Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Andreja Repe: Glivne asociacije smrekovih podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) s poudarkom na ofiostomatoidnih glivah v Sloveniji
 2. Nikica Ogris: Model zdravja gozdov v Sloveniji

MSc theses (2)

 1. Marko Sameja: Razširjenost, biologija in ekologija puščavnika (Coleoptera: Osmoderma eremita) v Slovenskih goricah
 2. Kristina Sever: Vpliv gospodarjenja z gozdovi na drevesne mikrohabitate v bukovih gozdovih

Bsc theses (27)

 1. Neža Habjan: Glivne asociacije smrekovih podlubnikov (Col.:Ips typographus (L.), Pityogenes chalcographus (L.))
 2. Nejc Rutar: Entomofavna in akarinofavna lesnatih rastlin na zgodovinsko-naravoslovni učni poti na grad-Kozlov rob
 3. Janez Obrovnik: Zdravje lesnatih rastlin v Zdraviliškem parku Rimske Toplice
 4. Gregor Simčič: Biodiverziteta dnevnih metuljev v Notranjskem regijskem parku
 5. Žiga Marenk: Varstvo izbranih drevesnih vrst v Svenssonovem parku ob Blejskem jezeru
 6. Luka Demšar: Vpliv nekaterih ekoloških in sestojnih dejavnikov na smrekove podlubnike (Coleoptera:Scolytidae) v revirju Javorje, območna enota Kranj
 7. Maja Bjelić: Smrekovi podlubniki (Col.: Curculionidae: Scolytinae) v gozdnogospodarski enoti Ljubljana (revir Vodice) v letu 2008
 8. Jerneja Ropret: Vodni potencial v vetrolomu prizadete navadne smreke (Picea abies (Karst.)) na Jelovici 2006
 9. Valerij Vučko: Žuželke in patogene glive na lesnih rastlinah na gozdni učni poti Draga pri Igu
 10. Mladen Mauhar: Polh (Glis glis) v Gorskem kotarju
 11. Domen Cajnko: Pojavljanje črne žolne (Dryocopus martius) v gozdnati krajini okolice Ljubljane
 12. Kristina Sever: Žuželke in pršice na lesnatih rastlinah na Jesenkovi poti v Ljubljani
 13. Vita Kokalj: Žagovinarji (Cerambycidae: Monochamus) kot vektorji borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v Sloveniji
 14. Saša Rus: Različnost talne entomofavne zaradi antropogenih vplivov na ploskvi intenzivnega moritoringa stanja gozdov v Sloveniji na Brdu pri Kranju
 15. Urška Klepec: Bioekologija poljske zapredkarice (Cephalcia arvensis Panzer. 1805) v smrekovih altimontanskih gozdovih Slovenije
 16. Blaž Križnar: Saproksili v češeniških in prevojskih gmajnah pri Domžalah
 17. Martin Šimon: Preizkus učinkovitosti atraktantov za spremljanje šesterozobega smrekovega lubadarja Pityogenes chalcographus (L.)(Col.:Scolytinae) v smrekovih sestojih po vetrolomu leta 2006 na Jelovici
 18. Gregor Koželj: Spremljanje kozličkov rodu Monochamus (col.: Cerambycidae) v KE Črni vrh kot prenašalcev karantenske borove ogoričice (Bursaphelenchus xylophilus) za Sloenijo
 19. Maruša Čotar: Vpliv soljenja na obcestno drevje iglavcev v Ljubljani
 20. Janja Kelenc: Zdravje nižinskih gozdov doba (Quercus robur L.) v GGE Ravensko
 21. Saša Vochl: Bober(Castor fiber L.) v nižinskih poplavnih gozdovih Slovenije
 22. Mateja Vrhovnik: Analiza entomofavne v pasteh s feromoni na ploskvi intenzivnega monitoringa stanja gozdov v Sloveniji na Brdu pri Kranju v letu 2005
 23. Andrej Ribič: Mali osmerozobi smrekov lubadar (Ips Amitinus, Col.:Scolytidae) v krajevni enoti Dravograd v letu 2005
 24. Marko Kalič: Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus, Col.:Scolytidae) v območju Črnega vrha na Kočevskem:Spremljanje in kratkoročna napoved škod
 25. Marko Jene: Smrekovi podlubniki (Coleoptera: Scolytidae) v Gozdnogospodarski enoti Medvode v letu 2004
 26. Boštjan Komjanc: Vpliv nekaterih biotskih dejavnikov (Insecta: Coleoptera) na sušenje hrastov (Quercus spp.) na nizkem Krasu
 27. Aleš Kresevič: Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji

Other documents (66)

 1. Dušan Jurc, Maja Jurc: Mycosphaerella dearnessii occurs in Slovenia
 2. Maja Jurc, Tine Hauptman, Roman Pavlin, Klemen Jerina, Jurij Diaci, Vasja Leban, Anton Poje, Janez Krč, Maarten De Groot, Andreja Kavčič, Nikica Ogris: Ekspertiza, ki je proučila objektivno nevarnost širjenja podlubnikov iz gozdnega rezervata v sosednje večnamenske gozdove
 3. Maja Jurc, Tine Hauptman, Roman Pavlin, Jurij Diaci, Dušan Roženbergar: Strokovni predlog možnih ukrepov za preprečevanje širjenja podlubnikov iz gozdnih rezervatov v okoliške gospodarske gozdove
 4. Jurij Diaci, Maja Jurc: Mnenje o splošnem pomenu Gozdnega rezervata Poljšak in ogroženosti zaradi podlubnikov
 5. Jurij Diaci, Maja Jurc: Mnenje o splošnem pomenu Gozdnega rezervata Poljšak in ogroženosti zaradi podlubnikov II
 6. Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov
 7. Podnebne spremembe
 8. Maja Jurc: Zdravje lesnatih rastlin v secesijskem parku Rastelli v Portorožu in priporočila za ukrepanje
 9. Maja Jurc, Andrej Kobler, Mihej Urbančič: Gozdni požari v Sloveniji
 10. Maja Jurc, Dušan Jurc: Vpliv gradnje garažne hiše na zavarovano javorolistno platano (Platanus x hispanica Münchh.) na ulici Belveder v Kopru ter priporočila za ohranitev zavarovanega drevesa
 11. Maja Jurc: Varstvo gozdov
 12. Maja Jurc, Dušan Jurc, Roman Pavlin: Vaje iz varstva gozdov
 13. Maja Jurc: Uporabna zoologija, Uporabna zoologija in zooekologija, Sistematika
 14. Maja Jurc: Uporabna zoologija in zooekologija
 15. Maja Jurc: Strokovno mnenje o stanju rdečelistne bukve (Fagus sylvatica f. purpurea (Ait.) Schneid.) v secesijskem parku Rastelli v Porto[ro]ž in smernice za sanacijo
 16. Tine Hauptman, Blaž Rekanje, Roman Pavlin, Maja Jurc: Prva najdba rdečevratega amrozijskega podlubnika, Ambrosiodmus rubricollis (Eichhoff, 1875) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) v Sloveniji
 17. Maja Jurc: Prošnja za nasvet o rešitvi z žuželkami napadene lipe, Milan Šter, Novo Mesto, oktober 2011
 18. Maja Jurc, Dušan Jurc: Poročilo pilotne raziskave popisa kostanjevega bakterijskega skorjemora (Pseudomonas syringae pv. aesculi) na divjem kostanju (Aesculus spp.) v Ljubljani
 19. Maja Jurc, Dušan Jurc, Roman Pavlin: Osnove varstva gozdov
 20. Maja Jurc, Roman Pavlin, Andreja Kavčič, Maarten De Groot, Tine Hauptman: Mnenje o uporabi različnih pasti in feromonov za podlubnike in primernost uporabe kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov
 21. Maja Jurc, Miha Adamič, Franc Batič, Igor Dakskobler, Brane Glavan, Jošt Jakša, Dušan Jurc, Andrej Kobler, Hojka Kraigher, Vid Mikulič, Primož Simončič, Mihej Urbančič: Gozdni požari v Sloveniji
 22. Maja Jurc, Andrej Kobler, Mihej Urbančič: Gozdni požari v Sloveniji
 23. Maja Jurc: Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov
 24. Maja Jurc: Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov
 25. Maja Jurc, Tine Hauptman, Roman Pavlin, Danijel Borkovič, Dušan Jurc, Barbara Piškur, Nikica Ogris: Končno poročilo o realizaciji predloženega programa dela na raziskovalnem projektu za obdobje 1. 11. 2013 - 31. 10. 2016, Slovenija
 26. Maja Jurc: Izboljšanje terenskega pouka pri predmetu varstvo gozdov
 27. Maja Jurc: Gozdna zoologija
 28. Luka Pajek, Tine Hauptman, Maja Jurc: Spremljanje tujerodnih ambrozijskih podlubnikov
 29. Podnebne spremembe ne poznajo meja
 30. Andreja Repe, Maarten De Groot, Maja Jurc: Assemblages of ophiostomatoid fungi vectored by Ips amitinus (Coleoptera: Scolytinae) on Norway spruce depend on colonization time, position on the host tree and development stage
 31. György Csóka, Anikó Hirka, Serap Mutun, Milka Glavendekić, Ágnes Mikó, Levente Szőcs, Márton Paulin, Eötvös Csaba Béla, Gáspár Csaba, Mariann Csepelényi, Maja Jurc, Dušan Jurc: Spread and potential host range of the invasive oak lace bug [Corythucha arcuata (Say, 1832) - Heteroptera: Tingidae] in Eurasia
 32. Nikica Ogris, Mitja Ferlan, Tine Hauptman, Roman Pavlin, Andreja Kavčič, Maja Jurc, Maarten De Groot: RITY - a phenology model of Ips typographus as a tool for optimization of its monitoring
 33. Tine Hauptman, Roman Pavlin, Petra Grošelj, Maja Jurc: Distribution and abundance of the alien Xylosandrus germanus and other ambrosia beetles (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in different forest stands in central Slovenia
 34. Tine Hauptman, Barbara Piškur, Massimo Faccoli, Blaž Rekanje, Andraž Marinč, Maja Jurc: The first record of two non-native ambrosia beetles in Slovenia: Ambrosiodmus rubricollis (Eichhoff, 1875) and Ambrosiophilus atratus (Eichhoff, 1875) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)
 35. Alenka Munda, Dušan Jurc, Maja Jurc, Janez Titovšek, Roman Pavlin: Bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega varstva gozdnih ekosistemov
 36. Gregor Meterc, Mitja Skudnik, Maja Jurc: Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev
 37. Maja Jurc, Srđan Bojović, Roman Pavlin, Gregor Meterc, Andreja Repe, Danijel Borkovič, Dušan Jurc: Biodiversity of saproxylic beetles of pine forests in Slovenia with emphasis on Monochamus species
 38. Andreja Repe, Thomas Kirisits, Barbara Piškur, Maarten De Groot, Bojka Kump, Maja Jurc: Ophiostomatoid fungi associated with three spruce-infesting bark beetles in Slovenia
 39. Miroslav Harapinov, Maja Jurc: A study of important entomofauna in oak forests of Slovenia
 40. Maja Jurc: Vpliv požarov na entomofavno - predvsem subkortikalno, v monokulturah črnega bora (Pinus nigra Arn.) na slovenskem Krasu
 41. Maja Jurc: Hrasti - Quercus spp.
 42. Maja Jurc: Hrasti - Quercus spp.
 43. Maja Jurc: Navadna smreka - Picea abies (L.) Karsten
 44. Maja Jurc: Navadna bukev - Fagus sylvatica (L.)
 45. Maja Jurc: Navadna jelka - Abies alba Mill.
 46. Maja Jurc, Leopold Poljaković-Pajnik, Dušan Jurc: The first record of Cinara curvipes (Patch, 1912)(Homoptera, Aphididae) in Slovenia and its possible economic impact
 47. Maja Jurc: Evropski pravi kostanj - Castanea sativa Mill.
 48. Maja Jurc: Nekatere škodljive domače in tujerodne žuželke v gozdovih na območju Ljubljane
 49. Al Vrezec, Andrej Kapla, Maja Jurc: Prvi seznam tujerodnih vrst hroščev (Coleoptera) v Sloveniji
 50. Srđan Bojović, Philippe Heizmann, Dragana Dražić, Dragan Kovačević, Petar Marin, Zorica Popović, Rada Matić, Maja Jurc: Diversity of Fraxinus ornus from Serbia and Montenegro as revealed by RAPDs
 51. Maja Jurc: Namnožitev poljske zapredkarice (Cephalcia arvensis) v Sloveniji
 52. Maja Jurc, Miloš Černý, Dušan Jurc: Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: agromyzidae) u Europi i njegovo fitosanitarno značenje
 53. Maja Jurc, Srđan Bojović, Mercedes Fernández Fernández, Dušan Jurc: The attraction of cerambycids and other xylophagous beetles, potential vectors of Bursaphelenchus xylophilus, to semio-chemicals in Slovenia
 54. Maja Jurc: Rjava lipovka [Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)] je v Sloveniji vse pogostejša
 55. Maja Jurc: Tujeroden lipov listni zavrtač Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) od leta 2006 tudi v Sloveniji
 56. Maja Jurc, Dušan Jurc, Jože Horvat, Matej Zupančič, Marija Kolšek, Barbara Slabanja: Namnožitev molja macesnovih iglic (Coleophora laricella) v KE Litija
 57. Maja Jurc, Zoran Zavrtanik, Matej Reščič: Tujerodni podlubnik Xylosandrus germanus se širi v gozdovih Slovenije
 58. Maja Jurc, Marija Kolšek: Namnožil se je bukov rilčkar skakač - Rhynchaenus fagi
 59. Maja Jurc, Gorazd Mlinšek: Zapredkarice (Cephalcia spp.) na vejah navadne smreke na Koroškem pri Prevaljah
 60. Maja Jurc, Srđan Bojović, Boštjan Komjanc, Janez Krč: Xylophagous entomofauna in branches of oaks (Quercus spp.) and its significance for oak health in the Karst region of Slovenia
 61. Maja Jurc: Lipin moljac miner (Phyllonorycter Issikii) u Sloveniji
 62. Maja Jurc, Marko Perko, Sašo Džeroski, Damjan Demšar, Boris Hrašovec: Spruce bark beetles (Ips typographus, Pityogenes chalcographus, Col.: Scolytidae) in the Dinaric mountain forests of Slovenia
 63. Maja Jurc, Gregor Urek, Saša Širca, Vid Mikulič, Branko Glavan: Borova ogorčica, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 - nova nevarnost za slovenske gozdove?
 64. Maja Jurc: Insect pathogens with special reference to pathogens of bark beetles (COL. Solytidae: Ips typographus L.)
 65. Maja Jurc, Dušan Jurc: Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) (Diptera: Cecidomyiidae), honeylocust pod gall midge
 66. Andreja Repe, Maja Jurc: Ophiostomatoid fungi (Ascomycota: Ophiostomataceae) associated with bark beetles and their possible economic impact in forests and timber production