Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Janja Zajc: Fiziološke in molekularno-biološke prilagoditve halofilne glive Wallemia ichthyophaga na življenje v okolju z visokimi koncentracijami soli

MSc theses (2)

 1. Tim Gnidovec: Osamitev, identifikacija in karakterizacija gliv iz avtomehanične delavnice
 2. Ana Pavšič: Vrednotenje toksičnosti kompleksov egerolizinov in proteinov z domeno MACPF za žitnega strgača in kapusovega bolhača

Bsc theses (38)

 1. Rok Miklavčič: Biogeografska tipizacija halofilne črne kvasovke Hortaea werneckii
 2. Sandra Žulič: Biološko aktivne snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 3. Vanja Strniša: Uporabnost PCR testa Seeplex PneumoBacter ACE detection za ugotavljanje bakterijskih povzročiteljev okužb dihal
 4. Iva Rappl: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 5. Žana Kovačec: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih elstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv
 6. Sašo Jančič: Ekofiziologija in taksonomija gliv iz rodu Wallemia
 7. Janja Zajc: Fiziološke prilagoditve kserofilnih gliv iz rodu Wallemia na rast pri slanih pogojih
 8. Klara Lesjak: Gojenje celic elastičnega hrustanca za uporabo v tkivnem inženirstvu
 9. Irena Kranjec: Raznolikost genov za desaturazo in elongazo pri glivah in njihova primernost za filogenetske študije
 10. Manca Kovač Viršek: Vpliv živega srebra na pojavljanje gena merA pri bakterijskih združbah v reki Idrijci
 11. Monika Koprivnikar: Priprava vcepka za biološko čiščenje voda s povišano slanostjo
 12. Tina Voglar: Vpliv ultravijoličnega sevanja na preživetje iz solin izoliranih halofilnih / halotolerantnih črnih kvasovk
 13. Mihaela Škulj: Določanje števila kopij plazmidov v bakteriji Escherichia coli
 14. Barbara Hubad: Odpornost bakterijske združbe v prebavilih raka Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda) proti živemu srebru
 15. Nataša Kračun: Struktura in aktivnost mikrobne združbe vzdolž slanostnega gradienta v Sečoveljskih solinah
 16. Aleš Goznik: Sprememba parametrov kvalitete lizata Vibrio sp. DSM14379 v odvisnosti od koncentracije NaCl
 17. Rok Tkavc: Identifikacija in genotipizacija entomopatogenih gliv izoliranih iz troglofilnih metuljev Scolipteryx libatrix L. in Triphosa dubitata L.
 18. Katja Jazbec: Protiglivno delovanje linusitinskih proteinov
 19. Barbara Kurež: Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na alkoholno fermentacijo pri kvasovki Candida stellata
 20. Tina Trbuha: Vpliv slanosti na transkripcijo genov za encime, ki sodelujejo pri modifikaciji maščobnih kislin pri halotolerantni črni kvasovki Aureobasidium pullulans
 21. Mia Ličen: Taksonomska identifikacija in karakterizacija gliv, ki okužujejo sušene mesnine
 22. Barbara Orozel: Primerjava talnih ektomikoriznih združb osutih in vitalnih dreves na gozdni raziskovalni ploskvi Veliki Vrh
 23. Marko Lutar: Priprava vzorcev halofilnih nitastih gliv za elektronsko vrstično mikroskopijo
 24. Klara Maučec: Vpliv slanosti okolja na strukturo in morfologijo celične stene glive Wallemia s.p.
 25. Špela Lavrinc: Antimikrobno delovanje izbranih nanodelcev na bakterije in glive
 26. Monika Novak Babič: Pomivalni in pralni stroji
 27. Anja Jarc: Primerjava treh metod za izolacijo DNK kvasovk rodu Candida
 28. Tina Lukan Jezerčić: Klasične in sodobne metode določanja števila kvasovk vrst Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis v realnih vzorcih
 29. Pavlina Müller Kroupa: Ekofiziologija varietet glive Aureobasidium pullulans
 30. Alen Prole: Združba gliv v zdravilnem blatu sečoveljskih solin
 31. Darja Klep: Vpliv različnih gostot bakterijskih suspenzij in različnih časov inkubacije na rezultate testitranja občutljivosti za antibiotike pri bakterijah Streptococcus pneumoniae in Staphylococcus aureus
 32. Nataša Hadalin Baša: Reševanje taksonomskih dilem pri bazidiomicetnih kvasovkah iz arktičnih ledenikov
 33. Jure Dobovšek: Proučevanje različnih tehnik mutageneze pri glivi Aspergillus terreus
 34. Bernarda Finžgar: Izolacija kvasovk Saccharomyces cerevisiae iz neobičajnih naravnih habitatov
 35. Mojca Horvat: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 36. Miša Mojca Cajnko: Biološko aktivne snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 37. Sonja Prpar Mihevc: Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na potek alkoholne fermentacije s kvasovko Saccharomyces cerevisiae
 38. Nejc Thaler: Izboljšanje impregnabilnosti smrekovine z biovrezovanjem

Other documents (47)

 1. Cene Gostinčar, Polona Zalar, Nina Gunde-Cimerman: No need for speed
 2. Katja Kavkler, Miha Humar, Davor Kržišnik, Martina Turk, Črtomir Tavzes, Cene Gostinčar, Sašo Džeroski, Stefan Popovic, Ana Penko, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar: A multidisciplinary study of biodeteriorated Celje Ceiling, a tempera painting on canvas
 3. Cene Gostinčar, Jason Eric Stajich, Anja Kejžar, Sunita Sinha, Corey Nislow, Metka Lenassi, Nina Gunde-Cimerman: Seven years at high salinity—experimental evolution of the extremely halotolerant black yeast Hortaea werneckii
 4. Anja Černoša, Xiaohuan Sun, Cene Gostinčar, Chao Fang, Nina Gunde-Cimerman, Zewei Song: Virulence traits and population genomics of the black yeast Aureobasidium melanogenum
 5. Laura Selbmann, Nina Gunde-Cimerman, Monika Novak Babič, Polona Zalar, Jason Eric Stajich: Shed light in The daRk lineagES of the fungal tree of life—STRES
 6. Monika Novak Babič, Nina Gunde-Cimerman: Water-transmitted fungi are involved in degradation of concrete drinking water storage tanks
 7. Irina Jiménez-Gómez, Gisell Valdés-Muñoz, Tonatiuh Moreno-Perlín, Rosa R. Mouriño-Pérez, María del Rayo Sánchez-Carbente, Jorge Luis Folch-Mallol, Yordanis Pérez-Llano, Nina Gunde-Cimerman, Nilda del C. Sánchez, Ramón Alberto Batista-García: Haloadaptative responses of Aspergillus sydowii to extreme water deprivation
 8. Sarka Salajkova, Marketa Benkova, Jan Marek, Radek Sleha, Lukas Prchal, David Malinak, Rafael Dolezal, Kristina Sepčić, Nina Gunde-Cimerman, Kamil Kuca, Ondrej Soukup: Wide-antimicrobial spectrum of picolinium salts
 9. Teja Lavrin, Tilen Konte, Rok Kostanjšek, Simona Sitar, Kristina Sepčić, Sonja Prpar Mihevc, Ema Žagar, Vera Župunski, Metka Lenassi, Boris Rogelj, Nina Gunde-Cimerman: The neurotropic black yeast Exophiala dermatitidis induces neurocytotoxicity in neuroblastoma cells and progressive cell death
 10. Janja Zajc, Cene Gostinčar, Anja Černoša, Nina Gunde-Cimerman: Stress-tolerant yeasts
 11. Cene Gostinčar, Nina Gunde-Cimerman: Overview of oxidative stress response genes in selected halophilic fungi
 12. Benedetta Turchetti, Laura Selbmann, Nina Gunde-Cimerman, Pietro Buzzini, José Paulo Sampaio, Polona Zalar: Cystobasidium alpinum sp. nov. and Rhodosporidiobolus oreadorum sp. nov. from European cold environments and Arctic region
 13. Janja Zajc, Nina Gunde-Cimerman: The genus Wallemia—from contamination of food to health threat
 14. Monika Novak Babič, Jerneja Zupančič, João C. Brandão, Nina Gunde-Cimerman: Opportunistic water-borne human pathogenic filamentous fungi unreported from food
 15. Alessia Marchetta, Bert Gerrits van den Ende, Abdullah M. S. Al-Hatmi, Ferry Hagen, Polona Zalar, Montarop Sudhadham, Nina Gunde-Cimerman, Clara Urzi, Sybren de Hoog, Filomena De Leo: Global molecular diversity of the halotolerant fungus Hortaea werneckii
 16. Monika Novak Babič, Nina Gunde-Cimerman, Márta Vargha, Zsófia Tischner, Donát Magyar, Cristina Veríssimo, Raquel Sabino, Carla Viegas, Wieland Meyer, João C. Brandão: Fungal contaminants in drinking water regulation?
 17. Kristina Sepčić, Polona Zalar, Nina Gunde-Cimerman: Low water activity induces the production of bioactive metabolites in halophilic and halotolerant fungi
 18. Laura Perini, Cene Gostinčar, Alexandre Anesio, Christopher Williamson, Martyn Tranter, Nina Gunde-Cimerman: Darkening of the Greenland Ice Sheet
 19. Polona Zalar, Jerneja Zupančič, Cene Gostinčar, Janja Zajc, G. S. de Hoog, Filomena De Leo, Armando Azua-Bustos, Nina Gunde-Cimerman: The extremely halotolerant black yeast Hortaea werneckii - a model for intraspecific hybridization in clonal fungi
 20. Cene Gostinčar, Janja Zajc, Metka Lenassi, Ana Plemenitaš, Sybren de Hoog, Abdullah M. S. Al-Hatmi, Nina Gunde-Cimerman: Fungi between extremotolerance and opportunistic pathogenicity on humans
 21. Yordanis Pérez-Llano, Eya Caridad Rodríguez-Pupo, Irina S. Druzhinina, Komal Chenthamara, Feng Cai, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar, Cene Gostinčar, Rok Kostanjšek, Jorge Luis Folch-Mallol, Ramón Alberto Batista-García, María del Rayo Sánchez-Carbente: Stress reshapes the physiological response of halophile fungi to salinity
 22. Laura Perini, Diana C. Mogrovejo, Rok Tomazin, Cene Gostinčar, Florian H. H. Brill, Nina Gunde-Cimerman: Phenotypes associated with pathogenicity
 23. Laura Perini, Cene Gostinčar, Nina Gunde-Cimerman: Fungal and bacterial diversity of Svalbard subglacial ice
 24. Cene Gostinčar, Martina Turk, Janja Zajc, Nina Gunde-Cimerman: Fifty Aureobasidium pullulans genomes reveal a recombining polyextremotolerant generalist
 25. Cene Gostinčar, Xiaohuan Sun, Janja Zajc, Chao Fang, Yong Hou, Yonglun Luo, Nina Gunde-Cimerman, Zewei Song: Population genomics of an obligately halophilic basidiomycete Wallemia ichthyophaga
 26. Xiaohuan Sun, Cene Gostinčar, Chao Fang, Janja Zajc, Yong Hou, Zewei Song, Nina Gunde-Cimerman: Genomic evidence of recombination in the basidiomycete Wallemia mellicola
 27. Sašo Jančič, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar, Hai D.T. Nguyen, Martin Meijer, Joey B. Tanney, Keith A. Seifert: Application of the phylogenetic species concept to Wallemia sebi from house dust and indoor air revealed by multi-locus genealogical concordance
 28. Marina Dermastia, Radovan Komel, Tom Turk: Kjer se življenje začne ---
 29. Domen Jaklič, Klemen Zupančič, Aleš Lapanje, Dragica Smrke, Matej Cimerman, Zlatko Parać, Zoran M. Arnež, Nina Gunde-Cimerman: Uvedba zdravljenja kroničnih ran z ličinkami muh Lucilia sericata v Slovenijo
 30. Marjetka Kralj Kunčič, Janja Zajc, Damjana Drobne, Živa Pipan Tkalec, Nina Gunde-Cimerman: Morphological responses to high sugar concentrations differ from adaptations to high salt concentrations in xerophilic fungi Wallemia spp.
 31. Nina Gunde-Cimerman, Dirk Wagner, Max Häggblom: Polar and alpine microbiology
 32. Virginia De Garcia, Polona Zalar, Silvia Brizzio, Nina Gunde-Cimerman, Maria Van Broock: Cryptococcus species (Tremellales) from glacial biomes in the southern (Patagonia) and northern (Svalbard) hemispheres
 33. Prof. dr. Nina Gunde Cimerman
 34. Cene Gostinčar, Nina Gunde-Cimerman, Martina Turk: Genetic resources of extremotolerant fungi
 35. Ana Zovko, Maja Vaukner, Kristina Sepčić, Franc Pohleven, Domen Jaklič, Nina Gunde-Cimerman, Tom Turk: Antifungal and antibacterial activity of 3-alkylpyridinium polymeric analogs of marine toxins
 36. Sharon A. Cantrell, J. C. Dianese, J. Fell, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar: Unusual fungal niches
 37. Tanja Botić, Marjetka Kralj Kunčič, Kristina Sepčić, Željko Knez, Nina Gunde-Cimerman: Salt induces biosynthesis of hemolytically active compounds in the xerotolerant food-borne fungus Wallemia sebi
 38. Martina Turk, Ana Plemenitaš, Nina Gunde-Cimerman: Extremophilic yeasts
 39. Polona Zalar, Monika Novak Babič, Sybren de Hoog, Nina Gunde-Cimerman: Dishwashers - a man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens
 40. Cene Gostinčar, Martin Grube, Nina Gunde-Cimerman: Evolution of fungal pathogens in domestic environments?
 41. Metka Lenassi, Janja Zajc, Cene Gostinčar, Alenka Gorjan, Nina Gunde-Cimerman, Ana Plemenitaš: Adaptation of the glycerol-3-phosphate dehydrogenase Gpd1 to high salinities in the extremely halotolerant Hortaea werneckii and halophilic Wallemia ichthyophaga
 42. Silva Sonjak, Mia Ličen, Jens Christian Frisvad, Nina Gunde-Cimerman: Salting of dry-cured meat - a potential cause of contamination with the ochratoxin A-producing species Penicillium nordicum
 43. Silva Sonjak, Mia Ličen, Jens Christian Frisvad, Nina Gunde-Cimerman: The mycobiota of three dry-cured meat products from Slovenia
 44. Cene Gostinčar, Martina Turk, Nina Gunde-Cimerman: The evolution of fatty acid desaturases and cytochrome b5 in eukaryotes
 45. Mihaela Škulj: Določanje števila kopij plazmidov v bakteriji Escherichia coli
 46. Silva Sonjak, Jens Christian Frisvad, Nina Gunde-Cimerman: Fingerprinting using extrolite profiles and physiological data shows sub-specific groupings of Penicillium crustosum strains
 47. Marjetka Kralj Kunčič, Tina Kogej, Damjana Drobne, Nina Gunde-Cimerman: Morphological response of the halophilic fungal genus Wallemia to high salinity