Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Klemen Medved: Modeliranje vertikalnih gradientov težnosti iz geodetskih in geofizikalnih podatkov za obdelavo gravimetričnih meritev

MSc theses (11)

 1. Eva Primožič: Spremljanje stabilnosti opornega zidu
 2. Andrej Senekovič: Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte
 3. Klemen Medved: Osnovna gravimetrična mreža Republike Slovenije
 4. Tina Golob: Vzpostavitev geodetske mreže za spremljanje stabilnosti melišča na Potoški planini
 5. Robert Močnik: Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov
 6. Janez Goršič: Analiza višin komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Rudnik
 7. Klemen Stoporko: Analiza prečnih profilov na reki Dravi iz podatkov pridobljenimi z različnimi metodami izmere
 8. Robert Brglez: Višinska referenčna ploskev (SLO_VRP2016/Koper) na območju Ljubljane
 9. Tanja Grabrijan: Uporaba tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za določitev geometrije primarne podgradnje v predoru
 10. Jan Mustavar: Geodetska dela pri gradnji predora Vogršček
 11. Mihala Korelc: Analiza transformacije višin geodetskih načrtov

BSc theses (57)

 1. Gorazd Bale: Izdelava GIS baze komunalnih vod v krajevni skupnosti Šentjanž
 2. Lidija Hajdenek: Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave
 3. Boštjan Šapek: Analiza natančnosti nivelirja Leica DNA 10 za potrebe višinske zakoličbe obvoznice v Radljah ob Dravi
 4. Žan Gojčič: Primerjava zakoličevanja točk z različnimi metodami
 5. Andrej Kolarič: Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6
 6. Peter Fonda: Analiza ISO standardov za potrebe geodezije v inženirstvu
 7. Andrej Kralj: Geodetska dela pri izgradnji objektov
 8. Miha Švara: Analiza natančnosti določitve koordinat točk merskega profila v predorih
 9. Vid Grahor: Primerjava prostornin na osnovi podatkov zajema z letalniki
 10. Miha Černoša: Analiza izračuna prostornin z različnimi programskimi paketi
 11. Martin Avguštin: Evidentiranje nevarnih skal na območju Straže v občini Straža
 12. Jernej Rojc: Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste
 13. Uroš Jamnik: Zakoličba stanovanjske hiše
 14. Iztok Pavc: Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo
 15. Tina Golob: Geodetska dela pri izgradnji železniške proge
 16. Marko Kavčič: Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja
 17. Sabina Jagodič: Sanacija nivelmanskega poligona 2-21 (Ljubljana-Zidani most)
 18. Janez Mlakar: Izmera prečnih profilov in izračun volumnov na cesti Plave-Neblo
 19. Jaka Blejec: Vključitev permanentne postaje Bilje v višinski sistem Republike Slovenije
 20. Tilen Urbančič: Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline
 21. Blaž Golob: Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin
 22. Neža Pikš: Preizkus elektronskega tahimetra po ISO standardu
 23. Petra Zupančič: Sanacija mestne nivelmanske mreže Trbovlje
 24. Mateja Slapnik: Določitev vertikalnih premikov reperjev na stavbi Univerze v Ljubljani
 25. Karmen Šepetavc: Izmera terestričnih geodetskih mrež na območju Krškega polja
 26. Miroslav Petrović: Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov
 27. Gorazd Drofenik: Določitev vertikalnih premikov reperjev na območju Ljubljanskega barja
 28. Luka Oražem: Izdelava digitalnega elaborata za vpis v ZKGJI s programskim paketom GEOPRO
 29. Rok Korelič: Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper
 30. Barbara Fröhlich: Kontrola vzpostavitve geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov
 31. Jaka Gorišek: Uporaba sodobnih elektronskih tahimetrov za potrebe geodezije v inženirstvu
 32. Janez Šimic: Analiza izvajanja geodetsko inženirskih del v geodetskih podjetjih
 33. Ana Šumej: Preizkus zenitlota po standardu ISO
 34. Branka Buršič: Vzpostavitev sodobne mareografske postaje
 35. Maruša Zorc: Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji telekomunikacijskega omrežja
 36. Matija Koželj: Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .NET
 37. Darko Pavlović: Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta
 38. Katja Benčina: Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta Incom
 39. Sabina Glavič: Topografski prikaz stanja po posegu v prostor
 40. Andrej Hlača: Preizkus instrumentov Leica TC605L in Leica TCRP1201+ po standardu ISO 17123-3
 41. Tanja Ovsenik: Kontrola oblike hrbtišča Bloudkove velikanke
 42. Iztok Žuber: Izdelava programa za izračun prostornin zemeljskih del
 43. Maja Kozole: Izdelave elaborata za vpis širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško v ZK GJI
 44. Tomaž Šuštar: Določitev nevertikalnosti zvonika v Črnem Kalu
 45. Simona Berus: Geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste Moravče-Tihaboj-Mirna
 46. Urška Vrankar Dežman: Analiza kakovosti geodetskega načrta izdelanega na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja
 47. Miha Rudl: Analiza skladnosti geodetske dokumentacije z zakonodajo
 48. Marko Tomšič: Določitev adicijske konstante mini reflektorjev GMP 111
 49. Štefka Grum: Vključitev PP Radovljica v nivelmansko mrežo Slovenije
 50. Vojko Rozman: Vpliv kakovosti koordinat oslonilnih točk na izračun prostornin iz oblakov točk bližnjeslikovnega fotogrametričnega zajema
 51. Tomaž Bedek: Geodetska dela pri izgradnji nadvoza Lipovci
 52. Miha Hočevar: Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu
 53. Matic Planinšek: Primerjava višin v različnem sistemu višin v izbranem višinskem poligonu
 54. Zvonimir Bano: Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličbe objekta
 55. Anže Kovačič: Določitev geometričnih lastnosti nedokončanega železniškega predora v Godoviču
 56. Filip Barat: Geodetska dela pri izgradnji predora
 57. Tara Klevišar: Vloga geodezije pri pripravi projektne dokumentacije

Other documents (15)

 1. Igor Rižnar, Božo Koler, Miloš Bavec: Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka
 2. Klemen Medved, Oleg R. Odalović, Božo Koler: New Bouguer anomaly map for the territory of the Slovenia
 3. Jaka Gorišek, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Srečko Devjak: Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education
 4. Karja Bolte, Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj: Realizacija geodezije v geotehniki
 5. Maja Škrbec, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Geodesy in Geotechnics
 6. Miran Kuhar, Sandi Berk, Božo Koler, Klemen Medved, Ove Christian Dahl Omang, Dag Solheim: Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva
 7. Nejc Jakič, Božo Koler, Nuša Vardjan, Tilen Urbančič: Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema
 8. Uroš Furlič, Igor Rižnar, Božo Koler, Miloš Bavec: Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka
 9. Jošt Pristavec, Ladislav Placer, Božo Koler: Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con
 10. Urban Puhar, Igor Rižnar, Božo Koler, Miloš Bavec: Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji
 11. Žan Gojčič, Marcela Batistič Zorec, Dušan Krnel: Prednost učenja pred poučevanjem
 12. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: Investigation of the precision in geodetic reference-point positioning because of temperature-induced pillar deflections
 13. Miran Kuhar, Robert Brglez, Božo Koler: Kakovost določitve nadmorskih višin z GNSS višinomerstvom na območju Ljubljane
 14. Admir Mulahusić, Tomaž Ambrožič, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno: Inžinjerska geodezija u rudarstvu
 15. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: The influence of pillar displacements on geodetic measurements