Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (16)

 1. Sabina Burkeljca: Vloga in delovanje oddelčne skupnosti v času izobraževanja na daljavo
 2. Alja Bevk: Socialne veščine mladostnikov in njihovo razvijanje v dijaškem domu
 3. Eva Lap: Vloga ravnatelja v procesu profesionalnega razvoja učiteljev
 4. Ana Pranjić: Vloga in sodelovanje učitelja in svetovalnega delavca pri soočanju z motečim vedenjem učencev
 5. Petra Markič: Vloge učitelja mentorja študentu na praksi
 6. Laura Železen: Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike drugačnosti
 7. Eva Ločniškar: Sodelovanje razrednikov in mladinskih delavcev pri delu z oddelkom
 8. Alenka Smrkolj: Vloga in delo učitelja v oddelku podaljšanega bivanja
 9. Kristina Perić: Delo mentorjev gasilske mladine v prostovoljnih gasilskih društvih
 10. Tjaša Oblak: Vloga učitelja v kombiniranem oddelku na podružnični osnovni šoli
 11. Marjanca Kužnik: Sodelovanje Podružnične šole Dobrnič z lokalno skupnostjo
 12. Kristina Ilić: Vloga učitelja pri delu z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
 13. Romana Tesovnik: Vloga in delo razrednika z vidika učencev in učiteljev - razrednikov
 14. Špela Krobat: Šolski razvojni tim - od vizije do uresničitve
 15. Vesna Ferenc: Vloga učitelja v procesu pomoči učencem, ki počasneje usvajajo znanja
 16. Špela Uršič Andres: Gluhi v visokem šolstvu: ovire in prilagoditve

Bsc theses (46)

 1. Jana Triglav: Sodelovanje učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu devetletke
 2. Martina Robič Tišler: Uporaba igre pri reševanju konfliktov v skupini
 3. Tjaša Petković: Pomoč učencem z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti
 4. Urška Oblak: Medpredmetno povezovanje v gimnazijah
 5. Petra Oblak: Didaktične igre pri poučevanju francoskega jezika
 6. Mateja Lubšina: Učiteljeva učna pomoč učenki s splošnimi učnimi težavami
 7. Nives Horvat: Razumevanje frazeologije v tradicionalni sodobni pravljici ter oblike pomoči učencem v manjših učnih skupinah
 8. Monika Fajdiga: Podpora učiteljem pri uvajanju projektnega učnega dela
 9. Azra Ademović: Naloge razrednika v osnovni šoli
 10. Anja Primožič: Notranja diferenciacija in individualizacija pri pouku francoščine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 11. Anja Segulin: Poučevanje italijanščine kot tujega jezika z didaktično igro in z glasbo
 12. Sandra Jurić: Didaktične igre pri pouku angleščine na začetku šolanja
 13. Sanela Imamović: Ugled učiteljskega poklica v družbi
 14. Anja Kajtna: Medsebojno sodelovanje učiteljev in njihov profesionalni razvoj
 15. Irena Fabčič: Sodelovanje šole in staršev v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
 16. Jelena Brezovec: Asistenti učencev s posebnimi potrebami pri pouku v osnovni šoli na Hrvaškem
 17. Alenka Borošak: Delo z nadarjenimi učenci
 18. Tamara Jerič: Učna metoda pogovora pri pouku sociologije
 19. Tina Zobec: Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu
 20. Jerneja Mihelčič: Projektno učno delo pri pouku francoščine
 21. Janja Križaj: Uporaba učne metode razgovora pri pouku zgodovine
 22. Mateja Slamar: Učiteljevo delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami pri pouku
 23. Špela Tavčar: Učitelj raziskovalec lastne vzgojno-izobraževalne prakse
 24. Mihaela Filak: Kombinirani pouk
 25. Iris Šober: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v Osnovni šoli Tržič
 26. Neja Šimon: Poklicna identiteta šolskega pedagoga
 27. Tamara Muraus Klemenčič: Vloga učitelja v oddelku podaljšanega bivanja devetletne osnovne šole
 28. Simona Laknar: Informacijska in didaktična vrednost beril za 9. razred osnovne šole
 29. Nadja Kremesec: Nadarjeni dijaki pri pouku slovenščine v prvem letniku splošne gimnazije
 30. Damjana Jazbinšek: Sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe pri delu z nadarjenimi učenci
 31. Jana Gregorič: Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in govorno-jezikovnimi motnjami pri pouku književnosti
 32. Nataša Lovše: Dodiplomsko izobraževanje učiteljev in njihova ocena pridobljenih kompetenc
 33. Manca Ratković: Učbeniki in delovni zvezki za slovenski jezik v zadnjem triletju osnovne šole s prilagojenim programom
 34. Janja Kravos: Didaktične igre pri pouku španščine
 35. Teja Krakar: Inkluzija učencev Romov v Osnovni šoli Bršljin
 36. Irena Hmeljak: Učna metoda diskusije pri poučevanju predmeta sociologija
 37. Anja Cirnski: Sporazumevalne dejavnosti slepih in slabovidnih otrok v Zavodu za slepo in slabovidno mladimo
 38. Lucija Brdnik: Socialna opora kot dejavnik uspešnosti učencev pri pouku
 39. Tjaša Arčan: Prilagajanje pouka otrokom s primankljaji na posameznih področjih učenja v rednih osnovnih šolah
 40. Vojka Robek: Medpredmetno povezovanje na primeru ekskurzije
 41. Sanja Štefanič: Uporaba interaktivne table pri pouku geografije
 42. Mojca Sladič: Didaktična analiza učbenikov za geografijo v srednjih šolah z vidika okoljevarstvenih vsebin
 43. Ksenija Pavlin: Didaktična načela pri pouku geografije
 44. Saša Mivšek: Problemski pouk pri geografiji v prvem letniku gimnazij
 45. Anja Turk: Učne inovacije pri pouku geografije na slovenskih gimnazijah
 46. Nina Leskovec: Pouk geografije in otroci s posebnimi potrebami z vidika usposobljenosti učiteljev geografije

Other documents (6)

 1. Janica Kalin, Cirila Peklaj, Sonja Pečjak, Melita Puklek Levpušček, Milena Valenčič Zuljan: Pogledi učencev osnovnih in srednjih šol na učiteljeve kompetence vodenja razreda
 2. Janica Kalin, Milena Valenčič Zuljan: Research insights and challenges for facilitating critical thinking
 3. Janica Kalin, Janez Krek, Zdenko Medveš, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: Osnovna šola
 4. Janez Krek, Roman Globokar, Janica Kalin, Zdenko Kodelja, Igor Pribac, Marjan Šimenc: Uvod
 5. Milena Valenčič Zuljan, Janica Kalin: Učitelj - temeljni dejavnik v procesu inoviranja pedagoške prakse
 6. Milena Valenčič Zuljan, Ljubica Marjanovič Umek, Janez Vogrinc, Janica Kalin, Slavko Gaber, Zdenko Medveš, Janez Krek: Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole