Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Milan Rman: Profesionalizacija slovenske državne uprave
 2. Jernej Buzeti: Povezanost vedenja vodij z začasno odsotnostjo zaposlenih z dela v javni upravi
 3. Andreja Kvas: Kompetenčni model vodenja v zdravstveni negi

Magistrska dela (52)

 1. DAMIR GRGIĆ: SKUPINSKO ENOUMJE KOT PRISTRANSKOST PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV – PRIMERJAVA JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA
 2. UROŠ JAKIČ: ANALIZA FLEKSIBILNOSTI DELA IN ORGANIZACIJSKA FLEKSIBILNOST V DRŽAVNI UPRAVI
 3. URAN KELMENDI: HUMANISTIČNI MODEL RAVNANJA Z LJUDMI V ORGANIZACIJAH
 4. JURE MRAZ: ANALIZA RAZVOJA LJUDI V IZBRANIH DRŽAVAH
 5. NADA SIMIĆ: ANALIZA ZAPOSLOVANJA ŽENSK NA VODILNIH POLOŽAJIH EVROPSKE KOMISIJE
 6. MATIC TRŽAN: IZDELAVA KOMPETENČNEGA MODELA ZA IZBRANE ŽELEZNIŠKE DELAVCE
 7. ALENKA PODOBNIK: PRIMERJAVA ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
 8. ŠPELA URH: PRIMERJAVA VODIJ JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA
 9. SAŠA LEKŠAN: OBLIKOVANJE MODELA ZA OBRAVNAVO VPLIVA ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH
 10. KATJA STRADOVNIK: VPLIV MAKIAVELISTIČNIH NAČEL VODENJA NA ČUSTVENO IZGORELOST ZAPOSLENIH
 11. ADISA DIZDAREVIĆ: PRENOVA MODELA DELOVANJA ORGANIZACIJE
 12. TINA ŠIBENIK: AVTENTIČNO VODENJE V ORGANIZACIJAH
 13. Monika Kovač: Normiranje dela v javni upravi
 14. Nadja Djuričič: Spodbujanje zaposlovanja starejših
 15. Petra Mlakar: Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma v delovnem okolju
 16. Barbara Penko Šajn: Poklicna izgorelost zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja
 17. Doris Savanović: Kompetence zaposlenih na področju dokumentacijskega menedžmenta
 18. Tanja Pavčič: Administrativne zmožnosti črpanja sredstev kohezijske politike v Sloveniji
 19. Ljiljana Lučić: Uporabnost ciljnih raziskovalnih projektov
 20. Karl Vertovšek: Učinkovitejše delovanje vodij lokalne samouprave s pomočjo coachinga
 21. Urška Kisovec: Vseživljenjska karierna orientacija
 22. Mateja Slabe: Kompetence magistrskih študijskih programov 2. stopnje z akreditacijo "EAPAA" - primerjava glede na zahteve prakse
 23. Tatjana Ikič: Uničenje dokumentarnega gradiva
 24. Tanja Vezjak: Analiza kakovosti študija na Univerzi v Mariboru in določitev kazalnikov kakovosti
 25. Urša Ankerst: Vpliv osebnosti na zadovoljstvo z delom
 26. Sabina Vujčić: Iskanje in razvoj talentov v javnem sektorju
 27. Maja Meh: Ženske lastnosti kot pomemben dejavnik pri vodenju organizacij
 28. Marija Križaj: Analiza aktov o sistematizaciji v javni upravi glede na zahtevnost dela
 29. Srečko Kravcar: Proučitev možnosti uporabe certifikata Družini prijazno podjetje v javnem sektorju
 30. Romina Cesar: Prenova modela kompetenc generalnega distributerja
 31. Miša Zorec: Stres na delovnem mestu pri pravosodnih policistih
 32. Metka Meglić: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja kot del družbene odgovornosti podjetja
 33. Irena Stanek: Etični kodeksi javnih uslužbencev in model sankcioniranja
 34. Sabina Vidic: Primerjava absentizma v javnih in zasebnih organizacijah
 35. Danica Kukovič: Vpliv strategije razvoja lokalne samouprave na položaj zaposlenih v občinskih upravah
 36. Karmen Boštjančič Gombač: Pristop k izdelavi kompetenčnega modela
 37. Martina Herceg: Avtentično vodenje
 38. Jasna Mihelčič: Upravljanje korupcijskih tveganj in integriteta zaposlenih
 39. Katja Somrak: Upravljanje s konflikti med zaposlenimi v javni upravi
 40. Katarina Kampuš: Izbirni postopki za zasedbo sodniških mest v sodstvu
 41. Bojan Dolenšek: Učinkovitost zaposlenih na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom
 42. Barbara Cindrič: Problematika stresa na delovnem mestu medicinskih sester
 43. Katarina Slišković: Vpliv čustvene inteligence vodij na uspešnost vodenja v JU
 44. Urša Grm: Vzpostavitev kompetenčnega modela, študija primera
 45. Maja Špenko: Karierni sistemi v javnem sektorju
 46. Martina Strnad: Kariera visokošolskega učitelja
 47. Nevenka Avbelj: Vpliv dejavnikov na gibanje zdravstvenega absentizma in višino nadomestil
 48. Darko Repenšek: Vpliv organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih rezultatov
 49. Marjetka Lipec: Odnos zaposlenih do strank kot ključni element kakovosti v državni upravi
 50. Špela Zupančič: Kompetenčni model vodenja v carinski službi
 51. Sabina Vlašić: Razvitost in usklajenost kompetenc diplomantov s pričakovanji delodajalcev
 52. Mateja Hochstätter: Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje v policiji

Diplomska dela (166)

 1. VIDA NADLER: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V KLICNEM CENTRU ZAVAROVALNICE ADRIATIC SLOVENICA
 2. KLEMENTINA ŠEŠERKO: ANALIZA DISKRIMINACIJE NA DELOVNEM MESTU
 3. KLARA RIBIČ: VPLIV ERGONOMIJE PISARNIŠKIH PROSTOROV IN OPREME V ORGANIZACIJI NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
 4. KLEMEN PIRC: ANALIZA TEHNIK MOTIVIRANJA ZAPOSLENIH V GRADBENIŠTVU
 5. MARINA BRČINA: ZAVZETOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
 6. LIDIJA JENIČ: ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE V IZBRANI ORGANIZACIJI
 7. MAJA RAVBAR: PRIMERJALNA ANALIZA DOŽIVLJANJA STRESA V JAVNEMIN ZASEBNEM SEKTORJU
 8. GAŠPER PAPLER: ORGANIZACIJSKA KULTURA OBČINE RADOVLJICA
 9. ŠPELA FORTUN: ERGONOMSKO OBLIKOVANO DELOVNO MESTO V PISARNI
 10. IVANA MARINOVIĆ: MEDIACIJA KOT REŠITEV KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
 11. LEA KRALJ: VKLJUČENOST ZAPOSLENIH V PROCES USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI
 12. MIHAEL LEBAN: RAZVOJ VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA NOVA GORICA
 13. NINA GRAŠIČ: ANALIZA UČINKOV STRESA NA DELOVNEM MESTU V IZBRANI ORGANIZACIJI
 14. Kim Patricia Kijevčanin: PRIMERJAVA POSEBNEGA NATEČAJNEGA POSTOPKA IMENOVANJA URADNIKOV NA POLOŽAJIH MED SLOVENIJO IN VELIKO BRITANIJO
 15. Sabina Adrović: ANALIZA DELA URADNIŠKEGA SVETA
 16. NEVENA PEJANOVIĆ: PRISOTNOST STRESA NA DELOVNEM MESTU V JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
 17. GREGOR MARKIČ: ANALIZA MOTIVIRANJA ZAPOSLENIH NA STATISTIČNEM URADU REPUBLIKE SLOVENIJE
 18. TINA CERAR: ANALIZA SISTEMA NAGRAJEVANJA IN MOTIVIRANJA V IZBRANEM PODJETJU
 19. NEJA TURK: VRSTE IN VPLIV MOTIVACIJE V VELIKIH, SREDNJIH IN MALIH ORGANIZACIJAH
 20. Jure Mraz: Vpliv različnih dejavnikov na pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji
 21. Jasminka Kogovšek: Prevzem arhivskega gradiva
 22. Jasna Seršen: Raziskava vodstvene filozofije v podjetju
 23. Maja Bojić: Vpliv vodje na zavzetost zaposlenih
 24. Ana Požar: Organiziranost in delovanje košarkaških klubov v Sloveniji
 25. Damjana Zrim Kožuh: Organizacijski vidik izdaje osebne izkaznice
 26. Ana Žganjar: Vpliv neformalnih skupin v organizaciji
 27. Janko Šafer: Izbirni postopek v carinski službi
 28. Tina Leskovšek: Vpliv vodenja na uspešnost podjetji
 29. Petra Krulc: Analiza dejavnikov zaposlovanja študentov Fakultete za upravo z uporabo poslovnega modela Canvas
 30. Katja Balon: Pomen praktičnega usposabljanja v okviru visokošolskih študijskih programov
 31. Kaja Dolničar: Postopek zasedbe prostega delovnega mesta za javne uslužbence
 32. Jasminka Merdanovič: Delovanje trenerske mreže na domačem in tujih trgih v Skupini Mercator
 33. Katarina Pavlin: Mobing na delovnem mestu - primerjava organizacij
 34. Petra Majnik: Analiza absentizma v podjetju Kolektor
 35. Klavdija Kraker: Varovanje osebnih podatkov v vrtcu in osnovni šoli
 36. Manca Krek: Motivacija zaposlenih v občinski upravi
 37. Erika Jesenko: Organizacija in vodenje poslovnih sestankov
 38. Jasna Barukčić: Analiza etičnega delovanja v izbranem podjetju
 39. Melita Šadl: Komunikacija s kupci kot temelj uspešne prodaje
 40. Matej Rihtar: Vpliv denarne stimulacije na delovno učinkovitost zaposlenih v trgovskem podjetju
 41. Jaka Ptičak: Preučitev vloge vodje v razmerju do nadrejenih in podrejenih
 42. Urška Hočevar: Analiza vrednot v javni upravi
 43. Sanja Danojević: Analiza motiviranosti v ekipnih športih
 44. Anže Harisch: Primerjava vrednot občanov in zaposlenih v javnem sektorju
 45. Karmen Toromani: Psihično nasilje med zaposlenimi na izbrani osnovni šoli
 46. Bernarda Hercog: Karierni razvoj zaposlenih z uporabo modela kompetenc v izbranem podjetju
 47. Karin Vrbančič: Raziskava prisotnosti stresa na delovnem mestu zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju
 48. David Krklec: Dejavniki razvoja zaposlenih v organizaciji javnega sektorja
 49. Nina Banko Kovšca: Vpliv komunikacije na uspešnost poslovanja s strankami
 50. Petra Korošec: Ureditev področja zdravja zaposlenih pri ravnanju z odpadki
 51. Nuša Trefalt: Analiza motiviranosti študentov za neformalno izobraževanje
 52. Melita Erpe: Etika, etičnost dela in vrednote
 53. Simona Lambergar: Zbirke podatkov v zdravstvu
 54. Janos Meszelics: Požarno varstvo pri delu v javnem sektorju
 55. Tina Papež: Vpliv vodenja s čustveno inteligenco na zaposlene
 56. Maruša Živković: Interno komuniciranje z zaposlenimi v inženiring podjetju
 57. Nina Velikonja: Vloga kadrovske službe pri mediaciji
 58. Merima Nuhanović: Uspešen menedžer v javnem zavodu skozi oči zaposlenih
 59. Zoran Aleksovski: Delovna uspešnost in nagrajevanje v podjetju Acroni, d. o. o.
 60. Gregor Plemenitaš: Analiza motivacije zaposlenih v predstavniški organizaciji
 61. Aleš Novak: Odnos javnih uslužbencev do internega komuniciranja
 62. Igor Časar: Dobre prakse načrtovanja in razvoja ključnih zaposlenih
 63. Almina Ičanović: Ugotavljanje prisotnosti stresa na delovnem mestu v izbranih centrih za socialno delo
 64. Dejan Bukovec: Motivacijski dejavniki za učenje angleškega jezika - primer študentov prve stopnje Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani
 65. Jasmina Duraković: Analiza varnosti in zdravja pri delu v izbranem podjetju
 66. Uroš Anžin: Primerjava izbranih dejavnikov organizacijske kulture in organizacijske klime
 67. Petra Premzl: Vpliv sistema nagrajevanja na motivacijo za delo v izbranem podjetju
 68. Ivana Sičaja: Aktivna vloga države za zaposlovanje mladih
 69. Janja Medved: Ravnanje z dokumentarnim gradivom na Agenciji Republike Slovenije za okolje
 70. Karmen Furman: Ravnanje z dokumentarnim gradivom v Finančnem uradu Celje
 71. Kristina Ilić: Varstvo in zdravje pri delu
 72. Maja Horvat: Izločanje in uničenje dokumentarnega gradiva
 73. Tjaša Hafner: Analiza podpore sistema MFERAC kadrovskim procesom v državni upravi
 74. Jelena Berk: Upravljanje varnosti in zdravja pri delu v izbrani organizaciji
 75. Petra Blatnik: Ravnanje z dokumentarnim gradivom in uvedba elektronskega arhiviranja v izbrani organizaciji
 76. Nina Jager: Ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih na primeru ministrstva
 77. Tamara Bajda: Vloga in pomen posameznika v sodobni organizaciji
 78. Petra Končnik: E-izobraževanje
 79. Petra Pečnik: Kultura komuniciranja
 80. Maja Sajovic: Brezposelnost diplomantov Fakultete za upravo
 81. Andreja Panker: Organiziranost in delovanje prostovoljnega gasilstva na Slovenskem
 82. Anita Gomezel: Inoviranje v gospodarskih družbah
 83. Klemen Hren: Primerjava fluktuacije kadrov med občinama Trzin in Domžale
 84. Tadeja Turin: Varno delovno in bivalno okolje v javnem socialnem varstvenem zavodu
 85. Maja Turel: Vpliv varčevalnih ukrepov na uspešnost zaposlenih
 86. Davorin Komar: Ekonomski vidik varovanja zdravja pri delu
 87. Sebastijan Ogrin: Politično vodenje v času gospodarske krize v Sloveniji
 88. Mija Satler: Prednosti in slabosti ukinjanja dela prostih dni ter pomen državnih praznikov za državljane Republike Slovenije
 89. Danijela Bilandžić: Motivacija vodje za motiviranje zaposlenih
 90. Alen Štimec: Dejavniki motivacije zaposlenih v javnem sektorju na primeru izbrane občinske uprave
 91. Matevž Voje: Prisotnost Machiavellijevih idej vodenja v izbranih primerih državne uprave in širšega javnega sektorja
 92. Gregor Brinovec: Problematika absentizma na primeru občine Zagorje ob Savi
 93. Uroš Kuret: Ekonomski vidik promocije zdravja na delovnem mestu
 94. Anela Hasanbašić: Analiza pripadnosti zaposlenih organizaciji
 95. Nastja Gorše: Analiza zadovoljstva zapornikov in zaposlenih v zavodu za prestajanje kazni
 96. Marija Sever Božičko: Obvladovanje konfliktov s strankami
 97. Tanja Mojca Kozar: Analiza zadovoljstva strank na Upravni enoti Šentjur pri Celju
 98. Marko Hrastar: Analiza delovnega mesta vodje delovne enote
 99. Goran Maučec: Promocija zdravja na delovnem mestu
 100. Gordana Rainer: Analiza kompetenc poslovne sekretarke v srednjem šolstvu
 101. Urška Jan: Implementacija sistema upravljanja ključnih kadrov na primeru Upravne enote Ljubljana
 102. Alenka Božič: Analiza podprocesov na področju razvoja zaposlenih v storitvenem podjetju
 103. Marijana Luzar: Procesi izobraževanja in usposabljanja v izbranem podjetju
 104. Maja Furlan: Razlikovanje vodenja ljudi med javnim in zasebnim sektorjem
 105. Slađana Sorak: Prehod na elektronsko upravljanje dokumentarnega gradiva v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
 106. Adriana Kokalj: Raba angleškega jezika na upravnih enotah
 107. Mirela Omerbegović: Graditev zaupanja med vodjo in sodelavci
 108. Tjaša Vozel: Zagotavljanje sistema kakovosti visokega šolstva - primer fakultete
 109. Jaka Hočevar: Zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi
 110. Sabina Vidic: Fluktuacija v državni upravi
 111. Robert Šfiligoj: Prostor kot dejavnik odnosa s strankami
 112. Katja Stradovnik: Vpliv spletnih socialnih omrežij na status zaposlenega v organizaciji
 113. Jelka Levec: Nesreče pri delu
 114. Tina Mesec: Vloga in pomen glavne pisarne
 115. Danijela Lukenda: Organiziranje poslovnih dogodkov
 116. Nataša Nikolić: Zdravje in varnost pri delu v pisarni
 117. Petra Černetič: Kultura poslovnega komuniciranja
 118. Irena Strmšek: Zadovoljstvo strank
 119. Milana Ažman: Problem absentizma v podjetju Pošta Slovenije d.o.o., PE Kranj
 120. Gorana Petrović: Izgorelost na delovnem mestu
 121. Stela Kuželj: Retorika in javno nastopanje
 122. Metod Gutman: Načrtovanje kariere
 123. Špela Garvas: Varno in zdravo delo v upravnih prostorih Vrtca Pedenjped
 124. Zalka Jerman: Terminološki in vsebinski vidiki uslužbenskega sistema - primerjava med Slovenijo in Nemčijo
 125. Štefan Gorenčič: Diskriminacija pri zaposlovanju
 126. Andrejka Rozman: Zaposljivost invalidov
 127. Daniela Pintarič: Uvajanje načel standarda "Vlagatelji v ljudi" v OE Triglav Murska Sobota
 128. Moira Kobše: Pridobivanje kompetenc s pomočjo neformalnega učenja
 129. Lidija Jesenko: Organizacijska klima v Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik
 130. Martina Thaler: Izgorelost na delovnem mestu
 131. Marija Drevenšek: Prehod na nov plačni sistem v javnem zdravstvenem zavodu
 132. Katja Mavhar: Ravnanje z zaupnimi podatki
 133. Anita Bohar: Varovanje in hranjenje zbirke listin v zemljiški knjigi Murska Sobota
 134. Tatjana Lipičar: Organizacijska klima
 135. Ljiljana Lučić: Uspešnost mladih raziskovalcev po zaključenem usposabljanju
 136. Tanja Pavčič: Povečanje prisotnosti na delu
 137. Simona Meleš: Orodja internetnega komuniciranja
 138. Silvo Zajc: Ergonomija dela v proizvodnem procesu livarskih zlitin
 139. Tina Skušek: Izobraževanje in vzgoja za kulturo
 140. Miran Prošt: Dokumentarno in arhivsko gradivo zapuščina rudnika svinca in cinka Mežica
 141. Ana Srakar: Stalna zbirka dokumentarnega gradiva Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 142. Anica Osolnik: Odnos do strank - primerjava banke, AJPES
 143. Danica Sivec: Zaposlovanje invalidov
 144. Ana Glas: Delo na domu
 145. Kaja Vagaja: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih
 146. Maruša Novak: Priložnosti za izboljšanje organizacijske kulture v šoli
 147. Tjaša Filipič: Motivacija in motivacijski dejavniki zaposlenih
 148. Martina Mlinarič Šobot: Dokumentarno in arhivsko gradivo Ministrstva za zdravje
 149. Boštjan Povše: Motivacija zaposlenih v zavodu za prestajanje kazni
 150. Polonca Novinšek: Izobraževanje zaposlenih kot temeljni podsistem kadrovske funkcije
 151. Majda Jamnik: Iskanje in razvoj talentov v različnih življenjskih obdobjih
 152. Nataša Sever Božeglav: Zaposlovanje invalidov
 153. Janez Planinšek: Vloga glavne pisarne pri upravljanju dokumentarnega gradiva
 154. Mojca Nedoh: Evidence in evidentiranje v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 155. Martina Korenika: Prostor kot dejavnik odnosa s strankami
 156. Azra Handanagić: Sprejemljiva in nesprejemljiva odsotnost z dela v Upravni enoti Ljubljana
 157. Milena Križaj: Poslovni protokol in bonton na lokalnem nivoju
 158. Natalija Tomažič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
 159. Irena Ivančič: Funkcionalno ovirani ljudje in upravni prostori
 160. Karmen Nograšek: Zaposlovanje starejših
 161. Tina Felc Stan: Proces zaposlovanja
 162. Adriana Muhič: Sistem nagrajevanja zaposlenih - primer proizvodnega podjetja
 163. Urša Žuk: Primerjava nagrajevanja zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju
 164. Bojan Rožanec: Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta
 165. Katja Škorjanc: Zdravo in varno delo v pisarni
 166. Tomas Globočnik: Zaposlovanje vrhunskih športnikov med in po karieri

Druga dela (9)

 1. Nadja Djuričič, Janez Stare: Nekateri vidiki zaposljivosti in zaposlovanja starejših delavcev
 2. Janez Stare, Barbara Gruden, Polonca Kovač: The Management of complaints in Slovene public administration
 3. Janez Stare: Upravno poslovanje
 4. Polonca Kovač, Janez Stare: MPA studentsʼ involvement in research - administrative consultation wiki case study
 5. Stres in služba
 6. Janez Stare: Upravno poslovanje
 7. Jernej Buzeti, Janez Stare: Samopodoba vodij v upravnih enotah
 8. Janez Stare: Model of effective leadership in public administration
 9. Janez Stare: Vloga posameznika pri spreminjanju javne uprave