Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Jerneja Terčon: Odkrivanje in celostna specialno pedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije
 2. Tjaša Filipčič: Igralne značilnosti gibalno oviranih v tenisu na vozičku in njihov vpliv na uspešnost igranja

Magistrska dela (34)

 1. Vita Tanko: Evalvacija prilagojenega programa Mali sonček za predšolske otroke z gibalno oviranostjo
 2. Endrina Bedö: Gibalna učinkovitost in telesne značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju po razglasitvi epidemije Covid-19
 3. Klara Kenda: Načrtovanje in izvajanje pohodništva v izbranem varstveno delovnem centru
 4. Ines Cifer: Ugotavljanje fizične dostopnosti muzejev in gledališč osebam na invalidskem vozičku
 5. Ula Selčan: Kvaliteta življenja družine otroka z avtističnimi motnjami s perspektive matere
 6. Karmen Mohorič: Poklicna orientacija gibalno oviranih mladostnikov
 7. Zala Jakob: Pohodništvo na izbranih šolah s Posebnim programom vzgoje in izobraževanja
 8. Sara Juretič: Subjektivna ocena kakovosti življenja družine osebe s posebnimi potrebami v času izobraževanja na daljavo
 9. Ines Novak: Preverjanje in razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti deklice s kongenitalnim nefrotskim sindromom - študija primera
 10. Anja Virnik: Jadranje za osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 11. Nina Miklavčič: Subjektivna in objektivna ocena kakovosti življenja družine z otrokom z gibalno oviranostjo
 12. Maja Knez: Prilagojena plavalna dejavnost za razvoj plavalnih sposobnosti gibalno ovirane učenke z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 13. Timea Starič: Izvajanje pohodništva na izbrani osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom
 14. Jera Kunčič: Analiza borb inkluzivnega juda oseb s posebnimi potrebami
 15. Laura Šubic: Prepoznavanje gibalne nespretnosti v predšolskem obdobju s pomočjo malega vprašalnika koordinacije in testa ABC-2
 16. Petra Malešič: Gibalna aktivnost in z zdravjem povezana kakovost življenja bolnikov s končno ledvično odpovedjo
 17. Eva Slapšak: Razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti otroka s hipotonijo pri urah dodatne strokovne pomoči
 18. Katja Komac: Razvijanje gibalnih sposobnosti pri učencih z motnjami avtističnega spektra v času poletnih počitnic
 19. Tina Mrhar: Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2
 20. Ana Potočnik: Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo
 21. Janja Trunk: Strah učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport
 22. Tjaša Dovč: Dostopnost javnih objektov za osebe z gibalno oviranostjo v večjih mestih gorenjske regije
 23. Anita Udir: Prilagojeno izvajanje vsebin za učenca s spino bifido in hidrocefalusom pri pouku športa (študija primera)
 24. Barbara Božič: Gibalne aktivnosti za mladostnike v bolnišnični šoli
 25. Karin Debevec: Prilagojeno izvajanje vsebin športa za učenca s slepoto in slabovidnostjo (študija primera)
 26. Urška Ivančič: Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju
 27. Tamara Hovnik: Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 28. Adrijana Skok: Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 29. Darja Benčina: Program za razvijanje vzdržljivosti v ramenskem obroču in mišic rok za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 30. Anita Tkalec: Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo
 31. Petra Likar: Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih
 32. Polona Lotrič: Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače
 33. Tjaša Filipčič: The control of timing among children with Down syndrome
 34. Nataša Satler: Materialni in higienski pogoji pri pouku gibalno-špotnih dejavnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja

Diplomska dela (52)

 1. Doris Vogrinčič: Šolska anksioznost učencev s specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport
 2. Tanja Princes: Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju
 3. Simona Prša: Ocenjevanje znanja učenca z gibalno oviranostjo pri predmetu šport
 4. Tamara Sernec: Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo
 5. Andreja Jurgec: Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti učencev s pomočjo športnovzgojnega kartona in abc gibanja 2
 6. Simona Cebek: Otroško ljudsko izročilo na osnovni šoli s prilagojenim programom
 7. Nina Ferjan: Subjektivna ocena zdravja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na Gorenjskem
 8. Katarina Šotl: Vključevanje oseb z gibalno oviranostjo v boccio
 9. Tina Korošec: Prilagojen zumba fitnes program za mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju
 10. Nika Košmelj: Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v duševnem razvoju
 11. Nada Pernek: Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Podravski regiji
 12. Martina Sevšek: Odkrivanje razvojne motnje koordinacije v poznem predšolskem obdobju
 13. Nuša Povšič: Otroci s težavami na področju motorike
 14. Polona Lapajne: Specialna olimpijada in rehabilitacijski programi v letu 2010 pri lokalnih društvih Sožitje
 15. Nina Ceglar: Vpliv programa MATP na osebe z motnjo v duševnem razvoju
 16. Vladka Katič: Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Notranjsko-kraške in Goriške regije
 17. Tina Zaletel: Vpliv joge na kakovost življenja treh oseb z multiplo sklerozo
 18. Anja Antolović: Gibalne sposobnosti prvošolcev OŠ Mazembe v afriški državi Malawi
 19. Katja Rožman: Program razvijanja vzdržljivosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 20. Urška Fajfar: Prehranjevalne navade oseb z Downovim sindromom
 21. Petra Bogataj Ivančič: Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Osrednjeslovenski regiji
 22. Nika Šuc: Vpliv prilagojenega alpskega smučanja na vključevanje v družbo
 23. Tamara Štiftar: Ugotavljanje dostopnosti izbranih srednješolskih telovadnic podravske regije za gibalno ovirane dijake
 24. Ana Tatalović: Ravnotežje pri izbrani skupini judoistov z motnjami v duševnem razvoju
 25. Špela Fajdiga: Uporaba in učinkovitost terapije senzorne integracije
 26. Esmeralda Jukan: Vpliv plesa na razvoj oseb s posebnimi potrebami
 27. Maja Brumen: Snoezelen kot multisenzorni stimulator pri osebah z motnjami v duševnem razvoju
 28. Katja Heric: Gibalno/športna dejavnost v vlogi preprečevanja izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
 29. Jera Kunčič: Judo in osebe z motnjami v duševnem razvoju
 30. Veronika Resman: Vpliv aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju
 31. Petra Likar: Motorični razvoj slepega malčka
 32. Lucija Jelovčan: Športne aktivnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v socialno-varstvenih zavodih na Gorenjskem
 33. Neža Krivec: Arhitekturna prilagojenost in dostopnost osnovnih šol s prilagojenim programom za učence z gibalno oviranostjo
 34. Urška Legen: Vpliv zgodnjega gibalnega razvoja na kasnejše učne težave
 35. Klara Bračič: Prostočasne dejavnosti v bivalni skupnosti Zveze Sonček
 36. Monika Stojko: Dostop učencev s funkcionalno oviranostjo do športnih objektov in površin v osnovnih šolah Osrednjeslovenske regije
 37. Dajana Diklić: Prilagajanje športne vzgoje učencem z astmo
 38. Maša Leskovšek: Vpliv razvoja osnovnih veščin na socialno interakcijo in igro pri dečku z motnjami avtističnega spektra in zaostankom v razvoju
 39. Tina Jakše: Terapija s pomočjo konja za otroke in mladostnike s spektroavtističnimi motnjami
 40. Mateja Sukič: Odnos romskih učencev do športa in športne vzgoje
 41. Katja Podpečan: Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjesavske regije
 42. Saša Hafner: Ocena motoričnih sposobnosti štiriletnega dečka z Downovim sindromom
 43. Maja Verhovnik: Ugotavljanje stanja šolskih telovadnic podravske regije z vidika arhitektonskih ovir, prilagojenosti in dostopnosti za učence z gibalno oviranostjo
 44. Katarina Vardić: Ugotavljanje arhitektonskih ovir v šolskih športnih dvoranah na Gorenjskem
 45. Sara Krajnc: Analiza senzomotoričnih aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega spektra (študija primera)
 46. Vesna Čerin: Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podružnicah Združenja multiple skleroze Slovenije
 47. Jasmina Škrbec: Primerjava motoričnih sposobnosti enajst letnih [!] dečkov z in brez lažje motnje v duševnem razvoju
 48. Nataša Krajnc: Stališča učiteljev 1. in 2. triade večinske OŠ v občini Ormož do vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo
 49. Aleksandra Ajdovec: Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče
 50. Vesna Šinkovec: Otroci z dispraksijo pri pouku športne vzgoje in pri drugih oblikah športne vadbe
 51. Petra Filipič: Celostni pristop k načrtovanju individualne vadbe za osebo z Downovim sindromom
 52. Nika Poljanšek: Učenka s primankljajem na motoričnem področju v redni osnovni šoli - študija primera

Druga dela (24)

 1. Tjaša Filipčič, Vedrana Sember, Maja Pajek, Janez Jerman: Quality of life and physical activity of persons with spinal cord injury
 2. Tjaša Filipčič, Špela Bogataj, Jernej Pajek, Maja Pajek: Physical activity and quality of life in hemodialysis patients and healthy controls: a cross-sectional study
 3. Tina Vehovec: Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Obalno- kraške regije
 4. Tjaša Filipčič, Vesna Štemberger, Neža Lončar: Ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami pri predmetu Šport
 5. Jasna Zebec: Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri deklici z zaostankom v razvoju
 6. Tjaša Filipčič, Vesna Štemberger, Neža Lončar: Ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami pri predmetu Šport
 7. Neža Lončar: Ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport
 8. Tjaša Filipčič, Aleš Filipčič: Primerjava prevožene razdalje in igralnih značilnosti med zmagovalcem in poražencem v tenisu na vozičku
 9. Tjaša Filipčič, Jerneja Terčon, Miha Stele: Pomoč učencu z razvojno motnjo koordinacije v šoli
 10. Neža Krivec: Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012: povzetek
 11. Urška Legen, Dalibor Radovan: Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov
 12. Urška Fajfar, Janez Vogrinc, Milena Valenčič Zuljan, Janez Krek: Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji
 13. Tjaša Filipčič: A comparison of time characteristics in ball catching between children with and without Down's syndrome
 14. Martina Ozbič, Tjaša Filipčič: Complex imitation of gestures in school-aged children with learning difficulties
 15. Tjaša Filipčič, Aleš Filipčič: The characteristics in wheelchair tennis played on hard surfaces
 16. Martina Ozbič, Tjaša Filipčič: Bilateral coordination in learning disabilities
 17. Rajko Vute, Neda Rotar, Marjeta Škrlj, Tjaša Filipčič: Prikaz plavalnih dejavnosti po metodi Halliwick za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 18. Tjaša Filipčič, Branko Lah: Individualni program učenja smučanja za učenko na invalidskem vozičku
 19. Tjaša Filipčič, Janko Strel, Aleš Rogelj: Motorične sposobnosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 20. Tjaša Filipčič: Opolnomočenje invalida in vključevanje skozi psihomotorično obravnavo
 21. Tjaša Filipčič: Time characteristics of the wheelchair tennis game
 22. Tjaša Filipčič, Aleš Filipčič: Analysis of tennis strokes in wheelchair tennis
 23. Tjaša Filipčič, Jerneja Terčon, Miha Stele: Pomoč učencu z razvojno motnjo koordinacije v šoli
 24. Tjaša Filipčič, Aleš Filipčič: Primerjava prevožene razdalje in igralnih značilnosti med zmagovalcem in poražencem v tenisu na vozičku