Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Matej Jošt: Vpliv temperature stiskanja na kinetiko utrjevanja in dinamiko graditve trdnosti fenol-formaldehidnega lepilnega spoja
 2. Mirko Kariž: Vpliv termične modifikacije lesa na utrjevanje lepil in kakovost lepilnih slojev
 3. Maksimiljan Mravljak: Vpliv vlažnosti lesa in debeline lepilnega spoja na adhezijo med lesom in jeklom
 4. Milan Šernek: Comparative analysis of inactivated wood surfaces

Magistrska dela (3)

 1. Jure Žigon: Primerjava strižne trdnosti linearno varjenega spoja bukovine in urea-formaldehidnega lepilnega spoja
 2. Boris Cilenšek: Vpliv sestave urea-formaldehidnega lepila na njegove reološke in dielektrične lastnosti med procesom utrjevanja
 3. Matevž Klopčič: Oblikovanje in konstruiranje lesenega stola organskih oblik

Diplomska dela (88)

 1. Miran Molan: Kontaktni kot površinskih premazov za les v odvisnosti od deleža pigmenta
 2. Dejan Lapanja: Vpliv vlažnosti na postopek krivljenja in kakovost krivljenih elementov
 3. Primož Rozina: Vpliv parametrov toplozračnega sušenja na stopnjo utrjenosti poliuretanskega laka
 4. Marko Podmenik: Proučevanje vpliva temperature na dielektrične lastnosti tekočih lepil
 5. Matija Kranjc: Vpliv dielektričnih lastnosti lepila in lesa na selektivnost VF segrevanja
 6. Izak Kalčič: Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst
 7. Miha Bijol: Oblikovanje in konstruiranje tikove palube
 8. Jure Grudnik: Vpliv velikosti iverja in delež dodanega lepila na stopnjo oblepljenosti
 9. Primož Frumen: Tehnološka prenova lakirnice v lesnem podjetju
 10. Bernard Zanjkovič: Vpliv modifikacije lesa s tehnologijo Plato na kvaliteto lepljenja
 11. Andrej Palman: Posodobitev tehnologije za krojenje bukovih desk in ugotovitev ekonomske upravičenosti investicije
 12. Primož Mikuš: Uvedba vodnih premaznih sistemov v lesnopredelovalno podjetje in rekonstrukcija lakirnice za zmanjšanje emisij HOS
 13. Matjaž Černe: Uvajanje vodnih površinskih premazov v proizvodnji kuhinjskih elementov iz masivnega lesa
 14. Janez Juhart: Možnosti in ovire za večjo rabo lepljenega lesa v stavbarstvu
 15. Danilo Ščernjavič: Lepljen les za konstrukcijske namene
 16. Matej Bajde: Uvajanje vodnih premazov v proizvodnjo pohištva iz hrastovine
 17. Boris Škoda: Dielektrične lastnosti utrjenih lepilnih spojev
 18. Aleksander Jerman: Vpliv vrste in načina lepljenja na nabrekanje sestavljene delovne plošče
 19. Tomaž Jeglič: Upogibne lastnosti lepljenca z zobatim lepilnim spojem
 20. Aleš Ugovšek: Vpliv biocidov v lepilnem spoju na mehanske in fungicidne lastnosti lepljenega lesa
 21. Luka Boltar: Možnost izdelave lepljenega kompozita iz bambusa
 22. Aleksandra Potisek Križ: Vpliv deleža utekočinjenega lesa v urea-formaldehidnem lepilu na lastnosti ivernih plošč
 23. Darko Kunc: Razvoj trdnosti urea-formaldehidnega lepilnega spoja med utrjevanjem
 24. Roman Ščernjavič: Vpliv deleža skorje na mehanske lastnosti ivernih plošč
 25. Blaž Erznožnik: Razvoj okenskega profila
 26. Matjaž Čop: Vpliv vrednosti pH termično modificiranega lesa na utrjevanje lepil
 27. Janko Mazi: Vpliv sušilnih pogojev na konvekcijsko sušenje bukovine
 28. Boris Vravnek: Proučevanje nabrekanja termično modificiranega lepljenega kuhinjskega pulta in njegove odpornosti proti modrenju
 29. Sebastjan Sever: Izboljšanje upogibne trdnosti furnirnih plošč z dodajanjem sintetičnih vlaken
 30. Andrej Kurnik: Lastnosti lahkih plošč s sredico iz slame
 31. Simon Lauko: Dolžinsko lepljenje sveže smrekovine
 32. Franko Dolgan: Vpliv hladnega predstiskanja na lastnosti težko gorljive vezane plošče
 33. Jože Bajuk: Mehanske in fungicidne lastnosti vezanih plošč zaščitenih s Silvanolinom
 34. Jure Stare: Vpliv temperature in časa stiskanja na kakovost zlepljenosti pri oblaganju plošč s furnirjem
 35. Janez Zupančič: Dimenzijska obstojnost ivernih plošč s povišano gostoto
 36. Gašper Kranjec: Strižna trdnost in trajnost spojev lepljenih z lepilom iz utekočinjenega lesa
 37. Aleš Bohte: Kakovost zlepljenosti med različnimi materiali poda počitniške prikolice
 38. Janez Andoljšek: Inženirske konstrukcije iz lepljenega lameliranega lesa v Sloveniji
 39. Tina Hudnik: Razvoj lahkih ploščnih kompozitov s sredico iz utekočinjenega lesa
 40. Matej Štrovs: Vpliv temperature termične modifikacije na omočljivost modificiranega lesa
 41. Primož Stupica: Uporaba VF tehnologije za utrjevanje praškastih premazov
 42. Boris Žerjav: Vpliv lastnosti lužil na luženje češnjevega lesa
 43. Boštjan Jež: Izdelava opažne plošče z lepilom na osnovi utekočinjenega lesa
 44. Janez Šilc: Vpliv sestave lepilne mešanice na osnovi utekočinjenega lesa na kakovost lepljenja termično modificiranega lesa
 45. Andraž Nagode: Lesene strešne konstrukcije
 46. Matevž Klopčič: Vpliv gostote zunanjega sloja iverne plošče na njeno trdoto
 47. Matic Plešnik: Utekočinjenje prahu plute za pripravo površinskih premazov
 48. Andrej Lavrič: Priprava in karakterizacija površinskega sistema iz utekočinjenega lesa in melamin-urea-formaldehidnih smol
 49. Peter Šterbenc: Evidentiranje in analiza napak pri površinski obdelavi stolov in miz
 50. Matjaž Centa: Razbarvanje utekočinjenega lesa z vodikovim peroksidom
 51. Mateja Guštin: Vpliv poteka stiskanja na gostotni profil iverne plošče
 52. Metod Peterlin: Izbira primernega premaznega sistema za obdelavo oken iz smrekovine in iz lesa merantija
 53. Klemen Purkart: Vpliv vrste lesa na emisije formaldehida iz trislojne iverne plošče
 54. Bojan Iskra: Izbira optimalne konstrukcijske rešitve stola Ken
 55. Luka Žakelj: Vpliv časa stiskanja na trdnost lepilnega spoja iz utekočinjenega lesa
 56. Jure Žigon: Utrjevanje lepilnih mešanic iz utekočinjenega lesa in urea-formaldehidnega lepila
 57. Urban Kompolšek: Utrjevanje utekočinjenega lesa pri lepljenju termično modificirane smrekovine
 58. Nejc Nardin: Idejni tehnološki projekt za izdelavo križno lepljenega lesa
 59. Miha Jeraj: Kemijski in mehanski vidik utrjevanja urea-formaldehidnega lepila
 60. Dejan Sašek: Vpliv vlažnosti lesnih plošč na emisijo formaldehida
 61. Gašper Mlakar: Izdelava iverne plošče glede na zahteve uporabnika
 62. Aleš Velkavrh: Izboljšanje lastnosti ivernih plošč z dodajanjem naravnih in sintetičnih vlaken
 63. Blaž Sok: Izdelava lahkega ploščnega kompozita s 3D oblikovano sredico
 64. Marko Pertnač: Kinetika utrjevanja poliestrskega lepila na osnovi utekočinjenega lesa
 65. Luka Štunf: Analiza hidrotermične plastifikacije lesa v procesu priprave furnirske hlodovine
 66. Ervin Žveplan: Odpornost izolacijskih pen na osnovi tanina iz skorje iglavcev proti glivam
 67. Aleš Šavel: Odpornostne lastnosti laka z nano delci za parket
 68. Klemen Vaukan: Primerjava rezultatov meritev debeline suhega filma iz različnih evropskih laboratorijev
 69. Andrej Vrhovec: Vpliv sestave križno lepljenega lesa na upogibno trdnost in modul elastičnosti
 70. Simon Eržen: Vpliv izpostavitve zgoščenega lesa topola in duglazije glivam razkrojevalkam na mehanske lastnosti, barvo in kemijske lastnosti
 71. Mitja Lalović: Uporaba trislojnih ivernih plošč s povišano gostoto v konstrukcijske namene
 72. Aleks Miklič: Oblika loma lesnih ploščnih kompozitov pri natezni in upogibni obremenitvi
 73. Ana Tršar: Izdelava ivernih plošč iz odsluženega lesa
 74. Andrej Rajšp: Izbira lepila za izdelavo slojnatega kompozita iz bukovega furnirja
 75. Peter Škalič: Analiza odsesovalnega sistema v izbrani mizarski delavnici
 76. Matevž Papež: Vpliv sestave MUF lepilne mešanice in nanosa na strižno trdnost lepilnega spoja
 77. Damjan Žgajner: Vpliv kakovosti zlepljenosti gradnikov na nabrekanje ivernih in vlaknenih plošč
 78. Klemen Tratar: Vpliv dodanega tanina na lastnosti lepila iz utekočinjenega lesa
 79. Blaž Gošnjak: Uporaba vlaken za ojačitev lepilnega spoja v lameliranem lesu
 80. Rok Veberič: Uporaba visokofrekvenčne tehnologije za lepljenje furnirnih vezanih plošč z mešanicami utekočinjenega lesa in MUF lepila
 81. Markus Mar: Razvoj in izdelava mobilne robotizirane platforme za obdelovalne agregate
 82. Jožko Nastav: Lepljenje lesa z mešanicami iz poliestra na osnovi utekočinjenega lesa in MUF lepila z visokofrekvenčnim segrevanjem
 83. Matic Volavšek: Izdelava in testiranje deske rolke
 84. Sandi Vovk: Izdelava izolacijskih plošč iz celuloznih vlaken
 85. Primož Polh: Zasnova vpenjalnega mehanizma na CNC-stroju
 86. Klemen Božič: Vpliv velikosti iveri na emisijo formaldehida iz enoslojne iverne plošče
 87. Danijel Gladoić: Vpliv povzročene deformacije med utrjevanjem lepila na končno trdnost spoja
 88. Rok Skok: Vpliv sredice na lastnosti lahkega lesnega ploščnega kompozita

Druga dela (45)

 1. Milan Šernek: Influence of drying temperature on properties of wood surfaces
 2. Milan Šernek, Frederick A. Kamke, Wolfgang G. Glasser: Comparative analysis of inactivated wood surfaces
 3. Wen Jiang, Stergios Adamopoulos, Reza Hosseinpourpia, Jure Žigon, Marko Petrič, Milan Šernek, Sergej Medved: Utilization of partially liquefied bark for production of particleboards
 4. Bogdan Šega, Milan Šernek: Križno lamelirani les
 5. Jure Žigon, Jaša Saražin, Milan Šernek, Janez Kovač, Sebastian Dahle: The effect of ageing on bonding performance of plasma treated beech wood with urea-formaldehyde adhesive
 6. Mirko Kariž, Milan Šernek: Lepljenje termično modificiranega lesa
 7. Jure Žigon, Janez Kovač, Rok Zaplotnik, Jaša Saražin, Milan Šernek, Marko Petrič, Sebastian Dahle: Enhancement of strength of adhesive bond between wood and metal using atmospheric plasma treatment
 8. Milan Šernek, Vanja Turičnik, Rožle Repič, Bogdan Šega: Uporaba odpadne plastike za izdelavo lepil za lepljenje lesa
 9. Milan Šernek, Matej Jošt: Konstrukcijski kompozitni les
 10. Milan Šernek: Spremljanje utrjevanja lepila z dielektrično analizo
 11. Milan Šernek: Termično inaktiviranje lesne površine
 12. Milan Šernek: Proučevanje trdnosti lepilnih spojev z avtomatiziranim sistemom za vrednotenje zlepljenosti
 13. Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek, Mirko Kariž: Design and manufacturing of organic shape furniture
 14. Mirko Kariž, Daša Krapež Tomec, Sebastian Dahle, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek, Jure Žigon: Effect of sanding and plasma treatment of 3D-printed parts on bonding to wood with PVAc adhesive
 15. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Utrjevanje komercialnih fenol-formaldehidnih lepil
 16. Matjaž Čop, Milan Šernek: Utrjevanje in lastnosti pen na osnovi tanina iz smrekove skorje
 17. Matej Jošt, Milan Šernek: Shear strength development of the phenol-formaldehyde adhesive bond during cure
 18. Milan Šernek, Andreja Kutnar: Polivinilacetatna lepila za les
 19. Jaša Saražin, Ida Poljanšek, Antonio Pizzi, Milan Šernek: Curing kinetics of tannin and lignin biobased adhesives determined by DSC and ABES
 20. Wen Jiang, Stergios Adamopoulos, Marko Petrič, Milan Šernek, Sergej Medved: Particleboards with partially liquefied bark of different particle sizes
 21. Maksimiljan Mravljak, Milan Šernek: Vpliv osnovnih dejavnikov na kratkotrajno obnašanje vezi iz vlepljenih jeklenih palic
 22. Andreja Kutnar, Milan Šernek: Densification of wood
 23. Matej Jošt, Jože Resnik, Milan Šernek: Vpliv temperature termične obdelave na dielektrične lastnosti lesa
 24. Mirko Kariž, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek: The effect of heat treatment on the withdrawal capacity of screws in spruce wood
 25. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Characterisation of the curing of liquefied wood by rheometry, DEA and DSC
 26. Jure Žigon, Milan Šernek: Primerjava strižne trdnosti linearno varjenega spoja bukovine in urea-formaldehidnega lepilnega spoja
 27. Matej Vovk, Andrej Beličič, Milan Šernek: Sestava, lastnosti, uporaba in reciklaža Kerrocka
 28. Daša Krapež Tomec, Angela Balzano, Jure Žigon, Milan Šernek, Mirko Kariž: The effect of printing parameters and wood surface preparation on the adhesion of directly 3d-printed PLA on wood
 29. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Vpliv vrednosti pH utekočinjenega lesa na trdnost in trajnost zlepljenih spojev
 30. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Kinetika in mehanizmi utekočinjanja lesa
 31. Andreja Kutnar, Frederick A. Kamke, Milan Šernek: Bistvene lastnosti viskoelastično toplotno zgoščenega (VTC) lesa za njegovo uporabo v lesenih kompozitih
 32. Andreja Kutnar, Milan Šernek: Vzroki barvnih sprememb med termično in hidrotermično obdelavo lesa
 33. Matevž Seljak, Milan Šernek: Vpliv različne mehanske priprave lepilne površine na kvaliteto lepilnega spoja
 34. Toni Šauperl, Jaša Saražin, Milan Šernek: Razvoj trdnosti polivinilacetatnega lepilnega spoja pri lepljenju furnirja
 35. Jaša Saražin, Milan Šernek: Kakovost lepilnega spoja med lesom in jeklom
 36. Jaša Saražin, Milan Šernek, Miha Humar, Aleš Ugovšek: Upogibna trdnost in togost slojnatega furnirnega lesa (LVL) iz termično modificirane in nemodificirane bukovine
 37. Matej Vovk, Andrej Beličič, Milan Šernek: Združljivost lesa s kompozitom iz polimetilmetakrilata in aluminijevega hidroksida
 38. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Spremljanje utrjevanja utekočinjenega lesa in lepljenja lesa z utekočinjenim lesom
 39. Mirko Kariž, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek: Effect of artificial ageing on adhesive bonds from heat treated spruce
 40. Aleš Ugovšek, Matjaž Pavlič, Marko Petrič, Milan Šernek: Vpliv temperature in časa utrjevanja na površinske in kemijske lastnosti premaza iz utekočinjenega lesa
 41. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Naravni materiali za izdelavo sodobnih lepil za les
 42. Mirko Kariž, Milan Šernek: Spremljanje reoloških lastnosti lepil med utrjevanjem
 43. Raphaela Hellmayr, Milan Šernek, Sara Reichenbach, Benjamin Kromoser, Falk Liebner, Rupert Wimmer: Heat bonding of wood with starch-lignin mixtures creates new recycling opportunities
 44. Jure Žigon, Vit Šeda, Petr Čermák, Milan Šernek: Characterization of curing and bonding of wood with adhesive mixtures of liquefied wood and hexamethylenediamine
 45. Andrej Fašalek, Aleš Straže, Bogdan Šega, Johannes A. J. Huber, Milan Šernek: Bonding performance of melamine–urea–formaldehyde and polyurethane adhesives for laminated hybrid beams and their selected mechanical properties