Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (22)

 1. Jasna Janež: Besedilnofonetična analiza spontanega političnega govora v drugem desetletju 21. stoletja na primeru 4 prepoznavnih govorcev (s poudarkom na analizi stavčne intonacije)
 2. Maša Primožič: Akustična analiza samoglasnikov pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
 3. Mateja Ovčar: Merske karakteristike "Slovenskega testa iskanja besed"
 4. Maja Urbanc: Pomen pouka slovenščine na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu (Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt)
 5. Mateja Javeršek: Vpliv prestolnic Ljubljane in Skopja na govorjeni knjižni jezik na fonetični ravni
 6. Stanka Koren: Bralna pismenost v Prekmurju
 7. Manca Mikelj: Vloga pravorečja in pouka govora v današnjem slovenskem javnem prostoru
 8. Lučka Majcenovič: Lastnosti in pojavnost rime v slovenskem pesništvu od Pisanic do konca moderne
 9. Iza Lucija Korošec: Stavčnofonetična analiza govornotehničnega znanja voditeljev in primerjava izbranih oddaj: Primerjava nekomercialnega Vala 202 in komercialnega Radia 1
 10. Marja Filipčič Redžić: Vloga govornega svetovalca v opernem gledališču
 11. Tanja Senica: Pregled govornih nastopov in retorike v slovenskih šolah
 12. Monika Grmek: Kakovost glasnega branja v osnovni šoli na primeru Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
 13. Nina Klaut: Kontrastivna analiza informativnih radijskih oddaj na Radiu Slovenija in Radiu Trst A z vidika pravorečja in jezikovne kulture
 14. Maja Spasojević: Vpliv hrupa na prozodične značilnosti govora
 15. Meta Škvarč: Analiza samoglasnikov in stavčne intonacije v pogovornih in branih oddajah na Radiu Koper
 16. Maja Hajdinjak: Opis sodobne prekmurščine
 17. Anja Pišot: Razmerje med dramskim in odrskim govorom v sodobni slovenski dramatiki z vidika gledališkega lektorja: analiza izbranih primerov
 18. Staša Omerzel: Govornotehnično znanje radijskega govorca na izbrani radijski postaji
 19. Jana Vaupotič: (Ne)sprejemljivost variantnosti pri naglašenih samoglasnikih v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku
 20. Patricija Berglez: Digitalizacija slovenskega jezika skozi prizmo govorniške prakse
 21. Kaja Nakani: Dogodek v mestu Gogi med letoma 1980 in 2015
 22. Jošt Bobnar: Sprememba radia kot govorjenega medija in izbira ter poslušanost radijskih postaj (na primeru Vala 202, Radia Hit in Radia Celje)

BSc theses (21)

 1. Anja Jerina: Besedilnofonetične prvine v osrednjeslovenskih narečnih govorih - analiza intonacijskih potekov in hitrosti govora
 2. Anja Ravnikar: Politični govor Milana Kučana
 3. Tinkara Volk: Radijski govor na primeru notranjsko-primorskega radia
 4. Tina Keber: Jezikovno-govorna analiza nastopa politika BP
 5. Tjaša Šterk: Pravorečna primerjava TV-dnevnika na RTV Slovenija in Novic na lokalni televizijski postaji Vaš kanal
 6. Lucija Rusl: Analiza govora predšolskih otrok v vrtcu Rogaška Slatina (Enota Izvir) s fonetično-fonološkega vidika
 7. Neža Cerinšek: Besedilnofonetična analiza govornih interpretacij izbranih Prešernovih pesmi
 8. Marko Prša: Problematični primeri rabe vejice v novinarskih besedilih na portalu www.rtvslo.si v letu 2017
 9. Jošt Bobnar: Pravorečno-besediloslovna analiza govorjenih oddaj na komercialnem Radiu Hit in nacionalnem Radiu Slovenija (program Val 202)
 10. Dajana Trifunović: Analiza govora učiteljev pri pouku s stališča pravorečja na primeru ljubljanske osnovne šole
 11. Kaja Nakani: Gledališki govor Premori in poudarki na primeru fonetične računalniške in slušne analize predstave Družinski parlament
 12. Manca Uršič: Vpliv registra in barve glasu političnih kandidatov na priljubljenost pri volivcih
 13. Anuška Anderlič Zakonjšek: Pogled učiteljev I. gimnazije v Celju na poučevanje slovenskega jezika
 14. Ina Poteko: Govorno-besedilni vidik videoposnetkov na YouTubu
 15. Miha Sever: Vpliv hitrosti govora na dolžino premorov v spikerskem govoru na primeru televizijskih informativnih oddaj 24ur in Dnevnik
 16. Katarina Meglič: Primerjava govora komercialnega in javnega radia v odnosu do knjižne norme slovenskega jezika.
 17. Lara Lazar: Analiza gradiv, namenjenih poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika z vidika pravorečja
 18. Laura Sobočan: Besedilnofonetična primerjava govora Janeza Janše in imitacij Saša Hribarja
 19. Domen Rob: Zapis in izgovor črke v kodifikaciji skozi čas in v sodobnem knjižnem jeziku
 20. Nika Priteržnik: Gledališki govor in literarnofonetična analiza drame Fedra
 21. Nika Predalič: Javni nastop predsednice in nekdanjega predsednika Republike Slovenije na državni proslavi z retoričnega stališča in smiselne členitve govora

Other documents (11)

 1. Hotimir Tivadar: Petdesetemu in prihodnjim Seminarjem na pot
 2. Gorazd Tivadar, Hotimir Tivadar: Problematika snemanja in zapisovanja govorjenih besedil na slovenskih sodiščih
 3. Hotimir Tivadar: Slovenska fonetika za tuje študentke in študente
 4. Hotimir Tivadar, Martin Vrtačnik: Vloga govora v sodobnem dramskem gledališču
 5. Hotimir Tivadar: Med državo in strateško pozicioniranim majhnim narodom, utemeljenim na jeziku, literaturi in kulturi
 6. Hotimir Tivadar: Uvodnik urednika
 7. Tanja Kocjančič Antolík, Hotimir Tivadar: Ultrazvočni pogled na artikulacijo slovenskih samoglasnikov
 8. Hotimir Tivadar: Oče Stanislav Škrabec - jezikoslovec in oče slovenske fonetike ter pravorečja
 9. Hotimir Tivadar, Suzana Panker: Prekmurščina v slovenskem šolstvu
 10. Hotimir Tivadar: Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem
 11. Hotimir Tivadar: Fonetika in realno gradivo - izbira(nje), pridobivanje, urejanje in analiza govorjenih medijskih besedil