Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Gašper Štebe: Kombinirane kinematične geodetske meritve z visoko frekvenčnim zajemom podatkov
 2. Klemen Kregar: Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti
 3. Sonja Bogatin: Uporaba Kalmanovega filtra pri kinematičnih geodetskih meritvah

MSc theses (3)

 1. Lara Letnar: Geodetsko spremljanje stabilnosti pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru
 2. Matjaž Flerin: Geodetska izmera fasad stavb za namen energetske sanacije
 3. Danijel Vinko: Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi

Bsc theses (49)

 1. Marta Gelebeshova: Zakoličba enostavnega objekta
 2. Rok Maver: Pregled stanja točk državnih trigonometričnih mrež na območju Žužemberka
 3. Anita Ulčnik: Primerjava TPS in TLS izmere kontrolne mreže Bavarski dvor
 4. Saša Matijević: Kontrola instrumentalnih pogreškov laserskih sledilnikov in primerjava s tahimetri
 5. Ilija Vuk: Izdelava digitalnega modela reliefa kamnoloma s tehnologijo terestričnega laserskega skeniranja
 6. Rok Štefančič: Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec
 7. Andraž Tomc: Problematika pri izdelavi geodetskega načrta
 8. Lovro Smogavec: Uporabnost terestričnega laserskega skeniranja pri izdelavi geodetskega načrta
 9. Marko Kavčič: Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja
 10. Marko Tomažin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica
 11. Boštjan Hočevar: Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986
 12. Jana Škerbina: Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn
 13. Tomaž Lesar: Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh
 14. Kaja Hrvacki: Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju
 15. Jure Fakin: Meritve deformacij na daljavo
 16. Boštjan Zabret: Multisenzorski merilni sistemi in njihova aplikacija v industriji
 17. Teja Snoj: Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršti
 18. Simon Kopač: Geodetska izmera fasade stavbe
 19. Deanira Polanec: Razvoj geodetskih instrumentov
 20. Matic Šketa: Testiranje sistema avtomatskega viziranja tahimetra Leica TCRA1103 plus
 21. Peter Kovač: Določitev praktične natančnosti elektronskega tahimetra SOKKIA SET 4010
 22. Andrej Kolarič: Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6
 23. Urh Tržan: Testiranje natančnosti sistema avtomatskega prepoznavanja tarče Leica ATR
 24. Marko Spreicer: Testiranje višjih stopenj avtomatizacije univerzalnih tahimetrov
 25. Marko Kučan: Geodetske mreže za posebne namene
 26. Peter Prijatelj: Spremljanje premikov odlagališča Boršt rudnika Žirovski vrh z geodetskimi metodami
 27. Urša Bartol Lekšan: Merjenje horizontalnih premikov in deformacij z geodetskimi terestričnimi metodami
 28. Lidija Hajdenek: Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave
 29. Matjaž Flerin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne
 30. Gašper Štebe: Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010
 31. Anita Vidic: Sodobni elektronski tahimetri in geodetska terestrična izmera
 32. Tin Kohlenbrand: Hidrografske meritve in analiza različnih metod meritev rečnih profilov na bazenu HE Vuzenica
 33. Karmen Šepetavc: Izmera terestričnih geodetskih mrež na območju Krškega polja
 34. Tadeja Škulj: Hidrografske meritve in geodezija
 35. Tjaša Kramar: Prostorska podatkovna infrastruktura pri upravljanju zemljišč v Afriki - primer Gane in Burkine Faso
 36. Matej Kolenc: Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti
 37. Primož Opravš: Postopek in natančnosti tehnologije 3R terestričnega laserskega skeniranja
 38. Miloš Skakić: Testiranje elektronskih razdaljemerov pri merjenju dolžin brez uporabe reflektorjev
 39. Ana Lavrič: Ugotavljanje premikov ob tektonskih prelomih
 40. Klavdija Žibert: Ničelna izmera geodetske mreže jalovišča Jazbec rudnika Žirovski vrh
 41. Samo Topolnik: Sodobni komparatorji nivelmanskih lat v Evropi
 42. Jasna Golob: Izdelava geodetskega načrta v K.O. Gradišče
 43. Matjaž Zemljak: Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft
 44. Saša Božič: Ugotavljanje premikov premostitvenih objektov z geodetskimi metodami na primeru mostu Freimann v Nemčiji
 45. Metka Ivnik: Geodetske meritve pri analizi padanja kamenja
 46. Mitja Zupančič: Uporabnost tahimetra Topcon GPT 7003i pri detajlni topografski izmeri
 47. Damjan Marković: Možnosti uporabe mobilnega GIS
 48. Simon Gajšek: Zmožnosti in uporabnost instrumenta Leica SmartStation
 49. Tina Ajdovnik: Vzpostavitev geodetske mreže za kontrolo stabilnosti hidroelektrarne Krško

Other documents (13)

 1. Jasmin Ćatić, Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Muamer Đidelija, Dušan Kogoj: Impact of rover pole holding on the positioning accuracy of RTK-GNSS
 2. Admir Mulahusić, Dubravko Gajski, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Muamer Đidelija, Jasmin Ćatić, Dušan Kogoj: Quality evaluation of 3D heritage monument models derived from images obtained with different low-cost unmanned aerial vehicles
 3. Admir Mulahusić, Tomaž Ambrožič, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno: Inžinjerska geodezija u rudarstvu
 4. Nedim Tuno, Simona Savšek, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj: Elektronski teodoliti - razvoj in klasifikacija
 5. Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Simona Savšek, Dušan Kogoj: Testiranje in izboljšava horizontalne datumske transformacije
 6. Klemen Kregar, Jan Možina, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Aleš Marjetič, Gašper Štebe, Simona Savšek: Control measurements of crane rails performed by terrestrial laser scanning
 7. Aleš Marjetič, Klemen Kregar, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: An alternative approach to control measurements of crane rails
 8. Gašper Štebe, Peter Krapež, Janez Podobnik, Dušan Kogoj: Trajectory tracking of an oscillating movement with a low-cost IMU in geodetic surveying applications
 9. Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Terestrična izmera mikromreže pri vzpostavitvi mareografske postaje Koper
 10. Maja Škrbec, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Geodesy in Geotechnics
 11. Karja Bolte, Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj: Realizacija geodezije v geotehniki
 12. Gregor Slokan, Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Determination of the nonverticality of high chimneys
 13. Dušan Kogoj, Sonja Bogatin, Tomaž Ambrožič, Albin Mencin, Vesna Ježovnik, Bojan Stegenšek: XXIV. izmera HE Vrhovo