Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Maja Škrbec: Pristop k poučevanju geometrije po van Hielu v drugem triletju osnovne šole

Magistrska dela (28)

 1. Miha Okorn: Ugotavljanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole
 2. Nina Oblak: Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 3. Suzana Bajc: Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju
 4. Maja Toplak Primc: Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce
 5. Anja Janc: Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih
 6. Martina Krušič: Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole
 7. Petra Družinec: Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole
 8. Jerneja Rojko: Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole
 9. Petra Kastelic: Stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil do 10 000 v četrtem razredu osnovne šole
 10. Karin Govek: Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike
 11. Ana Mavec: Strategije reševanja matematičnih problemov v 5. razredu osnovne šole
 12. Klavdija Turk Suka: Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole
 13. Amela Jašarević: Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo
 14. Jasmina Bunšek: Razumevanje pojma število pri 3-5-letnih otrocih
 15. Tina Gačnik: Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu
 16. Petra Klinc: Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole
 17. Monika Tostovršnik: Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo
 18. Vesna Balant: Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike
 19. Mihaela Mataič Šalamun: Skupinska pomoč učencem tretjega razreda z učnimi težavami pri aritmetiki
 20. Laura Koren: Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL
 21. Anja Bizjak: Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 4. razredu osnovne šole
 22. Tjaša Jaklin: Stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike
 23. Klara Mlinar: Pisanje domačih nalog in utrjevanje matematičnega znanja v podaljšanem bivanju
 24. Maja Ovsenik: Uporaba računalnika pri urah geometrije v 2. razredu osnovne šole
 25. Tanja Pristovnik: Poučevanje in učenje izbranih vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu OŠ
 26. Tanja Pristovnik: Poučevanje in učenje izbranih vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu OŠ
 27. Irena Gole: Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli
 28. Majda Vehovec: Evalvacija dela z nadarjenimi učenci

Diplomska dela (41)

 1. Monika Virant: Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem starostnem obdobju
 2. Andreja Potokar: Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok
 3. Katja Kotnik: Spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju
 4. Ariana Dežman: Projekt mozaik v vrtcu
 5. Meta Zver: Matematika v kurikulumu in konceptu Reggio Emilia
 6. Alenka Žnidaršič: Razumevanje števila nič pri šestošolcih
 7. Sabina Erjavec: Blago kot material za spoznavanje matematičnih pojmov
 8. Nina Tori: Otrokove predstave o matematičnih pojmih
 9. Janja Levičnik: Matematični kotiček v vrtcu
 10. Nastja Jenko: Matematika prvih civilizacij za najmlajše
 11. Špela Urevc: Simbolno prikazovanje števil v predšolskem obdobju
 12. Irena Žerovnik: Z matematičnimi igrami do znanja
 13. Aleksandra Bohinc: Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo
 14. Sanja Prosen: Matematične domače naloge na razredni stopnji
 15. Katja Peterlin: Učenje matematike v naravi
 16. Ajda Šimonka: Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih
 17. Tea Tavčar: Znanje iz logike v povezavi z znanjem iz matematike pri četrtošolcih
 18. Simona Klemenčič: Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov
 19. Veronika Hribar: Spoznavanje geometrijskih teles, likov in črt v predšolskem obdobju
 20. Maja Jagodic: Ustvarjalni gib pri pouku geometrije
 21. Lidija Gačnik: Raziskujemo polovico
 22. Vesna Mlakar: Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji
 23. Mojca Berus: Posploševanje pri reševanju problema iz obsega
 24. Manca Jelenc: Številske predstave - razumevanje števil do sto
 25. Viktorija Praštalo: Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine
 26. Alenka Frank: Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne osnovne šole do danes
 27. Anja Alič: Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo
 28. Sara Gluk: Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih računalniških iger pri učenju poštevanke
 29. Matejka Zelenc: Primerjava učnih načrtov za matematiko v Sloveniji in Belgiji
 30. Maja Vegelj: Konstruktivistični pristop pri poučevanju delov celote in uvajanju v ulomke
 31. Katja Mrak: Vloga števila nič v različnih kontekstih
 32. Staša Juršič: Strategije reševanja problemov v 4. razredu osnovne šole
 33. Maruša Ferjan: Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. in 5. razredu
 34. Ana Slapar: Razumevanje računskih operacij pri drugošolcih
 35. Simona Jamšek: Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole
 36. Mojca Lokar: Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu
 37. Barbara Letonja: Uporaba računalnika pri učenju matematike v tretjem razredu osnovne šole
 38. Vesna Nadarević: Poučevanje matematike v osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle
 39. Katja Pirnat: Ustvarjalni gib pri poučevanju izbranih matematičnih vsebin
 40. Emina Sekić: Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov
 41. Maja Klemenčič: Uporaba računalniškega programa "Postani matematični mojster" pri pouku matematike

Druga dela (28)

 1. Vida Manfreda Kolar, Eda Vula, Tatjana Hodnik Čadež: Razumevanje reprezentacij o ulomkih pri študentih razrednega pouka v Sloveniji in na Kosovu
 2. Tatjana Hodnik Čadež: Exploring processes in constructing mathematical concepts and reasoning through linking representations: Editorial
 3. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež: Svet matematičnih čudes 3
 4. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež: Svet matematičnih čudes 2
 5. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež: Svet matematičnih čudes 2
 6. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež: Svet matematičnih čudes 1
 7. Valentina Vučko: Medpodročno povezovanje v projektu "Žoga" pri najmlajših
 8. Maja Škrbec, Tatjana Hodnik Čadež: Identifying and fostering higher levels of geometric thinking
 9. Maja Škrbec, Tatjana Hodnik Čadež: Identifying and fostering higher levels of geometric thinking
 10. Nada Turnšek, Tatjana Hodnik Čadež, Rita Fideršek, Tina Hozjan, Metka Novak, Anita Slakonja: Učenje je pustolovščina
 11. Jaka Brezočnik, Nada Turnšek, Tatjana Hodnik Čadež, Dušan Krnel: Projektni pristop kot strategija spodbujanja participacije otrok v učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu
 12. Tatjana Hodnik Čadež: Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji
 13. Maja Škrbec, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Geodesy in Geotechnics
 14. Tatjana Devjak, Anita Jug, Tatjana Hodnik Čadež, Nada Turnšek, Darija Skubic, Jera Zajec, Dušan Krnel, Vesna Geršak, Helena Korošec, Bogdana Borota, Uršula Podobnik, Rajka Bračun Sova: Kurikularna področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013
 15. Učitelj v vlogi raziskovalca
 16. Tatjana Hodnik Čadež, Maja Škrbec: Understanding the concepts in probability of pre-school and early school children
 17. Tatjana Devjak, Anita Jug Došler, Tatjana Hodnik Čadež, Nada Turnšek, Darija Skubic, Jera Gregorc, Dušan Krnel, Vesna Geršak, Helena Korošec, Bogdana Borota, Uršula Podobnik, Rajka Bračun Sova: Kurikularna področja
 18. Tatjana Hodnik Čadež: Teachers in the role of researchers of their own teaching practice
 19. Vida Manfreda Kolar, Tatjana Hodnik Čadež: An analysis of the role of didactic material for teaching and learning of mathematical concept
 20. Tatjana Hodnik Čadež: Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji
 21. Katja Osredkar: Povezovanje gibalnih in matematičnih vsebin v vrtcu
 22. Petra Peterlin: Medpodročno povezovanje v projektu "Cestni promet"
 23. Nataša Pišek: Povezovanje vsebin orientacije in jezika v 1. starostnem obdobju predšolske vzgoje
 24. Monika Uršič: Medpodročno povezovanje matematike v projektu "Obisk nezemljanke"
 25. Jožica Banič: Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu
 26. Tjaša Praček: Orientacija in matematika v predšolskem obdobju
 27. Žaklina Turk: Matematični sprehod s predšolskimi otroki
 28. Nada Turnšek, Tatjana Hodnik Čadež, Rita Fideršek, Tina Hozjan, Metka Novak, Anita Slakonja: Učenje je pustolovščina