Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (47)

 1. Eva Plevnik: Stališča učiteljev do samostojnosti učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole s prilagojenim programom
 2. Kaja Halas: Analiza primerov dobre prakse specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri zgodnji obravnavi
 3. Nina Dobrovič: Vpliv prisotnosti psa na motivacijo pri splošni poučenosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
 4. Patricija Marolt: Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do materinstva oseb z motnjami v duševnem razvoju
 5. Klara Slokar: Soočanje staršev z diagnozo trisomija 13
 6. Nuša Korošec: Kompetence učiteljev kolesarskega izpita v prilagojenih izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom
 7. Barbara Vindiš Bratušek: Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoč matičnim institucijam
 8. Lucija Šprem-Veljavečki: Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Hrvaškem
 9. Manca Starašinič: Program pomoči za spodbujanje razvoja samostojnosti hranjenja pri otroku s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju
 10. Daša Ferš: Priprava turističnega vodnika za mesto Maribor v lahko berljivi obliki v sodelovanju z osebami in za osebe z motnjami v duševnem razvoju
 11. Lidija Pajk: Možnosti zaposlovanja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 12. Janja Gašper: Izobraževanje o spolnosti v lahkem branju za mladostnike z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 13. Živa Zalokar: Informiranost staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju o nadaljnjih možnostih v življenju po zaključku osnovne šole
 14. Veronika Krečič: Individualizirano načrtovanje samostojnega življenja za osebo z gibalno oviranostjo
 15. Maja Odar: Stališča strokovnih delavcev in staršev do uresničevanja individualiziranega programa
 16. Manca Vrhovnik: Pomoč staršem otroka z Aspergerjevim sindromom
 17. Andreja Cole: Motivi spremljevalcev otrok z motnjami v duševnem razvoju in cerebralno paralizo za delo na poletnih taborih
 18. Živa Logar: Program terapevtskega jahanja za osebe s posebnimi potrebami
 19. Eva Lorenčič: Uporabnost metode funkcionalnega učenja pri gibalno oviranem otroku v prilagojenem programu za predšolske otroke
 20. Mija Plevnik: Prostovoljsko delo dijakov z učenci z motnjami v duševnem razvoju
 21. Maja Vončina: Uporaba socialnih zgodb za pridobivanje socialnih in komunikacijskih spretnosti pri otroku z motnjo v duševnem razvoju in avtistično motnjo
 22. Nika Kikelj: Subjektivna ocena kvalitete življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 23. Ana Florjančič: Funkcionalna pismenost oseb, ki so zaključile prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
 24. Janja Sunčič: Kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju z njihove perspektive
 25. Ana Ferlinc: Veščine ravnanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter staršev z gibalno oviranimi otroki pri vsakodnevnih aktivnostih
 26. Ajda Felkl: Samostojnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju pri praktičnih spretnostih
 27. Monika Hamler: Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju
 28. Urša Zupan: Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom
 29. Jasna Jakopič Meze: Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih
 30. Sandra Zelko Sitar: Sprostitvene dejavnosti za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju v času podaljšanega bivanja
 31. Lara Likar: Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju
 32. Nina Hinić: Uporaba tipne knjige kot didaktične igrače pri otroku z Apertovim sindromom
 33. Neja Janet: Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku
 34. Anja Pencelj: Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli
 35. Tamara Donaj: Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju
 36. Slavica Majcen: Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom
 37. Barbara Berlot: Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami
 38. Simona Pajnkiher: Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše
 39. Irena Nadler: Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji
 40. Katja Roškar: Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih
 41. Eva Krampl: Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 42. Mojca Visenjak: Meje inkluzivnega izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 43. Urška Poženel: Prosti čas gibalno oviranih učencev z motnjami v duševnem razvoju
 44. Ana Medved: Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
 45. Vita Peharc: Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem
 46. Eva Tomažin: Povezovanje med programi predšolske vzgoje
 47. Barbara Močnik: Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami

Diplomska dela (4)

 1. Maja Simnjanovski: Primerjava posrednih in neposrednih metod funkcionalne ocene vedenja pri odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju
 2. Alenka Žnidarič: Mnenje staršev in strokovnih delavcev o zimovanju v posebnem programu VIZ na OŠ Gustava Šiliha
 3. Vanda Zorec: Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v zavodih za varstvo in usposabljanje
 4. Nataša Smonkar: Primerjava samostojnosti med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so v institucionalni in dnevni obravnavi

Druga dela (17)

 1. Erna Žgur: Neurophysiotheraphy and its effects on school performance
 2. Erna Žgur: Aspects of motor development in children with cerebral palsy
 3. Erna Žgur: Ocenjevanje napredka, ne samo znanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju
 4. Erna Žgur: Predstavitev akcije "Postani moj prijatelj"
 5. Svetlana Logar, Dianne Jones, Erna Žgur, Sabina Andlovic, Katja Groleger Sršen: Gibalno ovirani otroci
 6. Svetlana Logar, Dianne Jones, Erna Žgur, Sabina Andlovic, Katja Groleger Sršen: Gibalno ovirani otroci
 7. Marjanca Karba, Marjeta Meško, Marija Pušenjak, Marjana Zupančič, Terezija Tabor, Erna Žgur: Bivanje na prostem kot možnost učenja otrok v vrtcu
 8. Erna Žgur: School process role for children with cerebral palsy
 9. Erna Žgur, Miran Čuk: The role of the general motor factor in children with cerebral palsy
 10. Erna Žgur: Latentna struktura motoričnega prostora oseb s cerebralno paralizo
 11. Erna Žgur, Tatjana Čigon, Teja Kavčič, Isabelle Morel Bera: Navodila za gibalno ovirane učence z motnjo v duševnem razvoju v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
 12. Erna Žgur, Tatjana Čigon, Teja Kavčič, Isabelle Morel Bera: Navodila za gibalno ovirane učence z motnjo v duševnem razvoju v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
 13. Erna Žgur: Procedures of placing children with special needs in preschool programmes in Slovenia
 14. Erna Žgur: Tranzicijski program - program dodatnega usposabljanja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju
 15. Danica Benčina, Tatjana Pregelj, Aleksandra Rupnik, Erna Žgur: Pomoč pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo
 16. Tamara Srebot, Alenka Ušaj, Loredana Sajovic, Erna Žgur: Sodelovanje v obrtnih storitvah v okviru tranzicijskega programa dodatnega usposabljanja odraslih (PDUO) Cirius Vipava
 17. Erna Žgur: Program dodatnega usposabljanja odraslih (PDUO) Cirius Vipava - nova priložnost