Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (13)

 1. Zlatko Vidrih: Potresni odziv betonskih mostov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli
 2. Jure Snoj: Ocena potresnega tveganja zidanih stavb
 3. Mirko Kosič: Določanje raztrosa potresnega odziva armiranobetonskih stavb
 4. Daniel Celarec: Potresno tveganje izbranih konstrukcijskih sistemov z upoštevanjem nezanesljivosti
 5. Marko Brozovič: Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb
 6. Stefano Caprinozzi: Potresni odziv jeklenih rezervoarjev s plavajočimi strehami
 7. Nuša Lazar Sinković: Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih modelov
 8. Jure Žižmond: Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti
 9. Anže Babič: Potresni obremenitveni test za montažne armiranobetonske hale
 10. Aleš Jamšek: Seizmični stresni test z nepopolnimi podatki o stavbi
 11. Francesca Celano: Projektni potresni parametri za enote industrijskih objektov z upoštevanjem zahtevanega odziva grajenega okolja
 12. Blaž Kurent: Probabilistic Modelling and Model Updating of Tall Timber Buildings
 13. Luka Gradišar: Inteligentni sistemi za presojo znanja informacijskih modelov gradenj

MSc theses (15)

 1. Matej Lenarčič: Primerjava potresne odpornosti armiranobetonske stavbe projektirane po obstoječi in novi različici standarda Evrokod 8
 2. Simon Brdar: Potresnoodporno projektiranje 22-nadstropne armiranobetonske stavbe
 3. Nejc Fabijan: Spletna aplikacija za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb
 4. Damjan Podgorelec: Vpliv stopnjevanja sprejemljivega potresnega tveganja na armiranobetonsko okvirno konstrukcijo
 5. Anka Snedic: Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe
 6. Luka Possnig: Projektiranje armiranobetonskega mostu za vpliv potresne obtežbe in ocena potresnega tveganja
 7. Jerica Rihar: Projektiranje zidanih stavb na ciljno potresno tveganje
 8. Ana Kragelj: Potresno odporno projektiranje armiranobetonske-lesene stavbe
 9. Filip Franc: Projektiranje armiranobetonske konstrukcije večstanovanjske stavbe v Bitoli
 10. Filip Andolšek: Seizmični stresni test stavbe Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
 11. Andrej Veškovo: Potresna analiza in projektiranje izbranih konstrukcijskih elementov armiranobetonske stavbe s povezanimi stenami
 12. Urša Mrhar: Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti
 13. Jure Starc: Seizmični stresni test stavbnega fonda Univerze v Ljubljani
 14. Gjorgjija Pandev: Ocena potresne odpornosti obstoječe armiranobetonske stavbe z uporabo osnutka nove različice Evrokoda 8
 15. Amir Karadžić: Vpliv modelnih negotovosti na potisno analizo okvirne armiranobetonske stavbe

BSc theses (78)

 1. Metod Bonča: Ocena potresnega tveganja za izbrane jeklene stavbe
 2. Andrijano Zera: Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8
 3. Damjan Podgorelec: Ocena potresne odpornosti stanovanjske hiše v Ljubljani
 4. Tine Logonder: Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo
 5. Jure Žižmond: Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe
 6. Gabrijela Starešinič: Vrednotenje poenostavljenih postopkov za oceno nihajnega časa stavb
 7. Anka Snedic: Ocena potresne odpornosti enodružinske hiše
 8. Blaž Bizjak: Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija
 9. Žiga Šebenik: Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000
 10. Petra Triller: Model za oceno potresne odpornosti zidanih hiš na širši lokaciji Škofje Loke
 11. Klemen Bajc: Potresna analiza montažne armiranobetonske hale
 12. Uroš Gantar: Ocena potresne odpornosti zidanega stanovanjskega bloka
 13. Aleš Jamšek: Ocena potresne odpornosti dvoetažnega poslovnega objekta na območju Kamnika
 14. Jan Ratej: Potresna analiza dvoetažne lesene hiše
 15. Grega Lajkovič: Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega
 16. Andrej Andrejaš: Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi
 17. Miha Hrastnik: Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe
 18. Rok Wallner: Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje jeklenih okvirnih stavb po standardu Evrokod 8
 19. Boris Azinović: Uporaba metode načrtovanja nosilnosti za jeklene konstrukcije daljnovodnih stebrov
 20. Luka Novak: Analiza armiranobetonskih okvirov s polnili na potresno obtežbo
 21. Sara Bašič: Modeliranje in analiza stenasto-okvirne konstrukcije po EC 8
 22. Tomaž Belina: Potresna analiza pet in deset etažne stenaste konstrukcije
 23. Matej Jan: Vpliv opečnih polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov
 24. Tomaž Prkič: Potresna analiza poslovne stolpnice Emonika
 25. Iztok Zajc: Primerjava programov za analizo in dimenzioniranje konstrukcij
 26. Mateja Ganc: Analiza potresne odpornosti zidane konstrukcije
 27. David Štular: Projektiranje stolpa za kontrolo zracnega prometa na Brniku
 28. Miha Maraž: Modeliranje mostov s programom SAP2000
 29. Mirko Kosič: Potresna analiza šest-etažne nesimetrične stavbe
 30. Špela Drolc: Program za določanje potresne obtežbe v skladu z evrokod 8
 31. Tjaša Teran: Izdelava armaturnih načrtov prostorskega okvira s programom Allplan
 32. Jure Snoj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe s programom 3Muri
 33. Jera Ivančič: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe iz porobetona
 34. Jurij Jančar: Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti
 35. Anton Levičar: Določevanje potresnih vplivov na nekonstrukcijske elemente stavb
 36. Andrej Dimec: Analiza armiranobetonske stenaste stavbe v skladu z EC8
 37. Sonja Terčič: Uporaba nelinearne analize za oceno potresne odpornosti armiranobetonske stavbe po EC8
 38. Klemen Podobnik: Projektiranje armiranobetonske hale za različno potresno ogroženi območji v Sloveniji ter ocena stroskov izgradnje nosilne konstrukcije
 39. Aljoša Kikelj: Dinamična analiza s programom EAVEK 2007
 40. Marko Brozovič: Uporaba šolske potresne mize za simulacijo obnašanja konstrukcij med potresi
 41. Andrej Anžlin: Numerične simulacije potresnega odziva Ytong zidane stavbe
 42. Neja Fazarinc: Spletna aplikacija za učenje dinamičnega odziva enostavne konstrukcije
 43. Marko Jovanovski: Ocena potresne odpornosti zidane enodružinske hiše v Grosuplju
 44. Nuša Lazar Sinković: Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje - primer osem-etažne armiranobetonske stavbe
 45. Lucija Golja: Ocena potresne odpornosti tradicionalno grajene kmečke hiše
 46. Matej Zupančič: Projektiranje osem-etažnega armiranobetonskega okvira za srednjo stopnjo duktilnosti
 47. Domen Zalokar: Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po EVROKODIH
 48. Dani Besednjak: Uporaba programa SAP2000 za projektiranje armiranobetonskih okvirov po standardu Evrokod 8
 49. Monika Pikelj: Ocena potresne odpornosti Hale Tivoli
 50. Teja Penko: Ocena potresne odpornosti zidanega objekta Mala vas
 51. Sanja Kvrgić: Poškodovanost zidanih stavb zaradi potresov v Posočju
 52. Blaž Lipej: Vpliv konfiguracije polnil na parametre ...
 53. Peter Pekolj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju
 54. Miha Povše: Projektiranje armiranobetonskih okvirov na potresnih območjih
 55. Uroš Ristić: Ocena potresne odpornosti zidanega objekta v Zgornjem Posočju
 56. Daniel Celarec: Poenostavljena verzija programa EAVEK
 57. Miran Šmon: Program za dimenzioniranje armiranobetonskih gred v skladu s standardom EC8
 58. Žiga Zupančič: Poenostavljena ocena potresne zmogljivosti stavbe
 59. Teja Maučec: Elastični spektri pospeškov glede na osnutek novega Evrokoda 8
 60. David Krumpestar: Ocena poškodovanosti opečnih sten v odvisnosti od pomikov ter stroški popravila
 61. Filip Andolšek: Ocena potresne odpornosti družinske hiše na obrobju Ljubljane
 62. Marko Stermecki: Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE
 63. Andraž Starc: Vpliv modeliranja razpokanih prerezov pri potresnoodpornem projektiranju AB stavbe
 64. Franci Petrič: Ocena potresne odpornosti poslovne stavbe
 65. Miha Zupanc: Potresna analiza 22-etažne armiranobetonske stavbe
 66. Nejc Povšič: Ocena faktorja dodatne nosilnosti in analiza odnosa med pomiki in poškodovanostjo sten JUBHome
 67. Pavle Fenjveši: Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome
 68. Klavdija Kralj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe na območju Novega mesta
 69. Luka Žitnik: Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju
 70. Janez Breznikar: Ocena potresne odpornosti montažne armiranobetonske hale
 71. Žiga Poltrini: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe z uporabo poenostavljene nelinearne analize
 72. Tilen Erjavec: Potresna analiza armiranobetonskega okvira s polnili in vpliv opečnih polnil na prečno armaturo
 73. Ajda Lučovnik: Prispevek leseno-steklenih stenskih elementov k potresni odpornosti lesene enostavne stavbe
 74. Đorđe Đukić: Potresnoodporno projektiranje montažne armiranobetonske stavbe z upoštevanjem osnutka novega Evrokoda 8
 75. Domen Kunič: Analiza potresne odpornosti zidane stavbe s poenostavljeno nelinearno analizo
 76. Kristjan Škerjanc: Potresna analiza stavb po metodi s horizontalnimi silami v skladu z obstoječim standardom in osnutkom novega Evrokoda 8
 77. Tilen Barut: Poenostavljena ocena potisne krivulje zidane stavbe
 78. Matej Lenarčič: Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome na osnovi poenostavljene analize

Other documents (23)

 1. Matjaž Dolšek, Peter Fajfar: The effects of masonry infills on the seismic response of a four-storey reinforced concrete frame - a deterministic assessment
 2. Aleš Jamšek, Matjaž Dolšek: The reduced-degree-of-freedom model for seismic analysis of predominantly plan-symmetric reinforced concrete wall–frame building
 3. Anže Babič, Matjaž Dolšek, Jure Žižmond: Simulating historical earthquakes in existing cities for fostering design of resilient and sustainable communities
 4. Blaž Zoubek, Anže Babič, Matjaž Dolšek, Matej Fischinger, Tatjana Isaković: Recent advances in the research of the seismic response of RC precast buildings at the University of Ljubljana
 5. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: The risk-targeted verification model of earthquake-induced sliding displacement of low-rise thermally base-insulated buildings
 6. Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek, Anže Babič: Modeli komunikacije potresnega tveganja
 7. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: Seismic design and performance assessment of frame buildings reinforced by dual-phase steel
 8. Stefano Caprinozzi, Fabrizio Paolacci, Oreste Bursi, Matjaž Dolšek: Seismic performance of a floating roof in an unanchored broad storage tank - experimental tests and numerical simulations
 9. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: Formulation of risk-targeted seismic action for the force-based seismic design of structures
 10. Vitor Dias da Silva, Sinan Akkar, Jack Baker, Paolo Bazzurro, José Miguel Castro, Helen Crowley, Matjaž Dolšek: Current challenges and future trends in analytical fragility and vulnerability modeling
 11. Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek: Fatality risk and its application to the seismic performance assessment of a building
 12. Simona Esposito, Božidar Stojadinović, Anže Babič, Matjaž Dolšek, Sarfraz Iqbal, Jacopo Selva, Marco Broccardo, Arnaud Mignan, Domenico Giardini: Risk-based multilevel methodology to stress test critical infrastructure systems
 13. Francesca Celano, Matjaž Dolšek: A simplified risk-targeted decision model for the verification of the seismic performance of critical infrastructure components to the operational limit state
 14. Francesca Celano, Matjaž Dolšek: Fatality risk estimation for industrialized urban areas considering multi-hazard domino effects triggered by earthquakes
 15. Stefano Caprinozzi, Matjaž Dolšek: Seismic performance assessment of non-code-conforming and code-conforming supporting structures of elevated tanks using conventional and risk-based decision models
 16. Stefano Caprinozzi, Fabrizio Paolacci, Matjaž Dolšek: Seismic risk assessment of liquid overtopping in a steel storage tank equipped with a single deck floating roof
 17. Grigorios Lavrentiadis, Anže Babič, Matjaž Dolšek: Overview and introduction to development of non‑ergodic earthquake ground‑motion models
 18. Aleš Jamšek, Anže Babič, Matjaž Dolšek: Direct seismic loss estimation of predominantly plan-symmetrical frame buildings using simplified nonlinear models
 19. Anže Babič, Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek: A model for communication and management support of natural hazards risk
 20. Anže Babič, Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: Bias in the estimation of seismic risk for municipal building stocks due to limited data
 21. Luz Elizabeth Vasquez Munoz, Matjaž Dolšek: A risk-targeted seismic performance assessment of elephant-foot buckling in walls of unanchored steel storage tanks
 22. Neja Fazarinc, Anže Babič, Matjaž Dolšek: Parametric pushover curve model for seismic performance assessment of building stock
 23. Luz Elisabeth Vasquez Munoz, Primož Može, Matjaž Dolšek: Pushover-based seismic performance assessment of unanchored steel storage tanks with different slenderness ratios