Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Jasna Mikić: Jezik in družbena (ne)enakost spolov na trgu delovne sile
 2. Jernej Štromajer: Analiza zadružništva v Združenih državah Amerike
 3. Marijana Car: Načela umetniškega ustvarjanja v poslovnih organizacijah
 4. Barbara Lužar: Vloga socialnih omrežij pri timskem delu
 5. Erik Kopač: Trg vojaške delovne sile - študija primera Slovenije

MSc theses (44)

 1. Sara Hadžisulejmanović: Prekarno delo in prekarizacija vsakdanjega življenja
 2. Sara Dolenec: Preverjanje čustvene inteligence v selekcijskih postopkih
 3. Ela Eterović: Ekonomska emancipacija žensk in kriza moške identitete
 4. Barbara Meglen: Uporaba psihoaktivnih snovi na delovnem mestu v Sloveniji
 5. Manca Čalič: Oblikovanje in nadzorovanje emocionalnega dela kabinskega osebja: študija primera letalske družbe Emirates Airline
 6. Anja Zagode: Starost in trpinčenje na delovnem mestu
 7. Tina Kolar: Obravnava starejših oseb pri zaposlovanju
 8. Klavdija Črtalič: Platformska ekonomija in dostojno delo
 9. Petra Novak: Vpliv organizacijske klime na uspešnost poslovanja zavarovalniške družbe
 10. Špela Petelinek: Priznavanje kompetenc in kvalifikacij v kontekstu globalnih migracij
 11. Brigita Bizjak: Oblikovanje in vključitev kompetenčnih profilov v izdelavo sistemizacije delovnih mest za podjetje xy
 12. Meta Retar: Uporaba intersekcije pri razumevanju in reševanju brezposelnosti novomeških Rominj
 13. Eva Požar: Raziskovanje doživljanja Programa čuječnosti pri obsojencih in možni učinki na reintegracijo
 14. Nina Bilbija: Posledice uvedbe spolnih kvot na podjetja in razmerja med spoloma na trgu dela
 15. Mojca Boštele: Spol v medijskem poročanju o ameriških predsedniških volitvah
 16. Mateja Stopar: Izzivi mater po vrnitvi s porodniškega/starševskega dopusta na delovno mesto
 17. Damjana Spruk, Barbara Stožir: Zavezanost k enakosti spolov in modelom poslovne odličnosti pri upravljanju talentov v izbranih podjetjih v Sloveniji
 18. Janja Kaker: Realnosti steklenega stropa
 19. Leja Drofenik Štibelj: Spodbujanje udeležbe zaposlenih v lastništvu
 20. Petra Redelonghi: "Časovni kredit"
 21. Metoda Debeljak: Sistem ravnanja s starejšimi zaposlenimi
 22. Tamara Hvala: Formalne in neformalne ovire pri napredovanju žensk na najvišje položaje v gospodarstvu
 23. Alma Pašanović: Razmerja moči v podjetju v lasti zaposlenih
 24. Kaja Rems: Kooperative socialnega varstva starejših
 25. Aleksandra Klopčič: Seksistični diskurz v notranjepolitičnih prispevkih slovenskih tiskanih medijev
 26. Jerko Mihaljević: Kulturno motivirana ekonomska migracija hrvaške mladine
 27. Jasmina Revinšek: Moški v feminiziranem poklicu v predšolski vzgoji
 28. Tjaša Obreza: Mladi brezposelni med nacionalno politiko in kadrovsko prakso
 29. Maruša Umbreht: Delovnik s krajšim delovnim časom v dveh nacionalnih kontekstih
 30. Kaja Dekleva: Vzroki, posledice in ukrepi za reševanje brezposelnosti mladih v Republiki Sloveniji in Združenih državah Amerike
 31. Tjaša Toni: Ukrepi za povečanje števila žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu
 32. Majda Sivec: Vidik spola v javni upravi
 33. Sara Pažin Martinovič: Stili vodenja urednikov in zadovoljstvo novinarjev pri delu
 34. Tjaša Petročnik: Položaj delavcev migrantov v sistemu globalnega kapitalizma
 35. Blaž Ulcej: Novejši razvoj tretjega sektorja in socialnega podjetništva v Sloveniji
 36. Petra Jovan: Intersekcijska perspektiva v razumevanju in reševanju izključenosti mladih žensk na trgu delovne sile
 37. Mateja Erčulj: Ženske na vodstvenih položajih v politiki, znanosti in gospodarstvu
 38. Tanja Hajdinjak: Staranje prebivalstva kot izziv na trgu delovne sile
 39. Mojca Vaupotič: Organizacijska kultura družini prijaznega podjetja
 40. Petra Gamberger: Nagrajevanje v projektno usmerjeni organizaciji
 41. Jurij Snoj: Kolektivna pogajanja in plačna politika v Evropi
 42. Nataša Koražija: Razmerje moči v korporacijskem upravljanju
 43. Špela Debenak: Zastopanost žensk na vodstvenih položajih v mednarodnem menedžmentu
 44. Romana Zidar: Feminizacija vodenja v socialnovarstvenih organizacijah

Bsc theses (125)

 1. Nika Blažič: Nadomestljivost človeka v delovnem procesu: preseganje tehnološkega determinizma
 2. Katarina Sernel: Prakse in stališča mladih o pogajanjih o plačah
 3. Deja Klemenčič Strigl: Babičarji - moški v feminiziranem poklicu
 4. Urška Gole: Mobing v direktni prodaji
 5. Sara Mirtič: Ustanovitev vrtca kot podpora lažjemu usklajevanju dela in družine na organizacijski ravni
 6. Polona Tržan Mrak: Razlike v pričakovanjih med iskalci prve zaposlitve s terciarno izobrazbo in delodajalci
 7. Tina Smolnikar Bremec: Implementacija politik enakopravnosti spolov v podjetju x
 8. Katarina Rožanc: Medijska podoba trpinčenja na delovnem mestu
 9. Tea Petančič: Krajši delovni čas zaradi starševstva
 10. Klavdija Črtalič: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 11. Ines Iskra: Ambicije študentk Univerze v Ljubljani za doseganje vodilnih položajev v gospodarstvu
 12. Mojca Plešivčnik: Načrtovanje nasledstva izvršnih direktorjev in direktoric
 13. Janja Štrkalj: Analiza ukrepov za pridobivanje certifikata Družini prijazno podjetje z vidika spodbujanja aktivnega očetovstva
 14. Maruša Pavlin: Socialno podjetništvo na področju gostinstva v Sloveniji
 15. Klavdija Jerebič: Ocenjevanje delovne uspešnosti na Zdravniški zbornici Slovenije
 16. Maja Bonaca: Analiza zdravstvenega absentizma v hotelskem podjetju
 17. Lucija Kovačič: Kooperative v Sloveniji v času gospodarske krize
 18. Bojana Petan: Položaj žensk na japonskem trgu delovne sile
 19. Darja Kavaš: Vpliv izgube službe na zdravje in medsebojne odnose
 20. Metka Juvan: Prednosti in pomanjkljivosti uvajanja certifikata "Družini prijazno podjetje" z vidika delodajalcev
 21. Barbara Hvastija: Usklajevanje delovnega in zasebnega življenja mladih moških v Sloveniji
 22. Ana Orešnik: Dolgi delovniki zaposlenih v Sloveniji
 23. Maša Zemljič: Politike in programi usklajevanja očetovstva in plačanega dela v treh državah
 24. Andraž Bizjak: Vpliv nagrajevanja na motivacijo zaposlenih
 25. Vlasta Hojan: Raziskava organizacijske kulture ter klime v izbranem podjetju
 26. Mateja Pohleven: Primerjava dveh pristopov pomoči družini
 27. Stina Hamzič: Vpliv gospodarske krize na neplačano delo
 28. Tatjana Žilić: Ženske v tradicionalno moških poklicih
 29. Špela Vitamvas: Primerjava uresničevanja aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji in Španiji
 30. Tina Peterka: Ekonomske migracije ter delovni pogoji migrantov v Sloveniji
 31. Jernej Jagarinec: Finančna participacija zaposlenih v Sloveniji
 32. Anja Jamšek: Zaposlovanje deficitarnih strokovnjakov
 33. Maja Kavaš: Zaposlovanje starejših - zakonodajni okvir in odzivi delodajalcev
 34. Katarina Supan: Analiza na trgu dela
 35. Urška Kosin: Delo v tujini - usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 36. Jerneja Smodiš: Zaposlovanje mladih v regiji Pomurje
 37. Majda Kosin: Razlike med plačanim in neplačanim delom
 38. Eva Ferlan: Plačano in neplačano delo priseljenk
 39. Vanesa Ugovšek: Strategija upravljanja z nadarjenimi
 40. Brigita Bizjak: Stališča moških o delitvi vlog v zasebni sferi
 41. Matjaž Zupan: Delo v družinskem podjetju - vpliv družinskega na poslovno življenje
 42. Branka Virtič: Pogoji dela kot dejavnik tveganja za izgorelost na delovnem mestu
 43. Tadeja Ušlakar: Presentizem
 44. Petra Platovšek: Menedžment človeških virov pri projektnem vodenju v mladinskih prostovoljnih organizacijah
 45. Katja Simončič: Vpliv lastništva in nelastništva menedžerjev na podjetje
 46. Ana Srebre: Mediacija kot način reševanja delovnih sporov
 47. Melita Romih: Starševstvo kot osnova za diskriminacijo na trgu delovne sile
 48. Mateja Kaplan: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 49. Polonca Marzel: Upravljanje internega komuniciranja organizacije v razmerah hitrih sprememb
 50. Petra Strašek: Romi in zaposlovanje v dolenjski regiji
 51. Kaja Kosem: Globalni virtualni tim
 52. Maja Skok: Vpliv vodij na zavzetost zaposlenih v TRI-PRO, d.o.o.
 53. Alenka Jelen: Finančna participacija zaposlenih
 54. Dragana Jović: Usklajevanje delovnega in zasebnega življenja
 55. Melitka Križman: Quality of life and work in Denmark
 56. Simona Simikić: Kadrovanje kadrovskih strokovnjakov v šestih slovenskih organizacijah
 57. Petra Renko: Intranet kot orodje interne komunikacije
 58. Zvezdana Pratneker: Moški v tradicionalno ženskih poklicih / poklic medicinske sestre
 59. Ida Srebrnjak: Družbena vloga prve dame
 60. Biljana Savičić: Organizacija dela
 61. Jerica Mesec: Izgorelost na delovnem mestu - poklicna bolezen 21. stoletja
 62. Andrea Matić: Družinsko podjetje na Hrvaškem
 63. Tadeja Lavrič: Delo za določen čas - usoda mladih?
 64. Adelina Bivec: Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 65. Sabina Mikuletič: Vpliv kakovosti dela na kakovost življenja
 66. Sabina Cerar, Ida Klopčič: Organizacijsko komuniciranje kot eden izmed dejavnikov zadovoljstva zaposlenih na primeru podjetja Helios d.o.o.
 67. Tina Kocjančič: Vpliv oblike zaposlitvenega razmerja na pogoje in kakovost delovnega življenja
 68. Špela Valentinčič: Mobing
 69. Andreja Ošina: Priložnosti in tveganja fleksibilizacije zaposlovanja za ženske
 70. Ana-Marija Cetin: Spremembe v kariernem svetovanju v svetu in v Sloveniji
 71. Maja Kovačič: Prehod iz izobraževanja v zaposlitev v Sloveniji in na Danskem
 72. Majda Miklavčič: Povezovanje fleksibilnosti in varnosti na trgu delovne sile, primerjava Slovenije in Danske
 73. Lidija Sova: Kritična analiza sodobih smernic v konceptih dela
 74. Urška Žmavc: Problem absentizma v proizvodnem podjetju
 75. Tatjana Staniša Vidmar: Položaj slepih in slabovidnih na trgu delovne sile
 76. Martina Ring: Položaj žensk na trgih delovne sile v treh državah Sloveniji, Irski in Portugalski
 77. Tanja Smolič: Izobraževanje in usposabljanje ter nabor novih kadrov v podjetju
 78. Jasna Benko: Homoseksualnost v delovnem okolju v Sloveniji
 79. Zoran Bandelj: Kooperative v sodobnem gospodarstvu
 80. Urša Gantar: Ženske v tradicionalnih moških poklicih
 81. Maja Grguraš: Ženske v menedžmentu v slovenskih oglaševalskih agencijah
 82. Katarina Prevodnik: Dvojna obremenjenost žensk - koncept in praksa
 83. Marjetka Černigoj: Načrtovanje kariere - študija primera organizacija Cimos d.d.
 84. Katja Nosan: Delo na črno v frizerski dejavnosti
 85. Simona Jevnikar: Zaupanje in organizacijska kultura
 86. Sandra Preradović: Avtoritarnost in demokratičnost pri vodenju
 87. Anja Suhadolnik: Ali obstajajo razlike v stilu vodenja med moškimi in ženskami v slovenskih podjetjih?
 88. Laura Ficko: Lastništvo in kontrola delavcev v sodobnem podjetju
 89. Damijan Omerza: Teledelo in možnosti zaposlovanja teledelavcev v Sloveniji
 90. Barbara Pučnik: Storitveni marketing in fenomen zaupanja
 91. Maja Fajfar: Delo v perspektivi - mladi med pričakovanji in možnostmi
 92. Aleksandra Rengeo: Socialni kapital v organizaciji -primer Zavarovalnice Triglav, d.d., OE Murska Sobota
 93. Maja Gotlib: Organizacijska klima v podjetju, na primeru Krka, d.d.
 94. Tinka Hernavs: Moški v tradicionalno ženskih poklicih
 95. Tanja Hajdinjak: Upravljanje z različnostmi
 96. Jasmina Boršič: Povezanost fleksibilizacije na trgu delovne sile s stopnjo brezposelnosti
 97. Maša Rodman: Kdo je slovenska podjetnica?
 98. Nadja Bertoncelj: Podjetnice in materinstvo
 99. Mateja Petelinkar: Ženske v menedžmentu v Sloveniji na začetku tisočletja
 100. Tina Ručigaj: Stres na delovnem mestu
 101. Eva Repe: Nove delovne kariere moških in žensk
 102. Sabina Stopar: Učeča se organizacija in ključni kadri
 103. Alenka Selinšek: Ženska med družino in kariero
 104. Maja Čadež: Medkulturna komunikacija
 105. Ivan Celestina: Policija in ženske
 106. Damjana Ljubi: Homoseksualnost kot stigma v delovnem okolju
 107. Jan Jesenovec: Moški v feminiziranih poklicih
 108. Sandra Sršen: Strategija povečevanja števila udeležbe žensk v menedžmentu v Sloveniji
 109. Tanja Vrčko: Emocije z vidika integrativnega procesa vodenja in kritično ovrednotenje emocionalne inteligence
 110. Matija Mastnak: Izobraževanje žensk v tretjem življenjskem obdobju
 111. Ivo Makuc: Nove oblike kariere
 112. Maja Gubenšek: Fleksibilne oblike dela
 113. Saša Merhar: (Ne)učinkovitost sindikata in Delovnega in socialnega sodišča pri varovanju pravic individualnih članov
 114. Dušan Simonič: Delo v družinskem podjetju
 115. Janja Čebron: Napredovanje žensk na najvišje menedžerske položaje
 116. Jera Rakovec: Spremembe koncepta dela v postmodernem času
 117. Jelica Lazarević: Integracijsko izobraževanje in položaj invalidov na trgu delovne sile
 118. Veronika Habič: Delitev gospodinjskega dela v družinah s podjetjem
 119. Tanja Svetic: Vodenje s čustvi
 120. Helena Miklavič: Renesansa skrbstvenega neformalnega dela v kontekstu demografskih sprememb
 121. Maja Šterk: Gospodinja - poklic?
 122. Elizabeta Zupanič: Odnosi v družinskem podjetju
 123. Ida Lah: Trg delovne sile in zaposlitev žensk v deželah v razvoju - primer Nepala
 124. Leja Drofenik Štibelj: Hendikep in delo
 125. Erika Ličen: Ženske in moški v učiteljskem poklicu

Other documents (38)

 1. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Miroljub Ignjatović: Od prožnosti do prekarnosti dela
 2. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Alena Křížková, Beata Nagy: Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji
 3. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Ekonomska sociologija
 4. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Sylvia Walby, The future of feminism
 5. Marijana Car, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Dana Mesner-Andolšek: Artful making
 6. Viviana A. Rotman Zelizer: Preteklost in prihodnosti ekonomske sociologije
 7. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Iztok Šori, Jasna Podreka: Zasebno je politično
 8. Andrew M. Penner, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Nina Bandelj, Trond Petersen: Neenakost po spolu v Sloveniji od 1993 do 2007
 9. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Tina Kogovšek, Maša Filipovič Hrast, Barbara Lužar, Tjaša Toni: Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu
 10. Maca Jogan: Sociologija in seksizem
 11. Nevenka Černigoj-Sadar, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Nada Stropnik, Barbara Rovere: Delo in družina
 12. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Spol kot dejavnik družbene stratifikacije
 13. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Miroljub Ignjatović: Družbena umeščenost in izzivi družbe znanja v EU
 14. Andrej Kohont, Nevenka Černigoj-Sadar, Meta Gnidovec, Miroljub Ignjatović, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Dana Mesner-Andolšek, Klement Podnar, Miroslav Stanojević, Ivan Svetlik: Upravljanje človeških virov 2008
 15. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Nevenka Černigoj-Sadar: Practices of work-life balance in Slovenia
 16. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Miroljub Ignjatović: Psychosocial risks in the workplace in Slovenia
 17. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Nevenka Černigoj-Sadar: Problemi roditelja pri usklađivanju plaćenog rada i obiteljskog života u Sloveniji
 18. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Barbara Lužar: Eiro 2005 annual review for Slovenia
 19. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Tripartite social agreement signed for 2003-5
 20. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Thematic feature
 21. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Thematic feature
 22. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Barbara Lužar: 2004 annual review for Slovenia
 23. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Thematic feature - unskilled workers
 24. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Eiro comparative analytical report on gender and career development
 25. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Employee financial participation in the new member states
 26. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Industrial relations in the postal sector
 27. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Impact of the working time directive on collective bargaining in the road transport sector
 28. Barbara Lužar, Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Telework in Slovenia
 29. Nevenka Černigoj-Sadar, Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Actors and recent policy changes influencing the life of women in Slovenia in the nineties
 30. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Miroljub Ignjatović: Women, work and health
 31. Danièle Meulders, Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Gender mainstreaming of employment policies
 32. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Managers' and trade unionists' attitudes towards workers' participation - recent trends in Slovenia
 33. Nevenka Černigoj-Sadar, Aleksandra Kanjuo-Mrčela: V iskanju ravnotežja med plačanim delom in skrbstvenim delom v družini
 34. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Tanja Vrčko: Emocije in integrativni proces vodenja
 35. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Nevenka Černigoj-Sadar: Starši med delom in družino
 36. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Sodobna rekonceptualizacija dela
 37. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Spolna konstrukcija menedžerskih vlog
 38. Aleksandra Kanjuo-Mrčela: Sindikati in privatizacija