Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Sara Jagrič: Farmakokinetika koencima Q10 pri športnih konjih kasačih in njegov pomen pri preprečevanju oksidativnega stresa pri vadbi

Magistrska dela (24)

 1. Ana Mirtič: Populacijska farmakokinetika lamotrigina in njegovega glukuronida pri bolnikih z epilepsijo
 2. Tea Beznec: Razvoj enostavne analizne metode za terapevtsko spremljanje koncentracije valprojske kisline v posušenih krvnih madežih
 3. Nina Franko: Proučevanje vpliva protiepileptičnih učinkovin prve in druge generacije na nastanek oksodativnega stresa na celicah THP-1
 4. Martin Mikelj: Razvoj in validacija analizne metode za določanje koncentracij okskarbazepina, karbamazepina in njunih metabolitov v posušenih krvnih madežih
 5. Andrej Šturm: Razvoj in validacija analizne metode za kvantifikacijo levetiracetama v plazmi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
 6. Laura Jaklin: Vloga farmacevta pri usklajevanju zdravljenja z zdravili v Splošni bolnišnici Murska Sobota
 7. Mojca Bohar Topolovec: Vpliv fizične vadbe konj na nastanek reaktivnih dušikovih spojin in oksidativnih poškodb
 8. Boštjan Guštin: Razvoj analiznih metod za terapevtsko spremljanje koncentracij lamotrigina in njegovega metabolita 2-N-glukuronida v plazmi in krvnih madežih
 9. Kaja Antlej: Preparation and characterization of nitrosothiols as nitric oxide donors
 10. Maja Tibaut: Intervencije farmacevtov pri uporabi širokospektralnih protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Murska Sobota
 11. Neža Mikelj: Spremljanje oksidativnega stresa v celicah THP-1, izpostavljenh protiepileptičnim učinkovinam
 12. Anita Kosmač: Izdelava protokola za določanje porazdeljevanja učinkovin in metabolitov med krvnimi celicami in plazmo
 13. Kaja Gantar: Terapevtsko spremljanje koncentracij valprojske kisline in njenega presnovka z različnimi analiznimi metodami pri bolnikih s psihiatričnimi obolenji
 14. Jure Rakar: Proučevanje vpliva zdravljenja s protiepileptičnimi učinkovinami na obseg oksidativnega stresa pri bolnikih z epilepsijo
 15. Meta Sorta: Ovrednotenje usklajevanja zdravljenja z zdravili na nefrološkem oddelku Splošne bolnišnice >>dr. Franca Derganca
 16. Franja Povše: Ocena interakcij neregistriranih zdravil za ambulantno izdajo v lekarni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 17. Saša Vindiš: Evalvacija intervencij kliničnih farmacevtov pri optimizaciji terapije starostnikov v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letih 2014 - 2016
 18. Manca Kolar: Razvoj in validacija enostavne analizne metode za določanje plazemske koncentracije imipenema, cefepima in piperacilinata/tazobaktama
 19. Maja Forte: Pregled vrednotenja vankomicina na Onkološkem inštitutu Ljubljana
 20. Maja Gamser: Vpliv hematokrita in koncentracije protiepileptičnih učinkovin v krvi na njihovo porazdeljevanje med plazmo in krvnimi celicami
 21. Maruša Žagar: Usklajevanje zdravljenja z zdravili na internem oddelku in na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje Splošne bolnišnice Ptuj
 22. Rok Barle: Urejenost s kemoterapijo povzročene slabosti in bruhanja pri bolnikih z gastrointestinalnimi tumorji
 23. Kaja Deberšek: Spremljanje in primerjava perioperativnih krvavitev in zapletov ob uvedbi traneksaminske kisline na oddelku za ortopedijo v Splošni bolnišnici Murska Sobota
 24. Nina Novak: Bioanalizno in farmakokinetično vrednotenje pregabalina

Diplomska dela (16)

 1. Urška Konjedic: Razvoj in validacija analizne metode za kvantifikacijo haloperidola in njegovih metabolitov v plazmi s tekočinsko kromatografijo s tandemsko masno detekcijo
 2. Boštjan Piltaver: Določanje plazemskih koncentracij lamotrigina in njegovih metabolitov z validirano metodo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti
 3. Nežka Pibernik: Spremljanje oksidativnega stresa v perifernih mononuklearnih celicah, izpostavljenih protiepileptičnim učinkovinam prve in druge generacije
 4. Mitja Čvan: Vpliv protiepileptičnih učinkovin na oksidativni stres v celični liniji limfocitov B
 5. Anka Peganc: Analiza bisoprolola v plazmi s tekočinsko kromatografijo: razvoj in validacija metode
 6. Simon Kolar: Razvoj analizne metode za določanja plazemskih koncentracij oksidirane in reducirane oblike glutationa s pomočjo fluorescenčnih ligandov
 7. Marko Benković: Razvoj analizne metode za določanje plazemskih koncentracij novejših antiepileptikov s pomočjo fluorescenčnega označevanja in tekočinske kromatografije
 8. Ana Titan: Določanje malondialdehida v plazmi konj z derivatizacijskimi metodami in tekočinsko kromatografijo
 9. Peter Grdešič: Razvoj in validacija analizne metode za sočasno določanje plazemskih koncentracij protiepileptičnih učinkovin druge generacije s tekočinsko kromatografijo
 10. Blaž Robnik: Vrednotenje označevalcev oksidativnega stresa v celicah, izpostavljenih protiepileptičnim učikovinam
 11. Boštjan Podkrižnik: Razvoj bioanalizne metode za določanje plazemskih koncentracij etopozida s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti in fluorescenčno detekcijo
 12. Katra Kebe: Populacijska farmakokinetika bisoprolola pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem
 13. Eva Kokot: Razvoj analizne metode za določevanje krvnih koncentracij etopozida v posušenih krvnih madežih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti in fluorescenčno detekcijo
 14. Mojca Kukovec: Derivatizacija valprojske kisline s 3-(2-bromoacetil)-7-(dietilamino)kumarinom in razvoj analizne metode za določanje njenih koncentracij v plazmi
 15. Polona Pukšič: Proučevanje vpliva starejše generacije protiepileptičnih učinkovin na nastanek oksidativnega stresa v celičnih linijah
 16. Janja Ramšak: Analiza karbamazepina, okskarbazepina in njunih presnovkov v krvni plazmi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti

Druga dela (8)

 1. Vladimira Erjavec, Tomaž Vovk, Alenka Nemec Svete: Evaluation of oxidative stress parameters in dogs with brachycephalic obstructive airway syndrome before and after surgery
 2. Panagiotis-Dimitrios Mingas, Jurij Zdovc, Iztok Grabnar, Tomaž Vovk: The evolving role of microsampling in therapeutic drug monitoring of monoclonal antibodies in inflammatory diseases
 3. Cvetka Bačar, Katja Nagode, Mitja Pišlar, Aleš Mrhar, Iztok Grabnar, Tomaž Vovk: Potential Drug-Drug Interactions among Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders
 4. Tanja Gmeiner, Nejc Horvat, Mitja Kos, Aleš Obreza, Tomaž Vovk, Iztok Grabnar, Borut Božič: Curriculum mapping of the master's program in pharmacy in Slovenia with the PHAR-QA competency framework
 5. Katerina Tomsič, Alenka Nemec Svete, Ana Nemec, Aleksandra Domanjko-Petrič, Tatjana Pirman, Vida Rezar, Tomaž Vovk, Alenka Seliškar: Antioxidant capacity of lipid- and water-soluble antioxidants in dogs with subclinical myxomatous mitral valve degeneration anaesthetised with propofol or sevoflurane
 6. Jurij Zdovc, Jurij Hanžel, Borut Štabuc, Tomaž Vovk, Barbara Ostanek, David Drobne, Iztok Grabnar: Ustekinumab dosing individualization in Crohn's disease guided by a population pharmacokinetic-pharmacodynamic model
 7. Alenka Nemec Svete, Tomaž Vovk, Mojca Bohar Topolovec, Peter Kruljc: Effects of vitamin E and coenzyme Q$_{10}$ supplementation on oxidative stress parameters in untrained leisure horses subjected to acute moderate exercise
 8. Vladimira Erjavec, Tomaž Vovk, Alenka Nemec Svete: The effect of two acute bouts of exercise on oxidative stress, hematological, and biochemical parameters, and rectal temperature in trained canicross dogs