Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Marijan Pogačnik: Osrednja vloga šolskega vrta v kmetijskem izobraževanju

Magistrska dela (42)

 1. Špela Murn: Razumevanje in odnos do evolucije pri slovenskih in irskih mladostnikih
 2. Eva Lovka: Izkušnje in stališča učencev predmetne stopnje osnovne šole glede pouka bioloških vsebin na daljavo
 3. Meta Jamnik: Primerjava znanja evolucije med učenci osmega razreda osnovne šole in učenci prvega letnika srednje šole v šolskem letu 2021/22 v Sloveniji
 4. Tamara Šiško: Primerjava učnih metod pri poučevanju dijakov o elektroforezi DNA
 5. Lea Kolman: Trajnost znanja o vodi po izkustvenem učenju v osnovni šoli
 6. Neža Bizovičar: Teme o poučevanju vpliva človeka na naravo in okolje v reviji The American biology teacher od leta 2010 do 2021
 7. Petra Drčar: Mnenje učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v drugem letniku gimnazije
 8. Irena Šurla: Razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci na Dolenjskem
 9. Teja Lavtižar: Odnos mladostnikov do biologije
 10. Katarina Jordan: Predstave osnovnošolcev in srednješolcev o človeški ribici
 11. Lucija Lah: Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka
 12. Tjaša Klinkon: Zanimanje mladostnikov za biološke teme
 13. Kim Munih: Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in Primorske za uporabne rastline
 14. Lea Gešman: Odnos osnovnošolcev do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka
 15. Erika Potrebuješ: Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka
 16. Urška Praznik: Znanje irskih osnovnošolcev o evoluciji človeka
 17. Urška Pančur: Zanimanje učencev Kamnika za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog
 18. Tilen Žgavec: Znanje primorskih dijakov o evoluciji človeka
 19. Jerca Hočevar: Teme o poučevanju genetike v reviji American biology teacher od leta 2010 do 2020
 20. Ana Posavec: Uporaba modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli
 21. Urška Keber: Predznanje osmošolcev o evoluciji človeka
 22. Ksenija Tajnšek: Odnos osnovnošolcev v Savinjski dolini do biologije in njihovo znanje o procesu fotosinteze
 23. Petra Štirn: Znanje učencev 6. razreda osnovne šole o mikroskopiranju
 24. Zala Skubic: Zanimanje osnovnošolcev Vrhnike in okolice za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog
 25. Špela Likovič: Učinkovitost uporabe modela celice pri pouku naravoslovja
 26. Ana Vreš: Znanje koroških osnovnošolcev o evoluciji človeka
 27. Marko Vrbec: Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v devetem razredu osnovne šole
 28. Taja Gorenšček: Mnenje učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v osmem razredu osnovne šole
 29. Zala Rožanec: Znanje dijakov 3. letnika gimnazije v Sloveniji o evoluciji človeka
 30. Maja Tomšič: Vpliv pouka v osnovni šoli na znanje ljubljanskih mladostnikov o evoluciji človeka in predlogi za izboljšave
 31. Tadeja Kosi: Smernice za delo z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri biologiji v osnovni šoli
 32. Tjaša Zamida: Stališča učencev tretjega triletja osnovne šole o bioloških vsebinah
 33. Saša Ogrizek: Mnenja dijakov o biologiji in nanobiologiji
 34. Irena Furlan Vukoja: Zgodovina izobraževalnih programov ter oblikovanje smernic za razvoj pedagoškega dela v Živalskem vrtu Ljubljana
 35. Dejan Klančičar: Primerjava stališč dijakov novomeških gimnazij do biologije med letoma 2005 in 2015
 36. Mojca Tomažič Capello: Stališča osnovnošolcev in srednješolcev do praktičnega dela pri pouku biologije
 37. Anja Muhič: Evolucijske teme v reviji American biology teacher od leta 2017 do 2020
 38. Nel Lončar: Zanimanje za botaniko med učenci višjih razredov osnovne šole
 39. Agnes Trnovec: Primerjava napredovanja znanja učencev prvega in tretjega razreda v prvi pomoči
 40. Anamarija Avguštin: Gozd kot učilnica na prostem, učna pot Pogorelec
 41. Tamara Simšič: Multisenzorno poučevanje pri pouku naravoslovja
 42. Aleš Mavsar: Primerjava znanja evolucije med učenci osmega razreda osnovne šole in učenci prvega letnika srednje šole v šolskem letu 2022/23 v Sloveniji

Diplomska dela (57)

 1. Minka Kočevar: Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektno delo pri dodatnem pouku biologije
 2. Aleksandra Frank: Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji
 3. Kristina Pust Badovinac: Razumevanje mitoze v osnovni šoli v Sloveniji
 4. Tina Rupnik: Spreminjanje odnosa, zanimanja in znanja učencev o strupenih živalih
 5. Lea Gmajner: Mnenje bodočih učiteljev biologije o praktičnem delu pri pouku biologije
 6. Tina Sulič: Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji
 7. Miha Povšič: Vsebinska predpriprava ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev
 8. Tine Fakin: Znanje in odnos učencev do metuljev in komarjev
 9. Tatjana Likar: Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah
 10. Irena Perko: Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli
 11. Živa Vengust: Odnos in gnus učencev do živali ter strah pred živalmi
 12. Petra Pavić: Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol
 13. Nikolina Brković: Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja
 14. Ajda Pirš: Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih
 15. Darja Kos Strmec: Zanimanje udeležencev izobraževanja odraslih za uporabne rastline
 16. Katjuša Kanalec: Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij
 17. Alenka Medved: Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci 7. in 9. razredov izbrane osnovne šole
 18. Špela Murn: Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci
 19. Marjanca Remžgar: Znanje gimnazijcev o izbranih genetskih temah
 20. Jelena Ilišin: Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci na Primorskem
 21. Teja Lavtižar: Zanimanje osnovnošolcev Gorenjske za uporabne rastline
 22. Barbara Vrhunc: Interes osnovnošolcev na območju Škofje Loke za uporabne rastline
 23. Katarina Jordan: Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici
 24. Urška Praznik: Znanje o Darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega triletja osnovne šole
 25. Martina Furlani: Razumevanje in odnos do evolucije med slovenskimi in italijanskimi mladostniki
 26. Anja Vozelj: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2014
 27. Vesna Bačar: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011
 28. Katarina Vene: Vpliv različnih metod poučevanja na pojmovanja otrok o živem in neživem v javnem vrtcu in vrtcu montessori
 29. Ema Mitevski: Znanje dijakov 1. in 2. letnika srednje šole v Ljubljani o evoluciji človeka
 30. Barbara Jurjevec Štok: Zanimanje osnovnošolcev Štajerske za uporabne rastline
 31. Lea Gešman: Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka
 32. Simona Janžekovič: Razumevanje in sprejemanje evolucije med gimnazijci na Dolenjskem
 33. Erika Lončar: Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji človeka
 34. Ana Posavec: Učinkovitost uporabe modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli
 35. Marko Vrbec: Vsebinska analiza nacionalnega preverjanja znanja iz biologije 2017
 36. Mirjam Mlakar: Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate
 37. Tjaša Zamida: Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o evoluciji človeka
 38. Taja Gorenšček: Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o sklepih pri človeku
 39. Špela Likovič: Znanje učencev 6. in 7. razreda osnovne šole o celici
 40. Polona Stenovec: Analiza pogovorov obiskovalcev živalskega vrta o izbranih živalskih vrstah
 41. Amedea Klopčič Vukšinič: Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o izločalih pri človeku
 42. Klavdija Klopčič: Mnenje učiteljev biologije o NPZ iz biologije leta 2017
 43. Anja Križanič: Izzivi pri poučevanju evolucije človeka v 9. razredu osnovne šole
 44. Andreja Kmet Gregorčič: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole
 45. Vesna Kogovšek: Evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov za osmi razred devetletne osnovne šole po Bloomovi taksionomiji kognitivnih ciljev
 46. Katarina Van der Baan: Vrednotenje novih vaj iz biokemije za študente dvopredmetnih programov biologija z vezavami
 47. Janja Zdešar: Stres pri učiteljih biologije
 48. Barbara Bešter: Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija
 49. Mateja Šebenik: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole
 50. Ivana Škerjanec: Uporabnost fakultetnega znanja biologije za poučevanje v osnovni šoli
 51. Andreja Šporar: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
 52. Mateja Beljan: Znanje študentov 1. letnika dvopredmetnega študija biologija-gospodinjstvo in biologija-kemija o izbrani biološki vsebini
 53. Andreja Zupančič: Biološke vsebine v petih mednarodnih revijah s področja naravoslovnega izobraževanja v letih 2003-2006
 54. Lidija Gnidovec: Odnos srednješolcev do biologije
 55. Astrid Ličen: Kakovost in trajnost biološkega znanja slovenskih srednješolcev
 56. Daniela Vlačič: Razumevanje fotosinteze med gimnazijci
 57. Maja Kastelic: Primerjava poučevanja spolne vzgoje med šolskimi sistemi v Evropi in primernost obstoječe izvedbe v Sloveniji

Druga dela (19)

 1. Jelka Strgar, Mateja Pilih, Marijan Pogačnik, Dragan Žnidarčič: Knowledge of medicinal plants and their uses among secondary and grammar school students: a case study from Slovenia
 2. Andreja Šporar: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkovza naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
 3. Janja Zdešar: Stres pri učiteljih biologije
 4. Ivana Škerjanec: Uporabnost fakultetnega znanja biologije za poučevanje v osnovni šoli
 5. Katarina Van der Baan: Vrednotenje novih vaj iz biokemije za študente dvopredmetnih programov biologija z vezavami
 6. Vesna Kogovšek: Evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov za osmi razred devetletne osnovne šole po Bloomovi taksionomiji kognitivnih ciljev
 7. Andreja Kmet Gregorčič: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole
 8. Goca Šimenc: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 8. razred osnovne šole
 9. Jelka Strgar: Biological knowledge of Slovenian students in the living system content area in PISA 2006
 10. Darja Skribe Dimec, Jelka Strgar: Znanstvena pojmovanja o fotosintezi pri učencih osnovne šole in bodočih učiteljih biologije
 11. Marijan Pogačnik, Dragan Žnidarčič, Jelka Strgar: Use of school gardens in elementary schools in Slovenia
 12. Mirjam Bizjak: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v štirih učbenikih za genetiko za srednje šole in gimnazije
 13. Marta Močnik: Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz biologije leta 2006
 14. Mateja Šebenik: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole
 15. Barbara Bešter: Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija
 16. Andrej Šorgo, Saša A. Glažar, Iztok Devetak, Mojca Čepič, Katarina Susman, Maja Pečar: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi
 17. Maja Umek, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Vera Čonč, Željka Ličan Adamčič, Tadeja Galonja: Raziskujem in razmišljam 3
 18. Stanislav Gomboc, Klavdija Stražar, Tanja Gregorčič, Tina Fabijan, Barbara Premoš, Špela Murn, Ana Slanc, Gregor Torkar: Spoznajmo kobilice Solčavskega
 19. Gregor Torkar, Gašper Cankar, Jurij Selan, Jelka Strgar, Mira Metljak: Kakovost učbenikov v Sloveniji: izzivi in priložnosti