Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Yaser Ghafoori: Optimization of early seepage detection in embankments using a distributed temperature system based on fiber optic sensing
 2. Mateja Klun: Analiza kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad z uporabo sodobnih eksperimentalnih in numeričnih metod
 3. Pavel Žvanut: Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad

MSc theses (15)

 1. Tilen Kuzman: Zasnova sanacije zaplavnih pregrad na potoku Presušnik
 2. Miha Češarek: Analiza poslovnih procesov v gradbenem podjetju - študija primera
 3. Vasja Hodnik: Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Moste na Savi
 4. Blaž Košorok: Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Medvode na Savi
 5. Gregor Grbec: Optimizacija obratovanja mHE Ceršak na Muri
 6. Andrej Sedej: Možnost zmanjšanja vnosa emisij delcev v zunanji zrak z nadomestitvijo klasičnega načina gradnje z gradnjo brez izkopa pri gradnji podzemne linijske infrastrukture
 7. Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske
 8. Nina Podvornik: Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje
 9. Anton Štihec: Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji
 10. Janez Zakrajšek: Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave
 11. Yaser Ghafoori: Design and static analysis of arch dam using software SAP2000
 12. Jure Šimic: Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera
 13. Špela Žnidaršič: Določitev optimalne adiabatne krivulje za masivne betone na HE Brežice
 14. Nejc Andrejka: Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta mHE Osolin
 15. Luka Javornik: Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije

Bsc theses (61)

 1. Andraž Šenica Pavletič: Tehnološki pristopi utrditve nosilne konstrukcije pri obnovi kamnite zidane zgradbe
 2. Boštjan Furman: Izdelava projekta organizacije gradnje za izvedbo večnamenske športne dvorane in dvonivojskega parkirišča v občini Lukovica
 3. Rok Rošer: Uporaba optičnih kablov za spremljanje propustnosti energetskih nasipov
 4. Luka Majko: Uporaba cementirane zemljine za zaščito visokovodnih nasipov
 5. Gašper Černigoj: Analiza posledic porušitve pregrade Vogršček
 6. Simon Bračič: Analiza posledic porušitve pregrade Drtijščica
 7. Matej Gabrijel: Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta
 8. Tomaž Svažič: Analiza možnosti energetske izrabe HE Žegar na reki Zrmanji
 9. Maja Muzica: Zasnova prehoda za vodne organizme na Cajhnovem jezu na Savi
 10. Miha Sever: Primerjalna analiza investicije klasične in skoraj nič energijske zidane stanovanjske stavbe
 11. Špela Križnar: Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev
 12. Gregor Dežman: Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca
 13. Gregor Strehar: Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih
 14. Simon Lesjak: Načrtovanje ribjih prehodov - primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu
 15. Klemen Zimic: Možnosti večnamenske izrabe vode mHE Možnica
 16. Miha Tallarini: Analiza varnosti sistema pregrad Mavčiče-Medvode
 17. Aljoša Janežič: Analiza varnosti pregrade Vrhovo
 18. Andraž Kete: Analiza varnosti sistema pregrad Moste-Završnica
 19. Erik Raspet: Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom
 20. Lea Ribič: Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP
 21. Nejc Benedik: Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi
 22. Damir Turk: Tehnike križanj predvidenih cevovodov z obstoječo infrastrukturo
 23. Mojca Čebul: Ocena energetskega potenciala mHE Mešič na Paki
 24. Sebina Hasani: Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona
 25. Branka Trebušak: Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe
 26. Rok Vogrinčič: Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM
 27. Andrej Adamič: Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad
 28. Nejc Bedek: Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc
 29. Janja Cekuta: Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada na primeru sofinanciranja projekta s področja varstva okolja
 30. Tadej Birtič: Primerjava metod za vrednotenje rezultatov preskusa abrazijske odpornosti betonov po postopku ASTM C 1138
 31. Klemen Simončič: Izračun hidroenergetskega potenciala potoka Pendirjevka pri Šentjerneju
 32. Simon Vilhar: Možnosti izkoriščanja vodnega potenciala na jezu na Gruberjevem prekopu
 33. Ester Džamastagić: Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček
 34. Viktor Torkar: Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS
 35. Matjaž Urh: Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume
 36. Aleš Mušič: Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica
 37. Janko Firšt: Organizacija gradnje v primeru sanacije pokopališča Barbara na Prevaljah
 38. Matija Jože Šuklje: Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov
 39. Aljaž Grajš: Sanacija jezu na Mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu
 40. Simon Trošt: Vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka
 41. Matic Novak: Dinamična analiza betonske težnostne pregrade HE Moste s programskim orodjem CADAM
 42. Rok Bertoncelj: Mehanska analiza valjane betonske pregrade
 43. Miha Vadnjal: Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik
 44. Ingrid Car: Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica
 45. Mateja Klun: Mehanska analiza pregrade Moste na Savi
 46. Urša Bergant: Mehanska analiza težnostne pregrade
 47. Anja Konda: Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču
 48. Bojan Bazilija: Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah
 49. Matjaž Bregar: Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja
 50. Jasna Verdir: Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo
 51. Jure Šimic: Uporaba valjanih betonov za nasipe
 52. Blaž Kavčič: Izdelava interaktivnega priročnika za potrebe upravljanja večstanovanjskih objektov
 53. Žiga Avšič: Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji
 54. Aleš Brodnik: Tehnološki in organizacijski vidik gradnje z mikroarmiranimi betoni z jeklenimi vlakni
 55. Dejan Bogataj: Predlog ureditve levega brega Save na območju Vrbine pri bodoči akumulaciji HE Brežice
 56. Anja Horvat: Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim
 57. Matej Kocjan: Ureditev suhega zadrževalnika in vodotoka Pešnice na območju Šentjurja
 58. Blaž Blažič: Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane
 59. Miha Ranfl: Idejna študija obnove male HE Kitič
 60. Martina Nartnik: Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče
 61. Benjamin Bogovič: Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji

Other documents (16)

 1. Mateja Klun, Andrej Kryžanowski: Dynamic monitoring as a part of structural health monitoring of dams
 2. Yaser Ghafoori, Andrej Vidmar, Andrej Kryžanowski: A dynamic calibration of optical fiber DTS measurements using PEST and reference thermometers
 3. Mateja Klun, Dejan Zupan, Andrej Kryžanowski: Spremljanje kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad
 4. Mateja Klun, Dejan Zupan, Jože Lopatič, Andrej Kryžanowski: On the application of laser vibrometry to perform structural health monitoring in non-stationary conditions of a hydropower dam
 5. Galina Sidorenko, Mitja Brilly, Boris Laptev, Nikolay Gorlenko, Leonid Antoshkin, Andrej Vidmar, Andrej Kryžanowski: The role of modification of the structure of water and water-containing systems in changing their biological, therapeutic, and other properties overview
 6. Yaser Ghafoori, Matej Maček, Andrej Vidmar, Jaromir Říha, Andrej Kryžanowski: Heat transfer by seepage in sand
 7. Yaser Ghafoori, Matej Maček, Andrej Vidmar, Jaromir Říha, Andrej Kryžanowski: Analysis of seepage in a laboratory scaled model using passive optical fiber distributed temperature sensor
 8. Yaser Ghafoori, Andrej Vidmar, Jaromir Říha, Andrej Kryžanowski: A review of measurement calibration and interpretation for seepage monitoring by optical fiber distributed temperature sensors
 9. Pavel Žvanut, Goran Turk, Andrej Kryžanowski: Thermal analysis of a concrete dam taking into account insolation, shading, water level and spillover
 10. Andrej Vidmar, Mitja Brilly, Klaudija Lebar, Andrej Kryžanowski: Efficient calibration of a conceptual hydrological model based on the enhanced Gauss–Levenberg–Marquardt procedure
 11. Pavel Žvanut, Goran Turk, Andrej Kryžanowski: Effects of changing surrounding conditions on the thermal analysis of the Moste concrete dam
 12. Ingrid Car, Helena Korošec: Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom
 13. Miha Kralj, Andrej Kryžanowski, Matjaž Mikoš, Jakob Šušteršič, Velimir Ukrainczyk, Igor Planinc: Testing of Concrete Abrasion Resistance in Hydraulic Structures on the Lower Sava River
 14. Tadej Birtič, Rajka Bračun Sova: Transforming preschool teachers’ practice and understanding of early art viewing: ideas from an experimental art museum-based professional development workshop
 15. Andrej Kryžanowski, Miran Saje, Igor Planinc, Dejan Zupan: Analytical solution for buckling of asymmetrically delaminated Reissner's elastic columns including transverse shear
 16. Andrej Kryžanowski, Simon Schnabl, Goran Turk, Igor Planinc: Exact slip-buckling analysis of two-layer composite columns