Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Matija König: Sistem delotokov kot informacijska podpora podjetjem, dejavnim na področju trajnostne gradnje

Magistrska dela (25)

 1. Jernej Radakovič: Analiza uporabe pristopa BIM pri projektiranju obvoznice Brežice
 2. Domen Štihec: Interoperabilnost orodij BIM pri parametričnem projektiranju infrastrukturnih objektov
 3. João Vieira: Podatkovni center za poslovno inteligenco v gradbeništvu
 4. Arlind Dervishaj: Pristop BIM za metode trajnostnega načrtovanja: od bioklimatskega do regenerativnega načrtovanja
 5. Enej Truden: Pristop BIM za železniško infrastrukturo s primerom projekta odseka Brezovica–Preserje
 6. Andraž Starc: Vodenje in uporaba tehnologij BIM na primeru energetskega objekta
 7. Martin Boncelj: Analiza integracij 5D BIM: primer Osnovne šole Litija
 8. Petra Franko: Izmere projektnih količin s pomočjo modela BIM in analiza na izvedenih večstanovanjskih blokih
 9. Lucijana Radošević: Uporaba BIM za integralno zasnovo proizvodno - poslovnih objektov s primerom
 10. Tilen Lovše: Analiza uporabe sheme IFC za izmenjavo informacijskih modelov zgradb pri pristopu Open BIM
 11. Enej Skuk: Analiza potenciala BIM za gradbene projekte in primer uporabe modelnih izmer
 12. Nejc Filipič: Avtomatizirano preverjanje skladnosti stavb s predpisi na osnovi modelov BIM
 13. Denis Bojanc: Parametrizacija elementov bivalnih kontejnerjev za projektiranje v BIM
 14. Samo Saje: Globalna parametrizacija modelov BIM za infrastrukturne objekte
 15. Luka Miklavčič: Napredne elektronske izmere projektnih količin iz BIM, CAD in PDF s primerom
 16. Sabina Saje: Parametrični model zaletišča in doskočišča smučarske skakalnice
 17. Matic Kotnik: Uporaba BIM pri projektiranju prenove in vzdržljivosti
 18. Jure Lovšin: Pretvorba modela BIM v energijski model stavbe (BEM)
 19. Matjaž Skvarča: Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše
 20. Dejan Semič: Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM
 21. Jure Šimic: Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera
 22. Jure Česnik: Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila
 23. Toni Čančar: Uporaba BIM za parametrično analizo izbranih okoljskih trajnostnih vidikov stavb
 24. Sanel Djedović: Uporaba referenčnih modelov BIM za večmaterialno projektiranje
 25. Franc Zajamšek: Enotni informacijski sistem občinskih cest

Diplomska dela (342)

 1. Tomaž Habjan: Analiza napak na tirnicah
 2. Grega Lap: Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrich's in prenos podatkov na CNC
 3. Luka Gradišar: Uporaba BIM za aplikacije virtualne resničnosti v gradbeništvu
 4. Vasja Pavlovič: Sistem BIM za zagotavljanje kakovosti Šprinkler sistemov
 5. Boris Hočevar: Analiza zaznavanj dejavnikov, ki vplivajo na vrednost stanovanjskih nepremičnin s poudarkom na hrupu
 6. Médi Kiss: Uporaba računovodskih izkazov za indikatorski sistem za ocenjevanje gradbenih podjetij
 7. Uroš Brumen: Analiza uporabnosti naprednih možnosti ArcGIS tehnologije za modeliranje prometnih omrežij
 8. Jasna Slemenšek: Analiza izgradnje poslovne stavbe s časovnega in stroškovnega vidika
 9. Andrej Istenič: Uporaba ilovnatih gradbenih materialov v sodobnem gradbeništvu
 10. Davor Matijašić: Parkirne naprave in standardno vozilo
 11. Rok Avbelj: Lončena peč kot edini vir ogrevanja enostanovanjske hiše
 12. Matic Žgur: Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Rašica
 13. Rok Seifert: Sovprežna povezava jeklenega nosilca in lesene plošče
 14. Suzana Plešic: Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Maribor
 15. Irena Lamovšek: Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste
 16. Robert Vidmar: Analiza razlik med prodajnimi cenami nepremičnin in posplošenimi tržnimi vrednostmi nepremičnin v občini Trebnje
 17. Anja Hlačer-Krevl: Uporaba in izkušnje z uporabo litega asfalta
 18. Robert Smrke: Analiza cestnega omrežja v Novem mestu in bližnji okolici
 19. Roman Sodja: Preureditev površin cestninskih postaj po uvedbi elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
 20. Jure Zevnik: Analiza predpisov kažipotne signalizacije na AC in HC
 21. Ana Kastelic: Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM
 22. Dejan Savenc: Aktivna protihrupna zaščita in kombinacija s fotovoltaiko
 23. Marjan Kne: Vloga notranje dokumentacije v procesu graditve objektov
 24. Gregor Nučič: Projekt dvoetažnega poslovno proizvodnega objekta
 25. Jure Košir: Vgradnja gradbenih elementov v cesto
 26. Nina Poznič: Vpliv togosti zemljin pri majhnih deformacijah na konstrukcije armirane z geomrežami
 27. Luka Jemec: Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk
 28. Luka Podbelšek: Računska analiza zvočne izoliranosti med prostori v skladu z aktualno zakonodajo
 29. Zoran Buzak: Recikliranje biorazgradljivih odpadkov
 30. Igor Štupnik: Požarna varnost lesenih konstrukcij
 31. Uroš Bratkovič: Vpliv oblike preskušanca in smeri vgrajevanja betona na velikost tlačne trdnosti vlaknastega betona
 32. Robi Ponjavić: Eksperimentalna analiza vijačenih spojev iz armirane plastike
 33. Anže Mrvar: Uspešnost gradnje enostanovanjskih stavb na obrobju Novega mesta
 34. Jernej Merljak: Energetska sanacija večstanovanjskega objekta s poudarkom na fasadnem sistemu
 35. Matej Vidic: Statična analiza strešne konstrukcije spomeniško zaščitenega objekta Šenkova domačija
 36. Tadej Tisovec: Postopek izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico v Črnomlju
 37. Domen Pungerčar: Dimenzioniranje armiranobetonskega konstrukcijskega elementa
 38. Jan Mehlin: BIM za proizvodnjo in uporaba programa Dietrich's
 39. Blaž Krznar: Analiza različnih jeklenih sistemov na zavarovanih plezalnih poteh
 40. Ivan Maloča: Uporabnost družin za modeliranje betonskih konstrukcij v programu Revit
 41. Andrej Krapež: Analiza izgradnje Zdravstvene postaje Dutovlje
 42. Gregor Mihelič: Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem
 43. Matej Bizjak: Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij velikih razponov
 44. Matej Bizjak: Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij velikih razponov
 45. Andrej Hartl: Študija primera organizacije gradbenega inženiringa
 46. Tomaž Keber: Primerjava sistemov vodenja kakovosti družbe s proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo in gradbene družbe
 47. Marko Mole: Hidrološko modeliranje potoka Mačkov graben s programoma Flo-2D in HEC-HMS
 48. Damjan Alešnik: Analiza funkcionalnosti in uporabnosti modelirnika Tekla Structures za večmaterialno konstruiranje v Sloveniji
 49. Miha Lamovec: Primerjava 2D in 3D geotehničnih analiz armiranobetonskih vodnjakov za sanacijo plazu Šmihel
 50. Matej Hafner: Varovanje gradbene jame parkirno garažne hiše v Ljubljani
 51. Sonja Truden: Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi tržnimi vrednostmi stanovanjskih hiš na izbranih območjih
 52. Anja Dolšak: Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika - primer enodružinske hiše
 53. Simon Hvala: Analiza izbranih ukrepov in potek sanacije dvorca Drnča
 54. Boštjan Rogelj: Kritična analiza elementov cenitvenih poročil v Republiki Sloveniji
 55. Gregor Kristanc: Energijska sanacija enodružinske hiše z meritvami parametrov notranje klime pred sanacijo
 56. Marko Prša: Prosta in odprtokodna programska oprema v gradbeništvu
 57. Nuša Mernik: Izdelava energetske izkaznice za tri enostanovanjske stavbe iz treh različnih časovnih obdobij
 58. Silva Dolenc: Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici
 59. Alen Anić: Analiza uspešnosti investicijskega projekta stanovanjske stavbe v Koštaboni
 60. Domen Tehovnik: Izdelava računske energetske izkaznice dvostanovanjske stavbe in analiza upravičenosti priporočil za energetsko sanacijo
 61. Marjan Bradica: Optimizacija izbire in koordinacije podizvajalcev z modelno-lokacijskimi metodami
 62. Lucijana Radošević: Primeri uporabe BIM za analizo trajnostnih vidikov
 63. Sara Poglajen: Primer uporabe BIM za trajnostno načrtovanje v Sloveniji
 64. David Cirman: Uporaba 4D modelov v gradbeništvu
 65. Zvonka Benko: Vpliv kemijskih dodatkov in alkalnega okolja na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic z dolomitno moko
 66. Tomaž Pikovnik: Priprava 3D modelov za 3D tisk
 67. Ana Frankovič: Agregat iz elektrofiltrskega pepela pridobljen po postopku hladnega utrjevanja
 68. Andraž Zalar: Idejna rekonstrukcija dveh križišč v mestu Cerknica
 69. Vanja Lindič: Študija možnosti energetske prenove spomeniško zaščitene stavbe
 70. Julija Gruden: Razvoj orodja za spremljanje sprememb na nepremični kulturni dediščini
 71. Matej Ogrinec: Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji samostana v Mali Loki
 72. Andrej Krmelj: Analiza prodajnih cen stanovanj in stanovanjskih hiš na nivoju statističnih regij Slovenije ter izbranih lokalnih skupnosti v letu 2013
 73. Jure Intihar: Rekonstrukcija lokalne ceste 111011 na odseku Grosuplje-Ponova vas
 74. Luka Ceglar: Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov
 75. Urška Tršinar: Problematika uvajanja enotne vozovnice v javnem potniškem prometu
 76. Marko Cilenšek: Petetažni stanovanjski objekt z jekleno nosilno konstrukcijo
 77. Damir Nadarević: Primer izdelave modela 5D BIM
 78. Blaž Kragelj: Primerjava programov za izračun dnevne osvetljenosti prostorov
 79. Nejc Repše: Požar v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
 80. Doris Frank: Obalna konstrukcija veza 12 z zagatno steno
 81. Mitja Kopin: Vrednotenje nepremičnin v postopku razlastitve
 82. Anja Berus: Slepi in slabovidni v prometu
 83. Miha Erbežnik: Primerjava statičnega in dinamičnega obremenilnega preizkusa testnega pilota v barjanskih tleh
 84. Lidija Ržek: Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem
 85. Jure Pezdirc: Projekt aluminijastega pohodnega mostu in povzetek standarda EC9
 86. Blaž Hren: Razvoj CEM metode za oceno reoloških lastnosti svežega betona
 87. Miha Marinič: Analiza vplivnih parametrov oblikovanja 0-energijske hiše
 88. Blaž Pucelj: Uporaba programske opreme Nemetschek Frilo v praksi
 89. Rok Fabijan: Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov
 90. Matic Gorjup: Načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve pri obračunu komunalnega prispevka v občini Kamnik
 91. Boris Grubar: Tržno vrednotenje stanovanjske hiše na neaktivnem trgu nepremičnin
 92. Jernej Amon: Analiza učinkovitosti ukrepov za odpravo tipičnih toplotnih mostov
 93. Jan Gradišek: Projekt pet etažne jeklene industrijske stavbe v obsegu PGD
 94. Borut Mihelj: Podpiranje objektov, poškodovanih med potresom
 95. Damir Turk: Tehnike križanj predvidenih cevovodov z obstoječo infrastrukturo
 96. Gregor Žvokelj: Analiza cen stanovanjskih hiš v izbranih slovenskih in italijanskih lokalnih skupnostih
 97. Luka Božič: Utrjevanje poškodovanih zidov s steklenimi vrvicami in epoksidnimi smolami
 98. Gašper Amon: Dimenzioniranje značilnih elementov nosilne konstrukcije več-etažnega poslovnega objekta v Logatcu
 99. Klemen Ambrožič: Projekt industrijske hale z mostnim dvigalom
 100. Luka Šošo: Projektna dokumentacija za vzdrževanje železniških prog
 101. Matjaž Bobnar: Tveganja pri nadzoru gradbenih del
 102. Miha Tomažič: Projekt poslovne stavbe s prostorskimi momentnimi okvirji
 103. Samo Saje: Modeliranje predora z BIM orodji
 104. Sebastjan Kravanja: Razvoj referenčnega modela BIM za izdelavo računskega modela
 105. Marko Smole: Rekonstrukcija križišča med Ižansko cesto, Peruzzijevo ulico in Črno vasjo
 106. Aleksandar Šašić Kežul: Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
 107. Jernej Ocepek: Vpliv razvrščanja lesenih lamel na trdnost in deformabilnost lesenih lepljenih nosilcev
 108. Klemen Bajc: Potresna analiza montažne armiranobetonske hale
 109. Nejc Vozelj: Variante obvoznice Zgornji Hotič
 110. Rok Zabret: Optimizacija projekta na osnovi informacijskega modela stavbe 5D
 111. Rok Vodopivec: Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda
 112. Rok Udir: Vpliv notranjih rezervoarjev vode in vsebnosti vlaken na krčenje betonov visoke trdnosti
 113. Peter Hudej: Analiza posplošene tržne vrednosti zemljišč v savinjski statistični regiji
 114. Sandra Mavsar: Izračun osvetlitve različno oblikovanih prostorov
 115. Jernej Zagorc: Vpliv vrste karbonatnega agregata na lastnosti malt in betonov
 116. David Kuzmič: Projektiranje jeklene industrijske hale
 117. Žiga Drofenik: Poslovanje s stanovanjskimi nepremičninami v času recesije
 118. Jerneja Završki: BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo
 119. Andrej Gričar: Presoja finančnih posledic operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trebnje
 120. Lovro Gorše: Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu
 121. Martina Kostajnšek: Spremembe na področju posredovanja nepremičnin v obdobju recesije
 122. Aleš Zupan: Navezava Jadransko-Jonske prometne osi na avtocesto A1 proti osrednji Sloveniji
 123. Janja Cekuta: Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada na primeru sofinanciranja projekta s področja varstva okolja
 124. Sabina Saje: Uporaba orodij BIM za analizo požarne varnosti
 125. Teja Fajfar: Uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo na različnih lokacijah
 126. Erik Reščič: Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v poslovno trgovskem objektu Plan invest v Kopru
 127. Dejan Radešič: Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru Mestne občine Koper ter občine Ankaran
 128. Davor Korkoski: Vpliv sestave zunanje stene na izpolnjevanje gradbeno fizikalnih zahtev
 129. Rok Soklič: Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros - Grasshopper
 130. Karmen Tojnko: Informacijske podlage za določanje najboljše rabe zemljišč v postopku prostorskega načrtovanja
 131. Damjan Koren: Stališče domačinov o nakupu nepremičnin s strani tujih državljanov v občini Kobarid
 132. Miha Grebenc: Sistemi za upravljanje z voznim parkom
 133. Anja Slekovec: Primerjalna analiza ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje pri prenovi stavb
 134. Kristina Vodnjov: Idejne rešitve ureditev križišč in priključkov v naseljih Prelog in Ihan
 135. Matjaž Strajnar: Uporaba programa Plateia za načrtovanje cest in križišč
 136. Jože Maver: Reologija svežih samozgoščevalnih betonov in malt z enako razvito površino agregatnih zrn
 137. Matic Kotnik: Semantični katalog gradbenih produktov
 138. Boštjan Končina: Raba elektrofiltrskega pepela za izdelavo hidravlično vezanih plasti
 139. Gregor Konjar: Uporaba pasivnih sider v geotehničnih konstrukcijah
 140. Sanel Ćejvanović: Projektiranje enoetažne jeklene stavbe s paličnimi nosilci
 141. Samir Ajeti Daris: Uporaba armaturnih geosintetikov pri geotehničnih gradnjah
 142. Matjaž Urh: Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume
 143. Aleš Mušič: Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica
 144. Aleš Miketič: Samozgoščevalni betoni z agregatom iz ekspandirane gline
 145. Teja Török: Metoda za načrtovanje trajnostne stavbe
 146. Katarina Prislan Kodelja: Analiza osončenosti stavbe v tipičnem vzorcu pozidave in njen zapis s parametrično enačbo
 147. Benjamin Resnik: Vzpostavitev interaktivnega izobraževalnega portala za potresno inženirstvo
 148. Dejan Durini: Objavljanje študijskih gradiv na priročnih računalniških napravah
 149. Uroš Golob: Razlike pri gospodarjenju med javnimi in gozdnimi cestami
 150. Tomaž Lipušček: Aplikacija za zajemanje podatkov o konstrukcijskih sklopih obstoječih stavb zapametne telefone
 151. Katarina Kekič: Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah - primer občine Šentjernej
 152. Zlato Bešič: Razmerje med prodajno ceno in odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v občini Litija
 153. Marko Tratar: Uporaba informacijskih modelov stavb za izdelavo opažnih načrtov
 154. Tomaž Šabec: Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na temperaturni vpliv
 155. Jan Šircelj: Površinska odpornost betonov na zmrzovanje in tajanje ob prisotnosti talilnih soli
 156. Adis Sianović: Brv čez Gruberjev prekop
 157. Nejc Filipič: Zbiranje podatkov o prometu v križiščih in razvoj aplikacije za štetje prometa v križiščih
 158. Peter Pekolj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju
 159. Luka Kocman: Analiza in dimenzioniranje nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu
 160. Ana Kragelj: Palične lupinaste konstrukcije
 161. Nejc Fabijan: Spletna aplikacija za poenostavljeno oceno ranljivosti zidanega objekta na potresno obtežbo
 162. Marijan Gorjup: Zgodovinski pregled in trenutno stanje vodopreskrbe v vodovodnem sistemu Kranj
 163. Dejan Semič: Analiza in dimenzioniranje armiranobetonskih nosilnih elementov poslovno trgovskega objekta v Ljubljani
 164. Matjaž Skvarča: Primerjalna študija maksimalne dovoljene energije za ogrevanje glede na lokacijo po PURES 2010
 165. Teja Penko: Ocena potresne odpornosti zidanega objekta Mala vas
 166. Martin Rus: Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske nosilne konstrukcije trietažne poslovne stavbe v Ribnici
 167. David Božiček: Geometrija lupinastih konstrukcij
 168. Toni Čančar: Projektiranje prekladne konstrukcije armiranobetonskega grednega mostu v skladu z EVROKOD standardi
 169. Matjaž Ozbič: Problematika čiščenja in dispozicija blata na Krasu
 170. Miha Vadnjal: Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik
 171. Ingrid Car: Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica
 172. Adis Čović: Spreminjanje stroškov gradnje enostanovanjskih hiš glede na lokacijo in čas gradnje
 173. Karmen Firšt Grmšek: Analiza poteka gradnje izbranega hidrotehničnega objekta
 174. Mija Mavsar: Zemljiška politika v občini Žužemberk
 175. Boštjan Delak: Hladne bituminizirane zmesi
 176. Luka Zupančič: Primeri uporabe programa Abaqus za stacionarne toplotne analize
 177. Blaž Škrbec: Preureditev križišča Čolnišče na državni cest v Zagorju ob Savi
 178. Aleš Cunjac: Primerjalna študija potresne odpornosti sodobnih večnadstropnih zidanih stavb
 179. Rok Podržaj: Uporaba različne mehanizacije pri vzdrževanju vodotokov
 180. Žiga Likar: Vpliv napetostnih poti in zrnavostne sestave na mehansko obnašanje drobljivega agregata
 181. Leon Šterk: Optimizacija izkoriščenosti terena s pomočjo izračuna odstotka osončenosti
 182. Jan Hlastec: Projektiranje jeklenih valjastih rezervoarjev
 183. Urška Blumauer: Virtualna gradnja: primera simulacij 4D
 184. Jure Česnik: Parametrične dinamične konstrukcijske komponente za prefabricirane AB elemente
 185. Jure Klopčič: Projektiranje in dimenzioniranje nosilnih elementov večstanovanjske stavbe
 186. Barbara Fortuna: Projekt temeljenja dveh stolpov v sklopu Nordijskega centra Planica 1a. faza
 187. Luka Kurnjek: Ciklo - program za analizo rezultatov histereznega odziva zidov
 188. Uroš Erdani: Primerjava reoloških lastnosti sveih malt in betonov z enako razvito površino agregatnih zrn
 189. Nejc Andrejka: Vpliv mineralnih dodatkov na reološke lastnosti svežega betona
 190. Luka Possnig: Projektiranje nosilne konstrukcije poslovnega objekta v Kranju
 191. Primož Zelenec: Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa
 192. Kristjan Rojc: Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu
 193. Blaž Štupar: Vpliv višine notranjega valja reometra na izmerjene reološke lastnosti malt
 194. Aljaž Zajamšek: Nadgradnja zapisnika o ogledu prometne nesreče
 195. Simon Novak: Povečanje zaznavnosti in preglednosti križišč
 196. Damjan Prnaver: Povečanje preglednosti in zaznavnosti križišč
 197. Primož Vraničar: Aktivno izničevanje prometnega hrupa
 198. Miha Zadel: Metode in tehnike linearnega planiranja
 199. Dominik Jordan: Vpliv razpokanosti stebrov na regularnost potresnega odziva armiranobetonskih grednih mostov
 200. David Škapin: Finančna analiza spremembe tehnologije izvedbe viadukta Dobruša
 201. Primož Šestan: Primerjava delovanja programskih orodij za izračun porabe energije v stavbah
 202. Gašper Bregar: In-situ določanje vpliva vlage in propadanja materiala na mehanske lastnosti zidovine
 203. Marko Anclin: Projekt armiranobetonskega nadvoza v skladu z EVROKOD standardi
 204. Matevž Langenfus: Vpliv porabljenega časa za vožnjo na delovno mesto na cene nepremičnin
 205. Tevž Grandovec: Razvoj zemljišča od kmetijskega do za gradnjo pripravljenega zemljišča
 206. Jure Tomažič: Projektiranje in analiza armiranobetonske konstrukcije stavbe
 207. Anja Konda: Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču
 208. Maša Kušar: Mehanske lastnosti lahkovgradljivega in samozgoščevalnih betonov
 209. Jugoslav Kuzmanović: Analiza poteka faze gradnje hotela Cubo
 210. Matej Dakskobler: Statična analiza objekta v jekleni izvedbi
 211. Petra Durini: Toplotni mostovi
 212. Robert Lamovšek: Projektiranje nosilne konstrukcije armiranobetonskega objekta "Mladinski hotel"
 213. Stanislav Žnidaršič: Prometna ureditev in navezava industrijskega kompleksa v Trebnjem na državno prometno infrastrukturo
 214. Boštjan Jursinovič: Kotaljenje diska po deformabilnem nosilcu
 215. Matjaž Milharčič: Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za AB prostoležeč nosilec
 216. Tine Logonder: Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo
 217. Damjan Podgorelec: Ocena potresne odpornosti stanovanjske hiše v Ljubljani
 218. Luka Videmšek: Primer uporabe 5D informacijskega modela stavbe
 219. Damjana Gligić: Zgodovinski pregled proizvodnje cementa in uporabe betona v Sloveniji
 220. Urška Stanek: Revitalizacija in ocena potresne odpornosti muzeja Tobačna v Ljubljani
 221. Anže Andrejka: Učinkovitost izvedbe sanacij premostitvenih AB objektov pod prometno obremenitvijo
 222. Lucijan Marodi: Analiza in sanacija plazu Prapretno
 223. Mojca Sevšek: Ocena potresne ranljivosti kamnitih stavb v Posočju z analizo lokalnih mehanizmov porušitve
 224. Luka Lampret: Uporaba slamnatih bal kot gradbenega materiala pri ekološki gradnji
 225. Bojan Bazilija: Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah
 226. Tomaž Pajntar: Poenostavljena metoda za oceno vpliva eksplozije na gradbeno konstrukcijo
 227. Katja Lenko: Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt
 228. Nuša Lazar Sinković: Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje - primer osem-etažne armiranobetonske stavbe
 229. Matej Pukšič: Razvoj nepremičninskega projekta "Stanovanjski bloki Selo"
 230. Peter Muhvič: Projekt logističnega centra v jekleni izvedbi
 231. Leon Pelc: Inženirska predloga za informacijski modelirnik stavb
 232. Primož Janežič: Statična analiza poslovno-trgovskega centra z nosilno jekleno konstrukcijo
 233. Uroš Kulovec: Primerjava variant izvedbe HC Koper - Dragonja skozi Škocjanski hrib: pokriti vkop in predor
 234. Katja Mešiček: Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti
 235. Vesna Škof: Analiza uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij na gradbiščih podjetja Energoplan
 236. Matjaž Bregar: Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja
 237. Ana Naglič: Seizmična analiza sakralnih objektov
 238. Alen Šabić: Razmerje med neprofitno in prosto oblikovano najemnino za stanovanja v Mestni občini Ljubljana
 239. Janez Žokalj: Infrastrukturne potrebe za izvajanje dejavnosti
 240. Blaž Hudobivnik: Eksperimentalne preiskave in numerična analiza opečnate zidovine
 241. Tadej Cotelj: Preiskave mulja iz Luke Koper za načrtovanje stabilizacije z globinskim mešanjem
 242. Blaž Zoubek: Projektiranje in nelinearni odziv AB montažne stavbe pri potresnem vplivu
 243. Rajko Jovanović: Hidroizolacijski sistem XYMPEX
 244. Jasna Verdir: Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo
 245. Mojca Kogoj: Hidravlične razmere zaradi plavja pri premostitvah
 246. Miha Kastelic: Analiza toplotnih mostov in ukrepov za izboljšavo v večstanovanjski stavbi
 247. Šimun Kodžoman: Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom
 248. Adnan Đulsić: Načini gradnje nasipov s strmimi brežinami
 249. Mitja Mlakar: Procesi propadanja armiranega betona v objektih jedrskih elektrarn
 250. Luka Arko: Projektiranje konstrukcij s parametričnim modelirnikom Tekla Structures
 251. Matej Frlan: Mehanske lastnosti lameliranega stekla
 252. Žan Gominšek: "Parkiraj in se pelji" parkirišča
 253. Marko Jovanovski: Ocena potresne odpornosti zidane enodružinske hiše v Grosuplju
 254. Andraž Savarin: Projektiranje lesene strehe
 255. Maja Golubovič: Sodobni nosilni sistemi lesenih ostrešij inženirskih objektov
 256. Damjan Sekereš: Statični izračun jeklenega trietažnega poslovnega objekta
 257. Denis Tomažič: Analiza zastoja pri gradnji objekta Eda center
 258. Elena Bajc: Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopku komasacije
 259. Žiga Maček: Statična analiza hotela z nosilno jekleno konstrukcijo
 260. Primož Novak: Lastnosti apnenih ometov nanešenih na kamnit zid kapele gradu Črnelo
 261. Goran Šneperger: Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti
 262. Luka Katarinčič: Pregled porabe toplote za ogrevanje v tipičnih enodružinskih stavbah grajenih od 1920 do leta 2010
 263. David Kokalj: Poenostavljene računske metode požarnovarnega projektiranja AB nosilcev
 264. Simon Rus: Ocena potrebnih površin zemljišča za gradnjo v občini Ribnica v obdobju 2010-2015
 265. Jure Turk: Statični izračun jeklenega proizvodnega objekta
 266. Andrej Anžlin: Numerične simulacije potresnega odziva Ytong zidane stavbe
 267. Katarina Dolenc: Analiza razlike med oglaševano in pogodbeno ceno nepremičnine v Mestni občini Ljubljana
 268. Matej Mihelič: Umetni kompozitni material Kerrock in njegova uporaba v gradbeništvu
 269. Luka Dončić: Faktorji prilagoditve tržne vrednosti stanovanj v Mestni občini Koper
 270. Marko Sodja: Predlog izboljšave nosilne konstrukcije montažnega armirano betonskega objekta
 271. Gregor Polajnar: Projektiranje večetažnega poslovnega objekta
 272. Gregor Pantelić: Dokumenti in podatki pri spremljavi gradnje
 273. Andrijano Zera: Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8
 274. Urška Kregar Cundrič: Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za AB kontinuirne nosilce
 275. Tjaša Majer: Analiza strukture cene novozgrajenih stanovanj v obdobju 2008-2010 v izbranih mestnih občinah v Republiki Sloveniji
 276. Tadej Mirkac: Projektiranje armiranobetonske montažne hale s podporo informacijskega modela stavbe
 277. Tomaž Tušar: Simulacija padca armiranobetonskega zabojnika na togo podlago
 278. Gašper Osolnik: Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inženiring podjetja
 279. Simon Marinko: Uporaba okolja Vico Software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana
 280. Miha Krečič: Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb
 281. Aljaž Pudgar: Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov
 282. Emir Kumalić: Optimizacija časovnega poteka in tehnologije gradnje - izbrani primer trgovskoposlovnega objekta
 283. Nenad Španić: Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0
 284. Rok Kovačič: Analiza obnašanja pokrova na odlagališču Leskovec Novo mesto (CeROD-Center za ravnanje z odpadki Dolenjske)
 285. Martin Lah: Razvoj kompendija o upravljanju tveganj
 286. Darko Kovačič: Nosilnost jeklenih nosilcev z odprtinami v stojini in jeklenih satastih nosilcev
 287. Igor Birk: Odpornost proti prodoru vode za lahkovgradljiv beton iz drobljenega apnenčevega agregata
 288. Vedran Mekić: Sodobne tehnologije gradnje mostov
 289. Andrej Šubic: Varovanje gradbene jame za prečkanje kanalizacije preko reke Kokre
 290. Leon Žvab: Analiza projekta izgradnje stanovanjsko poslovnega objekta "Tribuna"
 291. Peter Zupančič: Projekt sovprežnega železniškega mostu
 292. Ožbolt Seničar: Dimnezioniranje konstrukcije enodružinske hiše
 293. Luka Cuderman: Novi standardi na področju bituminiziranih zmesi in cementnih betonov
 294. Janez Kos: Kratkoročni ukrepi za izboljšanje ceste G2-106 od Škofljice do Livolda
 295. Jernej Merzel: Primerjalna analiza cen stanovanj in zemljišč v občini Trebnje in Mestni občini Novo mesto v obdobju 2000-2008
 296. Vladka Mohorko: Vpliv izbora najugodnejšega ponudnika na uspešnost nepremičninskega projekta
 297. Gregor Vončina: Analiza stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka na območju Mestne občine Nova Gorica in občine Šempeter-Vrtojba
 298. Aleksander Kožman: Ekonomska upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo v času recesije
 299. Tomaž Medved: Rekonstrukcija muzeja Železniki
 300. Maja Vochl Černe: Stabilnost brežin iz armirane zemljine na primeru zahodnega portala predora Markovec
 301. Andrej Matekovič: Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera
 302. Gašper Koželj: Odpornost proti prodoru vode za lahkovgradljiv beton iz savskega proda iz Krške doline
 303. Kristjan Mugerli: Stroškovno tehnološka optimizacija izvedbe premostitvenega objekta
 304. Boštjan Ogulin: Analiza opremljenosti in ocena potrebnih vlaganj v komunalno infrastrukturo na območju občine Semič do leta 2017
 305. Primož Kaiser: Cenilne linije za izvedbo kanalizacije
 306. Jure Ferjančič: Statični izračun poslovno skldiščnega objekta po standardih Eurocode
 307. Špela Kemperle: Dimenzioniranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta
 308. Blaž Kavčič: Izdelava interaktivnega priročnika za potrbe upravljanja večstanovanjskih objektov
 309. Helena Stojanovski: Primerjava prečnih profilov predora v Sloveniji in drugih evropskih državah
 310. Dejan Kastelec: Dimenzioniranje čašastih temeljev
 311. Marko Keše: Projektiranje večstanovanjskih stavb v Kočevju po standardih Evrokod
 312. Sandi Mohar: Projekt štirietažne poslovne stavbe
 313. Mihael Mlakar: Nov montažni AB strešni element
 314. Marko Sever: Tehnoekonomska analiza gradnje velike stanovanjske soseske
 315. Jani Marinič: Odločitveni model za izbiro izvajalca fasade poslovnega dela objekta EDA center
 316. Žiga Avšič: Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji
 317. Mario Mazurek: Raziskave volumnskih deformacij zemljin zaradi zmrzovanja in tajanja
 318. Amel Hodžić: Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega avtocestnega nadvoza
 319. Dragoljub Šećerov: Dimenzioniranje elementov nosilne konstrukcije poslovnega objekta
 320. Janez Sterle: Metodologija reševanja lokalnih prometnih problemov in idejne yasnove prometneureditve dela Starega trga pri Ložu
 321. Gregor Longar: Analiza konstrukcijskih zasnov za enoprostorne jeklene hale
 322. Aleš Simčič: Analiza možnosti odlaganja viškov izkopanih materialov iz trase drugega tira Divača-Koper
 323. Andraž Jakopin: Projekt jeklene poslovne stavbe
 324. Mirsad Rizvić: Dimenzioniranje armiranobetonskih ploskovnih elementov po standardih Evrokod 2
 325. Albina Haberman: Zasnova ureditve prometa in prometnih površin v Gornjem Gradu po izgradnji obvoznice
 326. Aleš Brodnik: Tehnološki in organizacijski vidik gradnje z mikroarmiranimi betoni z jeklenimi vlakni
 327. Uroš Jerič: Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani po sistemu z razpornimi ploščami
 328. Peter Bračič: Izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del na višini
 329. Jasna Jošić: Vloga gradbenega nadzora pri graditvi objektov
 330. Matic Ožbolt: Celostna zasnova objektov kot integrirano projektno delo
 331. Anže Perko: Snežni plazovi v Sloveniji
 332. Ladislav Klinc: Razvoj orodja za izdelavo integriranih modelov v programu Sketchup
 333. Katja Čerkez: Analiza stroškov rabe vode v izbranih lokalnih skupnostih
 334. Mitja Jakše: Program za dimenzioniranje AB prereza na osno-upogibno in strižno obremenitev
 335. Jožef Klepec: Vpliv vodocementnega razmerja in količine superplastifikatorja na reološke lastnosti svežih cementnih malt
 336. Tanja Strnad: Racionalna raba stavbnih zemljišč v občini Trebnje
 337. Laura Bratina: Načrtovanje asfaltnih voziščnih konstrukcij na parkirnih površinah
 338. Davor Kvočka: Emulzifikacija nafte in izdelava modela EMU
 339. Uroš Murn: Analiza trga stavbnih zemljišč v mestni občini Novo mesto
 340. Darko Čavić: Uporaba ekspandiranega polistirena (EPS) pri geotehničnih gradnjah
 341. Admir Junuzović: Primerjava opanih sistemov pri gradnji AB konstrukcije
 342. Mojca Mohorič: Nosilni elementi sodobnih lesenih ostrešij

Druga dela (2)

 1. Matej Opačić: Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov
 2. Simon Novak: Povečanje zaznavnosti in preglednosti križišč