Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (7)

 1. Nina Perger: Vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami
 2. Jasmina Šepetavc: Feministični in queerovski manjšinski film kot alternativno izrazno in politično sredstvo
 3. Saša Pišot: Gibalna/športna aktivnost kot determinanta "zdravega" življenjskega sloga družine in otrokovega telesnega kapitala
 4. Nina Tuš: Heteronormativnost vzgojnega procesa
 5. Katja Pesjak: Reorganizirane družine v Sloveniji
 6. Tjaša Žakelj: Sociološki vidiki iskanja partnerjev/partnerk preko interneta
 7. Živa Humer: Etika skrbi, spol in družina

MSc theses (57)

 1. Andrej Kreča: Alternativni načini iskanja partnerjev: analiza oglasov za spoznavanje partnerjev/-k
 2. Lana Berčan: Nasilje nad ženskami v Indiji: primer reprezentacij v bollywoodskih filmih
 3. Metod Knific: Naprej k prvinskosti: med retrotopijo in utopistiko
 4. Anja Štante: Partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji
 5. Špela Colja: Percepcija študentk in študentov do novih oblik spoznavanja partnerjev s pomočjo aplikacije Tinder
 6. Tea Rogan: Moj pes – moj otrok: »Pet parenting« kot moderna oblika starševstva in način življenja
 7. Aleš Istenič: Učinki participacije učencev v slovenskih osnovnih šolah
 8. Sara Orlač: Medijske reprezentacije smrti (Analiza sodobnega slovenskega revijalnega tiska)
 9. Jasna Rajnar Petrović: Strategije in načini prilagajanja na vsakdanje življenje po vrnitvi iz Erasmus izmenjave
 10. Anja Jaksetič: Istospolna usmerjenost kot ovira v delovnem okolju
 11. Anita Kos: Nadomestno materinstvo
 12. Tjaša Merklin: Družbena povezanost ženske identitete z identiteto matere
 13. Tinkara Rupar: Vpliv vzorcev vsakdanjega življenja mladih odraslih Romov na Kočevskem na njihovo zaposljivost
 14. Tajda Ferko: Biti LGBT oseba v razdeljeni družbi Severne Irske
 15. Sanja Vičar: Družbeni in kulturni vidiki prostitucije na Zahodu skozi analizo celovečernih filmov
 16. Maja Podržaj: Drag queens
 17. Janja Tkalec: Sociološki vidiki spolnih praks
 18. Urša Zupan: Vpliv veganstva na vsakdanje življenje posameznika_ce v sodobni družbi
 19. Mirjam Hočevar: Percepcija in pomen časa v poznomoderni družbi
 20. Marina Božič: Starši kot vir socialne opore istospolno usmerjenim
 21. Sara Slana: Predlog strategije za implementacijo Istanbulske konvencije
 22. Renato De Corti: Spletna prostitucija v Sloveniji
 23. Barbara Ivačič: Materinstvo za rešetkami
 24. Adrijana Narat: Diskriminacija in stigmatizacija gluhih in naglušnih v vsakdanjem življenju
 25. Alis Bedenk: Transseksualnost
 26. Anja Novak: Sociološki vidiki biseksualnosti
 27. Anja Kocman: Za njeno varnost gre
 28. Matevž Gotovnik: Družbena konstrukcija očetovstva
 29. Janja Bezjak Kranjc: Preobrazba spolnosti
 30. Lea Verbič: Ideologija biološkega starševstva
 31. Jasmina Skale: Medikalizacija moške seksualnosti
 32. Ida Gračanin: Preseganje binarnega spolnega sistema v športu
 33. Ana Stamejčič: Neodločanje za otroke ter ideologija obveznega materinstva v pozni modernosti
 34. Nina Jug: Znanje ali pridnost?
 35. Sabina Fridl: Nasilje nad starejšimi
 36. Irena Kepeski: Odnos do homoseksualnosti v Srbiji
 37. Petra Grahek: Očetovstvo v pozni modernosti
 38. Mateja Pačnik: Reprezentacija žensk v sodobnih pravljicah
 39. Katja Krajnc: Zunaj - znotraj. Trans-spolnost in queer kot način preseganja binarnega spolnega razlikovanja
 40. Mateja Šešerko: Spremembe v partnerskih odnosih v pozni moderni
 41. Barbara Polajnar: Gledališče zatiranih kot orodje za opolnomočenje žensk
 42. Jerneja Javornik: Vloga družinske politike v reproduktivnih odločitvah ljudi
 43. Petra Leverić: Riot Grrrls kot kritika patriarhalnega konstrukta ženskosti
 44. Maša Muster: Spremembe v diskurzih o seksualnosti v svetovalnih rubrikah
 45. Nina Luin: Življenjske prakse in strategije preživetja
 46. Evelin Trafela: Ljubezen v sociološki perspektivi
 47. Anja Žagar: Poznomoderne spremembe intimnosti
 48. Tanja Lisjak: Evalvacija Resolucije o temeljih družinske politike v Sloveniji
 49. Veronika Baša: Analiza reprezentacije ženskega orgazma v reviji Men´s Health
 50. Zorana Medarić: Sociološki vidiki nasilja nad ženskami v družini
 51. Nataša Bucik Ozebek, Lidija Frank: Primerjalna analiza vpliva ukrepov javnih politik na rodnost v izbranih evropskih državah
 52. Nataša Steklasa: Vpliv značilnosti sodobnih partnerstev na odločitev za otroka
 53. Darja Rabzelj: Vpliv demografskih sprememb na družinsko politiko v Sloveniji ter v nekaterih državah EU
 54. Aleš Skornšek-Pleš: Državljanske pravice in osebne svoboščine žensk v sodobni alžirski družbi
 55. Jerneja Nina Voga, Elizabeta Pristav Bobnar: Očetovski dopust kot prispevek k novem očetovstvu in starševstvu
 56. Tjaša Žakelj: Starševske vloge v razveznih postopkih
 57. Mojca Perić: Otroci z motnjo vedenja in osebnosti med družino in državo

Bsc theses (120)

 1. Sara Gjorgjieva: Sociološki vidiki partnerstev pri študentih in študentkah v Sloveniji
 2. Ula Bogdan: Dejavniki zadovoljstva v partnerski zvezi
 3. Nika Oblak: Bifobija in izbris biseksualne identitete: Najboljše obeh svetov?
 4. Tjaša Tušar: Vpliv socialnih omrežij na razkrivanje istospolno usmerjenih posameznikov
 5. Anja Gosar: Internet kot partnerski trg: analiza vsebine oglasov za spoznavanje partnerjev na spletnem portalu Ona–on
 6. Teja Romšak: Sociološki vidiki otroške igre in otroških aktivnosti v pozni moderni
 7. Patricija Močnik: Odnos družbe do očetovskih enostarševskih družin
 8. Maja Nikolić: Istospolno starševanje v Sloveniji
 9. Lana Berčan: Reprezentacije materinstva v bollywoodskih filmih
 10. Metod Knific: Šolanje doma
 11. Špela Črešnar: Sociološki vidiki sodobnih partnerskih razmerij: spoznavanje partnerjev po spletu
 12. Erika Kosmač: Sociološki vidiki otrokocentričnosti in vpliv na prakse starševanja
 13. Barbara Babič: Brezdomci o brezdomstvu
 14. Maruša Prvinšek: Sociološki vidiki reorganiziranih družin
 15. Patricija Bajc: Učne vsebine v osnovnih šolah, povezane s telesom ter odnosom do telesa
 16. Elena Božič: Družbeni vplivi na razvoj telesne stigme posameznika in dinamiko družinskih odnosov
 17. Špela Strašek: Matriarhat kot egalitarnejša oblika družbe in družine v odnosu do žensk
 18. Sandra Prhaj: Medgeneracijska primerjava trenda spreminjanja priimka ob poroki
 19. Barbara Pertoci: Izražanje osebne identitete skozi opremljanje stanovanja
 20. Maja Blatnik: Odsotnost dotika, spol in seksualnost v južnokorejski družbi
 21. Lidija Barukčić: Pornografija
 22. Špela Mazovec: Joga kot način življenja med člani društva Joga v vsakdanjem življenju
 23. Martina Štakul: Dejavniki vpliva na prisotnost žensk v slovenskem parlamentu
 24. Tjaša Hudobivnik: Spolna vzgoja v slovenskih osnovnih šolah
 25. Mija Ostrouška: Spolnost med mladimi odraslimi v heteroseksualnih odnosih
 26. Mark Džamastagič: Mladi kot novi subjekt v visokotehnološki družbi
 27. Janez Konda: V omari prostitucije
 28. Ana Vider: Izrazoslovje o seksualnosti med mladimi, razlika po spolu
 29. Kaja Bradeško: Percepcija družin staršev enakega spola z vidika študentov_k
 30. Matjaž Dežan: Intimnost skozi čas, novi načini spoznavanja partnerjev
 31. Nina Brinovec: Medijska reprezentacija poroda na domu
 32. Maja Lesjak: Družbeni vidiki dojenja v Sloveniji in na Švedskem
 33. Boštjan Zrnec: Dezinstitucionalizacija in resocializacija uporabnic in uporabnikov psihiatričnih storitev
 34. Karmen Arnuš: Sociološki vidiki enostarševske družine
 35. Tjaša Mišmaš: Čisto razmerje, percepcija partnerstva v pozno moderni
 36. Nina Sobočan: Trendi na področju družinskega življenja
 37. Anja Kogoj: Poznomoderne oblike discipliniranja teles
 38. Nadia Zorman: Protektivno otroštvo
 39. Tjaša Merklin: Družbene spremembe na področju intimnosti in seksualnosti
 40. Urša Zupan: Ideologija obveznega materinstva
 41. Saša Novak: Starševstvo in delitev družinskega dela
 42. Mojca Stojko: Vsakdanje življenje reorganiziranih družin
 43. Mojca Ritonja: Razvoj in zgodovina tetoviranja v Evropi
 44. Nina Šramel: Družbena konstrukcija seksualnih praks
 45. Živa Kus: Družinska razmerja
 46. Neža Rabič: Vpliv pornografije na percepcije spolnosti in partnerstva
 47. Adrijana Narat: Razmerje med vnuki in starimi starši
 48. Klara Bukovec: Reproduktivne odločitve gejev in lezbijk
 49. Ana Jagodic: Vstop mladih na trg delovne sile
 50. Špela Javornik: Položaj in delež enostarševskih družin v Sloveniji
 51. Samanta Kerčmar: Vpliv alkoholizma na družinsko življenje
 52. Ana Ažman: Socialni vidiki in stigma kronične vnetne črevesne bolezni
 53. Nina Perger: Izgubljeno s prevodom
 54. Matevž Gotovnik: Družbena konstrukcija aseksualnosti
 55. Tinkara Rupar: Discipliniranje telesa glede na sodobna lepotna merila
 56. Mihaela Nemec: Socialna opora v reorganiziranih družinah
 57. Nina Zbašnik: Intimna razmerja v pozni modernosti
 58. Sandra Ličer: Vpliv individualizacije na intimne odnose v pozni modernosti
 59. Deja Popošek: Gledališko telo
 60. Janja Bezjak Kranjc: Družbena konstrukcija spola
 61. Sara Bevc: Vpliv in vloga staršev ter vrstnikov na najstnike
 62. Remi Bajrič: Mladi odrasli in njihovi pogledi na partnerstvo
 63. Polona Selan: Partnersko življenje skupaj in narazen
 64. Maruša Umbreht: Delitev družinskega dela v reorganiziranih družinah
 65. Mateja Šlebinger: Medijske reprezentacije staranja
 66. Teja Meško: Stališče Rimskokatoliške cerkve in njenih vernikov do homoseksualnosti
 67. Tina Kralj: Moške percepcije in prakse spolne delitve dela glede na urbano in ruralno okolje
 68. Aleša Komljenovič: Vsakdanje življenje enostarševskih družin
 69. Katja Hohler: Spolno obeleženo telo in fenomen zapriseženih devic
 70. Polona Centa: Ženske med usklajevanjem delovnih in družinskih obveznosti
 71. Urška Črnič: Spreminjanje koncepta ženskosti/moškosti skozi modo in oblačenje
 72. Jasmina Skale: "Novi pogled" na ženske seksualne probleme
 73. Pika Brce: Meja med umetnostjo in pornografijo na primeru porno-chica
 74. Anja Kocman: Seksizem v romanih o Harryju Potterju
 75. Valeria Četić: Stigmatizacija istospolno usmerjenih na področju reproduktivnih in starševskih pravic
 76. Petra Godeša: Metroseksualnost
 77. Sandra Poredoš: Nasilje in zloraba žensk v družini
 78. Tjaša Pečarič: Debeli in veseli
 79. Maja Krelj: Vsakdanje življenje istospolnih družin
 80. Ida Gračanin: Samskost kot način življenja
 81. Petra Grahek: Družina v času študija
 82. Maja Zorman: Istospolne družine in starševstvo: primer lezbičnih družin
 83. Martina Švelc: Nasilje v družini - okvir dela organizacij za pomoč otrokom, ki so žrtve nasilja
 84. Mira Stropnik: Spol v popularni kulturi
 85. Jerneja Javornik: Medijsko produciranje ženskih telesnih idealov
 86. Špela Ščurec: Vpliv igralništva na družinsko življenje
 87. Nike Kobal: Podpiranje enakopravnosti istospolnih zakonskih zvez in družin
 88. Katarina Ćurić: Socialna opora staršem, ki imajo predšolskega otroka
 89. Anita Kos: Samostojnost, spolnost in partnerstvo oseb z motnjo v duševnem razvoju
 90. Alenka Podobnik: Sociološki vidiki rejništva
 91. Evelin Trafela: Sociološki pogled na nove ženske identitete
 92. Teja Poljanšek: Primerjalna analiza usklajevanja (in vrednotenja) dela in družine v Sloveniji in na Irskem
 93. Zoja Prašnikar: Moškost v pozni modernosti
 94. Polona Jaunik: Družine po izbiri
 95. Urška Burkelc Hribar: Spremembe v vlogah bodočih očetov v pričakovanju in po rojstvu otroka
 96. Rok Gošnjak, Anja Vrdlovec: Spoznavanje/srečevanje partnerjev/partnerk prek interneta - sociološki vidiki novega partnerstva in maritalnega trga
 97. Alja Fabjan: Poliamorija kot poznomoderen fenomen
 98. Denis Vidmar: Steroidi v športu in njihov vpliv na človeško telo
 99. Katja Balič: Usklajevanje službe, dela in družinskega življenja
 100. Katjuša Leban: Seksualni vidiki preobrazbe intimnosti in njihova komercializacija
 101. Helena Požun: Pravica do telesa - priznanje seksualnega dela kot konsenzualnega seksa
 102. Katra Cijak: Reprezentacije homoseksualnosti na televiziji
 103. Anja Žagar: Socialno starševstvo - primer rejništva
 104. Eva Debeljak: Fenomen striptiz kulture in komercializacije seksa
 105. Vesna Matevljič: Reprezentacije nosečnosti, nosečnic in rojevanja na slovenskih starševskih forumih
 106. Nataša Naglič: Hierarhija spolov v moderni družini
 107. Nuša Peternelj: Primerjava javnih in zasebnih vrtcev v Sloveniji in nekaterih evropskih državah
 108. Marija Viktorija Jagodic: Alkoholizem v družini
 109. Zdenka Đokić: Samoreprezentacije v internetnih oglasih za spoznavanje partnerjev: analiza glede na spolno usmerjenost
 110. Nina Sirk: Socialna konstrukcija seksualnosti
 111. Irena Bezlaj: Sodobna partnerska razmerja
 112. Branka Stiplošek: Javno dnevno otroško varstvo kot mehanizem usklajevanja dela in družine v Sloveniji in izbranih evropskih državah
 113. Ana Hribar: Vsakdanje življenje kmečkih žensk v Sloveniji
 114. Simi Merhar: Homofobija in parade ponosa
 115. Sandra Kajdič: Istospolna partnerstva in družine
 116. Ines Eberl: Novi trendi v starševstvu
 117. Tanja Oprešnik: Fenomen novega očetovstva
 118. Tina Novina: Tranzicije v starševstvu
 119. Jasmina Jakomin: Nova intimna razmerja?
 120. Nadja Kovač: Sociološke razsežnosti fenomena otrokocentričnosti

Other documents (26)

 1. Alenka Švab, Tanja Oblak Črnič: Gender differences in epidemic everyday scenarios
 2. Alenka Švab, Tina Kogovšek, Roman Kuhar: Characteristics of first sexual intercourse among secondary school students in Slovenia
 3. Živa Humer, Alenka Švab, Tjaša Žakelj: Družinski centri kot odgovor na spremenjene značilnosti in zahteve družinskega življenja
 4. Tina Kogovšek, Ivan Bernik, Alenka Švab, Roman Kuhar: The social organization of university students' first heterosexual intercourse in Slovenia
 5. Tina Kogovšek, Roman Kuhar, Alenka Švab: Health related aspects of sexual behaviour among internet daters in Slovenia
 6. Tanja Rener, Živa Humer, Tjaša Žakelj, Andreja Vezovnik, Alenka Švab: Novo očetovstvo v Sloveniji
 7. Alenka Švab: Baudrillardovo zapeljevanje ženske
 8. Alenka Švab: "Enake ali različne"?
 9. Alenka Švab, Živa Humer: Two different stories?
 10. Tina Kogovšek, Alenka Švab, Roman Kuhar: Intimacy transformed?
 11. Predlog novega družinskega zakonika
 12. Seksualna revolucija
 13. Manuela Du Bois-Reymond, Mirjana Ule, Metka Kuhar, Alenka Švab: Young parenthood, agency and social change
 14. Tjaša Žakelj, Alenka Švab: Rely on yourself and your family
 15. Alenka Švab: Sociološki vidiki fenomena novega očetovstva
 16. Alenka Švab, Roman Kuhar: "Skrite" socialne manjšine - primer raziskovanja vsakdanjega življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji
 17. Alenka Švab: Ann Oakley: Gospodinja
 18. Alenka Švab: Zalka Drglin: Rojstna hiša: kulturna anatomija poroda
 19. Alenka Švab: Skrb med delom in družino
 20. Alenka Švab: Od tabuizacije do privatizacije homoseksualnosti (uvodnik)
 21. Alenka Švab: Sprejeti med prijatelji, zavrnjeni v družbi - istospolna partnerstva v Sloveniji
 22. Alenka Švab: Mateja Sedmak Kri in kultura: etnično mešane zakonske zveze v slovenski Istri
 23. Alenka Švab: Poti in stranpoti novih očetovskih identitet
 24. Alenka Švab: Anthony Giddens: Transformacija intimnosti: seksualnost, ljubezen in erotika v modernih družbah
 25. Alenka Švab: Jeffrey Weeks: Invented moralities, sexual values in the age of uncertaint
 26. Alenka Švab: Ženske kot manjšina skozi spremembe v feminizmu drugega vala