Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Danila Rijavec: The response of the selected small member states of the European Union to the migration crisis
 2. Veronika Petkovšek: Analysis of providers and delivery mechanisms of local public services : the case of Slovenia

Magistrska dela (60)

 1. Primož Pevcin: Analiza reforme slovenske državne uprave kot dejavnika konkurenčne sposobnosti nacionalnega gospodarstva
 2. Milena Hvala: Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči modernizacije pokojninskega sistema
 3. Helena Sorč: Analiza razvoja sistema subvencionirane študentske prehrane ter primerjava s sistemi v tujini
 4. Jure Palka: ANALIZA SODELOVANJA DELEŽNIKOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA Z MEDNARODNO PRIMERJAVO
 5. Selima Peternel: PRIMERJAVA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA IZBRANIH BOLNIŠNIC
 6. MATIC BURJAK: UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI STORITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV NA KOROŠKEM
 7. Nastja Pavlič: Analiza uvajanja novega javnega menedžmenta v slovenski javni upravi z vidika elementa standardov in merjenja uspešnosti
 8. SIMONA EISENHUT: VPLIV POSTOPKA IZVRŠBE NA EKONOMSKI STATUS FIZIČNE OSEBE
 9. Anja Urbančič: Analiza implementacije modelov zrelosti poslovnih procesov v izbrane organizacije javnega sektorja
 10. Tina Bregar: Zmanjšanje neenakosti v zdravju v Sloveniji in EU, s poudarkom na osrednji ljubljanski regiji
 11. Irena Borko Štern: Povezovanje občin v Sloveniji
 12. Nina Brežnik: Reorganizacija javnega sektorja kot orodje zmanjševanja javnih izdatkov
 13. Barbara Balaban: Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) - prednosti carinskega statusa in njegova mednarodna uveljavitev
 14. Anita Reich: Analiza funkcijskih vlog lokalnih skupnosti v evropskih državah
 15. Vesna Zimšek: Ekonomska vprašanja regionalizacije v Sloveniji z mednarodno primerjavo
 16. Milan Klemenc: Logistika in licenciranje prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 17. Natalija Kovše: Nepridobitne organizacije in institucionalni izomorfizem v Sloveniji
 18. Adriana Cividini: Organiziranost in vloga prostovoljnega gasilstva v Sloveniji
 19. Barbara Nusdorfer: Samopromocija nevladnih organizacij kot del njihovega delovanja
 20. Ivana Lukenda: Primerjalna analiza insolvenčnih postopkov kot način reševanja podjetji iz krize v Sloveniji
 21. Sanja Ajanović Hovnik: Analiza modelov prenosa terjatev bank na družbo za upravljanje terjatev
 22. Nastasia Živković: Analiza učinkov združevanja policijskih uprav v Republiki Sloveniji
 23. Anđela Tasić: Primerjava standardov za mednarodno akreditacijo bolnišnic
 24. Danijela Pejić: Uporaba družbenih medijev za namene marketinga intenzivnih programov v visokem šolstvu
 25. Anita Jenc Rojina: Osebni stečaj v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije
 26. Miloš Košir: Uvajanje strateškega managementa na primeru Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
 27. Mateja Jaklič: Razmerja med obsegom tretjega sektorja ter razvitostjo države blaginje
 28. Janja Žužek: Izvajanje zdravstvene službe v Sloveniji
 29. Zala Kalan: Primerjava izdatkov za preventivne dejavnosti na področju zdravstva v Sloveniji in Nemčiji
 30. Petra Prelog: Uravnoteženi sistem kazalnikov v izbranem podjetju
 31. Branislav Ćustić: Analiza vpisa študentov na podiplomske študijske programe in njihova zaposljivost
 32. Tadej Špehar: Stroškovna analiza poslovnih modelov v bančništvu
 33. Irena Vovk: Uporaba ISO standardov v izbrani organizaciji
 34. Saša Cotič Markovič: Analiza demografije podjetij v obdobju globalne krize v Sloveniji
 35. Špela Mar: Analiza zainteresiranosti občin Spodnjega Podravja za uvajanje koncepta "Nič odpadkov"
 36. TANJA KORNET: OCENA KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV IN ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV PO EVROPSKEM MODELU ZA MERJENJE KAKOVOSTI CAF
 37. SABINA MEŠIĆ: OBVLADOVANJE TVEGANJ NA PODROČJU POPRODAJNIH STORITEV V IZBRANI ORGANIZACIJI
 38. SAMO PÖRŠ: ANALIZA STROŠKOV MIGRANTSKO-BEGUNSKE KRIZE
 39. KRISTJAN BIZJAK: ANALIZA VPLIVA GOSPODARSKE KRIZE NA AVTOMOBILSKI SEKTOR
 40. Danila Rijavec: VEČNIVOJSKO UPRAVLJANJE IN SODELOVANJE NA PRIMERU OBVLADOVANJA MIGRANTSKEGA VALA NA BALKANSKI POTI
 41. ANITA BEGOVIĆ: VPLIV DAVČNIH BLAGAJN NA DAVČNO VEDENJE V SLOVENIJI
 42. KRISTINA BRODNIK: SOCIALNO DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI UPORABNIKOV HUMANITARNIH STORITEV
 43. MONIKA SEITL: VPLIV SVETOVNE FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE NA DELOVANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ
 44. VESNA GREŠAK: PRIMERJAVA UREDITVE IN DELOVANJA SLOVENSKEGA IN FINSKEGA OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA
 45. IRENA PIŽMOHT: EKONOMSKA ANALIZA FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA V SLOVENIJI
 46. TADEJA TURIN: ANALIZA FINANCIRANJA SOCIALNEGA VARSTVA NA PRIMERU DOMOV ZA STAREJŠE
 47. ALEKSANDRA VASILJEVIĆ: REORGANIZACIJA IN ZMANJŠEVANJE IZDATKOV V ZDRAVSTVU
 48. Andreja Turk: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU NA PRIMERU VISOKEGA ŠOLSTVA
 49. MARKO PRENDL: VEČNIVOJSKO UPRAVLJANJE IN KOHEZIJSKA POLITIKA
 50. Selima Peternel: PRIMERJAVA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA IZBRANIH BOLNIŠNIC
 51. Slavica Nikolić: Analiza institucionalne paranoje v izbranih institucijah
 52. NURFAD HOPOVAC: PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN HRVAŠKEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA S POUDARKOM NA IZDATKIH ZA ZDRAVSTVO
 53. MARINO MAČEK: VPLIV REGULATORNIH POLITIK NA GIBANJE ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH EU
 54. KAMILA PERKO: VPLIV IZGRADNJE HIDROELEKTRARNE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA OBČANOV BREŽIC
 55. Matej Kirn: Vpliv usposabljanj zaposlenih v projektu »Kompetenčni centri za razvoj kadrov« na ekonomsko uspešnost podjetja
 56. Matej Bečaj: ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NALOŽBE V MALO SONČNO ELEKTRARNO
 57. Edina Remić: PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN KANADSKEGA OKOLJSKEGA UPRAVLJANJA
 58. Domen Gril: Analiza gospodarske koristi evropske integracije: primer Slovenije kot majhne države na enotnem trgu
 59. Vesna Hribar: Vpliv covid-19 epidemije na trg prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji in na Hrvaškem
 60. Jasmina Žunić: Analiza čakalnih dob v slovenskem zdravstvenem sistemu z mednarodno primerjavo

Diplomska dela (204)

 1. Katja Bezjak: Nastanek in delovanje centralnega registra transakcijskih računov pri Banki Slovenije
 2. Katja Iskra: Konkurenčna politika v Evropski uniji
 3. Andreja Zorec: Socialni transferji v Sloveniji
 4. Tanja Dolar: Analiza poslovanja in zadovoljstvo strank v centru varne vožnje
 5. Edin Šupuk: Značilnosti poslovanja javnega komunalnega podjetja Jeko-in, d.o.o., Jesenice
 6. Mihaela Sambol: Družbena odgovornost podjetij
 7. Urška Sinjur: Pokojninsko zavarovanje
 8. Saša Gračak: Analiza konkurenčnosti poslovanja slovenskih bank s prebivalstvom
 9. Alenka Bergant: Družbeni in ekonomski vidik fleksibilnosti trga dela
 10. Suzana Glavič: Analiza oblik financiranja trgovskega podjetja
 11. Petra Orešnik: Ponudba avtomobilskih zavarovanj na slovenskem trgu
 12. Jaka Klajderič: Praksa na področju javno-zasebnih partnerstev
 13. Irena Vovk: Organizacija in delovanje javnih služb na primeru protokolarnih storitev Republike Slovenije
 14. SERGEJ CEGLAR: ANALIZA DELOVANJA IZBRANE NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE
 15. Barbara Nusdorfer: Dopolnilno in dodatna zdravstvena zavarovanja
 16. Marko Gračak: Učinkovitost zdravstva
 17. Urša Ankerst: Družbena izbira
 18. Maja Rajterič: Vpliv globalne finančne krize na slovensko avtomobilsko proizvodnjo
 19. Lea Gregorec: Privatizacija gospodarskih javnih služb na področju elektronskih komunikacij
 20. Barbara Rožanc: Študija primera kot metoda poučevanja na poslovnih fakultetah
 21. Maja Cajhen: Javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji in drugih državah Evropske unije na primeru ravnanja z odpadki
 22. Darja Morandel: Izvajanje gospodarskih javnih služb v Sloveniji
 23. Tadeja Tot: Vlaganje v tuje investicijske sklade
 24. Špela Cegnar: Korupcija v zdravstvu
 25. Ines Kocjančič: Družinske in vdovske pokojnine - pogoji za priznavanje in preverjanje upravičenosti
 26. Mateja Kobe: Kontrola avtomobilskih zavarovanj
 27. Martina Herceg: Država blaginje in medgeneracijska solidarnost
 28. Irina Trishina: Gospodarska kriza in spremenjena ekonomska vloga vladnega sektorja
 29. Tina Matovina: Značilnosti poslovanja podjetja Slovenske železnice, d. o. o.
 30. Alen Kovačevič: Razvojne možnosti podjetja Slovenske železnice
 31. Vesna Hribar: Sistemi zdravstvenega zavarovanja
 32. Anja Petvar: Uvajanje SEPA v Sloveniji
 33. Tina Krapež: Obvladovanje kreditnega tveganja v podjetju Hypo Leasing, d. o. o.
 34. Erik Zonta: Analiza poslovanja podjetja Surf d. o. o.
 35. Mojca Štepec: Organizacija in financiranje predšolske vzgoje v Občini Ivančna Gorica
 36. Petra Krmelj: Ekonomski in socialni položaj vključevanja žensk v policijsko organizacijo
 37. Aleš Kovač: Delovanje nepridobitnega sektorja na primeru Doma upokojencev Izola
 38. Gabrijela Stopar: Raziskava postopka nakupa didaktičnih igrač v javnih zavodih
 39. Tatjana Smeh: Ponudba storitev Banke Celje
 40. Kristina Koman: Spodbujanje inovativnosti v gospodarstvu
 41. Tanja Zakotnik: Zavarovanje bank in kreditojemalcev ob sklepanju kreditnih pogodb
 42. Aleksandra Dakić: Stanje trga dela v Sloveniji
 43. Saša Ognjanović: Analiza poslovanja podjetij DOMSTAN, d. o. o. in GRADNJE IGEM, d. o. o.
 44. Tajda Sobočan: Ekonomski vidiki prostovoljstva
 45. Aleš Čebulj: Primerjava ponudbe bančno-zavarovalnih produktov v Sloveniji in tujini
 46. Danijela Pejić: Siva ekonomija in malo delo
 47. Suzana Cotelj: Donacije v nepridobitnih organizacijah
 48. Jerneja Schweitzer: Analiza in razvoj osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglev
 49. Tadeja Breznikar: Oddaja stanovanj v najem s poudarkom na rezervnem skladu
 50. Mitja Kranjec: Množično vrednotenje in obdavčevanje nepremičnin
 51. Ljuba Miljušević: Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje na primeru pokojninskega načrta zavarovalnice Adriatic-Slovenica d.d.
 52. Barbara Breznik Savnik: Zastavna pravica na nepremičninah ter zastava nepremičnine kot vrsta zavarovanja kreditov v Sloveniji
 53. Gordana Bratovž: Organiziranost področja javnih naročil v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah
 54. Gregor Pungaršek: Viri financiranja in oblikovanje cen v javnem podjetju
 55. Lidija Golob: Avtomobilsko zavarovanje in zavarovalniške goljufije
 56. Marjetka Arnež: Zavarovanje stanovanjskih objektov in premičnin
 57. Marjeta Krajnc: Značilnosti poslovanja varstveno-delovnega centra Šentjur
 58. Ema Lapajne: Okoljska odgovornost kot del družbene odgovornosti podjetij
 59. Tea Sekula: Vzroki za pojav oligarhov
 60. Tjaša Keržan: Analiza produktov življenskih zavarovanj v zavarovalnici KD življenje, d. d.
 61. Mirjana Česnik: Zdravje in financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja v območni enoti ZZZS Ravne na Koroškem
 62. Aljaž Mlinarič: Ekonomski vidiki filantropije
 63. Tjaša Lapornik: Kakovost policijskega dela
 64. Žiga Poljak: Teoretične osnove in analiza poslovanja javnega gospodarskega zavoda
 65. Sekule Popović: Ustanovitev in pomen Javnega zavoda za šport za lokalno skupnost
 66. Anita Begović: Analiza obstoječih modelov države blaginje v izbranih evropskih državah
 67. JASMINA SCHWEIGER KOČEVAR: ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA DRUŽINSKEGA PODJETJA
 68. Jasmina Kelenc: Pokojninski sistem v Sloveniji
 69. Špela Mar: Učinkovitost javnih politik na primeru javnega visokošolskega sistema v Sloveniji
 70. Nastja Modec: Razvoj države blaginje na področju omejevanja problemov brezposelnosti
 71. Alja Sitar: PRIMERJALNA ANALIZA SOFINANCIRANJA DEJAVOSTI ŠPORTA IN REKREACIJE V IZBRANIH OBČINAH
 72. KLARA ŠPES MIHELČIČ: FINANČNA ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA
 73. Nejc Glavan: Prednosti in tveganja pri poslovanju s kriptovalutami
 74. Jurij Kink: Celovita analiza poslovanja izbranega podjetja
 75. Klara Sadar: Vpliv epidemije covida-19 na turistično dejavnost
 76. Helena Felc: Vpliv tržnih konceptov na ugled javnega sektorja
 77. Loredana Stojilkovič: Uvedba integriranega sistema vodenja in managementa v organizaciji
 78. Samuel Hodošček: Materialni in nematerialni dejavniki motiviranosti zaposlenih na Davčnem uradu Murska Sobota
 79. Robert Lazar: Politično-gospodarski vzpon Kitajske
 80. Darinka Sočič: Obračunavanje, evidentiranje in izterjava prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
 81. Nataša Leben: Problematika financiranja visokega šolstva v Sloveniji
 82. Barbara Purkart: Analiza odnosa državljanov Slovenije do varčevanja v vzajemnih skladih
 83. Elena Sentić: Poslovno komuniciranje v podjetju za vzdrževanje dvigal in plovil
 84. Tina Strojinc: Družbena odgovornost kot del poslovne strategije v izbranem podjetju
 85. Katarina Kolar: Vpliv družbene odgovornosti na uspešnost in prepoznavnost slovenskih podjetij
 86. Katja Šoštarec: Analiza poslovanja izbranega podjetja
 87. Jelka Kudeljnjak Cerar: Analiza poslovnega okolja izbranega podjetja
 88. Mojca Dimic: Analiza poslovanja izbranega podjetja
 89. Matejka Borštnar: Analiza oblikovanja cene komunalne storitve oskrbe s pitno vodo
 90. Maša Urankar: Analiza življenjskih zavarovanj v izbrani zavarovalnici
 91. Aleš Kern: Ekonomika odprtokodne programske opreme kot javne dobrine
 92. Eva Cimperman: Analiza panoge ekološkega kmetijstva
 93. Jana Oblak: Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane
 94. Anamarija Brtoncelj: Liberalizacija trga z električno energijo
 95. Tjaša Makoter: Delovanje nepridobitnega sektorja na primeru Splošne knjižnice Ljutomer
 96. Katja Pogačar: Načrtovanje osebnih financ
 97. Simona Dimnik: Konkurenčnost med mobilnimi operaterji v Sloveniji
 98. Rok Anžlovar: Družbeno-ekonomski učinki legalizacije konoplje
 99. Janja Tanko: Celovita analiza poslovanja izbranega podjetja
 100. Tjaša Tekavčič: Primerjava družbenoekonomskega položaja študentov v Sloveniji in na Sloveškem
 101. Tamara Mavsar: Analiza delovanja in poslovanja rokometnega kluba
 102. Anja Barbič: Analiza poslovanja izbranega podjetja
 103. Peter Kolenc: Učinki privatizacije na javno zobozdravstvo
 104. Tadej Kreft: Vpliv neoliberalizma na ustvarjanje revnih zaposlenih
 105. Aleksandra Boh: Vpliv gospodarske krize na farmacevtsko podjetje - primer Bayer d.o.o.
 106. Valentina Čeru: Oddelitev z ustanovitvijo nove družbe
 107. Ana Puh: Učinki opuščanja državne regulacije in nenadzorovane liberalizacije trga
 108. Romana Bitenc: Financiranje občine Ravne na Koroškem
 109. Suzana Potočnik: Analiza poslovanja kulturno rekreacijskega centra Hrastnik
 110. Marko Brajković: Problematika brezposelnosti v Beli krajini
 111. Polonca Barič: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov v Mestni občini Ljubljana
 112. Mihaela Pugelj Kokol: Analiza investicijskega zavarovanja Fleks
 113. Mateja Merc: Problematika obvladovanja kriznih razmer na primeru šole
 114. Nataša Ekart: Gospodarski razvoj Slovenije v prihodnosti
 115. Andreja Smodiš: Obračunavanje zdravstvenih storitev na zavodu za zdravstveno zavarovanje
 116. Rok Ostanek: Vpliv sanacije bančnega sistema na javni dolg Republike Slovenije
 117. Lucija Klemenčič: Analiza razvoja turizma v občinah Gorneja vas - Poljane in Železniki
 118. Žiga Mandl: Analiza virov financiranja in način delovanja izbranega športnega kluba
 119. Damir Rekić: Razvoj kakovosti
 120. Danijel Kezmić: Reforma države blaginje in možnosti uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka
 121. Laura Jekler: Finančna forenzična preiskava in uvedba forenzične enote v banki
 122. Martina Dokl: Analiza črpanja evropskih sredstev v izbranih dolenjskih občinah
 123. Amela Vukalić: Analiza vpliva prostovoljstva na razvoj kompetenc študentov za višjo zaposljivost
 124. Tea Velkavrh: Analiza poslovanja izbranega podjetja
 125. Mojca Šušteršič: Analiza računovodskih izkazov družbe z omejeno odgovornostjo
 126. Sandra Vuković: Analiza vključevanja v prostovoljno delo
 127. Vesna Pogorelec: Analiza poslovanja javnega zavoda
 128. Lucija Galuf: Problematika likvidnosti in plačilne nediscipline majhnih in srednjih podjetij
 129. Nives Krebs: Analiza financiranja občin na primeru Luče in Solčava
 130. Jera Jedrt Vidmar: Analiza delovanja in privatizacije javnih služb na primeru podjetja elektronskih telekomunikacij
 131. Radenko Tešanović: Analiza smiselnosti ustanavljanja skupnih občinskih uprav v Sloveniji
 132. Lea Udovč: Dejavniki gospodarskega razvoja Slovenije
 133. Nika Žugelj: Analiza kriznega menedžmenta v izbranem podjetju
 134. Barbara Štine: Škodni sklad in Solventnost II
 135. Nataša Zec: Analiza konkurence in poslovno okolje podjetja Casino Bled d. d.
 136. Nika Mojstrovič: Prostovoljstvo in zaposlovanje v nepridobitnem sektorju
 137. Petra Malovrh: Izdaja dovoljenja za opravljanje poslov in dejavnosti zavarovalnega zastopanja ter posredovanja
 138. Miha Burja: Prenos javne gospodarske infrastrukture iz sredstev v upravljanju v bilanco stanja lastnikov
 139. Klavdija Zupančič: Zgodovina pozavarovanja ter primerjava slovenskega pozavarovalnega trga z evropskim
 140. Sabina Kurnik: Analiza obvladovanja tveganj v zavarovalnici
 141. Špela Rus: Vpliv gospodarske krize na transportna in servisna podjetja
 142. Maja Lipović: Primerjava nagrajevanja zaposlenih v javnem in gospodarskem sektorju
 143. Špela Gartner: Fiskalna politika in cikličnost gospodarstva
 144. Anton Grgič: Ekonomska analiza prava s poudarkom na analizi neposlovnega odškodninskega prava
 145. Anja Dimič Andlovič: Primerjava mednarodnih visokošolskih izmenjav v Evropski uniji
 146. Sabina Lukše: Vpliv tretje razvojne osi na jugovzhodni del Slovenije
 147. Grega Dežman: Valutno trgovanje ruskega rublja v prvem polletju leta 2014
 148. Nejc Plešec: Problematika nepoznavanja mrežnega marketinga v praksi
 149. Tjaša Strgar: Vloga nevladnih mladinskih organizacij pri mobilnosti mladih
 150. Mateja Obojnik: Primerjava avtomobilskih kasko zavarovanj v Sloveniji
 151. Jana Majerčič: Zavarovanje avtomobilske odgovornosti in analiza regresne pravice v obveznem zavarovanju v prometu
 152. Tina Marinč: Analiza poslovanja izbranega podjetja
 153. Suzana Kokalj: Analiza stanja postovoljstva [!] v času gospodarske krize
 154. Metka Bašelj: Primerjava kriptovalut z obstoječim denarnim sistemom
 155. Vanesa Karić: Primerjalna analiza velikosti slovenskega javnega sektorja in izbranih držav
 156. Mojca Kovač: Analiza možnosti uvedbe trošarin na vino in energijske pijače
 157. Nejc Peterca: Celovita analiza poslovanja izbranega društva
 158. Maja Štikavac: Analiza uvedbe avtomatske konsignacije v izbranem podjetju
 159. Tanja Krivec: Analiza možnosti zaposlitve z uporabo oblik socialnega podjetništva
 160. Marko Dretnik: Ekonomska analiza prava na primeru prakse kaznovanja
 161. Brigita Pikelj: Oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo v izbranem javnem komunalnem podjetju
 162. Špela Likovnik: Ustanovitev in delovanje zasebne nepridobitne organizacije
 163. Helena Dolšina: Izvajanje socialne politike v Sloveniji
 164. BLAŽ ZORE: ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE IN ANALIZA OBISKANOSI HOKEJSIH TEKEM V SLOVENIJI
 165. Domen Gril: UVELJAVLJANJE INTERESOV SLOVENIJE KOT MAJHNE DRŽAVE V MEDNARODNEM SISTEMU
 166. ERNA REDŽEPOVIĆ: OBVLADOVANJE TVEGANJ V IZBRANI ORGANIZACIJI V ČASU ŽLEDOLOMA
 167. Dejan Čirić: CILJNA PRIMERJALNA ANALIZA FINANCIRANJA IN UREDITVE DELOVANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
 168. METOD ČUK: EKONOMSKI IN UPRAVNI IZZIVI RAZVOJA USPEŠNEGA KMEČKEGA GOSPODARSTVA
 169. Jan Dežman: EKONOMIKA NAJEMANJA VOJAŠKE SILE NA MEDNARODNI RAVNI
 170. DAVID GOŠNJAK: ANALIZA FINANCIRANJA IZBRANE OBČINE
 171. SARA TANŠEK: OBVLADOVANJE TVEGANJ V KMETIJSTVU
 172. JANA BENČIČ: MOŽNOST UVEDBE ALTERNATIVNIH VIROV FINANCIRANJA PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI
 173. Andreja Baloh: STRATEGIJA ZDRUŽEVANJA IN SODELOVANJA NA PRIMERU OBČIN
 174. DAMJAN BOŽIĆ: PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA ZA USTANOVITEV IZBRANEGA PODJETJA
 175. VIOLETA KUSTURIĆ: ANALIZA PROGRAMA KREPITVE DAVČNE KULUTRE MED MLADIMI V EVROPSKI UNIJI
 176. ROK LINDIČ: CELOVITA ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA
 177. ALDIANA BEGIĆ: OBVLADOVANJE TERJATEV V IZBRANEM PODJETJU
 178. MATJAŽ MIKULETIČ: ANALIZA IN MEDNARODNA PRIMERJAVA REFORM JAVNEGA SEKTORJA V ČASU KRIZE
 179. TAJDA GOSTINČAR: ANALIZA TRAJNOSTNEGA POROČANJA PODJETIJ V SLOVENIJI
 180. LEA KREN: ANALIZA RAZVOJA JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI
 181. MAJA ŽERJAV: FINANČNA ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA ZAVODA
 182. ANDREJ GRILC: ANALIZA RAZVOJNIH UČINKOV 3. RAZVOJNE OSI NA KOROŠKO REGIJO
 183. Maja Lovšin: Krožno gospodarstvo in analiza odnosa do trajnostnega načina življenja
 184. Rok Maver: FINANČNA ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA
 185. VESNA PREBIRAČEVIĆ: FINANCIRANJE IN DELOVANJE NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA NA PRIMERU RDEČEGA KRIŽA
 186. MATJAŽ TEŽAK: FINANCIRANJE IN DELOVANJE NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA NA PRIMERU IZBRANEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
 187. JERNEJ ROT: CELOVITA ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA
 188. ŠPELA MARINKO: Analiza upravljanja s terjatvami v izbranih podjetjih
 189. TJAŠA NOVAK RIS: DRUŽBENO-EKONOMSKI VIDIKI DELOVANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PRIMERU AMNESTY INTERNATIONAL
 190. ANJA KOPAČ: ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA
 191. MARTINA CERAR: SMISELNOST USTANOVITVE JAVNEGA ZAVODA
 192. UROŠ ŠOŠTARIČ: Analiza regulativnih in davčnih vidikov trgovanja s kriptovalutami
 193. JERNEJA KROMAR: ANALIZA DELOVANJA EUROTRANSPLANTA IN PROBLEMATIKA IZMENJAVE ORGANOV
 194. NATAŠA KAŠMAN: PONUDBA BANČNOZAVAROVALNIŠKIH STORITEV V IZBRANIH BANKAH V SLOVENIJI
 195. ŠPELA GAŠPAR: CELOVITA ANALIZA POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA
 196. Dženeta Behrić: Analiza smiselnosti uporabe zunanjih izvajalcev v izbrani organizaciji
 197. Rok Švajger: ANALIZA DRUŽBENO-EKONOMSKIH VIDIKOV DELOVANJA SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE
 198. Ajda Lipovšek: ANALIZA FINANCIRANJA IN DELOVANJA IZBRANEGA JAVNEGA ZAVODA
 199. Tinka Goljevšček: REŠEVANJE STANOVANJSKE PROBLEMATIKE MED MLADIMI NA PODLAGI PRAKS IZ TUJINE
 200. Ines Tomc: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in analiza zadovoljstva uporabnikov
 201. Vita Herksel Japelj: Vpliv globalizacije na trg dela v Evropski uniji
 202. Gregor Rašl: Lokalno upravljanje na primeru primerjave poročil o realizaciji izvedbenih načrtov četrtnih skupnosti MOL
 203. Melanie Križman: Raziskava o stališčih različnih starostnih skupin do uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji
 204. Klara Jesenek: Analiza dostopnosti in kakovosti zobozdravstvenih storitev

Druga dela (4)

 1. Danila Rijavec, Ana Štambuk, Primož Pevcin: Evidence-based assessment of readiness to solve wicked problems
 2. David Mills, Steven Pudney, Primož Pevcin, Jaroslav Dvorak: Evidence-based public policy decision-making in smart cities
 3. Tina Jukić, Primož Pevcin, Jože Benčina, Mitja Dečman, Sanja Vrbek: Collaborative innovation in public administration
 4. Veronika Petkovšek, Nevenka Hrovatin, Primož Pevcin: Local public services delivery mechanisms