Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Mojca Foški: Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru

Magistrska dela (9)

 1. Ines Arh: Analiza izvajanja komasacij stavbnih zemljišč v Sloveniji po letu 2010
 2. Anja Judež: Predlog postopka izdelave ureditvenega območja podeželskih naselij
 3. Blaž Mikl: Analiza urbanega odtisa
 4. Dejan Jenko: Objektna klasifikacija podatkov ortofota in laserskega skeniranja za aplikacijo v prostorskem načrtovanju
 5. Rok Urbanija: Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora
 6. Gašper Okršlar: Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij
 7. France Vesel: Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja
 8. Veronika Repanšek: Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve
 9. Simona Zavec: Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana

Diplomska dela (86)

 1. Sara Šopar: Spremembe namenske rabe prostora v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi v izbranem časovnem obdobju
 2. Tomaž Škrlep: Vsebine prostorskega načrtovanja v delokrogu diplomantov geodezije
 3. Katja Kovačič: Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja
 4. Ingrid Arh: Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji
 5. Alja Planinc: Primerjava postopkov priprave prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
 6. Aljana Cvetko: Primerjava vsebine in oblike občinskih prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
 7. Maruša Cestnik: Kako zelena so slovenska mesta
 8. Blaž Kuhar: Opazovanje razvoje mest s časovno vrsto satelitskih posnetkov
 9. Meta Krivic: Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica
 10. David Arnuš: Analiza vpliva razdalje na notranje selitve v Sloveniji z orodjem IMAGE Studio
 11. Tanja Kodele: Predlog idejne zasnove OPPN v Občini Ajdovščina
 12. Jan Kokalj: Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije
 13. Blaž Mikl: Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije
 14. Matej Polak: Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih
 15. Žiga Janež: Pomen standardov v geodetski izmeri
 16. Ivan Kumar: Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest
 17. Monika Dolinšek: Degradirana območja v Zasavski regiji
 18. Meta Mlakar: Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje
 19. Robert Vrhovnik: Zasnova novega izmenjevalnega formata zapisa podatkov zemljiškega katastra z upoštevanjem smernic LandINFRA
 20. Gregor Vidovič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Hoče - Slivnica in Kidričevo
 21. Miha Marolt: Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka
 22. Sunčica Ećimović Selak: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič
 23. Mitja Domajnko: Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja
 24. Andraž Blaznik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerklje na Gorenjskem in Preddvor
 25. Marko Flis: Vabljenje strank na geodetske storitve in primeri iz prakse
 26. Tilen Mavrič: Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno
 27. Matjaž Horvat: Analiza zemljiškega katastra in metode izmere med letoma 1918 in 2000
 28. Miha Kastelic: GNSS-izmera divjega odlagališča odpadkov v okolici Gmajnic
 29. Gregor Štancar: Primerjalna analiza gozdnih zemljišč na območju Menine planine določenih po metodah izločanja sestojev in določanja rabe tal
 30. Sabina Zupančič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna
 31. Aleksander Ulbin: Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni Goriški regiji
 32. Karin Rkman: Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih
 33. Maja Jezernik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mežica in Ravne na Koroškem
 34. Tanja Elsner: Predlog prostorske umestitve gorsko-kolesarskih poti v občini Litija in Šmartno pri Litiji
 35. Mateja Bohinc Niculović: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice
 36. Nina Blatnik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica
 37. Nina Vidic: Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij
 38. Tina Fink: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju
 39. Simona Šorn: Analiza višine katastrskega dohodka v obdobju 1990-2012 v savinjski statistični regiji
 40. Simona Medvešek: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej
 41. Maja Lavrič: Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010
 42. Ana Kalan: Predlog prostorske ureditve naselja Horjul v občini Horjul
 43. Toja Požun: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi
 44. Toja Požun: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi
 45. Jurij Fajdiga: Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi
 46. Ana Potočnik Buhvald: Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore
 47. Martina Rakuša: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
 48. Martina Perdih: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal
 49. Teja Vrh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina
 50. Primož Goršek: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Mengeš in Komenda
 51. Jožica Nose: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig
 52. Manca Velikonja: Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo
 53. Jure Osvald: Faktor prilagoditve oglaševanih na prodajne cene nepremičnin kot podlaga za oceno tržne vrednosti v času recesije
 54. Urška Potrebuješ: Analiza in usmeritve za prostorsko organizacijo vrtičkov na območju Mestne občine Ljubljana
 55. Anita Ferlin: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Novo mesto in Mirna Peč
 56. Blaž Vidmar: Prikaz zemljiškega katastra in katastra stavb v Google Earth
 57. Urška Ivančič: Analiza izbranega parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji
 58. Žana Flander: Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji
 59. Danijel Taradi: Trženje stanovanjskih nepremičnin
 60. Marko Sakelšek: Ocenjevanje vrednosti zemljišč v postopkih pridobivanja zemljišč za gradnjo avtocestnega omrežja
 61. Anita Tratar: Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica
 62. Nina Kerpan: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju
 63. Ana Matičič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica
 64. Sabrina Buh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok
 65. Rok Urbanija: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold
 66. Andrej Senekovič: Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000- 2010
 67. Jure Črček: Mediacija v katastrskih postopkih
 68. Maša Boh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše
 69. Irena Škarja: Analiza vsebine in sprememb grafičnega zemljiškega katastra na primeru k.o. Ivanjševci
 70. Borut Kermolj: Predlog urbanistične ureditve naselja Komen na Krasu
 71. Aleksander Vučanović: Mediacija v zemljiškem katastru
 72. Tjaša Judež: CEMAT - Primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah
 73. Monika Rudolf: Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu
 74. Marjeta Kos: Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko
 75. Boštjan Dvornik: Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za izbrana komasacijska območja
 76. Andreja Korade: Problematika prikaza stanja prostora
 77. Polona Lovišček: Primerjava namenske rabe prostora na območju občine Nova Gorica med letoma 2003 in 2011 na podlagi prostorskih aktov občine
 78. Marija Gantar: Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane
 79. Marjeta Ščap: Testiranje digitalnega nivelirja Leica DNA 03 za vpliv osvetljenosti late
 80. Marina Madotto: Vloga in pomen načrta parcelacije pri razvoju podeželskih naselij
 81. Angelca Borštnar: Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji
 82. Petra Novak: Priprava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod
 83. Martin Tisovnik: Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže
 84. Boštjan Okorn: Prikaz stanja prostora za neselji Zgornja in Spodnja Sorica v občini Železniki
 85. Eva Primožič: Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru Občin Gorenja vas - Poljane in Naklo
 86. Ksenija Kotar: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru Občine Bovec in Občine Brda

Druga dela (7)

 1. Gregor Čok, Gašper Mrak, Jana Breznik, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: Spatial regulation instruments of work at home
 2. Gregor Čok, Samo Drobne, Gašper Mrak, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: The impact of the centralisation of workplaces and business entities on spatial development
 3. Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok, Mojca Foški, Gašper Mrak, Jana Breznik: Opredelitev prostorskih pogojev za organizacijo dela na domu v obdobju pred, med in po epidemiji s COVID-19
 4. Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok, Mojca Foški, Gašper Mrak, Jana Breznik: Opredelitev prostorskih pogojev za organizacijo dela na domu v obdobju pred, med in po epidemiji s COVID-19
 5. Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: Monitoring land-use change using selected indices
 6. Osredinjenje kraja Brezovica
 7. Žana Flander, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik: Including elements of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education