: Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji in primerjava s Srbijo
 107. Neja Pavšek: Revščina v Sloveniji in primerjava z mediteranskimi državami EU
 108. Darja Gracar: Analiza brezposelnosti med mladimi v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 109. Jasmina Kokošar: Reforma osnovnega šolstva v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 110. Dragica Maksimović: Imigracije v Sloveniji
 111. Monika Kravanja: Zaposlovanje mladih v Sloveniji in primerjava z Veliko Britanijo
 112. Dejan Hostnik: Primerjalna raziskava zaposljivosti diplomantov v Sloveniji in Veliki Britaniji
 113. Dijana Šimunić: Vpliv krize na plačni sistem javnega sektorja v Republiki Sloveniji
 114. Mateja Mihevc: Zaposlovanje mladih v Sloveniji v primerjavi z EU
 115. Marjana Robnik: Vpliv gospodarske krize na brezposelnost v Sloveniji
 116. Tina Mihelj: Vpliv krize na razvojn javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji in primerjava z Avstralijo
 117. Ingrid Lah: Ukrepi za podaljševanja vključitve starejših na trgu dela v Sloveniji
 118. Monika Čebulc: Analiza štipendijske politike na področju visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji
 119. Karmen Kocjančič: Vpliv krize na izbrane vidike javne uprave v Sloveniji
 120. Sanja Alibabić: Stanovanjska problematika mladih v Sloveniji in primerjava z izbranimi evropskimi državami
 121. Barbara Bizjak: Vpliv krize na obseg denarne socialne pomoči v Republiki Sloveniji in primerjava z EU
 122. Aleš Vučkič: Vloga in pomen visokošolskega izobraževanja v Sloveniji in izbranih državah EU
 123. Tina Kogovšek: Vloga in pomen socialnega podjetništva v RS
 124. Valentina Molan: Vpliv krize na zaposlovanje javnega sektorja v Republiki Sloveniji
 125. Mateja Kržičnik: Revščina otrok v Sloveniji v primerjavi z Nemčijo
 126. Tjaša Rant: Analiza poslovnega poročila javnega zavoda na področju zdravstva
 127. Adriana Kobal: Vpliv krize na finančne zmožnosti gospodinjstev v Sloveniji
 128. Primož Bajec: Problem vključitve starejših na trg dela v Sloveniji
 129. Darinka Špacapan: Vpliv uveljavljenih pravic iz javnih sredstev na zaposelnost [!] v času gospodarske krize
 130. Kim Stibilj: Revščina in socialna izključenost otrok na primeru izbrane osnovne šole v Sloveniji
 131. Nataša Cedilnik Taradi: Preprečevanje pranja denarja na področju bančništva
 132. Romana Cizl: Življenjska raven v Sloveniji in primerjava z Avstrijo
 133. ALENKA VIDRIH: VPLIV KRIZE NA SOCIALNO VARNOST V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z VELIKO BRITANIJO
 134. URŠKA PFAJFAR: VKLJUČITEV ŽENSK NA TRG DELA V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA S ŠVEDSKO
 135. Andrej Novak: Delovanje mrežnega marketinga kot načina trženja
 136. Suzana Gričar: Vloga in pomen pokrajin v Sloveniji
 137. Tina Malavašič: Vključevanje starejših na trg dela v Sloveniji in primerjava s skandinavskimi državami
 138. Andreja Turk: Vpliv gospodarske krize na zaposlovanje mladih v Sloveniji in primerjava z Veliko Britanijo
 139. Meta Part: Črpanje EU sredstev v okviru OP RR za programsko obdobje 2007-2013 v Savinjsko-šaleški regiji
 140. Damjan Kapun: Vloga sindikatov v tripartitnem socialnem dialogu v Sloveniji
 141. Jelka Lenaršič: Vpliv podnebnih sprememb na rabo energetskih virov v EU in Sloveniji
 142. Sabina Rot: Imigracije v Sloveniji po II. svetovni vojni in njihov vpliv na demografsko strukturo
 143. Bojan Peršl: Plačni sistem v javnem sektorju in odprava nesorazmerij v Sloveniji
 144. Jerica Novak: Primerjalna analiza občinskega proračuna
 145. Sabina Vujčić: Reforma upravljanja javnih institucij in javne uprave v Sloveniji
 146. Lea Trojar: Vloga proračuna Evropske unije v novih državah članicah
 147. Mateja Podlogar: Proračunski izdatki Evropske unije
 148. Kristina Peternelj: Spodbujanje ekološkega kmetovanja s strani države
 149. Ingrid Stubelj: Vloga in pomen sindikatov v Sloveniji in primerjava z Italijo
 150. Anja Gaberšček: Javni dolg v Sloveniji in primerjava z Irsko
 151. Aleš Vilfan: Vpliv svetovne finančne/gospodarske krize na javne finance Slovenije in primerjava z mediteranskimi državami Evropske unije
 152. Špela Kalčič: K rezultatom usmerjen proračun v Sloveniji
 153. Rado Skopec: Vloga proračuna EU pri zmanjševanju regionalnih razlik držav članic
 154. Žana Rome: Vpliv podnebnih sprememb na lokalne skupnosti v Sloveniji
 155. Polona Petač: Reforme na trgu dela v Sloveniji in primerjava z Nemčijo
 156. Valerija Mikuš: Črpanje kohezijskih sredstev EU v Sloveniji
 157. Nives Kenda: Javni dolg in njegove posledice: primer Belgije
 158. Anja Tušar: Plačni sistem javnega sektorja v Sloveniji in primerjava z Nemčijo
 159. Neli Koražija: Ugotavljanje učinkovitosti javnih izdatkov za izobraževanje v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 160. Mateja Trobec: Reforma sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
 161. Jože Potočar: Sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in mednarodna primerjava
 162. Maja Tubić: Vpliv svetovne gospodarske krize na trg nepremičnin v Sloveniji
 163. Saša Drnovšek: Reforma trga dela v Sloveniji
 164. Branka Migalič: Analiza proračuna Občine Črnomelj v obdobju 2007-2010
 165. Katarina Soklič: Črpanje kohezijskih sredstev EU
 166. Tina Peterka: Pokojnine za varno starost vseh generacij
 167. Mateja Levanič: Vpliv svetovne gospodarske krize na javne finance Slovenije in primerjava z Grčijo
 168. Tanja Vezjak: Javno-zasebna partnerstva v Sloveniji in primerjava z Veliko Britanijo
 169. Kristina Hribar: Posledice javnega dolga
 170. Barbara Mundžar: Vloga in pomen srednješolskega izobraževanja v Sloveniji
 171. Katja Pevec: Reforma visokošolskega sistema v EU in Sloveniji
 172. Bojana Kavs: Pokojninska reforma v Sloveniji
 173. Simona Himelrajh: Vloga in pomen državnih pomoči v Sloveniji
 174. Bojana Pejič: Vloga in pomen zelenih javnih naročil v Sloveniji
 175. Nika Nežič: Slovenska obala kot golfska destinacija
 176. Anita Časar: Državne pomoči v EU in Slovenija
 177. Zlatko Tkalec: Kohezijska politika Evropske unije
 178. Janja Prašnikar: Socialna politika in politika zaposlovanja EU - primer Slovenja[!]
 179. Dinko Ujčič: Vloga in pomen svetovne banke
 180. Magdelina Berić: Reforma proračuna EU in Slovenija
 181. Boštjan Ficko: Vloga in pomen evropskega visokošolskega prostora
 182. Jožica Kavšek: Uvedba evra v Sloveniji in primerjava s Portugalsko
 183. Katja Udovič: Analiza poslovanja Slovenskih železnic, d. o. o. v obdobju 2006-2008
 184. Simona Hozjan: Siva ekonomija v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije
 185. Urška Hercog: Analiza financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji in primerjava z Nemčijo
 186. Simona Pšeničnik: Pokojninska reforma v Sloveniji in preimerjava s skandinavskimi državami
 187. Sabina Goršič: Analiza horizontalnih državnih pomoči v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 188. Urška Kričej: Družba z omejeno odgovornostjo
 189. Rok Presečnik: Proračun Evropske unije in Slovenija
 190. Mateja Stepančič: Unovčevanje menic pri bankah
 191. Pia Pristavec: Analiza proračuna občine Mozirje
 192. Maja Rozina: Vpliv finančne in gospodarske krize na poslovanje podjetja Citroën Slovenija
 193. Klavdija Kordiš: Reforma zdravstvenega sistema v Sloveniji in primerjava z ZDA
 194. Martina Cirar: Analiza delovanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v obdobju 2000 - 2008
 195. Andreja Potočnik: Sindikalna dejavnost v Sloveniji
 196. Dušan Retelj: Ekonomski vidik regionalizacije v Sloveniji
 197. Nataša Kidrič: Analiza poslovanja zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v obdobju 2000-2008
 198. Ines Podlesnik: Analiza proračuna EU in izzivi v prihodnosti
 199. Simon Omahne: Prenos državnega premoženja na lokalno skupnost kot način vzpodbujanja regionalnega razvoja
 200. Uroš Kosanović: Realna konvergenca v novih državah članicah Evropske unije
 201. Andrej Dolinar: Regionalna politika EU
 202. Mateja Smolko: Sistem varne prožnosti na trgu dela v Sloveniji in pogled v prihodnost
 203. Andrej Novak: Analiza vzdržnosti pokojninskega sistema Slovenije
 204. Matevž Meze: Analiza vpliva skupne valute na trgovino držav članic evroobmočja
 205. Maja Horvat: Uvedba evra v Nemčiji - primerjava s Slovenijo
 206. Luka Žvab: Izkušnje pri črpanju sredstev EU v izbranih državah Srednje Evrope in pogled v prihodnost
 207. Alenka Kozar: Uspešnost Slovenije pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada Evropske unije
 208. Mojca Rebolj: Izkušnje Španije ob uvedbi evra in njihova aplikacija na Slovenijo
 209. Blanka Koron: Presoja smiselnosti projekta za pripravo projektnih predlogov v okviru donacijske sheme programa Phare v Sloveniji - "Project Preparation Facility II Grant Scheme"
 210. Nina Gorišek: Regionalna strukturna politika EU
 211. Renata Kalčevič: Mednarodno donatorstvo Evropske unije
 212. Vanja Resman: Slovensko čebelarstvo pred in po vstopu v Evropsko unijo
 213. Eva Rebernik: Vloga ekonomskih politik pri doseganju narodnogospodarskega ravnovesja Finske
 214. Barbara Purgar: Reforma regionalne strukturne politike Evropske unije
 215. Polona Gregorin: Neposredne tuje investicije in preobrazba poljskega gospodarstva
 216. Sandra Djurić: Finančne krize v državah na prehodu: primer Češke republike
 217. Helena Ilc: Posebnosti izvoza blaga z dvojno rabo - primer podjetja Siemens d.o.o.
 218. Petra Pogačnik: Regionalna strukturna politika v EU - vir konvergence ali divergence?
 219. Lara Madotto: Koriščenje strukturnih pomoči Evropske unije - primer Španije
 220. Maja Lubej: Vpliv širitve na proračunske izdatke EU
 221. Tadej Dolinar: Pomen internacionalizacije za gospodarski razvoj Slovenije
 222. Mojca Strehar: Priprava na črpanje sredstev iz skladov EU s poudarkom na čezmejnem sodelovanju SLO/IT
 223. Neja Lah: Sprememba proračunske politike Evropske unije ob njeni širitvi
 224. Katja Jurkovšek: Vpliv zunanjetrgovinske liberalizacije na proračunske prihodke Slovenije
 225. Melita Plantarič: Problem financiranja nevladnih neprofitnih organizacij v Sloveniji
 226. Andrej Pungartnik: Vpliv strukturnih pomoči Evropske unije na gospodarski razvoj kohezijskih držav
 227. Mateja Debevec: Vpliv strukturnih in kohezijskih skladov na gospodarski razvoj Irske
 228. Valentin Hajdinjak: Predvidene spremembe na trgu banan v Republiki Sloveniji ob vstopu v Evropsko unijo
 229. Mojca Cafuta: Vpliv neposrednih tujih investicij na učinkovitost poslovanja svetovalnih podjetij v Sloveniji
 230. Klemen Eržen: Denarna politika in zunanje (ne)ravnotežje Slovenije
 231. Ema Grošelj: Naložba v trajnostni razvoj kot konkurenčna prednost podjetja
 232. Vesna Dizdarević: Zavarovanje pred tečajnim tveganjem na primeru podjetja Voga d.o.o.
 233. Špela Sukič: Neposredne investicije Slovenije na trgih nekdanje Jugoslavije
 234. Antonija Pungerčar: Dejavniki tekočega računa plačilne bilance Slovenije
 235. Mateja Kisovec: Gospodarstvo Brazilije in tuje neposredne naložbe kot dejavnik razvoja
 236. Katarina Prosenc: Evropski socialni model
 237. Ines Špelič: Črpanje evropskih sredstev v Sloveniji
 238. Blažka Peternelj: Vloga in pomen izobraževalnih izdatkov v Sloveniji
 239. Nina Demirović: Vpliv preteklih širitev EU na velikost in strukturo proračuna EU
 240. Marina Ludvik: Modernizacija in sprememba pokojninskega sistema v Sloveniji
 241. Robert Uršič: Vpliv igralništva na okolje
 242. Darja Perklič: Analiza občinskega proračuna
 243. Lenko Prohart: Uvedba evra v Sloveniji in primerjava s Slovaško
 244. Simona Svet: Svetovna trgovinska organizacija in Kitajska
 245. Romana Štefančič: Svetovna trgovinska organizacija in Slovenija
 246. Lea Rituper: Črpanje Kohezijskih sredstev EU v Sloveniji
 247. Janja Skaza: Uspešnost Zavoda za zaposlovanje pri koriščenju sredstev iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2004-2006
 248. Darka Kopavnik: Tesno medinstitucionalno sodelovanje in stabilizacijsko asociacijski proces
 249. Metka Lomovšek: Črpanje sredstev Evropske unije v Sloveniji
 250. Mojca Čretnik: Uvedba evra v Sloveniji - primer Banke Celje, d. d.
 251. Helena Erman: Izvajanje proračuna Republike Slovenije na področju zunanjih zadev - primer veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu

Druga dela (57)

 1. Alka Obadić, Aleksander Aristovnik: The impact and efficiency of public administration excellence on fostering SMEs in EU countries
 2. Aleksander Aristovnik, Ksenja Jaklič: Zadovoljstvo starejših delavcev pri delu kot dejavnik podaljšanja zaposlitve v Sloveniji in EU
 3. Aleksandar Kešeljević, Aleksander Aristovnik: Pregled problematike na področju uvedbe fiskalnega pravila
 4. Aleksander Aristovnik: Imajo države na prehodu prekomeren primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance?
 5. Boštjan Berčič, Aleksander Aristovnik: Antikonkurenčne zlorabe na trgu mobilne telefonije
 6. Aleksander Aristovnik, Tanja Čeč: Analiza valutne sestave deviznih rezerv centralnih bank izbranih držav za obdobje 1999-2007
 7. Aleksander Aristovnik, Matevž Meze: Vpliv nastanka Gospodarske in denarne unije na trgovinske tokove: primer Slovenije
 8. Aleksander Aristovnik, Andrej Pungartnik: Doseganja ciljev Lizbonske strategije
 9. Aleksander Aristovnik, Rija Srkoč: Vloga Evropskega socialnega sklada pri izvajanju programa usposabljanja na delovnem mestu
 10. Aleksander Aristovnik, Primož Pevcin, Veronika Petkovšek, Jernej Mencinger: Temelji ekonomije - vprašanja in primeri z rešitvami
 11. Aleksander Aristovnik, Primož Pevcin, Bernard Brščič: Temelji ekonomije
 12. Stanka Setnikar-Cankar, Primož Pevcin, Maja Klun, Aleksander Aristovnik: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje
 13. Aleksander Aristovnik: Fiscal policy and external disequilibrium in the EU economies
 14. Aleksander Aristovnik: Evaluation of the efficiency of secondary education in EU and OECD
 15. Aleksander Aristovnik: Development of the information society and its impact on the education sector in the EU
 16. Aleksander Aristovnik: Relative efficiency of secondary education
 17. Aleksander Aristovnik: Fiscal decentralization in Eastern Europe
 18. Kje varčevati v javnem sektorju?
 19. Alka Obadić, Aleksander Aristovnik: Relative efficiency of higher education in Croatia and Slovenia
 20. Aristovnik
 21. Aleksander Aristovnik, Sandra Djurić: Twin deficits and the Feldstein-Horioka puzzle
 22. Aleksander Aristovnik, Janko Seljak: Performance budgeting in Slovenia - lessons from international experiences and some methodological issues
 23. Bojan Bugarič, Jože Mencinger, Branimir Štrukelj, Aleksander Aristovnik: Evrožvenket
 24. Aleksander Aristovnik, Primož Krašovec, Simon Belak, Luka Omladič: Sapere aude, facere aude
 25. Izboljšanje v gospodarstvu leta 2010
 26. Aleksander Aristovnik, Andrej Pungartnik: Analysis and reaching the Lisbon strategy targets at the national level: the EU-27 and Slovenia
 27. Aleksander Aristovnik: Performance measurement in the public sector at national and local levels - some applications to Slovenia
 28. Aleksander Aristovnik: Sustainability of public sector imbalances - evidence from Eastern Europe
 29. Aleksander Aristovnik, Janko Seljak: Performance budgeting: selected international experiences and some lessons for Slovenia
 30. Aleksander Aristovnik, Tanja Čeč: Compositional analysis for foreign currency reverses in the 1999-2007 period: the euro vs. the dollar as leading reserve currency
 31. Aleksander Aristovnik: How sustainable are fiscal deficits? Evidence from Mediterranean countries
 32. Aleksander Aristovnik, Primož Pevcin, Bernard Brščič: Temelji ekonomije
 33. Stanka Setnikar-Cankar, Primož Pevcin, Maja Klun, Aleksander Aristovnik: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje
 34. Aleksander Aristovnik, Boštjan Berčič: Fiscal sustainability in selected transition countries
 35. Aleksander Aristovnik: How sustainable are current account deficits in selected transition economies?
 36. Boštjan Berčič, Aleksander Aristovnik: Žrtvovanje družinske srebrnine?
 37. Aleksander Aristovnik, Boštjan Berčič: Sustainability of general government and local government fiscal balances in selected transition countries
 38. Aleksander Aristovnik: Current account adjustments in selected transition countries
 39. Aleksander Aristovnik, Aleksandar Kešeljević: Intervencionizem v Sloveniji - memento mori!
 40. Aleksander Aristovnik: Relative efficiency of education expenditures in Eastern Europe
 41. Aleksander Aristovnik: Relative efficiency of public education in the new EU member states
 42. Aleksander Aristovnik: Fiscal decentralization in Eastern Europe
 43. Iztok Rakar, Janko Seljak, Aleksander Aristovnik: Legal and ethical principles in practice - the case of the Slovenian police
 44. Aleksander Aristovnik: Performance budgeting in Slovenia - analysis of the situation with (government) budget users
 45. Aleksander Aristovnik: The impact of ICT on educational performance and its efficiency in selected EU and OECD countries
 46. Aleksander Aristovnik: The impact of ICT on educational performance and its efficiency in selected EU and OECD countries
 47. Aleksander Aristovnik, Alka Obadić: The funding and efficiency of higher education in Croatia and Slovenia
 48. Aleksander Aristovnik, Tanja Čeč: Compositional analysis of foreign currency reserves in the 1999-2007 period
 49. Aleksander Aristovnik, Matevž Meze: The Economic and monetary Union`s effect on (international) trade: the case of Slovenia before euro adoption
 50. Aleksander Aristovnik: The Determination and excessiveness of current account deficits in Eastern Europe and the former Soviet Union
 51. Aleksander Aristovnik: Short- and medium- term determinants of current account balances in Middle East and North Africa countries
 52. Aleksander Aristovnik, Tanja Čeč: Ali evro postaja vodilna svetovna rezervna valuta?
 53. Aleksander Aristovnik: Current account reversals in selected transition countries
 54. Recenzija knjige
 55. Aleksander Aristovnik, Andrej Pungartnik: Uresničevanje ciljev Lizbonske strategije na regionalni ravni EU in Slovenija
 56. Aleksander Aristovnik, Neja Lah: Uspešnost Slovenije pri črpanju kohezijskih sredstev EU v obdobju 2004-2006
 57. Aleksander Aristovnik: Oblikovanje nove finančne perspektive EU in pogajalska izhodišča Slovenije