Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (24)

 1. Marjeta Križnič: Intenzivnost doživljanja čustev in njihovo uravnavanje pri učiteljih razrednega pouka
 2. Rebeka Iskra: Značilnosti izražanja jeze pri učencih prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole
 3. Nadja Cverle: Doživljanje in izražanje strahu in žalosti pri učencih v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v osnovni šoli
 4. Diana Drobnič: Stališča in strahovi učiteljev razrednega pouka glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo v povezavi s fazami profesionalnega razvoja
 5. Lara Klinc: Krivda in strategije za njeno uravnavanje pri učiteljih razrednega pouka
 6. Katja Letnik: Spodbujanje fonološkega zavedanja pri predšolskem otroku
 7. Sabina Grom: Izražanje in uravnavanje čustev jeze, strahu ter žalosti pri učiteljih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom
 8. Sara Danilovska: Prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije pri predšolskih otrocih
 9. Ana Rubhof: Izražanje veselja pri učencih v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 10. Alja Hvastija: Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri (bodočih) specialnih in rehabilitacijskih pedagogih
 11. Helena Vesel: Strategije uravnavanja strahu pri učiteljih razrednega pouka
 12. Katja Rojnik: Poučevanje otrok s cerebralno paralizo – vidik učiteljev, učencev in staršev
 13. Jerca Kirn: Prepričanja razrednih učiteljev o pomenu gibanja in njegovem vključevanju v pouk
 14. Mirjam Poljanšek: Zaznavno-motorični program za razvijanje predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju
 15. Ina Šmalc: Razredna klima, kot jo zaznavajo in si jo želijo učitelji v različnih fazah profesionalnega razvoja
 16. Lucija Kokić: Slovenski in hrvaški učitelji razrednega pouka o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole
 17. Sara Tomažin: Gibalna ustvarjalnost pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure
 18. Špela Tršinar: Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju
 19. Barbara Bon: Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih
 20. Tjaša Janežič: Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure
 21. Mojca Rolih: Učinki treninga socialno-interaktivnih veščin na nasilno vedenje učencev 4. razreda
 22. Nina Sorić: Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom
 23. Tina Rejec: Strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z disleksijo: samoporočanje mladostnikov in poročanje njihovih razrednih učiteljev ter mater
 24. Polona Rems: Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri bodočih učiteljih razrednega pouka

Bsc theses (26)

 1. Teja Medved: Občutenje jeze in strahu pri delu vzgojiteljice
 2. Ines Tomažin: Vzgojiteljeva pripravljenost izvajanja programov za spodbujanje rezilientnosti otrok
 3. Nika Černe: Rezilientnost vzgojiteljev v povezavi z njihovim profesionalnim razvojem
 4. Urška Sedevčič: Doživljanje plesno-gibalnih delavnic mlajših odraslih v okviru Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo
 5. Barbara Košir: Otrokovo izražanje jeze v vrtcu
 6. Neja Čopič: Izkušnje mladostnikov in staršev pred, po in v procesu usmerjanja v Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom
 7. Iva Habjan: Prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo
 8. Ana Rogelj: Razlike med spoloma v izražanju čustev pri predšolskih otrocih
 9. Mojca Miko Zorman: Primernost slikanic za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok
 10. Špela Ravnikar: Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol
 11. Tanja Jerič: Primerjava strategij uravnavanja čustev med razrednimi učitelji in odraslimi v drugih poklicih
 12. Dragana Sterdjević: Učitelji o dejavnikih, ki vplivajo na učno uspešnost učencev
 13. Tina Rejec: Čustveno doživljanje in odzivanje učencev s PPPU pri spoprijemanju s težavami
 14. Maja Knez: Vpliv terapevtskega psa na psihosocialno področje razvoja učencev
 15. Jerneja Pirc: Vloga socialnega pedagoga pri spodbujanju strategij za učinkovito ravnanje s čustvi učencev v šoli
 16. Katja Šmuc: Samostojnost učencev in njihova prepričanja o dejavnikih učne uspešnosti
 17. Martina Croselli: Učiteljeve izkušnje z disleksijo
 18. Anja Virant: Prehranjevanje in odnos do hrane pri osnovnošolcih in njuna povezanost s samospoštovanjem
 19. Simona Sušnik: Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti
 20. Nina Pleško: Stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti učencev
 21. Daša Svetlič: Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih glede na starost učencev
 22. Helena Kastelic: Osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih učencev v večinski osnovni in srednji šoli in njihova povezanost z učno uspešnostjo
 23. Tjaša Spruk: Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih osnovnih šol glede na delovne izkušnje
 24. Barbara Humar Slapnik: Samospoštovanje gluhih in naglušnih mladostnikov v večinskih in zavodskih šolah
 25. Barbara Križe: Osebna pojmovanja o ljubezni v poznem mladostništvu in zgodnji odraslosti
 26. Monika Nataša Medvešček Peterka: Učne strategije učencev pri šolskem delu doma

Other documents (34)

 1. Helena Smrtnik Vitulić, David Gosar, Simona Prosen: Attachment and family functioning across three generations
 2. Darja Zorc Maver, Vesna Leskošek, Helena Smrtnik Vitulić: Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Različnost v visokošolskem prostoru
 3. Helena Smrtnik Vitulić, Irena Lesar: Spremembe prepričanj študentov razrednega pouka o dobrem učitelju in značilnostih otrokovega razvoja
 4. Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen: Samoocena uravnavanja čustev in subjektivno blagostanje pri študentih razrednega pouka in socialne pedagogike
 5. Helena Smrtnik Vitulić: Značilnosti razvoja razumevanja temeljnih čustev od zgodnjega otroštva do mladostništva
 6. Helena Smrtnik Vitulić, Irena Lesar: Osebnostne poteze, učna uspešnost in njuna povezanost pri gluhih in naglušnih mladostnikih iz večinskih in specializiranih šol
 7. Irena Lesar, Helena Smrtnik Vitulić: Personality traits of deaf and hard of hearing students from regular and special schools in Slovenia
 8. Helena Smrtnik Vitulić, Irena Lesar: Prepričanja učencev, staršev in učiteljev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti
 9. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Executive function in different groups of university students
 10. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Executive function in different groups of university students
 11. Maja Obid: Razvijanje socialnih spretnosti v razredih z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 12. Maja Cerar: Uravnavanje čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcih
 13. Robi Kroflič, Helena Smrtnik Vitulić: The effects of the comprehensive inductive educational approach on the social behaviour of preschool children in kindergarten
 14. Robi Kroflič, Helena Smrtnik Vitulić: Učinki celovitega induktivnega vzgojnega pristopa na socialno vedenje predšolskih otrok v vrtcu
 15. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Different perspectives on emotion regulation and its efficiency
 16. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Strategies of emotion regulation in students – future human relations professionals
 17. Helena Smrtnik Vitulić, Irena Lesar: Deaf and hard-of-hearing students in Slovenia: academic achievement, experiences with schooling and professional aspirations
 18. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Značilnosti študentov razrednega pouka in socialne pedagogike
 19. Alenka Polak, Helena Smrtnik Vitulić, Špela Vošnjak: Doživljanje različnih vlog v situacijah vrstniškega nasilja
 20. Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen: Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov
 21. Helena Smrtnik Vitulić: Razumevanje nadzora čustev v otroštvu in mladostništvu
 22. Helena Smrtnik Vitulić: Razvojnopsihološki pomen iger v srednjem in poznem otroštvu
 23. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Značilnosti študentov razrednega pouka in socialne pedagogike
 24. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić, Olga Poljšak-Škraban: Teachers' emotional expression in interaction with students of different ages
 25. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić, Olga Poljšak-Škraban: Observing teachers' emotional expression in their interaction with students
 26. Helena Smrtnik Vitulić, Maja Zupančič: Robust and specific personality traits as predictors of adolescents' final grades and GPA at the end of compulsory schooling
 27. Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen: Personality and cognitive abilities as predictors of university students' academic achievement
 28. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Attachment style in university students and its importance for their professional work
 29. Alenka Polak, Helena Smrtnik Vitulić, Špela Vošnjak: Doživljanje različnih vlog v situacijah vrstniškega nasilja
 30. Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen: Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov
 31. Helena Smrtnik Vitulić: Spoznavanje otrok v razredu
 32. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Different perspectives on emotion regulation and its efficiency
 33. Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić: Strategies of emotion regulation in students - future human relations professionals
 34. Helena Smrtnik Vitulić, Irena Lesar: Deaf and hard-of-hearing students in Slovenia