Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (11)

 1. Stefano Caprinozzi: Potresni odziv jeklenih rezervoarjev s plavajočimi strehami
 2. Francesca Celano: Projektni potresni parametri za enote industrijskih objektov z upoštevanjem zahtevanega odziva grajenega okolja
 3. Aleš Jamšek: Seizmični stresni test z nepopolnimi podatki o stavbi
 4. Anže Babič: Potresni obremenitveni test za montažne armiranobetonske hale
 5. Jure Žižmond: Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti
 6. Nuša Lazar Sinković: Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih modelov
 7. Daniel Celarec: Potresno tveganje izbranih konstrukcijskih sistemov z upoštevanjem nezanesljivosti
 8. Mirko Kosič: Določanje raztrosa potresnega odziva armiranobetonskih stavb
 9. Jure Snoj: Ocena potresnega tveganja zidanih stavb
 10. Marko Brozovič: Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb
 11. Zlatko Vidrih: Potresni odziv betonskih mostov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli

MSc theses (13)

 1. Simon Brdar: Potresnoodporno projektiranje 22-nadstropne armiranobetonske stavbe
 2. Jure Starc: Seizmični stresni test stavbnega fonda Univerze v Ljubljani
 3. Matej Lenarčič: Primerjava potresne odpornosti armiranobetonske stavbe projektirane po obstoječi in novi različici standarda Evrokod 8
 4. Jerica Rihar: Projektiranje zidanih stavb na ciljno potresno tveganje
 5. Urša Mrhar: Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti
 6. Andrej Veškovo: Potresna analiza in projektiranje izbranih konstrukcijskih elementov armiranobetonske stavbe s povezanimi stenami
 7. Filip Andolšek: Seizmični stresni test stavbe Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
 8. Filip Franc: Projektiranje armiranobetonske konstrukcije večstanovanjske stavbe v Bitoli
 9. Ana Kragelj: Potresno odporno projektiranje armiranobetonske-lesene stavbe
 10. Nejc Fabijan: Spletna aplikacija za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb
 11. Luka Possnig: Projektiranje armiranobetonskega mostu za vpliv potresne obtežbe in ocena potresnega tveganja
 12. Anka Snedic: Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe
 13. Damjan Podgorelec: Vpliv stopnjevanja sprejemljivega potresnega tveganja na armiranobetonsko okvirno konstrukcijo

Bsc theses (78)

 1. Matej Lenarčič: Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome na osnovi poenostavljene analize
 2. Tilen Barut: Poenostavljena ocena potisne krivulje zidane stavbe
 3. Kristjan Škerjanc: Potresna analiza stavb po metodi s horizontalnimi silami v skladu z obstoječim standardom in osnutkom novega Evrokoda 8
 4. Žiga Zupančič: Poenostavljena ocena potresne zmogljivosti stavbe
 5. Teja Maučec: Elastični spektri pospeškov glede na osnutek novega Evrokoda 8
 6. Neja Fazarinc: Spletna aplikacija za učenje dinamičnega odziva enostavne konstrukcije
 7. Domen Kunič: Analiza potresne odpornosti zidane stavbe s poenostavljeno nelinearno analizo
 8. Đorđe Đukić: Potresnoodporno projektiranje montažne armiranobetonske stavbe z upoštevanjem osnutka novega Evrokoda 8
 9. Ajda Lučovnik: Prispevek leseno-steklenih stenskih elementov k potresni odpornosti lesene enostavne stavbe
 10. Tilen Erjavec: Potresna analiza armiranobetonskega okvira s polnili in vpliv opečnih polnil na prečno armaturo
 11. Žiga Poltrini: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe z uporabo poenostavljene nelinearne analize
 12. Janez Breznikar: Ocena potresne odpornosti montažne armiranobetonske hale
 13. Jera Ivančič: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe iz porobetona
 14. Luka Žitnik: Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju
 15. Nejc Povšič: Ocena faktorja dodatne nosilnosti in analiza odnosa med pomiki in poškodovanostjo sten JUBHome
 16. Pavle Fenjveši: Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome
 17. Klavdija Kralj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe na območju Novega mesta
 18. Franci Petrič: Ocena potresne odpornosti poslovne stavbe
 19. Miha Zupanc: Potresna analiza 22-etažne armiranobetonske stavbe
 20. Andraž Starc: Vpliv modeliranja razpokanih prerezov pri potresnoodpornem projektiranju AB stavbe
 21. Marko Stermecki: Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE
 22. Filip Andolšek: Ocena potresne odpornosti družinske hiše na obrobju Ljubljane
 23. David Krumpestar: Ocena poškodovanosti opečnih sten v odvisnosti od pomikov ter stroški popravila
 24. Luka Novak: Analiza armiranobetonskih okvirov s polnili na potresno obtežbo
 25. Boris Azinović: Uporaba metode načrtovanja nosilnosti za jeklene konstrukcije daljnovodnih stebrov
 26. Rok Wallner: Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje jeklenih okvirnih stavb po standardu Evrokod 8
 27. Miha Hrastnik: Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe
 28. Andrej Andrejaš: Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi
 29. Jan Ratej: Potresna analiza dvoetažne lesene hiše
 30. Grega Lajkovič: Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega
 31. Aleš Jamšek: Ocena potresne odpornosti dvoetažnega poslovnega objekta na območju Kamnika
 32. Uroš Gantar: Ocena potresne odpornosti zidanega stanovanjskega bloka
 33. Klemen Bajc: Potresna analiza montažne armiranobetonske hale
 34. Petra Triller: Model za oceno potresne odpornosti zidanih hiš na širši lokaciji Škofje Loke
 35. Žiga Šebenik: Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000
 36. Miran Šmon: Program za dimenzioniranje armiranobetonskih gred v skladu s standardom EC8
 37. Daniel Celarec: Poenostavljena verzija programa EAVEK
 38. Blaž Bizjak: Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija
 39. Uroš Ristić: Ocena potresne odpornosti zidanega objekta v Zgornjem Posočju
 40. Miha Povše: Projektiranje armiranobetonskih okvirov na potresnih območjih
 41. Peter Pekolj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju
 42. Sanja Kvrgić: Poškodovanost zidanih stavb zaradi potresov v Posočju
 43. Blaž Lipej: Vpliv konfiguracije polnil na parametre ...
 44. Teja Penko: Ocena potresne odpornosti zidanega objekta Mala vas
 45. Monika Pikelj: Ocena potresne odpornosti Hale Tivoli
 46. Dani Besednjak: Uporaba programa SAP2000 za projektiranje armiranobetonskih okvirov po standardu Evrokod 8
 47. Anka Snedic: Ocena potresne odpornosti enodružinske hiše
 48. Gabrijela Starešinič: Vrednotenje poenostavljenih postopkov za oceno nihajnega časa stavb
 49. Jure Žižmond: Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe
 50. Domen Zalokar: Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po EVROKODIH
 51. Tine Logonder: Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo
 52. Damjan Podgorelec: Ocena potresne odpornosti stanovanjske hiše v Ljubljani
 53. Matej Zupančič: Projektiranje osem-etažnega armiranobetonskega okvira za srednjo stopnjo duktilnosti
 54. Lucija Golja: Ocena potresne odpornosti tradicionalno grajene kmečke hiše
 55. Nuša Lazar Sinković: Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje - primer osem-etažne armiranobetonske stavbe
 56. Marko Jovanovski: Ocena potresne odpornosti zidane enodružinske hiše v Grosuplju
 57. Andrej Anžlin: Numerične simulacije potresnega odziva Ytong zidane stavbe
 58. Marko Brozovič: Uporaba šolske potresne mize za simulacijo obnašanja konstrukcij med potresi
 59. Andrijano Zera: Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8
 60. Aljoša Kikelj: Dinamična analiza s programom EAVEK 2007
 61. Klemen Podobnik: Projektiranje armiranobetonske hale za različno potresno ogroženi območji v Sloveniji ter ocena stroskov izgradnje nosilne konstrukcije
 62. Sonja Terčič: Uporaba nelinearne analize za oceno potresne odpornosti armiranobetonske stavbe po EC8
 63. Andrej Dimec: Analiza armiranobetonske stenaste stavbe v skladu z EC8
 64. Jurij Jančar: Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti
 65. Anton Levičar: Določevanje potresnih vplivov na nekonstrukcijske elemente stavb
 66. Jure Snoj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe s programom 3Muri
 67. Tjaša Teran: Izdelava armaturnih načrtov prostorskega okvira s programom Allplan
 68. Špela Drolc: Program za določanje potresne obtežbe v skladu z evrokod 8
 69. Mirko Kosič: Potresna analiza šest-etažne nesimetrične stavbe
 70. Miha Maraž: Modeliranje mostov s programom SAP2000
 71. David Štular: Projektiranje stolpa za kontrolo zracnega prometa na Brniku
 72. Mateja Ganc: Analiza potresne odpornosti zidane konstrukcije
 73. Iztok Zajc: Primerjava programov za analizo in dimenzioniranje konstrukcij
 74. Tomaž Prkič: Potresna analiza poslovne stolpnice Emonika
 75. Matej Jan: Vpliv opečnih polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov
 76. Tomaž Belina: Potresna analiza pet in deset etažne stenaste konstrukcije
 77. Sara Bašič: Modeliranje in analiza stenasto-okvirne konstrukcije po EC 8
 78. Metod Bonča: Ocena potresnega tveganja za izbrane jeklene stavbe

Other documents (18)

 1. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: The risk-targeted verification model of earthquake-inducedsliding displacement of low-rise thermally base-insulated buildings
 2. Aleš Jamšek, Anže Babič, Matjaž Dolšek: Direct seismic loss estimation of predominantly plan-symmetrical frame buildings using simplified nonlinear models
 3. Grigorios Lavrentiadis, Anže Babič, Matjaž Dolšek: Overview and introduction to development of non‑ergodic earthquake ground‑motion models
 4. Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek, Anže Babič: Modeli komunikacije potresnega tveganja
 5. Stefano Caprinozzi, Fabrizio Paolacci, Oreste Bursi, Matjaž Dolšek: Seismic performance of a floating roof in an unanchored broad storage tank - experimental tests and numerical simulations
 6. Matjaž Dolšek, Peter Fajfar: The effects of masonry infills on the seismic response of a four-storey reinforced concrete frame - a deterministic assessment
 7. Aleš Jamšek, Matjaž Dolšek: The reduced-degree-of-freedom model for seismic analysis of predominantly plan-symmetric reinforced concrete wall–frame building
 8. Anže Babič, Matjaž Dolšek, Jure Žižmond: Simulating historical earthquakes in existing cities for fostering design of resilient and sustainable communities
 9. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: Seismic design and performance assessment of frame buildings reinforced by dual-phase steel
 10. Blaž Zoubek, Anže Babič, Matjaž Dolšek, Matej Fischinger, Tatjana Isaković: Recent advances in the research of the seismic response of RC precast buildings at the University of Ljubljana
 11. Stefano Caprinozzi, Fabrizio Paolacci, Matjaž Dolšek: Seismic risk assessment of liquid overtopping in a steel storage tank equipped with a single deck floating roof
 12. Stefano Caprinozzi, Matjaž Dolšek: Seismic performance assessment of non-code-conforming and code-conforming supporting structures of elevated tanks using conventional and risk-based decision models
 13. Francesca Celano, Matjaž Dolšek: Fatality risk estimation for industrialized urban areas considering multi-hazard domino effects triggered by earthquakes
 14. Francesca Celano, Matjaž Dolšek: A simplified risk-targeted decision model for the verification of the seismic performance of critical infrastructure components to the operational limit state
 15. Simona Esposito, Božidar Stojadinović, Anže Babič, Matjaž Dolšek, Sarfraz Iqbal, Jacopo Selva, Marco Broccardo, Arnaud Mignan, Domenico Giardini: Risk-based multilevel methodology to stress test critical infrastructure systems
 16. Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek: Fatality risk and its application to the seismic performance assessment of a building
 17. Vitor Dias da Silva, Sinan Akkar, Jack Baker, Paolo Bazzurro, José Miguel Castro, Helen Crowley, Matjaž Dolšek: Current challenges and future trends in analytical fragility and vulnerability modeling
 18. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: Formulation of risk-targeted seismic action for the force-based seismic design of structures