Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (3)

 1. Sandra Bürmen: Potrošnikovo razlikovanje mesa avtohtone in tradicionalne pasme goveda na osnovi intrinzičnih lastnosti
 2. Aleksandra Vranjek: Analiza ureditve hlevov za krave molznice in mlado živino
 3. Petra Firm: Analiza bikovskih mater črnobele in rjave pasme ter moških potomcev iz načrtnega parjenja

Diplomska dela (48)

 1. Igor Stanonik: Prireja mleka in kontrola prireje v 20. stoletju na Gorenjskem
 2. Janez Slak: Možnost ocene sestave klavnih polovic lisastih bikov na osnovi sestave posameznih kosov
 3. Tomaž Samec: Prednosti in slabosti reje govedi na prostem
 4. Maša Rudolf: Pogin telet do starosti enega leta v Sloveniji v obdobju od 2005 do 2012
 5. Špela Roblek: Opis planine Javornik-Storžič ter ocena prirasta govedi na planini
 6. Miroslav Ristić: Primerjava proizvodnih rezultatov slovenskih tradicionalnih pasem kokoši lahkega tipa in njihovih križank
 7. Maja Počkaj: Klavna kakovost goved rojenih na ekoloških kmetijah v Sloveniji
 8. Barbara Pirš: Vpliv energijske vrednosti krme na kemijsko in maščobnokislinsko sestavo kopunjega mesa
 9. Mateja Pirc: Vpliv gospodarskega križanja lisaste pasme na klavne lastnosti goved v Sloveniji
 10. Pavel Petrič: Učinki gospodarskega križanja rjave pasme z različnimi mesnimi pasmami na klavne lastnosti
 11. Miha Pečečnik: Idejni načrt hleva za krave molznice in spremljajoče objekte na novi lokaciji kmetije Pečečnik
 12. Jernej Oblak: Analiza in napovedovanje prireje mleka v Sloveniji
 13. Ana Novak: Analiza bikovskih mater lisaste pasme v Sloveniji
 14. Sanja Milošević Grujović: Prehrana in oksidativna stabilnost kunčjega mesa
 15. Sonja Mehle Sraka: Primerjava klavne kakovosti kuncev domače selekcije sika z uvoženimi hibridi
 16. Anika Meden: Primerjava prireje mleka pred in po uvedbi ekološkega kmetovanja
 17. Jože Levstek: Življenjska mlečnost, vzroki in starost krav ob izločitvi na farmah podjetja GO-KO d.o.o. Kočevje
 18. Urban Lajevec: Povezava med linearnimi ocenami prvesnic in mlečnostjo v prvi laktaciji
 19. Barbara Kotnik: Analiza vplivov na rojstno maso telet in potek telitve pri šarole in limuzin pasmi na Pedagoško raziskovalnem centru Logatec
 20. Valerija Kos: Primerjava razporeditve maščobnega tkiva pri lisastih in rjavih bikih
 21. Rok Klopčič: Vpliv dodatka rožičeve moke na klavno kakovost kuncev
 22. Tanja Kljun: Vpliv sprememb v temperaturi ob skladiščenju globoko zamrznjenega semena bikov na kakovost odmrznjenega semena
 23. Urška Levičnik: Vpliv zamaščenosti na delež posameznih delov govejih klavnih polovic
 24. Luka Kladnik: Vpliv pasme na klavno kakovost goved, zaklanih v Sloveniji
 25. Aleš Kirbiš: Vpliv križanja lisaste pasme z rdečo holštajnsko in montbeliarde pasmo na lastnosti mlečnosti in telesne lastnosti
 26. Tina Juršič: Rast jagnjet v kontroliranih tropih
 27. Dušan Jović: Paša in planšarstvo na bohinjskih planinah - pogled v prihodnost
 28. Simon Jesenšek: Vidne mreže žil in potplutb na stegnih zaklanih prašičev
 29. Anton Jamnik: Analiza zamaščenosti lisastih bikov ob zaključku testa na testni postaji
 30. Marjan Heric: Pitovne lastnosti kuncev pri različnih programih prehrane
 31. Damjana Grad: Lastnosti mesa lisastih in rjavih bikov iz progenega testa
 32. Irena Gostinčar: Telesne mere in značilnosti belokranjske pramenke
 33. Mitja Golobič: Percepcija kakovosti prostoživečih in vzrejenih potočnih postrvi
 34. Simona Dolinšek: Napake zunanjosti krav črno-bele pasme z največjim indeksom IBM
 35. Maja Cajhen: Problemi z zdravjem in mlečnost visokoproduktivnih krav v obporodnem obdobju
 36. Adrijana Bratec: Spreminjanje pasemske sestave populacije goved v Sloveniji
 37. Marina Benko: Percepcija kakovosti prostoživečih in vzrejenih brancinov
 38. Nina Šerbec: Primerjava rasti telet šarole in limuzin pasme od rojstva do odstavitve
 39. Irena Šimenc: Vpliv krioprotektorja in načina shranjevanja petelinjega semena na oplojenost in valilnost kokošjih jajc
 40. Francelj Učakar: Vpliv koncentracije energije v krmi in dodatka grobo mlete koruze v zadnjem mesecu pitanja na pitovne in klavne lastnosti kopunov preluks-G
 41. Boštjan Urbanc: Analiza prireje mleka in vzroki izločitev na izbrani kmetiji
 42. Mateja Verbič: Vpliv starosti oz. mase na klavno kakovost jagnjet
 43. Bernarda Vončina: Analiza mlečnosti in plodnosti krav v vasi Idrijske Krnice
 44. Anton Zajc: Vpliv genotipa na klavno kakovost kuncev
 45. Maja Zivlakovič: Učinki gospodarskega križanja črno-bele pasme na klavne lastnosti zaklanih goved v Sloveniji
 46. Špela Žerovnik: Vsebnost elementov v dolgi hrbtni mišici pri bikih cikaste pasme
 47. Stojan Žulič: Klavna kakovost kozličev
 48. Tanja Sraka: Vpliv surove vlaknine v prehrani kuncev slovenske linije SIKA na fizikalno-kemične in senzorične lastnosti mesa

Druga dela (5)

 1. Silvester Žgur, Marko Čepon: The effect of transition from EUROP 5-point scale to 15-point scale beef carcass classification on carcass distribution of young slaughtered bulls in Slovenia
 2. Mojca Voljč, Marko Čepon, Mojca Simčič, Silvester Žgur: The effect of the second grazing period on the fatty acid composition in meat of indigenous Cika and Simmental bulls
 3. Mojca Simčič, Marko Čepon, Silvester Žgur: Carcass quality of autochthonous Cika cattle
 4. Drago Kompan, Marko Čepon, Silvester Žgur: Collaboration in the field of conservation of animal genetic resources
 5. Barbara Kotnik, Nežika Petrič, Silvester Žgur: Parameters affecting calving dificulty of Charolais and Limousin breed at the Educational and Research Centre Logatec