Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Katarina Štebe: Staranje, identiteta starosti in večplastna neenakost v sodobni družbi
 2. Anja Mohorko: Ovrednotenje tehnik kognitivnega intervjuja kot metode za predtestiranje anketnih vprašalnikov
 3. Matic Kavčič: Družbena in individualna tveganja starejših - vloga omrežij socialne opore
 4. Barbara Zemljič: Preučevanje kakovosti merjenja popolnih omrežij
 5. Marko Zebec Koren: Modeli oddajanja del zunanjim izvajalcem na področju informacijskih tehnologij
 6. Ana Polona Mivšek: Proces profesionalizacije babištva v Sloveniji

Magistrska dela (15)

 1. Tjaša Hudobivnik: Subjektivna percepcija oskrbovanja s strani neformalnih oskrbovalcev
 2. Lorina Smolnikar: Medgeneracijsko učenje v družini kot del vseživljenjskega učenja: primer uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
 3. Larisa Casar: Ustvarjanje spletnega in analognega zaupanja potrošnikov različnima znamkama vina s pomočjo tretjih prostorov
 4. Marina Božič: Starši kot vir socialne opore istospolno usmerjenim
 5. Kaja Rems: Kooperative socialnega varstva starejših
 6. Živa Slokan: Ozaveščenost slovenskih srednješolk o oralni kontracepciji
 7. Lea Tomažinčič: Socialna omrežja starejših, ki živijo v domu za starejše
 8. Carmen Rajer: Analiza oskrbe starejših na domu
 9. Mateja Nagode: Vrednotenje kakovosti socialne oskrbe na domu
 10. Gabi Ogulin Počrvina: Uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja med starejšimi odraslimi iz ruralnega okolja
 11. Teja Cerar, Nina Konavec: Problematični tipi vprašanj pri oblikovanju anketnega vprašalnika
 12. Teja Poljanšek: Dejavniki vpliva na odločitev mladih za zakonsko zvezo ali zunajzakonsko partnersko skupnost
 13. Andreja Dobrovoljc: Življenjski svet osipnikov
 14. Ida Lah: Kakovost življenja starostnikov v Evropi
 15. Katja Rutar: Samoodgovori in odgovori nadomestnih enot v anketnih raziskavah

Diplomska dela (86)

 1. Sanja Vodovnik: Dejavniki, ki vplivajo na pridobivanje informacij o socialni oskrbi na domu
 2. Alen Šabanović: Primerjava tehnik testiranja vprašalnika na primeru osebnih in spletnih kognitivnih intervjujev
 3. Žiga Škrabl: Vpliv merske lestvice na oceno sestave omrežja
 4. Kaja Habjanič: Demenca z vidika strokovnega kadra v Domu upokojencev Domžale
 5. Mateja Poniž: Razumevanje aktivnega staranja med starimi v Sloveniji
 6. Boštjan Vukič: IVR kot orodje telemedicine
 7. Peter Kocjančič: Vpliv merske lestvice na oceno sestave omrežja
 8. Mateja Vidmar: Emocionalna opora v domu za starejše občane
 9. Alen Udovč: Kakovost življenja starejšega prebivalstva v Kočevju
 10. Aleksandra Kodrič: Plačana pomoč pri skrbi za starejše v zasebnih gospodinjstvih
 11. Halida Bačvić Emušić: Motivi kupcev rabljenih vozil pri podjetju Porsche Inter Auto d.o.o.
 12. Sonja Jerič: Emocionalna opora in druženje uporabnikov interneta
 13. Katja Kumše: Evalvacija Centra aktivnosti Fužine (CAF) - Središče druženja in aktivnosti za starejše
 14. Lina Skubic: Vloga in pomen medgeneracijskega učenja v skupnosti
 15. Nina Kavran: Socialna opora mladostnikov na spletnem forumu www.tosemjaz.net
 16. Maja Jagodnik: Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med starostniki
 17. Nina Rejic: Materialna opora uporabnikov interneta
 18. Monika Zupan: Usposabljanje starejših pri uporabi IKT v okviru računalniške delavnice v Domu starejših občanov Fužine
 19. Marina Božič: Kakovost življenja starostnikov v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 20. Teja Cerar, Nina Konavec: Primerjava ekspertnih shem za testiranje anketnih vprašalnikov
 21. Jana Krhin: Alternativni (novejši) viri socialne opore pri starejših
 22. Maja Mrzel: Kakovost merskih instrumentov za merjenje egocentričnih omrežij
 23. Primož Klemen: Kakovost anketnega vprašalnika "Generatorji imen"
 24. Damir Frlan: Spletna socialna omrežja kot vir socialne opore
 25. Maja Perko: Skupine starih za samopomoč v domu Petra Uzarja
 26. Deja Štaher: Reprezentacija Romov na spletnih novičarskih portalih
 27. Aleksander Mali: Oblikovanje kakovostnega anketnega vprašalnika
 28. Mojca Plemeniti: Študentje na študijski izmenjavi in njihova socialna opora
 29. Martina Lozej: Socialna opora uporabnikov Dnevnega centra za brezdomce
 30. Katja Sajovic: Vpliv nagrajevanja zaposlenih na inovativnost in poslovno uspešnost podjetja Iskratel
 31. Katja Novak: Socialna omrežja študentov glede na bivanjsko okolje
 32. Simona Justin: Spremembe merskega instrumenta v komparativnih raziskavah in omejitve veljavnosti
 33. Tanja Kusić: Kakovost življenja starejših ljudi v Domu starejših občanov Nove Fužine
 34. Vesna Hudovernik: Širjenje socialnih omrežij starejših s pomočjo izobraževanja
 35. Mateja Hren: Prijatelji kot vir socialne opore
 36. Tilen Omahne: Slovenci - "dobri" sosedje?
 37. Tina Bolta: Zadovoljstvo s spolnostjo ob uporabi drog in alkohola pri ljubljanskih srednješolcih
 38. Maja Čeplak: Emocionalna opora v družini
 39. Lea Zgonec: Programi za kakovostno staranje v občini Šentjur
 40. Katarina Ćurić: Socialna opora staršem, ki imajo predšolskega otroka
 41. Anamarija Samec: Nasilje nad starostniki
 42. Kaja Rems: Omrežja socialne opore v domu za starejše - Dom ob Savinji v Celju
 43. Nuša Preša: Socialna opora v različnih tipih družin
 44. Darja Brank Oražem: Socialna opora med brati in sestrami
 45. Eva Mladenovič: Vloga razkritja v omrežju socialne opore homoseksualno usmerjenih
 46. Helena Kersnič: Odgovornost kot dejavnik vpliva na odločitev za starševstvo
 47. Tomaž Burnik: Kakovost anketnega vprašalnika "Internet Dating"
 48. Špela Pintar: Informacijska opora v hierarhičnem pristopu merjenja egocentričnih omrežij
 49. Petra Zrimšek: Kodiranje vedenja kot metoda testiranja anketnega vprašalnika
 50. Zala Primožič: Podporne tehnologije za starejše
 51. Mirjana Bratušek: Poglobljeni intervju z glasnim razmišljanjem kot metoda testiranja anketnih vprašalnikov
 52. Peter Fistrovič: Vpliv odnosov na delovnem mestu na odpoved delovnega razmerja
 53. Karin Sulič: Upokojitev in osebna omrežja
 54. Ina Orsag: Spol kot determinanta socialne opore
 55. Živa Žerjal: Skrb za starostnike v tržaških zasebnih gospodinjstvih - čezmejne dnevne delovne migrantke
 56. Borut Bojnec: Druženje kot oblika socialne opore
 57. Vesna Aljukić: Vzajemnost socialne opore kot dejavnik kakovosti socialne opore
 58. Katarina Šnajder: Stanovanjske razmere starejšega prebivalstva
 59. Maja Turković: Nasilje nad starejšimi
 60. Janja Drobnič: Medgeneracijska opora v ruralnem in urbanem okolju
 61. Tina Gostenčnik: Socialna omrežja starejših v institucionalnem varstvu - Dom starejših občanov na Fari na Prevaljah
 62. Urška Kramer: Ekonomski učinki investiranja v izobrazbo zaposlenih "podjetja X"
 63. Martina Kokalj: Starejši ljudje in telekomunikacijska tehnologija
 64. Tina Rogelj: Prvi spolni odnos pri Slovencih in Slovenkah
 65. Rok Kregar: Razmerje med formalno in neformalno oporo starejših Ljubljančanov
 66. Neža Kovač: Vloga Koronarnega društva Kranj pri zagotavljanju kakovostne starosti
 67. Miha Rozman: Ubesedenje anketnih vprašanj za ocenjevanje težavnosti ankete
 68. Špela Benegalija: Vloga partnerja pri socialni opori
 69. Ksenija Lupšina: Vloga in pomen družinskega pomočnika za kakovostno starost
 70. Mateja Tomašič: Mladi in aids
 71. Maja Čerklić: Vpliv spola na odnos do spolnosti pri slovenskih srednješolcih
 72. Jana Badovinac: Številsko ocenjevanje velikosti prijateljskega omrežja
 73. Sergeja Petek: Čustva v javni sferi dela
 74. Ana Kapel: Stari ljudje in (ne)uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vsakdanjem življenju
 75. Simon Ličen: Kakovost anketnih vprašanj javnih glasovanj v slovenskih spletnih medijih
 76. Luka Kronegger: Vpliv manjkajočih podatkov na lastnosti egocentričnih omrežij
 77. Manja Šarbek: Razlike med spoloma v doživljanju spolnosti in spolnem delovanju
 78. Irena Južnič: Komuniciranje v spolnosti med mladimi
 79. Petra Podreberšek: Hierarhični pristop merjenja egocentričnih socialnih omrežij
 80. Maja Trček: Socialna opora mladostnikov, vključenih v program PUM
 81. Nives Janež: Kakovost bivanja strarostnikov in predsodki, ki jih imajo starejši v zvezi z domovi za ostarele
 82. Urša Reja: Odprta in zaprta vprašanja v spletnih anketah
 83. Katarina Bitenc: Socialna omrežja uporabnikov alarmnega sistema
 84. Tanja Kustec: Mere središčnosti in pomembnosti ter medosebne značilnosti članov socialnega omrežja
 85. Mateja Nagode: Vrednotenje uporabe varovalno-alarmnega sistema kot sredstva večje samostojnosti starostnikov
 86. Petra Nadrag: Kakovost anketnega vprašalnika za evalvacijo programa PUM

Druga dela (86)

 1. Valentina Hlebec: Oskrba starih med državo in družino
 2. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast: Ovrednotenje dostopa do socialne oskrbe na domu z vidika uporabnikov
 3. Valentina Hlebec: Editorial
 4. Valentina Hlebec, Mateja Nagode, Maša Filipovič Hrast: Care for older people between state and family
 5. Deborah Cristina de Oliveira, Valentina Hlebec: Predictors of satisfaction with life in family carers
 6. Anja Mohorko, Valentina Hlebec: Effect of a first-time interviewer on cognitive interview quality
 7. Mateja Nagode, Valentina Hlebec: Socialna oskrba z vidika socialnih oskrbovalk
 8. Valentina Hlebec: Individual and contextual determinants of social homecare usage in Slovenia
 9. Anja Mohorko, Valentina Hlebec: Razvoj kognitivnih intervjujev kot metode predtestiranja anketnih vprašalnikov
 10. Jana Mali, Valentina Hlebec: Organizacija oskrbe za starejše kot izziv za sodobno družbo
 11. Ivan Bernik, Valentina Hlebec: Happiness in a time of rapid social change
 12. Valentina Hlebec, Jana Mali: Tipologija razvoja institucionalne oskrbe starejših ljudi v Sloveniji
 13. Valentina Hlebec: Razvoj in spremembe v tipologiji socialne oskrbe na domu
 14. Valentina Hlebec, Maja Mrzel: Metodološke dileme in njihove rešitve v raziskovalnem načrtu z zaporedno uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod
 15. Valentina Hlebec, Matic Kavčič, Maša Filipovič Hrast, Andreja Vezovnik, Martina Trbanc: Samo da bo denar in zdravje
 16. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast, Sonja Kump, Sabina Jelenc-Krašovec, Majda Pahor, Barbara Domajnko: Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji
 17. Majda Pahor, Valentina Hlebec: Socialna omrežja in zdravje: spremembe v Sloveniji
 18. Tina Kogovšek, Valentina Hlebec, Anuška Ferligoj: From busy bees to science geeks and party animals
 19. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek, Anuška Ferligoj: The influence of social support and personal networks on doctoral student performance
 20. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: How (not) to measure social support networks
 21. Valentina Hlebec: Kontekstualni dejavniki uporabe oskrbe na domu v Sloveniji
 22. Matic Kavčič, Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec: Starejši ljudje in njihove strategije shajanja s tveganji za zdravje
 23. Metka Mencin Čeplak, Valentina Hlebec: Trust in an individual physician and its contradictions
 24. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: Different approaches for ego-centered network measurement
 25. Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Analyzing predictors and outcomes of social network compositions with a compositional structural equation model
 26. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec, Matic Kavčič: The social exclusion of the elderly
 27. Valentina Hlebec: Home care in Slovenia
 28. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec: Intergenerational transfers and solidarity systems in Slovenia
 29. Germà Coenders, Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: Measurement quality in indicators of compositions
 30. Valentina Hlebec: The post-socialist transition and care for older people in Slovenia
 31. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: Perceived and received social support at stressful events
 32. Ida Hojnik-Zupanc, Valentina Hlebec, Nina Ličer: Telecommunication technology for the elderly and other vulnerable groups in Slovenia
 33. Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Network composition in name generator and role relationship approach
 34. Valentina Hlebec, Gašper Koren: Antonucci's hierarchical approach for measuring social networks: self-administered application on the web
 35. Valentina Hlebec: Socialno integracijska vloga omrežij socialne opore
 36. Valentina Hlebec, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar: The social support networks of internet users
 37. Valentina Hlebec: Študijsko gradivo za predmet Oblikovanje anketnega vprašalnika
 38. Valentina Hlebec: Analiza omrežij - zbiranje podatkov in osebna omrežja
 39. Valentina Hlebec, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar: Social networks of intensive internet users
 40. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek, Marko Polič: Effects of data collection mode on measuring personality traits
 41. Mojca Jevšnik, Valentina Hlebec, Peter Raspor: Consumers' awareness of food safety from shopping to eating
 42. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek, Germà Coenders: Measurement quality of social support survey measurement instruments
 43. Srna Mandič, Valentina Hlebec, Andreja Cirman, Kaliopa Dimitrovska Andrews, Maša Filipovič Hrast, Drago Kos, Richard Sendi: Stanovanjska anketa 2005
 44. Valentina Hlebec, Milivoja Šircelj, Maja Mrzel: How to monitor intergenerational solidarity in social support networks?
 45. Zdenka Šadl, Valentina Hlebec: Emotional support and intergenerational solidarity
 46. Tina Kogovšek, Maja Mrzel, Valentina Hlebec: Please name the first two people you would ask for help
 47. Živa Žerjal, Valentina Hlebec: Neformalno delo dnevnih migrantk v tržaških zasebnih gospodinjstvih starejših ljudi
 48. Valentina Hlebec, Maja Mrzel, Tina Kogovšek: Social support network and received support at stressful events
 49. Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Stability of typologies produced on the basis of repeated measurement with the role relationship and the name generator approach
 50. Anuška Ferligoj, Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij
 51. Ivan Bernik, Vesna V. Godina, Bojana Pinter, Valentina Hlebec, Tanja Oblak Črnič: Mladina in AIDS, 1997
 52. Anuška Ferligoj, Valentina Hlebec: Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
 53. Valentina Hlebec: Socialna opora študentske vlade UL (1992)
 54. Valentina Hlebec: Socialna opora dijakov Gimnazije Poljane (2000)
 55. Valentina Hlebec: Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (2001)
 56. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)
 57. Valentina Hlebec: Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2000-2001)
 58. Valentina Hlebec: Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)
 59. Valentina Hlebec: Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
 60. Zdenka Šadl, Valentina Hlebec: Emocionalna opora v omrežjih srednje in starejše generacije v časovni perspektivi
 61. Valentina Hlebec: Uvodnik
 62. Mateja Nagode, Polona Dremelj, Valentina Hlebec: Ponudniki socialne opore starostnikom v ruralnem in urbanem okolju
 63. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: Hypothetical versus actual support providers in comparative network research
 64. Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Effects of limitation of number of alters and time frame in the burt name generator
 65. Valentina Hlebec: Socialna opora starostnikov v perspektivi spolov
 66. Teja Cerar, Nina Konavec, Valentina Hlebec: Uporaba ekspertnih shem za kvalitativno testiranje anketnih vprašalnikov
 67. Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Measuring ego-centered social networks: do cheaper methods with respondent burden provide good estimates of network composition?
 68. Valentina Hlebec, Miha Rozman: Assessing the demand level of survey questionnaires: a meta-analysis of experiments in question form and wording
 69. Srna Mandič, Valentina Hlebec: Socialno omrežje kot okvir upravljanja s kakovostjo življenja in spemembe v Sloveniji med letoma 1987 in 2002
 70. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: Med korenčkom in palico sekundarne analize podatkov o socialnih omrežjih
 71. Maša Filipovič Hrast, Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Starostniki in njihova vpetost v sosedska omrežja
 72. Valentina Hlebec: Srečo Dragoš, Vesna Leskošek: Družbena neenakost in socialni kapital/Social Inequality and Social Capital. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, zbirka Politike, 2003. 91/101 strani (ISBN 961-90932-0-8), 2.900 sit
 73. Valentina Hlebec: Jože Ramovš: Kakovostna starost - Socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, SAZU, 2003. 582 strani (ISBN 961-6128-25-6), 86.000 sit
 74. Valentina Hlebec: Meta-analiza zanesljivosti anketnega merjenja socialne opore v popolnih omrežjih
 75. Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar, Valentina Hlebec: Collecting ego-centred network data via the Web
 76. Jana Nadoh Bergoč, Petra Podreberšek, Valentina Hlebec: Cognitive evaluation of the hierarchical approach for measuring ego-centered social networks
 77. Tanja Kustec, Mirjana Ule, Valentina Hlebec: Socialna opora med dijaki glede na njihov individualni položaj v strukturi popolnega omrežja v razredu
 78. Valentina Hlebec: Ur. Anuška Ferligoj, Andrej Mrvar: Developments in applied statistics. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, serija Metodološki zvezki 19, 2003
 79. Valentina Hlebec: Vid Pogačnik: Lestvica osebnih vrednot. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2002. 79 strani (ISBN 961-6068-32-6)
 80. Valentina Hlebec: Socialna omrežja starostnikov v Sloveniji
 81. Tina Kogovšek, Valentina Hlebec, Polona Dremelj, Anuška Ferligoj: Omrežja socialne opore Ljubljančanov
 82. Valentina Hlebec, Tina Kogovšek: Konceptualizacija socialne opore
 83. Urša Reja, Katja Lozar Manfreda, Valentina Hlebec, Vasja Vehovar: Open-ended vs. close-ended questions in Web questionnaires
 84. Barbara Zemljič, Valentina Hlebec: Zanesljivost mer središčnosti in pomembnosti v socialnih omrežjih
 85. Ivan Bernik, Valentina Hlebec: Skriti prostori vsakdanjega življenja: spolno življenje ljubljanske mladine
 86. Simon Ličen, Katja Lozar Manfreda, Valentina Hlebec: The quality of survey questions published on Slovenian journalistic web sites