Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Aleksandar Nikolovski: Boundary conditions of the relationship between employee overqualification and work outcomes of individuals
 2. Katja Terglav: Employees as brand builders

Magistrska dela (62)

 1. Kristjan Stibilj: Organizacijska kultura v podjetjih s prevladujočim in polnim delom na daljavo
 2. Maša Košak: Pomen hibridnega dela za proaktivnost v delovnih odnosih
 3. Peter Sever: Analitični pregled obsega in vzorcev izrabe dopusta pred in med epidemijo COVID-19
 4. Domen Pavlovič: Pomen obsega dela od doma in možnosti izbire ureditve dela od doma za motivacijo zaposlenih na primeru izbranega podjetja
 5. Dragica Petrović: Zaznavanje podobe in znamke delodajalca Atlantic Trade v Sloveniji
 6. Vesna Bokal: Dejavniki in načini iskanja zaposlitve mladih iskalcev zaposlitve
 7. Mateja Pirnat: Vpliv delovnega prostora na počutje in delovno uspešnost zaposlenih
 8. Matic Hudobivnik: Povezanost nagrajevanja v ligi NBA z dosežki igralcev in ekip
 9. Urban Bavčar: Human resouce management in small family-owned businesses
 10. Karmen Škaper: Uporaba umetne inteligence v kadrovskih procesih kot priložnost razvoja kadrovske funkcije
 11. Boris Fluher: Kompetenčni model policista Specialne enote policije in proces vključevanja novincev
 12. Mojca Kokalj: Analiza socialnega omrežja v podjetju Danfoss Trata
 13. Rebeka Vidali: Pomen in vpliv ureditve delovnega časa na zaposlene
 14. Sara Jakša: Analiza deljenja objav o potencialnih delodajalcih na družbenih medijih
 15. Dejan Lazić: Exploring the long working hours phenomenon in Colombian companies
 16. Nina Nićiforović: Employers' willingness to hire skilled refugees and barriers to their employment in transitional countries - a case of Serbia and North Macedonia
 17. Veronica Tence: Motivation for work across age groups in Italy
 18. Aleksandra Raspashkovska: Success factors of kickstarter campaigns
 19. Angela Ristova: Macedonian student mobility to Slovenia
 20. Žiga Klemenšek: Management človeških virov v malem podjetju
 21. Nina Vodopivec: Pomen znamke delodajalca za priljubljenost med mladimi iskalci zaposlitve
 22. Tilen Šerbec Turk: An analysis of Slovenian perceptions of East Asia with implications for international business
 23. Tomaž Korpar: Analiza dejavnikov in tipov motivacije
 24. Imola Tóth: The effect of international assignment on future career development
 25. Nebojša Furlan, Miha Borić: Analiza motivacijskih dejavnikov in zaznavanja nedenarnega nagrajevanja v izbranem podjetju
 26. Ingrid Korbar: Zastopanost prostovoljstva po panogah in delovnih mestih
 27. Jasmina Rizvić: Razvoj kompetenc in pridobivanje konkurenčnosti za delo na mednarodnih trgih - primer programa Erasmus
 28. Marjeta Pandža, Sabina Sušnik: Analiza sistema plač in nagrajevanja v Sloveniji z vidika delodajalcev in zaposlenih
 29. Mojca Kozole: Organizational climate and job satisfaction in the workplace
 30. Vasja Košuta: Nagrajevanje managerjev na podlagi načrtovanja ciljev pri delu
 31. Tina Priman: Primerjalna analiza instrumentov za kvalitativno vrednotenje neopredmetenih virov na primeru Bartec Varnost
 32. Tadeja Sušnik: Management talentov v slovenskem medijskem prostoru na primeru izbrane organizacije
 33. Jelka Pekolj: Delovna uspešnost raziskovalcev po pridobitvi trajnega naziva
 34. Tatjana Tomažin Dakić: Pomen duhovnega kapitala pri reševanju problemov v organizaciji
 35. Mendi Marc: The adjustment process of business students abroad
 36. Anamarija Štokelj: Obvladovanje tveganj na področju človeških virov v dejavnosti gostinstvo in turizem ter v predelovalni dejavnosti
 37. Petra Lepoša: Odnos med vodjo in podrejenimi z vidika integrativnega modela medosebnih odnosov in odpora do organizacijskih sprememb
 38. Tina Posavec: The influence of pre-departure training on expatriate adjustment on non-standard international assignments
 39. Ajda Biber: The influence of a psychological contract on the employment outcome
 40. Špela Sotenšek: Vpliv dojemanja pravičnosti nagrajevanja na državljansko vedenje zaposlenih v organizaciji
 41. Polona Pirkovič: Vrednotenje človeških virov v podjetju
 42. Anja Lapornik: Zastopanost kariernih sistemov v slovenskih podjetjih po tipologiji Sonnenfeld-Peiperl
 43. David Špehar: The impact of the global financial crisis on organizational climate
 44. Saša Batistič: Razvoj proučevanja managementa človeških virov in uspešnosti s pomočjo analize sosklicevanja
 45. Taja Žuna: Učinki vključevanja podjetij v panožne kompetenčne centre
 46. Irena Vidic: Proučevanje povezave med stilom vodenja in klimo v organizacijskih enotah podjetja
 47. Eva Repovš: Protejska karierna usmeritev in pojmovanje kariernega uspeha
 48. Anita Pandža: Vpliv uporabe DeBonove tehnike "Šest klobukov razmišljanja" na inovativnost timov
 49. Sara Rus: Vpliv različnosti v upravah in upravnih odborih podjetij v Sloveniji na njihovo uspešnost
 50. Predrag Todorović: Managing cross-culturalism within a global company
 51. Nika Steklasa: Uporabnost spletnih družbenih medijev na področju menedžmenta človeških virov
 52. Zlatko Paska: Vloge in odnosi med družinskimi in nedružinskimi člani v managementu družinskih podjetij
 53. Zorica Mitashova: Learning environment in SMEs from Macedonia and Western Bulgaria
 54. Katja Terglav: Notranje znamčenje kot način ustvarjanja presežne vrednosti za porabnike
 55. Damjan Kuzmijak: Sistemi nagrajevanja v invalidskih podjetjih
 56. Andrej Juričko: Uravnavanje sodelovanja med zaposlenimi in razvoj inovativnosti
 57. Renata Kenda: Vpliv nagrajevanja projektnega tima za uspešnost projekta
 58. Dušanka Stojić: Facebook and recruitment
 59. Irena Lazić: Reševanje problema deficitarnih kadrov v hotelirstvu
 60. Špela Pegam: Analiza ponudbe in povpraševanja po poslovnih usposabljanjih v Sloveniji
 61. Monika Rauh: Vzroki in posledice fluktuacije zaposlenih v dejavnosti varovanja
 62. Robert Kaše: Strateško ravnanje s človeškimi viri v razmerah zmanjševanja velikosti organizacije

Diplomska dela (57)

 1. Anja Korpes: Vpliv COVID-19 na področje ravnanja z ljudmi pri delu v podjetju Domel
 2. Rok Bele: Analiza uspešnosti projektov na platformah Kickstarter in Indiegogo
 3. Tina Kragelj Rijavec: Uspešnost mednarodnih napotitev v izbranem podjetju
 4. Metka Černec: Razširjenost in pogledi na tel[e]delo v Sloveniji
 5. Lidija Oblak: Vpliv družbeno odgovornega ravnanja podjetja na pripadnost zaposlenih
 6. Lara Fürst: Mobbing - napadi na zasebnost na delovnem mestu
 7. Matevž Homovec: Organizacijska klima v podjetju Kompas d.d. v času gospodarske krize
 8. Aleš Golob: Nedenarno nagrajevanje in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Modibit, d.o.o.
 9. Eva Repovš: Identifikacija z organizacijo ali stroko
 10. Nina Bombek: Vloga menedžmenta človeških virov pri ustvarjanju organizacijskega znanja
 11. Simon Hočevar: Motiviranje zaposlenih ob enkratnem povečanju dela v organizaciji X
 12. Kušar Klemen: Merjenje učinkovitosti in uspešnosti usposabljanja: primer podjetja x
 13. Katarina Bec: Prednosti in pasti finančne participacije zaposlenih v slovenskih podjetjih
 14. Sanja Zupanc: Absentizem, kolegialnost in obremenjenost posameznikov
 15. Marko Hladnik: Dejavniki uspešnosti izjemnih podjetnikov
 16. Tadej Udovič: Umestitev in uporaba zunanjega izvajanja s pomočjo množic
 17. Gregor Golja: Prožne oblike zaposlovanja in dela pri starejših delavcih
 18. Žana Prislan: Povezovanje vsebine in oblike
 19. Timotej Djukanovič: Prepoznavanje govorice telesa na poslovnih sestankih in pogajanjih
 20. Neli Premrl: Stres managerjev v Sloveniji
 21. Taja Žuna: Načrtovanje kariere študentov višjih letnikov poslovnih šol v Sloveniji
 22. Damjan Beton: Soočanje s stresom pri zaposlenih, ki rešujejo probleme drugih
 23. Maja Marčinković: Delo z generacijo Y v Hipermarketu Mercator Slovenj Gradec
 24. Nika Seliškar: Usklajenost sistema plač in nagrajevanja s pričakovanji zaposlenih v podjetju X
 25. Melanja Šober: Komunikacija in vodenje v multikulturni organizaciji
 26. Jaka Malahovsky: Primer strateškega kadrovskega diagrama
 27. Špela Mraz: Spletno socialno mreženje kot orodje za doseganje kariernega uspeha
 28. Nina Breznik: Izzivi ravnanja z družinskimi člani v podjetju
 29. Gregor Šercer: Uporaba aplikacije Second Life za potrebe učenja in razvoja posameznikov
 30. Nuša Nartnik: Aplikacije za spletno mreženje in učinkovita raba delovnega časa zaposlenih
 31. Petra Novak: Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Wit B, d.o.o.
 32. Aleš Merše: Osebni komunikacijski slogi v poslovnih pogovorih
 33. Jure Porenta: Pisanje spletnih dnevnikov (blogov)
 34. Nika Steklasa: Primerjava domačih in tujih spletnih zaposlitvenih portalov
 35. Ingrid Korbar: Ravnotežje med delom in življenjem mladih staršev
 36. Dado Grebenšek: Uvajanje v delo
 37. Uroš Šemrov: Proces prenove sistema nagrajevanja uspešnosti v podjetju Valkarton d.d.
 38. Tina Pulko: Challenges of inexperienced, selfdirected work teams on their way to the high performance
 39. Monika Sovič: Zadovoljstvo z zunanjim izvajanjem kadrovske funkcije
 40. Jure Malešič: Izbiranje, usposabljanje in ocenjevanje uspešnosti mednarodnih managerjev v slovenskih podjetjih
 41. Saša Batistič: Vloga ravnanja z ljudmi pri delu pri spodbujanju inovativnosti
 42. Aleš Žvipelj: Analiza ravnanja s človeškimi viri v podjetju Google
 43. Janez Rožman: Navpična in vodoravna usklajenost aktivnosti ravnanja s človeškimi viri
 44. Anja Žagar: Blagovna znamka delodajalca in izborni delodajalec študentov Ekonomske fakultete
 45. Tamara Milič: Proces in dejavniki poslovnih pogajanj
 46. Vesna Jovančević: Obvladovanje bolniške odsotnosti v podjetju Snaga, d.o.o.
 47. Martina Anderluh: Analiza poteka prevzema v podjetju Makro5 Investicije, d.o.o.
 48. Teja Torkar: Letni razgovori z vidika vodje in sodelavca v javni upravi
 49. Uroš Mlakar: Strateška zavezništva in iskanje primernega strateškega partnerja
 50. Janja Petkovšek: Uspešnost posameznika in časovna omejenost pri delu
 51. Mario Sluganović: Prenova poslovnega procesa
 52. Mateja Štebe: Doseganje ravnovesja med delom in družino preko fleksibilnega zaposlovanja in dela
 53. Klemen Dremelj: Organiziranje izrednih prevozov
 54. Tanja Groznik: Učinki komunikacije preko elektronske pošte na delovno uspešnost
 55. David Stavanja: Prepoznavanje in soočanje s stresom na delovnem mestu
 56. Daliborka Senič: Športni menedžment in menedžer v Sloveniji
 57. Tadeja Zver: Internet kot način privabljanja potencialnih kandidatov za zaposlitev

Druga dela (6)

 1. Matej Černe, Robert Kaše, Miha Škerlavaj: Idea championing as a missing link between idea generation and team innovation implementation
 2. Aleksandar Nikolovski, Robert Kaše: Determinants of country-level employee overqualification
 3. Nada Zupan, Robert Kaše, Matej Černe, Matevž Rašković: Anticipatory psychological contracts of young labour market entrants
 4. Saša Batistič, Robert Kaše: Emergence and persistence of work relationships in early socialization
 5. Maja Konečnik Ruzzier, Katja Terglav, Robert Kaše: Internal brand communication for transforming employees into brand champions
 6. Maike Andresen, Mila Lazarova, Eleni Apospori, Richard Cotton, Janine Bosak, Michael Dickmann, Robert Kaše, Adam Smale: Does international work experience pay off?