Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Milan Rman: Profesionalizacija slovenske državne uprave
 2. Jernej Buzeti: Povezanost vedenja vodij z začasno odsotnostjo zaposlenih z dela v javni upravi
 3. Andreja Kvas: Kompetenčni model vodenja v zdravstveni negi

Magistrska dela (57)

 1. Mihael Radolič: Vpliv dela na daljavo na osebno učinkovitost v času pandemije COVID-19 – primer Generalne policijske uprave
 2. Nadja Drolc: Analiza vpliva čustvene inteligentnosti na pripadnost zaposlenih v javnem in zasebnem osnovnošolskem šolstvu
 3. Maja Furlan: Analiza medgeneracijskih razlik v zaznavanju vodenja
 4. Klara Varga: Analiza zadovoljstva zaposlenih in stilov vodenja v domovih za starejše občane v Sloveniji in na Hrvaškem
 5. Petra Gomboši: Uporabnost kolbe A indeksa pri oblikovanju delovnih timov
 6. DAMIR GRGIĆ: SKUPINSKO ENOUMJE KOT PRISTRANSKOST PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV – PRIMERJAVA JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA
 7. UROŠ JAKIČ: ANALIZA FLEKSIBILNOSTI DELA IN ORGANIZACIJSKA FLEKSIBILNOST V DRŽAVNI UPRAVI
 8. URAN KELMENDI: HUMANISTIČNI MODEL RAVNANJA Z LJUDMI V ORGANIZACIJAH
 9. JURE MRAZ: ANALIZA RAZVOJA LJUDI V IZBRANIH DRŽAVAH
 10. NADA SIMIĆ: ANALIZA ZAPOSLOVANJA ŽENSK NA VODILNIH POLOŽAJIH EVROPSKE KOMISIJE
 11. MATIC TRŽAN: IZDELAVA KOMPETENČNEGA MODELA ZA IZBRANE ŽELEZNIŠKE DELAVCE
 12. ALENKA PODOBNIK: PRIMERJAVA ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
 13. ŠPELA URH: PRIMERJAVA VODIJ JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA
 14. SAŠA LEKŠAN: OBLIKOVANJE MODELA ZA OBRAVNAVO VPLIVA ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH
 15. KATJA STRADOVNIK: VPLIV MAKIAVELISTIČNIH NAČEL VODENJA NA ČUSTVENO IZGORELOST ZAPOSLENIH
 16. ADISA DIZDAREVIĆ: PRENOVA MODELA DELOVANJA ORGANIZACIJE
 17. TINA ŠIBENIK: AVTENTIČNO VODENJE V ORGANIZACIJAH
 18. Monika Kovač: Normiranje dela v javni upravi
 19. Nadja Djuričič: Spodbujanje zaposlovanja starejših
 20. Petra Mlakar: Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma v delovnem okolju
 21. Barbara Penko Šajn: Poklicna izgorelost zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja
 22. Doris Savanović: Kompetence zaposlenih na področju dokumentacijskega menedžmenta
 23. Tanja Pavčič: Administrativne zmožnosti črpanja sredstev kohezijske politike v Sloveniji
 24. Ljiljana Lučić: Uporabnost ciljnih raziskovalnih projektov
 25. Karl Vertovšek: Učinkovitejše delovanje vodij lokalne samouprave s pomočjo coachinga
 26. Urška Kisovec: Vseživljenjska karierna orientacija
 27. Mateja Slabe: Kompetence magistrskih študijskih programov 2. stopnje z akreditacijo "EAPAA" - primerjava glede na zahteve prakse
 28. Tatjana Ikič: Uničenje dokumentarnega gradiva
 29. Tanja Vezjak: Analiza kakovosti študija na Univerzi v Mariboru in določitev kazalnikov kakovosti
 30. Urša Ankerst: Vpliv osebnosti na zadovoljstvo z delom
 31. Sabina Vujčić: Iskanje in razvoj talentov v javnem sektorju
 32. Maja Meh: Ženske lastnosti kot pomemben dejavnik pri vodenju organizacij
 33. Marija Križaj: Analiza aktov o sistematizaciji v javni upravi glede na zahtevnost dela
 34. Srečko Kravcar: Proučitev možnosti uporabe certifikata Družini prijazno podjetje v javnem sektorju
 35. Romina Cesar: Prenova modela kompetenc generalnega distributerja
 36. Miša Zorec: Stres na delovnem mestu pri pravosodnih policistih
 37. Metka Meglić: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja kot del družbene odgovornosti podjetja
 38. Irena Stanek: Etični kodeksi javnih uslužbencev in model sankcioniranja
 39. Sabina Vidic: Primerjava absentizma v javnih in zasebnih organizacijah
 40. Danica Kukovič: Vpliv strategije razvoja lokalne samouprave na položaj zaposlenih v občinskih upravah
 41. Karmen Boštjančič Gombač: Pristop k izdelavi kompetenčnega modela
 42. Martina Herceg: Avtentično vodenje
 43. Jasna Mihelčič: Upravljanje korupcijskih tveganj in integriteta zaposlenih
 44. Katja Somrak: Upravljanje s konflikti med zaposlenimi v javni upravi
 45. Katarina Kampuš: Izbirni postopki za zasedbo sodniških mest v sodstvu
 46. Bojan Dolenšek: Učinkovitost zaposlenih na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom
 47. Barbara Cindrič: Problematika stresa na delovnem mestu medicinskih sester
 48. Katarina Slišković: Vpliv čustvene inteligence vodij na uspešnost vodenja v JU
 49. Urša Grm: Vzpostavitev kompetenčnega modela, študija primera
 50. Maja Špenko: Karierni sistemi v javnem sektorju
 51. Martina Strnad: Kariera visokošolskega učitelja
 52. Nevenka Avbelj: Vpliv dejavnikov na gibanje zdravstvenega absentizma in višino nadomestil
 53. Darko Repenšek: Vpliv organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih rezultatov
 54. Marjetka Lipec: Odnos zaposlenih do strank kot ključni element kakovosti v državni upravi
 55. Špela Zupančič: Kompetenčni model vodenja v carinski službi
 56. Sabina Vlašić: Razvitost in usklajenost kompetenc diplomantov s pričakovanji delodajalcev
 57. Mateja Hochstätter: Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje v policiji

Diplomska dela (174)

 1. Belinda Fortuna: Stiske študentov v času epidemije covid-19 na izbranem visokošolskem zavodu
 2. Manca Šifrer: Analiza izgorelosti zaposlenih na centru za socialno delo
 3. Amela Silić: Analiza faktorjev vpliva na stopnjo etičnosti in vrednot
 4. Janez Simonič: Analiza zagotavljanja varnega delovnega okolja v izbrani organizaciji
 5. Nika Bregar: Zaznavanje stresa zaposlenih v različnih življenjskih obdobjih
 6. Kati Kompara: Analiza stresa študentov dodiplomskega študija
 7. Tjaša Novak: ANALIZA VPLIVA VEDENJA STRANK NA STRES ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI
 8. VIDA NADLER: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V KLICNEM CENTRU ZAVAROVALNICE ADRIATIC SLOVENICA
 9. KLEMENTINA ŠEŠERKO: ANALIZA DISKRIMINACIJE NA DELOVNEM MESTU
 10. KLARA RIBIČ: VPLIV ERGONOMIJE PISARNIŠKIH PROSTOROV IN OPREME V ORGANIZACIJI NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
 11. KLEMEN PIRC: ANALIZA TEHNIK MOTIVIRANJA ZAPOSLENIH V GRADBENIŠTVU
 12. MARINA BRČINA: ZAVZETOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
 13. LIDIJA JENIČ: ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE V IZBRANI ORGANIZACIJI
 14. MAJA RAVBAR: PRIMERJALNA ANALIZA DOŽIVLJANJA STRESA V JAVNEMIN ZASEBNEM SEKTORJU
 15. GAŠPER PAPLER: ORGANIZACIJSKA KULTURA OBČINE RADOVLJICA
 16. Špela Fortun: ERGONOMSKO OBLIKOVANO DELOVNO MESTO V PISARNI
 17. Ivana Marinović: MEDIACIJA KOT REŠITEV KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
 18. LEA KRALJ: VKLJUČENOST ZAPOSLENIH V PROCES USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI
 19. MIHAEL LEBAN: RAZVOJ VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA NOVA GORICA
 20. NINA GRAŠIČ: ANALIZA UČINKOV STRESA NA DELOVNEM MESTU V IZBRANI ORGANIZACIJI
 21. Kim Patricia Kijevčanin: PRIMERJAVA POSEBNEGA NATEČAJNEGA POSTOPKA IMENOVANJA URADNIKOV NA POLOŽAJIH MED SLOVENIJO IN VELIKO BRITANIJO
 22. Sabina Adrović: ANALIZA DELA URADNIŠKEGA SVETA
 23. NEVENA PEJANOVIĆ: PRISOTNOST STRESA NA DELOVNEM MESTU V JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
 24. GREGOR MARKIČ: ANALIZA MOTIVIRANJA ZAPOSLENIH NA STATISTIČNEM URADU REPUBLIKE SLOVENIJE
 25. TINA CERAR: ANALIZA SISTEMA NAGRAJEVANJA IN MOTIVIRANJA V IZBRANEM PODJETJU
 26. NEJA TURK: VRSTE IN VPLIV MOTIVACIJE V VELIKIH, SREDNJIH IN MALIH ORGANIZACIJAH
 27. Jure Mraz: Vpliv različnih dejavnikov na pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji
 28. Jasminka Kogovšek: Prevzem arhivskega gradiva
 29. Jasna Seršen: Raziskava vodstvene filozofije v podjetju
 30. Maja Bojić: Vpliv vodje na zavzetost zaposlenih
 31. Ana Požar: Organiziranost in delovanje košarkaških klubov v Sloveniji
 32. Damjana Zrim Kožuh: Organizacijski vidik izdaje osebne izkaznice
 33. Ana Žganjar: Vpliv neformalnih skupin v organizaciji
 34. Janko Šafer: Izbirni postopek v carinski službi
 35. Tina Leskovšek: Vpliv vodenja na uspešnost podjetji
 36. Petra Krulc: Analiza dejavnikov zaposlovanja študentov Fakultete za upravo z uporabo poslovnega modela Canvas
 37. Katja Balon: Pomen praktičnega usposabljanja v okviru visokošolskih študijskih programov
 38. Kaja Dolničar: Postopek zasedbe prostega delovnega mesta za javne uslužbence
 39. Jasminka Merdanovič: Delovanje trenerske mreže na domačem in tujih trgih v Skupini Mercator
 40. Katarina Pavlin: Mobing na delovnem mestu - primerjava organizacij
 41. Petra Majnik: Analiza absentizma v podjetju Kolektor
 42. Klavdija Kraker: Varovanje osebnih podatkov v vrtcu in osnovni šoli
 43. Manca Krek: Motivacija zaposlenih v občinski upravi
 44. Erika Jesenko: Organizacija in vodenje poslovnih sestankov
 45. Jasna Barukčić: Analiza etičnega delovanja v izbranem podjetju
 46. Melita Šadl: Komunikacija s kupci kot temelj uspešne prodaje
 47. Matej Rihtar: Vpliv denarne stimulacije na delovno učinkovitost zaposlenih v trgovskem podjetju
 48. Jaka Ptičak: Preučitev vloge vodje v razmerju do nadrejenih in podrejenih
 49. Urška Hočevar: Analiza vrednot v javni upravi
 50. Sanja Danojević: Analiza motiviranosti v ekipnih športih
 51. Anže Harisch: Primerjava vrednot občanov in zaposlenih v javnem sektorju
 52. Karmen Toromani: Psihično nasilje med zaposlenimi na izbrani osnovni šoli
 53. Bernarda Hercog: Karierni razvoj zaposlenih z uporabo modela kompetenc v izbranem podjetju
 54. Karin Vrbančič: Raziskava prisotnosti stresa na delovnem mestu zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju
 55. David Krklec: Dejavniki razvoja zaposlenih v organizaciji javnega sektorja
 56. Nina Banko Kovšca: Vpliv komunikacije na uspešnost poslovanja s strankami
 57. Petra Korošec: Ureditev področja zdravja zaposlenih pri ravnanju z odpadki
 58. Nuša Trefalt: Analiza motiviranosti študentov za neformalno izobraževanje
 59. Melita Erpe: Etika, etičnost dela in vrednote
 60. Simona Lambergar: Zbirke podatkov v zdravstvu
 61. Janos Meszelics: Požarno varstvo pri delu v javnem sektorju
 62. Tina Papež: Vpliv vodenja s čustveno inteligenco na zaposlene
 63. Maruša Živković: Interno komuniciranje z zaposlenimi v inženiring podjetju
 64. Nina Velikonja: Vloga kadrovske službe pri mediaciji
 65. Merima Nuhanović: Uspešen menedžer v javnem zavodu skozi oči zaposlenih
 66. Urban Mislej: Ugotavljanje zadovoljstva strank
 67. Zoran Aleksovski: Delovna uspešnost in nagrajevanje v podjetju Acroni, d. o. o.
 68. Gregor Plemenitaš: Analiza motivacije zaposlenih v predstavniški organizaciji
 69. Aleš Novak: Odnos javnih uslužbencev do internega komuniciranja
 70. Igor Časar: Dobre prakse načrtovanja in razvoja ključnih zaposlenih
 71. Almina Ičanović: Ugotavljanje prisotnosti stresa na delovnem mestu v izbranih centrih za socialno delo
 72. Dejan Bukovec: Motivacijski dejavniki za učenje angleškega jezika - primer študentov prve stopnje Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani
 73. Jasmina Duraković: Analiza varnosti in zdravja pri delu v izbranem podjetju
 74. Uroš Anžin: Primerjava izbranih dejavnikov organizacijske kulture in organizacijske klime
 75. Petra Premzl: Vpliv sistema nagrajevanja na motivacijo za delo v izbranem podjetju
 76. Ivana Sičaja: Aktivna vloga države za zaposlovanje mladih
 77. Janja Medved: Ravnanje z dokumentarnim gradivom na Agenciji Republike Slovenije za okolje
 78. Karmen Furman: Ravnanje z dokumentarnim gradivom v Finančnem uradu Celje
 79. Kristina Ilić: Varstvo in zdravje pri delu
 80. Maja Horvat: Izločanje in uničenje dokumentarnega gradiva
 81. Tjaša Hafner: Analiza podpore sistema MFERAC kadrovskim procesom v državni upravi
 82. Jelena Berk: Upravljanje varnosti in zdravja pri delu v izbrani organizaciji
 83. Petra Blatnik: Ravnanje z dokumentarnim gradivom in uvedba elektronskega arhiviranja v izbrani organizaciji
 84. Nina Jager: Ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih na primeru ministrstva
 85. Tamara Bajda: Vloga in pomen posameznika v sodobni organizaciji
 86. Petra Končnik: E-izobraževanje
 87. Petra Pečnik: Kultura komuniciranja
 88. Maja Sajovic: Brezposelnost diplomantov Fakultete za upravo
 89. Andreja Panker: Organiziranost in delovanje prostovoljnega gasilstva na Slovenskem
 90. Anita Gomezel: Inoviranje v gospodarskih družbah
 91. Klemen Hren: Primerjava fluktuacije kadrov med občinama Trzin in Domžale
 92. Tadeja Turin: Varno delovno in bivalno okolje v javnem socialnem varstvenem zavodu
 93. Maja Turel: Vpliv varčevalnih ukrepov na uspešnost zaposlenih
 94. Davorin Komar: Ekonomski vidik varovanja zdravja pri delu
 95. Sebastijan Ogrin: Politično vodenje v času gospodarske krize v Sloveniji
 96. Mija Satler: Prednosti in slabosti ukinjanja dela prostih dni ter pomen državnih praznikov za državljane Republike Slovenije
 97. Danijela Bilandžić: Motivacija vodje za motiviranje zaposlenih
 98. Alen Štimec: Dejavniki motivacije zaposlenih v javnem sektorju na primeru izbrane občinske uprave
 99. Matevž Voje: Prisotnost Machiavellijevih idej vodenja v izbranih primerih državne uprave in širšega javnega sektorja
 100. Gregor Brinovec: Problematika absentizma na primeru občine Zagorje ob Savi
 101. Uroš Kuret: Ekonomski vidik promocije zdravja na delovnem mestu
 102. Anela Hasanbašić: Analiza pripadnosti zaposlenih organizaciji
 103. Nastja Gorše: Analiza zadovoljstva zapornikov in zaposlenih v zavodu za prestajanje kazni
 104. Marija Sever Božičko: Obvladovanje konfliktov s strankami
 105. Tanja Mojca Kozar: Analiza zadovoljstva strank na Upravni enoti Šentjur pri Celju
 106. Marko Hrastar: Analiza delovnega mesta vodje delovne enote
 107. Goran Maučec: Promocija zdravja na delovnem mestu
 108. Gordana Rainer: Analiza kompetenc poslovne sekretarke v srednjem šolstvu
 109. Urška Jan: Implementacija sistema upravljanja ključnih kadrov na primeru Upravne enote Ljubljana
 110. Alenka Božič: Analiza podprocesov na področju razvoja zaposlenih v storitvenem podjetju
 111. Marijana Luzar: Procesi izobraževanja in usposabljanja v izbranem podjetju
 112. Maja Furlan: Razlikovanje vodenja ljudi med javnim in zasebnim sektorjem
 113. Slađana Sorak: Prehod na elektronsko upravljanje dokumentarnega gradiva v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
 114. Adriana Kokalj: Raba angleškega jezika na upravnih enotah
 115. Mirela Omerbegović: Graditev zaupanja med vodjo in sodelavci
 116. Tjaša Vozel: Zagotavljanje sistema kakovosti visokega šolstva - primer fakultete
 117. Jaka Hočevar: Zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi
 118. Sabina Vidic: Fluktuacija v državni upravi
 119. Robert Šfiligoj: Prostor kot dejavnik odnosa s strankami
 120. Katja Stradovnik: Vpliv spletnih socialnih omrežij na status zaposlenega v organizaciji
 121. Jelka Levec: Nesreče pri delu
 122. Tina Mesec: Vloga in pomen glavne pisarne
 123. Nataša Nikolić: Zdravje in varnost pri delu v pisarni
 124. Danijela Lukenda: Organiziranje poslovnih dogodkov
 125. Petra Černetič: Kultura poslovnega komuniciranja
 126. Irena Strmšek: Zadovoljstvo strank
 127. Milana Ažman: Problem absentizma v podjetju Pošta Slovenije d.o.o., PE Kranj
 128. Gorana Petrović: Izgorelost na delovnem mestu
 129. Stela Kuželj: Retorika in javno nastopanje
 130. Metod Gutman: Načrtovanje kariere
 131. Špela Garvas: Varno in zdravo delo v upravnih prostorih Vrtca Pedenjped
 132. Zalka Jerman: Terminološki in vsebinski vidiki uslužbenskega sistema - primerjava med Slovenijo in Nemčijo
 133. Štefan Gorenčič: Diskriminacija pri zaposlovanju
 134. Andrejka Rozman: Zaposljivost invalidov
 135. Moira Kobše: Pridobivanje kompetenc s pomočjo neformalnega učenja
 136. Daniela Pintarič: Uvajanje načel standarda "Vlagatelji v ljudi" v OE Triglav Murska Sobota
 137. Lidija Jesenko: Organizacijska klima v Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik
 138. Martina Thaler: Izgorelost na delovnem mestu
 139. Marija Drevenšek: Prehod na nov plačni sistem v javnem zdravstvenem zavodu
 140. Katja Mavhar: Ravnanje z zaupnimi podatki
 141. Anita Bohar: Varovanje in hranjenje zbirke listin v zemljiški knjigi Murska Sobota
 142. Tatjana Lipičar: Organizacijska klima
 143. Ljiljana Lučić: Uspešnost mladih raziskovalcev po zaključenem usposabljanju
 144. Simona Meleš: Orodja internetnega komuniciranja
 145. Tanja Pavčič: Povečanje prisotnosti na delu
 146. Silvo Zajc: Ergonomija dela v proizvodnem procesu livarskih zlitin
 147. Tina Skušek: Izobraževanje in vzgoja za kulturo
 148. Miran Prošt: Dokumentarno in arhivsko gradivo zapuščina rudnika svinca in cinka Mežica
 149. Ana Srakar: Stalna zbirka dokumentarnega gradiva Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 150. Anica Osolnik: Odnos do strank - primerjava banke, AJPES
 151. Danica Sivec: Zaposlovanje invalidov
 152. Ana Glas: Delo na domu
 153. Kaja Vagaja: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih
 154. Maruša Novak: Priložnosti za izboljšanje organizacijske kulture v šoli
 155. Tjaša Filipič: Motivacija in motivacijski dejavniki zaposlenih
 156. Martina Mlinarič Šobot: Dokumentarno in arhivsko gradivo Ministrstva za zdravje
 157. Boštjan Povše: Motivacija zaposlenih v zavodu za prestajanje kazni
 158. Polonca Novinšek: Izobraževanje zaposlenih kot temeljni podsistem kadrovske funkcije
 159. Majda Jamnik: Iskanje in razvoj talentov v različnih življenjskih obdobjih
 160. Nataša Sever Božeglav: Zaposlovanje invalidov
 161. Janez Planinšek: Vloga glavne pisarne pri upravljanju dokumentarnega gradiva
 162. Mojca Nedoh: Evidence in evidentiranje v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 163. Martina Korenika: Prostor kot dejavnik odnosa s strankami
 164. Irena Ivančič: Funkcionalno ovirani ljudje in upravni prostori
 165. Azra Handanagić: Sprejemljiva in nesprejemljiva odsotnost z dela v Upravni enoti Ljubljana
 166. Milena Križaj: Poslovni protokol in bonton na lokalnem nivoju
 167. Natalija Tomažič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
 168. Karmen Nograšek: Zaposlovanje starejših
 169. Tina Felc Stan: Proces zaposlovanja
 170. Adriana Muhič: Sistem nagrajevanja zaposlenih - primer proizvodnega podjetja
 171. Urša Žuk: Primerjava nagrajevanja zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju
 172. Bojan Rožanec: Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta
 173. Katja Škorjanc: Zdravo in varno delo v pisarni
 174. Tomas Globočnik: Zaposlovanje vrhunskih športnikov med in po karieri

Druga dela (1)

 1. Milan Rman, Marjan Brezovšek, Janez Stare: The measurement model of professional operation of state administration