Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Marijan Pogačnik: Osrednja vloga šolskega vrta v kmetijskem izobraževanju

MSc theses (22)

 1. Zala Rožanec: Znanje dijakov 3. letnika gimnazije v Sloveniji o evoluciji človeka
 2. Maja Tomšič: Vpliv pouka v osnovni šoli na znanje ljubljanskih mladostnikov o evoluciji človeka in predlogi za izboljšave
 3. Tadeja Kosi: Smernice za delo z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri biologiji v osnovni šoli
 4. Taja Gorenšček: Mnenje učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v osmem razredu osnovne šole
 5. Marko Vrbec: Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v devetem razredu osnovne šole
 6. Špela Likovič: Učinkovitost uporabe modela celice pri pouku naravoslovja
 7. Ana Vreš: Znanje koroških osnovnošolcev o evoluciji človeka
 8. Ana Posavec: Uporaba modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli
 9. Zala Skubic: Zanimanje osnovnošolcev Vrhnike in okolice za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog
 10. Petra Štirn: Znanje učencev 6. razreda osnovne šole o mikroskopiranju
 11. Ksenija Tajnšek: Odnos osnovnošolcev v Savinjski dolini do biologije in njihovo znanje o procesu fotosinteze
 12. Erika Potrebuješ: Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka
 13. Urška Praznik: Znanje irskih osnovnošolcev o evoluciji človeka
 14. Urška Pančur: Zanimanje učencev Kamnika za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog
 15. Lea Gešman: Odnos osnovnošolcev do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka
 16. Katarina Jordan: Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici
 17. Lucija Lah: Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka
 18. Špela Murn: Razumevanje in odnos do evolucije pri slovenskih in irskih mladostnikih
 19. Tjaša Klinkon: Zanimanje mladostnikov za biološke teme
 20. Kim Munih: Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline
 21. Irena Šurla: Razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci na Dolenjskem
 22. Teja Lavtižar: Odnos mladostnikov do biologije

Bsc theses (42)

 1. Amedea Klopčič Vukšinič: Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o izločalih pri človeku
 2. Klavdija Klopčič: Mnenje učiteljev biologije o NPZ iz biologije leta 2017
 3. Tjaša Zamida: Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o evoluciji človeka
 4. Taja Gorenšček: Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o sklepih pri človeku
 5. Špela Likovič: Znanje učencev 6. in 7. razreda osnovne šole o celici
 6. Marko Vrbec: Vsebinska analiza nacionalnega preverjanja znanja iz biologije 2017
 7. Ana Posavec: Učinkovitost uporabe modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli
 8. Katarina Vene: Vpliv različnih metod poučevanja na pojmovanja otrok o živem in neživem v javnem vrtcu in vrtcu montessori
 9. Ema Mitevski: Znanje dijakov 1. in 2. letnika srednje šole v Ljubljani o evoluciji človeka
 10. Barbara Jurjevec Štok: Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline
 11. Lea Gešman: Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka
 12. Simona Janžekovič: Razumevanje in sprejemanje evolucije med gimnazijci na Dolenjskem
 13. Erika Lončar: Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji človeka
 14. Vesna Bačar: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011
 15. Jelena Ilišin: Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem
 16. Anja Vozelj: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2014
 17. Martina Furlani: Razumevanje in odnos do evolucije med slovenskimi in italijanskimi mladostniki
 18. Urška Praznik: Znanje o Darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega triletja osnovne šole
 19. Katarina Jordan: Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici
 20. Barbara Vrhunc: Interes osnovnošolcev na območju Škofje Loke za uporabne rastline
 21. Teja Lavtižar: Zanimanje osnovnošolcev Gorenjske za uporabne rastline
 22. Marjanca Remžgar: Znanje gimnazijcev o izbranih genetskih temah
 23. Špela Murn: Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci
 24. Alenka Medved: Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci 7. in 9. razredov izbrane osnovne šole
 25. Katjuša Kanalec: Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij
 26. Darja Kos Strmec: Zanimanje udeležencev izobraževanja odraslih za uporabne rastline
 27. Ajda Pirš: Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih
 28. Mirjam Mlakar: Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate
 29. Nikolina Brković: Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja
 30. Petra Pavić: Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol
 31. Polona Stenovec: Analiza pogovorov obiskovalcev živalskega vrta o izbranih živalskih vrstah
 32. Živa Vengust: Odnos in gnus učencev do živali ter strah pred živalmi
 33. Irena Perko: Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli
 34. Tatjana Likar: Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah
 35. Lea Gmajner: Mnenje bodočih učiteljev biologije o praktičnem delu pri pouku biologije
 36. Tine Fakin: Znanje in odnos učencev do metuljev in komarjev
 37. Miha Povšič: Vsebinska predpriprava ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev
 38. Tina Sulič: Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji
 39. Tina Rupnik: Spreminjanje odnosa, zanimanja in znanja učencev o strupenih živalih
 40. Kristina Pust Badovinac: Razumevanje mitoze v osnovni šoli v Sloveniji
 41. Aleksandra Frank: Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji
 42. Minka Kočevar: Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektno delo pri dodatnem pouku biologije

Other documents (20)

 1. Darja Skribe Dimec, Jelka Strgar: Znanstvena pojmovanja o fotosintezi pri učencih osnovne šole in bodočih učiteljih biologije
 2. Stanislav Gomboc, Klavdija Stražar, Tanja Gnidovec, Tina Fabijan, Barbara Premoš, Špela Murn, Ana Slanc, Gregor Torkar: Spoznajmo kobilice Solčavskega
 3. Jelka Strgar: Biological knowledge of Slovenian students in the living system content area in PISA 2006
 4. Maja Umek, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Vera Čonč, Željka Ličan Adamčič, Tadeja Galonja: Raziskujem in razmišljam 3
 5. Andrej Šorgo, Saša A. Glažar, Iztok Devetak, Mojca Čepič, Katarina Susman, Maja Pečar: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi
 6. Dušan Vrščaj, Jelka Strgar, Dorotea Hrvatin Kralj, Vinko Udir, Sabina Popit: Opazujem, raziskujem, razmišljam 3
 7. Goca Šimenc: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 8. razred osnovne šole
 8. Andreja Kmet Gregorčič: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole
 9. Barbara Bešter: Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija
 10. Vesna Kogovšek: Evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov za osmi razred devetletne osnovne šole po Bloomovi taksionomiji kognitivnih ciljev
 11. Katarina Van der Baan: Vrednotenje novih vaj iz biokemije za študente dvopredmetnih programov biologija z vezavami
 12. Marta Močnik: Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz biologije leta 2006
 13. Mateja Šebenik: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole
 14. Ivana Škerjanec: Uporabnost fakultetnega znanja biologije za poučevanje v osnovni šoli
 15. Janja Zdešar: Stres pri učiteljih biologije
 16. Andreja Šporar: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkovza naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
 17. Mirjam Bizjak: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v štirih učbenikih za genetiko za srednje šole in gimnazije
 18. Jelka Strgar, Mateja Pilih, Marijan Pogačnik, Dragan Žnidarčič: Knowledge of medicinal plants and their uses among secondary and grammar school students: a case study from Slovenia
 19. Marijan Pogačnik, Dragan Žnidarčič, Jelka Strgar: Use of school gardens in elementary schools in Slovenia
 20. Mateja Beljan: Znanje študentov 1. letnika dvopredmetnega študija biologija-gospodinjstvo in biologija-kemija o izbrani biološki vsebini