Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Aleš Straže: Vpliv notranjega in zunanjega snovnega upora na kinetiko konvekcijskega sušenja lesa

MSc theses (6)

 1. Vanja Turičnik: Zveza med vsebnostjo ekstraktivov in sorpcijskimi lastnostmi rdečega bora (Pinus sylvestris)
 2. Peter Jereb: Vpliv obremenitve lesa na spremembe njegovih akustičnih lastnosti
 3. Uroš Firšt: Vpliv procesnih parametrov sušenja na razvoj deformacij in napetosti v bukovini
 4. Denis Plavčak: Spremembe mehanskih lastnosti bukovine po žledolomu
 5. Simon Avbreht: Akustične lastnosti panelnih sistemov
 6. Primož Tomec: Difuzivnost naravne in toplotno obdelane bukovine

BSc theses (84)

 1. Dejan Lapanja: Vpliv vlažnosti na postopek krivljenja in kakovost krivljenih elementov
 2. Matija Čepon: Nedestruktivne metode določanja relevantnih gradacijskih lastnosti žaganega lesa
 3. Marjan Kren: Preprečevanje obarvanja bukovine pri postopku sušenja
 4. Peter Mihič: Kvaliteta bukove hlodovine in izkoristek pri luščenju furnirja
 5. Marjan Jerala: Razvoj lesene obloge za zimske vrtove
 6. Peter Sinkovič: Primernost uporabe kostanjevine za lesene talne obloge
 7. Marko Vavkman: Sorpcijske lastnosti lesa zaščitenega z bakrovimi pripravki ali termično modifikacijo v vakuumu
 8. Boštjan Šalamon: Vpliv vlažnosti furnirja in temperature stiskanja na napake furniranih ivernih plošč
 9. Andrej Grahor: Strukturne značilnosti in fizikalno-mehanske lastnosti juvenilnega, adultnega in poranitvenega lesa črnega bora (Pinus nigra Arn.)
 10. Martin Bukovec: Vpliv načina stiskanja furnirnih plošč na njihove sorpcijske lastnosti
 11. Janez Benedičič: Vpliv gostotnega profila in sorpcijskih karakteristik na krivljenje MDF plošč
 12. Igor Lapajne: Vpliv sušilnega postopka na kakovost sušenja bukovine
 13. Luka Pollak: Preučevanje fizikalnih, mehanskih in sušilnih karakteristik ksilita
 14. Jurij Kunaj: Tradicionalna pravila za določanje časa poseka lesa
 15. Jaka Soršak: Sorpcijske in nabrekovalne značilnosti ivernih plošč
 16. Miha Kogovšek: Sušilne karakteristike beljave, jedrovine in mokrovine pri jelovini
 17. Tone Vertačnik: Določitev debeline zdravega lesa v živem drevesu z Resistographom F500
 18. Marjan Gosar: Vpliv kakovosti smrekovine na izkoristek osušenega žaganega lesa
 19. Miha Kastelic: Sorpcijske in difuzijske karakteristike tenzijskega lesa
 20. Tomo Strle: Sušilne lastnosti kompresijskega lesa
 21. Mateja Hribar: Površinska obdelava naravne in termično modificirane resonančne smrekovine
 22. Uroš Bižal: Higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa modificiranega z derivatom imidazola
 23. Uroš Šifrar: Vpliv transpiracijskega sušenja na spremembe barve bukovine med komorskim sušenjem
 24. Marjan Zupančič: Vpliv rdečega srca na kakovost in izkoristek bukovega furnirja
 25. Dejan Kaker: Tehnološke značilnosti izdelave lesnih kuriv
 26. Mitja Penšek: Vpliv vlažnosti iverja na porabo energije pri sušenju
 27. Žiga Melanšek: Sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z vodno emulzijo montanskega voska in borove kisline
 28. Boris Hafner: Vpliv klimatskih pogojev na vlažnost lesa impregniranega z vodnimi emulzijami polietilenskih in montanskih voskov
 29. Miladin Jokić: Anatomske posebnosti alepskega bora in pinije zaradi klimatskih anomalij
 30. Tomaž Grof: Sorpcijske lastnosti smrekovine impregnirane z vodnimi emulzijami polietilenskega voska
 31. Marko Tratar: Primerjava površinskih lastnosti različnih talnih oblog
 32. Jure Bozovičar: Vpliv vrste lepila na sorpcijske lastnosti iverne plošče
 33. Janko Mazi: Vpliv sušilnih pogojev na konvekcijsko sušenje bukovine
 34. Franc Obronek: Energijska učinkovitost sušilnega postopka v različnih tehnologijah predelave žaganega lesa
 35. Dražen Jurčević: Uporaba plošč iz lesenih vlaken v izolacijske namene v gradbeništvu
 36. Andrej Gorup: Kinetika sušenja bukovine na prostem v odvisnosti od letnih klimatskih nihanj
 37. Klemen Merhar: Lastnosti lesa bršljana
 38. Andrej Martinčič: Variabilnost gostote lesa debla, vej in korenin jelk s snežniškega območja
 39. Tomaž Cerar: Sublimacijsko sušenje lesa
 40. Primož Tomec: Optimalno kombiniranje kondenzacijskega in konvekcijskega sušilnega postopka
 41. Dalibor Mršić: CAE analiza kinetike in porabe energije v konvencionalnem postopku sušenja lesa
 42. Tadej Grahovac: Lesne plošče kot toplotno izolativni material
 43. Tomaž Černe: Možnost solarnega sušenja v Sloveniji
 44. Primož Žagar: Vpliv variabilne zgradbe macesnovine na njene dimenzijske in oblikovne spremembe
 45. Janez Petkovšek: Vpliv izpolnjevanja direktiv o gradbenih proizvodih na kakovost lesnih izdelkov v zaključnih gradbenih delih
 46. Nejc Jan: Vpliv gostote posameznega sloja trislojne iverne plošče na njeno toplotno izolativnost
 47. Jure Bence: Vpliv premaznih sistemov na trdoto lesenih talnih oblog
 48. Matjaž Strnad: Poraba energije pri izdelavi lesnih sekancev
 49. Matjaž Pajk: Mehanske in sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z etanolaminom
 50. Marko Pirman: Korelacije med udarno žilavostjo in nedestruktivno določenimi mehanskimi lastnostmi smrekovine
 51. Tilen Jelovčan: Vpliv temperature sušenja na zaskorjenje in kakovost osušene bukovine
 52. Rok Posavec: Uvajanje kontinuiranega spremljanja vlažnosti impregniranega lesa v zunanjih pogojih
 53. Jera Burdych: Zgradba, lastnosti in možnosti uporabe lesa octovca
 54. Anja Podbrežnik: Reološke lastnosti toplotno obdelanega lesa
 55. Žiga Dežman: Vpliv deleža zunanjega sloja trislojne iverne plošče na akustične lastnosti
 56. Rok Zidar: Kakovost in kinetika sušenja bukovine in hrastovine v kondenzacijskih sušilnih komorah
 57. Simon Tomazin: Ustreznost kondenzacijskega sušenja lesa v manjših lesnih obratih
 58. Denis Plavčak: Načela odločanja o tehničnem sušenju v manjših podjetjih
 59. Rok Lesjak: Staranje toplotno obdelanih lesenih talnih oblog
 60. Bogdan Mitkovski: Strukturne in akustične lastnosti lesa za tolkala
 61. Andreja Dovč: Vpliv klimatskih pogojev na delovanje lesa
 62. Matic Mavsar: Vpliv oscilacije klime na kinetiko in kakovost sušenja smrekovine
 63. Marko Lušin: Vpliv vlažnosti na toplotno prevodnost opažnih plošč
 64. Aleš Rudnik: Zgradba in lastnosti lesa balze izbranega slovenskega trgovca
 65. Marko Trop: Vpliv velikosti preizkušencev na določanje mehanskih lastnosti lesa
 66. Jana Jakič: Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu
 67. Dominik Srebot: Dejavniki valovitosti rezanega furnirja
 68. Mihael Gabrovšek: Analiza tehnoloških in konstrukcijskih parametrov za izdelavo rezkalnega orodja
 69. Jernej Smrekar: Zveza med absorpcijo udarnega zvoka in trdoto lesenih talnih oblog
 70. Viljem Barič: Vpliv vrste lesa na dimenzijsko stabilnost ivernih plošč
 71. Gregor Smonkar: Vpliv toplotne obdelave na mehanske lastnosti jelovine
 72. Andrej Protić: Vpliv umetnega pospešenega staranja na izbrane lastnosti domačih lesnih vrst
 73. Beno Ifko: Vpliv staranja na fizikalno-mehanske lastnosti lesa stropne konstrukcije
 74. Andrej Romšak: Vpliv ostrine sušenja na generiranje notranjih napetosti
 75. Marko Debevc: Vpliv iveri na toplotno izolativnost iverne plošče
 76. Mihael Holcman: Akustična analiza zvočnih omaric
 77. Peter Polčnik: Izkoristek konvekcijskega komorskega sušenja bukovine
 78. Rok Miklič: Metodologija ocenjevanja kakovosti tehnologije sušenja
 79. Mihael Režonja: Plošče iz recikliranega papirja
 80. Andrej Krajnc: Primernost epoksidnega premaznega sistema za zaščito lesenih umivalnikov iz lepljenega češnjevega lesa
 81. Boštjan Šporar: Vpliv cikličnih klimatskih pogojev na nekatere mehanske lastnosti plošč iz iveri in vlaken
 82. Klemen Buh: Radialne in vertikalne značilnosti jelovine kot heterokapilarnega sistema
 83. Dušan Štigl: Relaksacija sušilnih napetosti v nihajočih klimatskih pogojih
 84. Matej Petric: Variabilnost dimenzij in deležev trahej v datiranih branikah bukve z dveh rastišč

Other documents (26)

 1. Željko Gorišek, Katarina Čufar, Aleš Straže: Karakterizacija anatomske zgradbe in osnovnih fizikalnih lastnosti velenjskega ksilita
 2. Željko Gorišek, Aleš Straže: Optimization of energy consumption and costs of wood drying with use of different drying techniques
 3. Željko Gorišek, Denis Plavčak, Aleš Straže, Maks Merela: Tehnološke lastnosti in uporabnost lesa velikega pajesena v primerjavi z lesom velikega jesena
 4. W. F. Gard, Željko Gorišek, Aleš Straže, Stjepan Pervan: Discolouration of timber in connection with drying
 5. Aleš Straže, Maks Merela, Katarina Čufar, Bogdan Šega, Dominika Gornik Bučar, Željko Gorišek: Vpliv sušilnega postopka na kakovost in izkoristek bukovega žaganega lesa
 6. Katarina Čufar, Željko Gorišek, Maks Merela, Jože Kropivšek, Dominika Gornik Bučar, Aleš Straže: Lastnosti bukovine in njena raba
 7. Aleš Straže, Denis Plavčak, Ervin Žveplan, Željko Gorišek: Linking visual and stress wave grading of beech wood from the log to the sawmill product
 8. Aleš Straže, Željko Gorišek: Vpliv hitrosti gibanja zraka na kinetiko konvekcijskega sušenja bukovine (Fagus sylvatica L.)
 9. Niko Torelli, Željko Gorišek, Primož Oven, Maks Merela: Mokro srce pri jelki (Abies alba. Mill.)
 10. Željko Gorišek, Aleš Straže, Robert Jene: Vpliv toplotne obdelave na sorpcijske lastnosti lesa
 11. Željko Gorišek: Vzroki in preprečevanje letvične obarvanosti
 12. Niko Torelli, Željko Gorišek, Martin Zupančič, T... Logar: Juvenilni les pri jelki (Abies alba Mill.) in smreki (Picea abies Karst.)
 13. Niko Torelli, Željko Gorišek, Martin Zupančič: Mikrofibrilni kot v juvenilni in zreli jelovini (Abies alba Mill.)
 14. Željko Gorišek, M ... Novak: Perspektive uporabe sončne energije za sušenje lesa v Sloveniji
 15. Željko Gorišek: Vakuumsko sušenje lesa v praksi
 16. Željko Gorišek, Milan Klinc: Krčenje in nabrekanje ter dimenzijska stabilnost juvenilnega in adultnega lesa smreke in jelke
 17. Željko Gorišek, Goran Milić, Branko Kolin, Nebojša Todorović: Energy consumption of beech timber drying in oscillation climates
 18. Stjepan Pervan, Aleš Straže, Željko Gorišek: Impact of various conventional drying conditions on drying rate and on moisture content gradient during early stage of beechwood drying
 19. Aleš Straže, Bogdan Mitkovski, Jan Tippner, Katarina Čufar, Željko Gorišek: Structural and acoustic properties of African padouk (Pterocarpus soyauxii) wood for xylophones
 20. Aleš Straže, Maks Merela, Luka Krže, Katarina Čufar, Željko Gorišek: Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu
 21. Aleš Straže, Sandi Torkar, Vesna Tišler, Željko Gorišek: Changes of ashwood pH-value during conventional drying
 22. Aleš Straže, Željko Gorišek: Reduction of discolouration during beech wood (Fagus sylvatica L.) conventional drying by use of leaves transpirational pre-drying
 23. Ajda Ulčnik, Željko Gorišek: Genski inženiring lignina
 24. Katarina Čufar, Vesna Tišler, Željko Gorišek: Arheološki les - njegove lastnosti in raziskovalni potencial
 25. Željko Gorišek, Aleš Straže, Igor Lapajne: Primerjava hitrosti in kakovosti različnih tehnik sušenja bukovine (Fagus sylvatica L.)
 26. Denis Plavčak, Željko Gorišek, Aleš Straže, Maks Merela: Drying characteristics of wood of invasive tree species growing in an urban environment