Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (9)

 1. Rexhep Krasniqi: Proučevanje vloge ravnatelja v strokovnem razvoju učitelja
 2. Sonja Vuk: Vpliv imerzivne metode na likovno izražanje učencev pri pouku likovne vzgoje
 3. Danijela Blanuša Trošelj: Professional development of preschool teachers in Croatia
 4. Miroslav Huzjak: Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje
 5. Martina Kač Nemanič: Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli
 6. Letricija Linardić: Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji
 7. Mojca Žveglič Mihelič: Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli
 8. Helena Korošec: Lutka in socialni odnosi v vrtcu
 9. Zlata Tomljenović: Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje

Magistrska dela (30)

 1. Jona Brodar: Uporaba presejalnega testa Teddy Talk za ugotavljanje govorno-jezikovnega razvoja otrok med 4. in 5. letom starosti
 2. Oriana Perger: Primerjava matematičnih dosežkov učencev s primanjkljaji pri učenju matematike na nacionalnem preverjanju znanja v 6. in 9. razredu
 3. Damjana Debenec: Spodbujanje zdravega načina življenja v razširjenem programu osnovne šole
 4. Iryna Stanković: Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje
 5. Nina Lapanja: Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju
 6. Gabrijela Kverh: Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 7. Tina Kolar: Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji
 8. Bojana Krašovec: Vloga sodobne likovne umetnosti pri razvijanju likovne ustvarjalnosti in ekološke osveščenosti pri učencih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja
 9. Ksenija Pirih Tavčar: Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport
 10. Mojca Kolenc: Učinkovitost poučevanja s pomočjo umetnostnih sredstev
 11. Pavlica Žanet: Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole
 12. Katarina Lenič: Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami
 13. Helena Klobasa: Negativni stres pri strokovnih delavcih v vrtcih
 14. Sabina Konkolič: Prader-Willijev sindrom
 15. Štefanija Pavlic: Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih
 16. Kristina Višaticki: Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju
 17. Špela Rojc: Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso
 18. Sabina Krajnc: Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije
 19. Ana Srpčič: Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju
 20. Vanja Guček: Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole
 21. Maja Tamše: Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah
 22. Judita Nemeček: Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji
 23. Andreja Černel: Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa
 24. Maja Bregar: Naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost učiteljev za to vlogo
 25. Mateja Jerina Gubanc: Vloga vzgojitelja v bolnišnici
 26. Majda Vehovec: Evalvacija dela z nadarjenimi učenci
 27. Oto Vogrin: Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje
 28. Mija Selič: Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole
 29. Fabijana Štih: Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole
 30. Anita Smole: Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole

Diplomska dela (12)

 1. Janja Kump: Priljubljenost igrač in igra predšolskih otrok
 2. Alenka Vidrih: Vpliv dramske dejavnosti na zmožnost sporazumevanja in raven osebnega zadovoljstva
 3. Nika Trobec: Presoja domačih nalog z vidika učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev
 4. Karmen Dervarič: Usposobljenost učiteljev za diferenciacijo pri učencih s posebnimi potrebami
 5. Mateja Ivanič: Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem razredu osnovne šole
 6. Tina Ušeničnik: Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje
 7. Sandra Osolnik: Ekskurzija in delo na prostem
 8. Veronika Rošer: Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
 9. Ines Hasić: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov
 10. Daša Lokar: Istospolno starševstvo
 11. Petra Vesel: Delo z nadarjenimi otroki v vrtcu
 12. Janja Kocbek: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik

Druga dela (62)

 1. Blerim Saqipi, Janez Vogrinc: The development of teacher research as a form of developing teacher pedagogical practice
 2. Janez Vogrinc: Editorial
 3. Janez Vogrinc, Iztok Devetak, Tatjana Devjak, Janez Krek, Saša Glažar, Vesna Ferk Savec, Robert Potočnik, Karmen Pižorn, Vesna Štemberger, Jurij Selan: Contemporary topics in education IV: part I
 4. Janez Krek, Hodnik Tatjana, Janez Vogrinc: The primary school moral education plan in Slovenia ten years after its introduction
 5. Marta Rogelj Lipoglavšek: Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev jugovzhodne Slovenije
 6. Karmen Švajger Savič: Samoregulacija učenja gimnazijcev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 7. Manuela Medič: Poklicna orientacija učencev in učenk s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 8. Janez Vogrinc, Vesna Podgornik: Izkušnje vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v vrtcih z izvajanjem samoevalvacije
 9. Zarja Švajncer: Vpliv zgodovine in razvoja gospodarstva na življenje in delo na Osnovni šoli Gornji Logatec
 10. Janez Krek, Janez Vogrinc: Practitioner research in kindergarten and teachersʼ professional development
 11. Janez Vogrinc, Blerim Saqipi: Transitioning teacher development through teacher research
 12. Sonja Vuk, Tonka Tacol, Janez Vogrinc: Adoption of the creative process according to the immersive method
 13. Sonja Vuk, Tonka Tacol, Janez Vogrinc: Uvedba ustvarjalnega procesa po imerzivni metodi
 14. Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Sodobne teme na področju edukacije III
 15. Janez Vogrinc, Blerim Saqipi: Transitioning teacher development through teacher research
 16. Janez Krek, Janez Vogrinc: Professional autonomy of the teacher or the law
 17. Janez Krek, Janez Vogrinc: Practitioner research in kindergarten and teachersʼ professional development
 18. Barbara Šket, Saša A. Glažar, Janez Vogrinc: Concept maps as a tool for teaching organic chemical reactions
 19. Barbara Šket, Saša Glažar, Janez Vogrinc: Concept maps as a tool for teaching organic chemical reactions
 20. Tatjana Devjak, Marcela Batistič Zorec, Janez Vogrinc, Darija Skubic, Sanja Berčnik: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti
 21. Janez Vogrinc, Janez Krek: Quality assurance, action research and a concept of a reflective practitioner
 22. Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Ugotavljanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih elementov pri pouku naravoslovja s pomočjo pedagoškega raziskovanja
 23. Iztok Devetak, Mira Metljak, Janez Vogrinc: PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction. PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the second round of the UL, Slovenia working group
 24. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: Facilitating effective student learning through teacher research and innovation
 25. Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Sodobne teme na področju edukacije II
 26. Iztok Devetak, Janez Vogrinc: A PROFILES model of science teachersʼ professional development, a Slovenian perspective of implementation of action research. 3.3
 27. Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Janez Vogrinc, Iztok Devetak: PROFILES
 28. Janez Krek, Janez Vogrinc: Izbrani predlogi sistemskih rešitev v šolskem sistemu z vidika socialne kohezivnosti
 29. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Grozdanka Gojkov, Anita Rončević: Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji
 30. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: European dimensions of teacher education : similarities and differences
 31. Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Cirila Peklaj, Janez Vogrinc: Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj
 32. Janica Kalin, Janez Krek, Zdenko Medveš, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: Osnovna šola
 33. Janez Vogrinc, Janez Krek: Delovanje svetovalne službe
 34. Janez Vogrinc, Vesna Podgornik: Samoevalvacija na področju predšolske vzgoje
 35. Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Sodobne teme na področju edukacije
 36. Barbara Gantar, Janez Vogrinc: Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju
 37. Urška Fajfar, Janez Vogrinc, Milena Valenčič Zuljan, Janez Krek: Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji
 38. Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, Janez Vogrinc: O vzgojni zasnovi v javnih osnovnih šolah - kaj pokažejo empirični podatki
 39. Janez Vogrinc, Milena Valenčič Zuljan, Janez Krek: Action research as part of the processes for assuring work quality in an educational institution
 40. Janez Vogrinc, Milena Valenčič Zuljan, Janez Krek: Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji
 41. Tatjana Devjak, Janez Vogrinc, Igor Repac: Vloga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v reformi študijskih programov
 42. Iztok Devetak, Metka Hajzeri, Saša A. Glažar, Janez Vogrinc: The influence of different models on 15-years-old students' understanding of the solid state of matter
 43. Janez Vogrinc: Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju
 44. Učitelj v vlogi raziskovalca
 45. Saša A. Glažar, Janez Vogrinc, Barbara Šket: Concept maps as a tool in teaching organic chemical reactions
 46. Milena Valenčič Zuljan, Ljubica Marjanovič Umek, Janez Vogrinc, Janica Kalin, Slavko Gaber, Zdenko Medveš, Janez Krek: Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole
 47. Saša A. Glažar, Barbara Bajd, Mara Cotič, Mojca Čepič, Iztok Devetak, Danica Dolničar, Vesna Ferk Savec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Mojca Juriševič, Janez Vogrinc, Margareta Vrtačnik, Milena Valenčič Zuljan: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin
 48. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Urška Sešek, Zvonka Krištof: The headmaster's role in the induction of novice teachers
 49. Janez Vogrinc, Mojca Juriševič, Iztok Devetak: Ethical aspects in science education research
 50. Iztok Devetak, Saša A. Glažar, Janez Vogrinc: The role of qualitative research in science education
 51. Iztok Devetak, Janez Vogrinc, Saša A. Glažar: Assessing 16-year-old students' understanding of aqueous solution at submicroscopic level
 52. Janez Vogrinc, Mojca Juriševič: The criteria for evaluating the quality of the documents in pedagogical research settings
 53. Iztok Devetak, Janez Vogrinc, Saša A. Glažar: States of matter explanations in Slovenian textbooks for students aged 6 to 14
 54. Janez Vogrinc, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Janez Krek, Maja Umek, Urška Sešek, Vesna Podgornik, Mara Cotič, Bogdana Borota, Vida Medved-Udovič, Darjo Zuljan, Vlasta Hus: Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
 55. Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Cirila Peklaj, Janez Vogrinc: Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj
 56. Iztok Devetak, Janez Vogrinc: A PROFILES model of science teachersʼ professional development, a Slovenian perspective of implementation of action research
 57. Mira Metljak, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Jerneja Pavlin, Miha Slapničar, Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Three years of PROFILES experience in Slovenia
 58. Iztok Devetak, Mira Metljak, Janez Vogrinc: PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction
 59. Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce
 60. Janez Vogrinc, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Janez Krek, Maja Umek, Urška Sešek, Vesna Podgornik, Mara Cotič, Bogdana Borota, Vida Medved-Udovič, Darjo Zuljan, Vlasta Hus: Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev
 61. Janez Vogrinc, Janez Krek: Quality assurance, action research and a concept of a reflective practitioner
 62. Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Ugotavljanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih elementov pri pouku naravoslovja s pomočjo pedagoškega raziskovanja