Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (6)

 1. Vanja Riccarda Kiswarday: Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih
 2. Mojca Pečar: Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev
 3. Adrijana Mastnak: Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja
 4. Danijela Blanuša Trošelj: Professional development of preschool teachers in Croatia
 5. Sabina Krajnc Dular: Didaktične dimenzije kakovostnega učnega procesa za učence priseljence
 6. Romina Plešec Gasparič: Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje

MSc theses (67)

 1. Adrijana Murko Ancelj: Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z učitelji naravoslovno-tehniških predmetov pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami
 2. Nives Dornik: Ocena lastne usposobljenosti predmetnih učiteljev za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dejavniki vpliva
 3. Fabijana Štih: Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole
 4. Mateja Jerina Gubanc: Vloga vzgojitelja v bolnišnici
 5. Urška Rode: Primerjava raziskav in učiteljevih pojmovanj učinkovitega pouka
 6. Sabina Krajnc Dular: Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije
 7. Špela Rojc: Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso
 8. Tjaša Koporec: Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru
 9. Jolanda Bikić: Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika
 10. Sara Kramperšek: Profesionalni razvoj vzgojitelja ob razreševanju stresnih poklicnih situacij
 11. Eva Troha: Izbira didaktičnih načel za izvajanje kakovostnega pouka v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 12. Marina Stančić Nosonjin: Pojmovanja kariere in profesionalnega razvoja pri slovenskih in srbskih vzgojiteljih predšolskih otrok
 13. Ana Dejak: Izkušnje in stališča učiteljev matematike in fizike do medpredmetnega povezovanja
 14. Helena Pečoler Oder, Petra Turk: Pripravljenost učiteljev z dvajset let in več delovne dobe na vpeljevanje inovacij v lastno pedagoško delo
 15. Karin Zadnik: Motivi za izbor učiteljskega poklica in proces profesionalnega razvoja pri učiteljih matematike
 16. Marko Glavan: Obrnjeno učenje in poučevanje pri pouku matematike v 7. razredu
 17. Nina Svetič: Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti
 18. Sara Marolt: Presoja slovenskih in nemških vzgojiteljev predšolskih otrok o lastni usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami
 19. Urška Drev: Odnos učiteljev do kolegialnih hospitacij kot oblika medsebojnega učenja
 20. Lucija Vidmar: Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja
 21. Metka Banič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva
 22. Rajko Tekalec: Uporaba televizije in drugih medijev pri pouku in učenju izven šole
 23. Suzana Ručman: Profesionalni razvoj vzgojitelja v inovacijskem procesu ustvarjanja didaktične igrače
 24. Vesna Drofenik: Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj
 25. Tjaša Dulc: Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka
 26. Maja Mivšek: Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja
 27. Danica Vrtačnik: Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu
 28. Tanja Holcar: Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa
 29. Ana Mari Škodnik: Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj
 30. Maja Kljajić: Vzgojiteljevo vpeljevanje sprememb v pedagoško delo kot dejavnik njegovega profesionalnega razvoja
 31. Katja Tandler: Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja
 32. Ana Murko: Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo
 33. Eva Pančur: Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije
 34. Jerneja Mežnarc: Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami
 35. Jera Csipö: Profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in učiteljic
 36. Ema Simonič: Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok
 37. Simona Kokalj: Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu
 38. Urška Golčman: Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj
 39. Tina Starc: Vloga učiteljev mentorjev pri razvoju didaktičnih kompetenc študentov, bodočih učiteljev razrednega pouka
 40. Neja Boštjančič: Izkušnje učiteljev razrednega pouka z izvajanjem notranje diferenciacije in individualizacije
 41. Anja Filipič: Profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka v razreševanju izzivov pouka na daljavo
 42. Špela Mlakar: Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in staršev v času izobraževanja na daljavo
 43. Sabina Mulec: Izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli in njihovo sodelovanje z učitelji
 44. Valerija Erbus: Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu osnovne šole
 45. Nika Obed, Tanja Virant: Profesionalni razvoj pedagoških delavcev in njihovo soočanje z medvrstniškim nasiljem
 46. Katarina Šifrer: Didaktični vidiki dela z nadarjenimi učenci pri pouku matematike
 47. Katjuša Šlibar Nemec: Sodelovalno učenje pri pouku družbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda
 48. Janja Rihter: Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj
 49. Maruša Žgank: Vzgojiteljev profesionalni razvoj ob otrocih s posebnimi potrebami
 50. Klavdija Šanca: Presoja profesionalne poti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v zaključnem obdobju kariere
 51. Manca Jasenc: Vloga podpore vodstva in kolegov v profesionalnem razvoju po presoji učiteljev
 52. Maja Zelič: Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem športa pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami in njun profesionalni razvoj
 53. Teja Avguštin: Profesionalni razvoj vzgojiteljev v procesu mentoriranja
 54. Jana Nusdorfer Recek: Domače naloge in družine z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 55. Ana Habjan: Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. triletju osnovne šole
 56. Tanja Kladnik: Izkušnje učiteljev osnovnih šol v Sloveniji s prilagojenim programom z izvajanjem didaktično- metodične diferenciacije in individualizacije
 57. Anja Sečnik: Pomen vzgojiteljeve rezilientnosti za njegov profesionalni razvoj
 58. Petra Lamprečnik: Profesionalni razvoj učiteljev kombiniranega pouka v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod in učnih oblik
 59. Špela Štebe: Pomen in ustvarjanje vizije v vrtcu: stališča vzgojiteljev in pogled vodstva
 60. Gaja Jerovšek: Kultura ustanove in profesionalni razvoj vzgojitelja
 61. Maja Žerak: Motivi za izbiro študija specialne in rehabilitacijske pedagogike ter profesionalni razvoj
 62. Ines Boštar: Učiteljev profesionalni razvoj pri sodelovanju v projektih in izbor didaktičnih strategij odprtega pouka
 63. Špela Schmid: Profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v vrtcih v času epidemije COVID-19
 64. Neja Nedoh, Lara Ivanc: Motivi osnovnošolskih učiteljev za izbiro poklica v povezavi z učiteljevim profesionalnim razvojem in učiteljevo rezilientnostjo
 65. Nika Dobrovoljc: Profesionalni razvoj učiteljev v Gambiji in uporaba didaktičnih pripomočkov pri poučevanju osnov matematike ter učni pomoči
 66. Maja Martinčič: Profesionalni razvoj vzgojitelja in učitelja v 1.razredu osnovne šole skozi njuno sodelovanje
 67. Neža Turk: Stres in rezilientnost vzgojiteljev bolnišničnih oddelkov vrtca

BSc theses (24)

 1. Janja Kocbek: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik
 2. Petra Vesel: Delo z nadarjenimi otroki v vrtcu
 3. Ines Hasić: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov
 4. Veronika Rošer: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
 5. Sandra Osolnik: Ekskurzija in delo na prostem
 6. Anja Zajamšek: Učitelj in pedagoške spremembe
 7. Tina Ušeničnik: Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje
 8. Mateja Ivanič: Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem razredu osnovne šole
 9. Karmen Dervarič: Usposobljenost učiteljev za diferenciacijo pri učencih s posebnimi potrebami
 10. Barbara Štih: Spodbude in ovire na poti profesionalnega razvoja učiteljev razrednega pouka
 11. Nika Trobec: Presoja domačih nalog z vidika učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev
 12. Helena Škufca: Pomen etape uvajanja v učnem procesu
 13. Nadja Semec: Stališča in izkušnje učiteljev in učencev glede skupinske učne oblike
 14. Nina Kampuš: Profesionalni razvoj učiteljev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere
 15. Ana Habjan: Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole
 16. Katarina Gorenc: Vpliv mentorja na profesionalni razvoj vzgojiteljic začetnic v obdobju prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja
 17. Nina Mestek: Sodelovanje vzgojiteljic in učiteljic 1. razreda osnovne šole s starši v obdobju izvajanja pedagoškega procesa na daljavo
 18. Lea Đaković: Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na izobraževanje kot dejavnik profesionalnega razvoja
 19. Maja Černe: Presoja specialnih in rehablitacijskih pedagogov o lastni usposobljenosti za vodenje razreda
 20. Katarina Šifrer: Didaktični vidiki dela z nadarjenimi pri pouku matematike
 21. Samo Škrabanja: Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih oddaj
 22. Taja Šebalj: Učenčeva vprašanja
 23. Ana Dejak: Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri konstruktivističnem načinu poučevanja fizike
 24. Noel Šiškovič: Profesionalni razvoj vzgojiteljev pri pridobivanju kompetenc, potrebnih za sodelovanje s starši

Other documents (32)

 1. Janez Vogrinc, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Janez Krek, Maja Umek, Urška Sešek, Vesna Podgornik, Mara Cotič, Bogdana Borota, Vida Medved-Udovič, Darjo Zuljan, Vlasta Hus: Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
 2. Milena Valenčič Zuljan, Barica Marentič-Požarnik: Induction and early-career support of teachers in Europe
 3. Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan: Poteškoće učenika u učenju i oblici pomoći
 4. Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Cirila Peklaj, Janez Vogrinc: Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj
 5. Janez Vogrinc, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Janez Krek, Maja Umek, Urška Sešek, Vesna Podgornik, Mara Cotič, Bogdana Borota, Vida Medved-Udovič, Darjo Zuljan, Vlasta Hus: Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
 6. Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan, Samo Pavlin: Towards improvements in teachersʼ professional development through the reflective learning paradigm
 7. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Urška Sešek, Zvonka Krištof: The headmaster's role in the induction of novice teachers
 8. Milena Valenčič Zuljan, Ljubica Marjanovič Umek, Janez Vogrinc, Janica Kalin, Slavko Gaber, Zdenko Medveš, Janez Krek: Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole
 9. Janez Vogrinc: Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju
 10. Milena Valenčič Zuljan, Janica Kalin: Učitelj - temeljni dejavnik v procesu inoviranja pedagoške prakse
 11. Janez Vogrinc, Milena Valenčič Zuljan, Janez Krek: Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji
 12. Janez Vogrinc, Milena Valenčič Zuljan, Janez Krek: Action research as part of the processes for assuring work quality in an educational institution
 13. Urška Fajfar, Janez Vogrinc, Milena Valenčič Zuljan, Janez Krek: Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji
 14. Milena Valenčič Zuljan: Editors’ Foreword
 15. Janica Kalin, Janez Krek, Zdenko Medveš, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: Osnovna šola
 16. Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Cirila Peklaj, Janez Vogrinc: Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj
 17. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: European dimensions of teacher education : similarities and differences
 18. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Grozdanka Gojkov, Anita Rončević: Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji
 19. Barbara Štih, Miran Ferlan, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Anka Lisec: Načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov v primerljivih državah
 20. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: Facilitating effective student learning through teacher research and innovation
 21. Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan: Poteškoće učenika u učenju i oblici pomoći
 22. Barbara Stanonik: Stališča učiteljev glede učinkovitosti kombiniranega pouka v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
 23. Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan, Petra Pejić Papak: Cognitive constructivist way of teaching scientific and technical contents
 24. Janica Kalin, Milena Valenčič Zuljan: Research insights and challenges for facilitating critical thinking
 25. Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan: Tehnološka pismenost študentov, bodočih učiteljev, z vidika znanja, izkušenj ter ocene pomembnosti tehnologije v življenju in v procesu šolanja
 26. Janica Kalin, Cirila Peklaj, Sonja Pečjak, Melita Puklek Levpušček, Milena Valenčič Zuljan: Pogledi učencev osnovnih in srednjih šol na učiteljeve kompetence vodenja razreda
 27. Mojca Lipec-Stopar: Praktično pedagoško usposabljanje
 28. Saša A. Glažar, Barbara Bajd, Mara Cotič, Mojca Čepič, Iztok Devetak, Danica Dolničar, Vesna Ferk Savec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Mojca Juriševič, Janez Vogrinc, Margareta Vrtačnik, Milena Valenčič Zuljan: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin
 29. Romina Plešec Gasparič, Milena Valenčič Zuljan: Učne oblike v osnovni šoli in obrnjeno učenje in poučevanje
 30. Janja Rihter, Milena Košak Babuder, Milena Valenčič Zuljan: Collaboration between special education teachers and visual arts education teachers in working with pupils with severe specific learning difficulties and its relationship to professional development
 31. Romina Plešec Gasparič, Marko Glavan, Mojca Žveglič Mihelič, Milena Valenčič Zuljan: Effectiveness of flipped learning and teaching
 32. Adrijana Mastnak, Milena Valenčič Zuljan, Zlatan Magajna: Self-assessment by self-questioning in the instructional and practical phases of mathematics learning