Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Marko Lovec: Ontološka realistična analiza reform Skupne kmetijske politike Evropske unije
 2. Milan Šinko: Javnopolitično učenje in javnopolitične spremembe
 3. Anže Japelj: Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev za oblikovanje politik trajnostne rabe gozdnih virov

MSc theses (4)

 1. Darja Regoršek: Povpraševanje po hrani v Sloveniji
 2. Barbara Leskovec: Vrednotenje sprememb Skupne kmetijske politike Evropske unije v letih 2002-2008
 3. Mario Plešej: Vloga predsedstva pri oblikovanju dnevnega reda sveta Evropske unije na področju kmetijstva
 4. Jadran Lukančič: Presoja učinkov reforme skupne kmetijske politike za obdobje 2014-2020 za prirejo krav dojilj

BSc theses (56)

 1. Katja Grubelnik: Usklajenost metodologije spremljanja ekonomskega položaja na kmetijah v Sloveniji s Slovenskimi računovodskimi standardi
 2. Urban Sila: Ocena matrike družbenih računov Slovenije z razširjenim sektorjem agroživilstva
 3. Simona Korošec: Proizvodnja sladkorja v Sloveniji pred in po pristopu k Evropski uniji
 4. Marina Ferfolja: Proces sprejemanja vinske reforme 2008
 5. Gregor Podobnikar: Poslovno okolje za biotehnološka podjetja v Sloveniji
 6. Tanja Tič: Vpliv blagovne znamke na sprejemljivost kislih kumaric pri potrošniku
 7. Gregor Tkalec: Koncepti ohranjanja konkurenčnosti za izdelke iz perutninskega mesa
 8. Kristina Ogorevc: Tržno vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji
 9. Benjamin Kirm: Optimizacija oskrbovalne verige kruha in pekovskega peciva
 10. Urška Kodelja: Značilnosti regije pri trženju živilskih proizvodov - primer Vipavske doline
 11. Simona Šeruga: Odnos potrošnikov do funkcionalne hrane
 12. Suzana Keser: Vpliv informacije o blagovni znamki in sistemu reje kokoši na potrošnikovo senzorično vrednotenje jajc
 13. Tomaž Sotošek: Odnos Slovencev do pripravljene hrane
 14. Katja Vučko: Vpliv vizualnih komunikacij pri izbiri živil
 15. Tanja Furlan: Trg z grozdjem in vinom v luči pristopa Slovenije k Evropski uniji
 16. Andreja Trdan: Možnosti predpristopne pomoči SAPARD pri prestrukturiranju podeželja v državah kandidatkah
 17. Tjaša Mahne: Dejavniki in smeri sprememb skupne kmetijske politike
 18. Dušan-Janez Gačnik: Ukrepi EU za razvoj podeželja v obdobju od 2000 do 2006
 19. Lovro Grubelnik: Zunanja trgovina s perutninskim mesom v Sloveniji
 20. Gašper Čas: Trg z grozdjem in vinom v Sloveniji in Evropski uniji
 21. Sandra Žibrat: Razlogi za zmanjševanje števila govedi na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota
 22. Jaka Žgajnar: Optimiranje neposrednih podpor in proizvodnih usmeritev na ravni kmetijskih gospodarstev
 23. David Trenta: Analiza procesov odločanja skupne kmetijske politike na primeru sprejemanja reforme v obdobju 2010 do 2013
 24. Luka Švajger: Analiza kmetovanja in trženja na ekološki kmetiji v Beli krajini
 25. Metod Štrancar: Stanje in izgledi organizirane reje perutnine v okviru kmetijske zadruge perutninarjev Pivka
 26. Blaž Štrancar: Analiza kmetovanja in trženja na ekološki kmetiji
 27. Jaka Ambrožič: Možnosti razvoja kmetije Ambrožič
 28. Mojca Balaško: Položaj pomurskega kmeta: izkušnje in načrti
 29. Janez Bartolo: Socio-ekonomska struktura slovenskega kmetijstva med leti 2003 in 2007
 30. Mojca Bozovičar: Primerjava obdavčitve na kmetiji po katastrskem dohodku, z upoštevanjem normiranih odhodkov ter po dejanskih prihodkih in odhodkih
 31. Žiga Fic: Stanje in obeti na trgu s perutninskim mesom v Sloveniji
 32. Valentina Filipčič: Analiza izvajanja ukrepa "Posodabljanje kmetijskih gospodarstev" v obdobju od 2007 do 2011
 33. Mateja Gračner: Projekcije razvoja kmetijskih trgov
 34. Barbara Hočevar: Mnenja diplomantov o študijskih programih zootehnike
 35. Mojca Horvat: Vplivi ruskega embarga na agroživilske trge evropskih držav
 36. Mateja Jagodič: Posebnosti letnega poročila kmetijske zadruge
 37. Janez Jenko: Odzivnost ponudbe prašičjega mesa
 38. David Kadunc: Ekonomski račun in storilnost slovenskega kmetijstva
 39. Monika Knez: Zaznave možnosti in ovir za ukvarjanje z dopolnilnimi dejavnostmi med prebivalci na območju Pohorja
 40. Marko Kokalj: Pravna ureditev pridelave gensko spremenjenih kmetijskih rastlin
 41. Rok Kompan: Poslovni načrt za kmetijska gospodarstva na medmrežju
 42. Irena Likar: Prireja mleka na Notranjskem
 43. Klara Lovšin: Učinki odprave mlečnih kvot v Evropski uniji
 44. Andrej Majerle: Percipirana kakovost jogurtov proizvajalčevih in trgovskih blagovnih znamk
 45. Anja Milavić: Hrvaško kmetijstvo v primerjavi s kmetijstvi sosednjih držav
 46. Jože Ocepek: Razvoj metodologije za sprotno vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti dela lokalnih akcijskih skupin pri realizaciji podpor za lokalni razvoj
 47. Jurij Pavše: Empirično orodje za izbiro primerne davčne osnove iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah
 48. Dimitrij Petek: Poznavanje zakonskih okvirjev ekološke reje postrvi in pripravljenost za preusmeritev v ekološko rejo med slovenskimi ribogojci
 49. Gašper Petelin: Obseg samooskrbne pridelave na vzorcu kmetijskih gospodarstev in tipologija samooskrbnih kmetijskih gospodarstev v Sloveniji
 50. Ajda Pogačar: Lakota in kmetijstvo v državah v razvoju - primer Indije
 51. Bojana Poročnik: Trendi v govedoreji na območju upravne enote Radlje ob Dravi
 52. Danica Poženel: Predlog kazalnikov za vrednotenje programa Leader v Sloveniji
 53. Jernej Redek: Analiza stališč in vpliva nevladnih organizacij na izvedbo skupne kmetijske politike EU v Sloveniji
 54. Ana Saje: Pregled in ocena učinkovitosti sistema spremljanja ukrepov za dvig konkurenčnosti kmetijskega, gozdarskega in živilskega sektorja
 55. Špela Sedmak: Analiza sprememb v govedoreji na območju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica
 56. Tadeja Soderžnik: Vplivi na obseg in sestavo podpor kmetijskih proizvajalcev po metodologiji PSE

Other documents (45)

 1. Aleš Kuhar, Antoaneta Golemanova, Emil Erjavec, Maja Kožar, Tomaž Cör: Regionalisation of the Social Accounting Matrix
 2. Aleš Kuhar, Emil Erjavec, Katarina Borovšak: Restructuring of the Slovenian food industry in the pre- and post EU-accession period
 3. Emil Erjavec: O Makedoniji odloča Slovenija
 4. Emil Erjavec: Brez panike, cene hrane bodo še nihale
 5. Emil Erjavec: O možnih razlogih za dvig cen mleka in mesa
 6. Emil Erjavec: Ali še potrebujemo skupno kmetijsko politiko?
 7. Emil Erjavec: Blokada Hrvaške
 8. Giovanni Anania, Lubica Bartová, Stephan von Cramon-Taubadel, F.X.M. de Avillez, T. Doucha, Emil Erjavec, G. Faber, Søren Elkjær Frandsen, José María García Alvarez-Coque, D. Gavrilescu, Markus Franz Hofreither, I. Kriščiukaitiené, Alan Matthews, A. Miglavs, Plamen Mishev, K. Pietola, J. Popp, E. Rabinowicz, Alan Swinbank, Johan F. M. Swinnen, R. Värnik, J. Wilkin, V. Zahrnt: Una politica agricola comune per la produzione di beni pubblici europei
 9. Kmetje so v svojih zahtevah pogosto ultrakomunistični, nerealni in naivni
 10. Emil Erjavec, Frédéric Chantreuil, Kevin Hanrahan, Trevor Donnellan, Guna Salputra, Maja Kožar, Myrna van Leeuwen: Policy assessment of an EU wide flat area CAP payments system
 11. Emil Erjavec: EIP
 12. Emil Erjavec, Guna Salputra: European integration and reform process for agriculture of acceding transition countries
 13. Kamor bodo šli ljudje, bo šla tudi hrana
 14. Emil Erjavec: Zakaj in kakšno skupno kmetijsko politiko EU še potrebujemo
 15. Emil Erjavec: Mercator dolgoročno ne more rešiti slovenskih živilcev
 16. Povezani in z več znanja bomo uspešnejši
 17. David Kranjac, Krunoslav Zmaić, Tihana Sudarić, Marija Ravlić, Magdalena Zrakić Sušac, Ivo Grgić, Ilona Rac, Emil Erjavec: Production and trade impacts of CAP post 2022 reform on main Croatian crop and livestock markets
 18. Jaka Žgajnar, Emil Erjavec, Stane Kavčič, Lidija Zadnik Stirn: Uporaba metod operacijskih raziskav pri načrtovanju kmetijske proizvodnje
 19. Tanja Šumrada, Anže Japelj, Miroslav Verbič, Emil Erjavec: Farmers' preferences for result-based schemes for grassland conservation in Slovenia
 20. Emil Erjavec, Miroslav Rednak, Tina Volk: Evropska unija in slovensko kmetijstvo - koristi in stroški vključevanja
 21. Emil Erjavec, Marko Lovec: The common agricultural policy health check
 22. Marko Lovec, Emil Erjavec: The co-decision trap: how the co-decision procedure hindered CAP reform
 23. Tanja Kunej, Simon Horvat, Janez Salobir, Blaž Stres, Špela Mikec, Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin, Bojana Bogovič Matijašić, Angela Cividini, Andreja Čanžek Majhenič, Marko Čepon, Leon Deutsch, Ida Djurdjevič, Emil Erjavec, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Dušanka Jordan, Luka Juvančič, Stane Kavčič, Ajda Kermauner, Marija Klopčič, Tina Kocjančič, Milena Kovač, Aleš Kuhar, Andrej Lavrenčič, Jakob Leskovec, Alenka Levart, Špela Malovrh, Romana Marinšek-Logar, Petra Mohar Lorbeg, Mojca Narat, Tanja Obermajer, Diana Paveljšek, Tatjana Pirman, Klemen Potočnik, Ilona Rac, Vida Rezar, Irena Rogelj, Mojca Simčič, Aleš Snoj, Simona Sušnik Bajec, Tanja Šumrada, Dušan Terčič, Primož Treven, Maša Vodovnik, Manja Zupan Šemrov, Jaka Žgajnar, Silvester Žgur, Peter Dovč: How can we advance integrative biology research in animal science in 21st century?
 24. Marko Lovec, Emil Erjavec: Common agricultural policy health check
 25. Maja Kožar, Emil Erjavec: Uvedba metode pozitivnega matematičnega programiranja v sektorsko modeliranje slovenskega kmetijstva
 26. Janet Dwyer, Brian W. Ilbery, Katarina Kubinakova, Allan E. Buckwell, Henrietta Menadue, Kaley Hart, Karlheinz W. Knickel, Francesco Mantino, Emil Erjavec: How to improve the sustainable competitiveness and innovation of the EU agricultural sector
 27. Marko Lovec, Emil Erjavec: "Big bang" enlargement and Common agricultural policy reform
 28. Tina Volk, Miroslav Rednak, Emil Erjavec, Luka Juvančič: Development of a tool for comparative analysis of agricultural and rural development policies measures and its application on Western Balkan countries
 29. Karmen Erjavec, Emil Erjavec: Framing agricultural policy through the EC's strategies on CAP reforms (1992-2017)
 30. Luka Juvančič, Renata Slabe Erker, Marko Ogorevc, Adam G. Drucker, Emil Erjavec, Danijela Bojkovski: Payments for conservation of animal genetic resources in agriculture
 31. Tina Fistravec, Marko Lovec, Emil Erjavec: Bo skupna kmetijska politika talka interesne politike tudi v prihodnje?
 32. Aleksandra Martinovska-Stojčeska, Nenad Georgiev, Emil Erjavec: Farm income analysis of agricultural holdings in Macedonia using FADN methodology
 33. Darja Regoršek, Emil Erjavec: Food demand in Slovenia
 34. Aleš Kuhar, Luka Juvančič, Urban Sila, Emil Erjavec: Evaluation of public expenditure on economic growth of the Peripheral Slovenia with Input-Output model
 35. Maja Kožar, Stane Kavčič, Emil Erjavec: Income situation of agricultural households in Slovenia after EU accession
 36. Tanja Šumrada, Branko Vreš, Tatjana Čelik, Urban Šilc, Ilona Rac, Andrej Udovč, Emil Erjavec: Are result-based schemes a superior approach to the conservation of High Nature Value grasslands?
 37. Marko Lovec, Emil Erjavec: Zelena reforma skupne kmetijske politike pod proračunskim pritiskom
 38. Ilona Rac, Luka Juvančič, Emil Erjavec: Stimulating collective action to preserve High Nature Value farming in post-transitional settings
 39. Tanja Šumrada, Marko Lovec, Luka Juvančič, Ilona Rac, Emil Erjavec: Fit for the task? Integration of biodiversity policy into the post-2020 Common Agricultural Policy
 40. Tanja Šumrada, Primož Kmecl, Emil Erjavec: Do the EUʼs Common agricultural policy funds negatively affect the diversity of farmland birds?
 41. Ilona Rac, Karmen Erjavec, Emil Erjavec: Does the proposed CAP reform allow for a paradigm shift towards a greener policy?
 42. Emil Erjavec, Ilona Rac: Improving the quality of CAP strategic planning through enhancing the role of agricultural economics
 43. Tanja Šumrada, Emil Erjavec: Will farmers cooperate to conserve biodiversity?
 44. Marko Lovec, Ilona Rac, Emil Erjavec: External shocks, policy spillovers, and veto players
 45. Ilona Rac, Karmen Erjavec, Emil Erjavec: Agriculture and environment