Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (16)

 1. Pia Anžel: Muzejska pedagogika in družinske delavnice
 2. Anja Horvat: Vloga vzgojiteljice pri inkluziji otroka z motnjo avtističnega spektra v oddelek vrtca
 3. Andreja Srpčič: Prisotnost spletnega nasilja na spletnem socialnem omrežju Facebook med mladostniki z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju
 4. Živa Ovsenek: Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk vrtca
 5. Lucija Fijavž: Koherentnost, kohezivnost in skladenjska raven zgodb otrok v vrtcih in odnos vzgojiteljic do pripovedovanja zgodb
 6. Kaja Boštjančič: Mnenja učenk in učencev o delitvi gospodinjskih opravil v družini in njihovo opravljanje le-teh
 7. Nina Novak: Vpliv programa 'Zavedaj se, spoštuj in spregovori' na stališča učencev o medvrstniškem nasilju
 8. Mateja Lupšina: Podobe družin v sodobnem slovenskem romanu
 9. Ajda Žumbar: Timsko delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcu
 10. Andreja Ščuka: Socialna integracija gibalno ovirane deklice v vrtcu
 11. Nuša Zankolič: Dejavniki zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji med študenti
 12. Nina Sirk: Prisotnost spolnih stereotipov in spolno zaznamovanih vlog v pravljicah v berilu I fili del racconto 1
 13. Zala Gruden: Vpliv politik OECD na predšolsko vzgojo: Učinkovitost kot pogoj kakovosti
 14. Ana Beličič: Stališča in pričakovanja svetovalnih delavk, vzgojiteljic in vzgojiteljic – pomočnic vzgojiteljic glede nalog svetovalne službe in medsebojnega sodelovanja
 15. Sandra Weiss: Stigmatizacija in diskriminacija otrok Romov v javni osnovni šoli
 16. Iris Kalšek: Obravnava otroka v vrtcu, ki je domnevna žrtev nasilja v družini

Diplomska dela (24)

 1. Jana Hafner: Stališča zaposlenih v podjetjih do vrtcev, ki jih podjetja ustanavljajo za otroke zaposlenih v podjetjih
 2. Mojca Likar: Komunikacija v vrtcu med vzgojiteljico in otroki pri različnih dejavnostih ter komunikacijske strategije
 3. Damjana Bonča: Socialna integracija slepega učenca
 4. Neža Kočevar: Ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih v Žalcu od 1846 do 1960
 5. Bernarda Kunej: Stališča vzgojiteljic o vplivu zgodnjega učenja tujega jezika na jezikovno zmožnost otroka v prvem jeziku
 6. Nataša Lavrič: Vloga vzgojiteljice v vrtcu pri integraciji otrok z govorno-jezikovnimi motnjami
 7. Ajda Ažman: Uporaba portfolia v procesu sodelovanja med vzgojiteljico v vrtcu in starši
 8. Alja Pristovšek: Integracija slepih in slabovidnih otrok v vrtec
 9. Sara Čadež: Igra otroka z motnjo avtističnega spektra
 10. Tajda Ducman: Načini komunikacije gluhih in naglušnih oseb in njihovo vključevanje v družbo
 11. Nina Mivšek: Mnenja strokovnih delavk Vrtca Vrhnika o integraciji otrok s posebnimi potrebami
 12. Eva Ravlen: Pootročeni govor vzgojiteljice v komunikaciji z otroki
 13. Tjaša Kamnar: Učna pomoč učencem z ADHD
 14. Špela Premzel: Sodelovanje med vrtcem in starši ter med starši otrok vključenih v vrtec
 15. Suzana Adamič: Sodelovanje med vzgojiteljicami in starši otrok, vključenih v vrtec
 16. Klavdija Kresnik: Stališča strokovnih delavk vrtca do spolne vzgoje v predšolskem obdobju
 17. Tina Benedičič: Vpliv vključenosti otroka v vrtec na družinsko branje
 18. Dolores Jurman: Vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj vzgojiteljev v vrtcu Ilke Devetak Bignami
 19. Petra Kovačič Jernejčič: Mnenja strokovnih delavk vrtca o njihovi strokovni usposobljenosti za delo z otrokom z epilepsijo
 20. Tanja Panić: Moteče vedenje otrok v vrtcu
 21. Iris Pirih: Vloga šolske svetovalne službe pri izvajanju preventivnih dejavnosti v osnovni šoli
 22. Svetlana Prađeno: Zmožnost pripovedovanja v različnih kontekstih pri slepih in slabovidnih predšolskih otrocih
 23. Špela Rezar: Dnevna rutina v vrtcu
 24. Nataša Zalokar: Izobraževanje v Združenju multiple skleroze Slovenije

Druga dela (3)

 1. Marcela Batistič Zorec, Andreja Hočevar: Načrtovanje in evalviranje vzgojnega dela v slovenskih vrtcih
 2. Marcela Batistič-Zorec, Andreja Hočevar: Planning and evaluating educational work in Slovene preschools
 3. Mojca Lukan, Andreja Hočevar, Mojca Kovač Šebart: Addressing gender in early childhood education and care in Slovenia