Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jožica Gričar: Vpliv temperature in padavin na ksilogenezo pri jelki (Abies alba) in smreki (Picea abeis)

Diplomska dela (48)

 1. Andrej Romšak: Vpliv ostrine sušenja na generiranje notranjih napetosti
 2. Klemen Krk: Vpliv širine branik kostanjevine na odpornost proti glivam razkrojevalkam
 3. Davor Demšar: Analiza vsebnosti proantocianidinov v lesu bukve z UV-Vis Spektrofotometrom
 4. Blaž Vivod: Vsebnost ekstraktivov v lesu robinije (Robinia pseudoacacia L.)
 5. David Jakofčič: Vsebnost lipofilnih in hidrofilnih ekstraktivov v grčah rdečega bora
 6. Robert Sitar: Vpliv širine branik smrekovine in macesnovine na delež ekstraktivov in naravno odpornost na glive razkrojevalke
 7. Mitja Uršič: Variabilnost vsebnosti celokupnih fenolov v lesu debla in grč navadne bukve
 8. Jure Tomažič: Določitev vsebnosti celokupnih fenolov v beljavi in rdečem srcu bukve z UV/VIS spektrofotometrijo
 9. Simon Smode-Gregorič: Stanje dreves v drevoredu med Planino pri Rakeku in Martinjakom
 10. Jure Šuligoj: Arboristična analiza drevja v izbranih drevoredih parka Tivoli v Ljubljani
 11. Jakob Žiga Lestan: Arboristična preiskava plečnikovih vrb v Trnovskem pristanu v Ljubljani
 12. Denis Žitnik: Poškodbe mladih sadik navadnega divjega kostanja (Aesculus hippocastanum L.) zaradi sončevega ožiga
 13. Vasja Dornik: Analiza poškodb in sanacije poškodovanih dreves v zdraviliškem parku Rimske Toplice
 14. Jernej Jazbec: Urbano drevje na javnih površinah mesta Sežana
 15. Nejc Praznik: Analiza stanja parkovne drevnine v mestnem parku Pratogiardino v Viterbu, Italija
 16. Andrej Štaleker: Arboristična ureditev parka Križanke
 17. Eva Bajuk: Nastanek ranitvenih tkiv pri ostrolistnem javorju (Acer platanoides L.) po površinskem poškodovanju debla
 18. Dušan Jager: Sezonska variabilnost električne upornosti kambijeve cone izbranih drevesnih vrst v urbanem okolju
 19. Jože Kosem: Ločba lignanov jelke (Abies alba) s tankoplastno kromatografijo
 20. Jernej Klinc: Spremljanje razkrojenosti bukovine z napravo pilodyn 6J
 21. Karolina Gaber: Vsebnost celokupnih fenolov v lesu mehansko poškodovanih bukev (Fagus sylvatica L.)
 22. Boštjan Sinkar: Vsebnost celokupnih fenolov v jelovih in smrekovih grčah
 23. Daša Krapež: Vpliv ekstraktivov na naravno odpornost jedrovine kostanjevine (Castanea sativa Mill.)
 24. Simon Hočevar: Analiza vzrokov onesnaženja lesnih ostankov z anorganskimi onesnažili v lesnem podjetju
 25. Vanja Lavk: Analiza odziva tkiv na mehanska poškodovanja pri navadnem divjem kostanju s tridimenzionalnim magnetno resonančnim slikanjem
 26. Andrej Martinčič: Variabilnost gostote lesa debla, vej in korenin jelk s snežniškega območja
 27. Andrej Gorup: Kinetika sušenja bukovine na prostem v odvisnosti od letnih klimatskih nihanj
 28. Klemen Merhar: Lastnosti lesa bršljana
 29. Klemen Slemenšek: Primerjava poškodovanosti dreves v izbranih drevoredih Mestne občine Ljubljana v letu 2008 s stanjem v letu 1999
 30. Dejan Povše: Zaključek kambijeve aktivnosti v rastni sezoni 2008 pri bukvah z dveh rastišč
 31. Marcel Pirnat: Nastanek površinskega kalusa pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum)
 32. Tomaž Železnik: Ugotavljanje patoloških sprememb v svežem lesu s Shigometrom
 33. Aljaž Sitar: Začetek kambijeve aktivnosti in nastanek ranega lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) iz dveh rastišč v rastni sezoni 2008
 34. Blaž Fabčič: Vpliv branik hrastovine na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam
 35. Miha Kastelic: Sorpcijske in difuzijske karakteristike tenzijskega lesa
 36. Robert Može: Makroskopske in mikroskopske razlike med zavrtim poganjkom in sledjo iglic v lesu nekaterih iglavcev
 37. Tone Vertačnik: Določitev debeline zdravega lesa v živem drevesu z Resistographom F500
 38. Branko Rupnik: Debelinski prirastek dreves v urbanem okolju
 39. Klemen Novak: Variabilnost prirastka na različnih višinah v deblu pinije in alepskega bora
 40. Miha Kogovšek: Sušilne karakteristike beljave, jedrovine in mokrovine pri jelovini
 41. Peter Prislan: Nastajanje lesa pri bukvi (Fagus sylvaticaL.) v rastni sezoni 2006
 42. Bojan Cerar: Lokalna kronologija hrasta (Quercus sp.) z Dolenjske
 43. Igor Lapajne: Vpliv sušilnega postopka na kakovost sušenja bukovine
 44. Janez Benedičič: Vpliv gostotnega profila in sorpcijskih karakteristik na krivljenje MDF plošč
 45. Andrej Grahor: Strukturne značilnosti in fizikalno-mehanske lastnosti juvenilnega, adultnega in poranitvenega lesa črnega bora (Pinus nigra Arn.)
 46. Sašo Radić: Nastanek ranitvenega lesa pri pokljuških smrekah v rastni sezoni 2003
 47. Peter Sinkovič: Primernost uporabe kostanjevine za lesene talne obloge
 48. Luka Krže: Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri različno vitalnih jelkah (Abies alba Mill.)

Druga dela (36)

 1. Jožica Gričar, Martin Zupančič, Katarina Čufar, Primož Oven: Wood formation in Norway spruce studied by pinning technique and intact tissue sampling method
 2. Tom Levanič, Risto Jalkanen, Jožica Gričar, M. Gagen, Primož Oven: Use of different growth paramaters of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to study tree response to climate
 3. Leon Marion, Niko Torelli, Primož Oven: Arboristični vidiki snegoloma v mestni občini Ljubljana v zimi 1999
 4. Niko Torelli, Martin Zupančič, Primož Oven, Katarina Čufar: Barierna cona in les, nastal po ranitvi pri navadni jelki (Abies alba Mill.)
 5. Ida Poljanšek, Primož Oven, Viljem Vek, Thomas Ters: Contribution to understanding the occurrence of extractives in red heart of beech
 6. Ida Poljanšek, Viljem Vek, Primož Oven: Razvoj metode za HPLC-analizo izbranih fenolnih spojin lesa
 7. Boštjan Lesar, Miha Humar, Primož Oven: Dejavniki naravne odpornosti lesa in njegova trajnost
 8. Vesna Žepič, Aleš Hančič, Ida Poljanšek, Primož Oven: Lastnosti sušene mikro- in nanofibrilirane celuloze
 9. Primož Oven, Ida Poljanšek, Viljem Vek: Pinosilvini kot dragocene bioaktivne spojine v lesu borov
 10. Niko Torelli, Dušan Robič, Martin Zupančič, Primož Oven, Franc Ferlin, Bojana Križaj: Električna upornost kot kazalec zdravstvenega stanja in možnosti jelk za preživetje na območjih z zračno polucijo
 11. Niko Torelli, Primož Oven, Martin Zupančič: Nastanek in značilnosti barierne cone ter lesa nastalega po ranitvi
 12. Primož Oven: Odziv drevesnih tkiv na poškodbe in infekcijo
 13. Niko Torelli, Bojana Križaj, Primož Oven, Martin Zupančič, Katarina Čufar: Schleimzellen in der Rinde und traumatische Harzkanale sterbender Tannen
 14. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Metode za raziskave sezonske dinamike kambijeve aktivnosti
 15. Primož Oven: Zgodovina lesarske znanosti
 16. Primož Oven: Odziv drevesnih tkiv na poškodbe in infekcijo 2. kambijeva cona
 17. Primož Oven: Zgodovina lesarske znanosti
 18. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Modela nastanka ligninskega polimera
 19. Maks Merela, Aleš Straže, Primož Oven, Niko Torelli: Osnovna gostota, permeabilnost in zgradba reakcijskih con pri bukvi
 20. Niko Torelli, Željko Gorišek, Primož Oven, Maks Merela: Mokro srce pri jelki (Abies alba. Mill.)
 21. Maks Merela, Primož Oven, Katarina Čufar: Merjenje dimenzij trahej hrasta (Quercus sp.) na makroskopskem nivoju s sistemom za analizo slike - Lucia G
 22. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Vpliv eksogenih in endogenih dejavnikov na ksilogenezo
 23. Viljem Vek, Primož Oven, Gregor Rep: Vsebnost skupnih fenolov v beljavi, rdečemu srcu in poranitvenem lesu pri bukvi (Fagus sylvatica)
 24. Maks Merela, Igor Serša, Urška Mikac, Primož Oven: Nova NMR metoda za natančno in hitro določevanje vlažnosti lesa
 25. Boštjan Lesar, Martin Zupančič, Franc Pohleven, Primož Oven, Miha Humar: Vpliv širine branik hrastovine in deleža ekstraktivov na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam lesa
 26. Primož Oven, Viljem Vek, Ida Poljanšek: Flavonoidi lesa in drevesne skorje
 27. Viljem Vek, Primož Oven: Vpliv različnih polarnih topil na delež celokupnih fenolov v lesnih ekstraktih
 28. Viljem Vek, Primož Oven: Določitev vsebnosti flavonoidov v bukovini s kolorimetrično metodo
 29. Lena Marion, Jožica Gričar, Primož Oven: Wood formation in urban Norwey maple trees studies by the micro-coring method
 30. Jožica Gričar, Martin Zupančič, Katarina Čufar, Primož Oven: Regular cambial activity and xylem and phloem formation in locally heated and cooled stem portions of Norway spruce
 31. Jožica Gričar, Martin Zupančič, Katarina Čufar, Primož Oven: Odziv kambija navadne smreke (Picea abies) na ogrevanje in hlajenje debla
 32. Primož Oven, Martin Zupančič, Maks Merela, Niko Torelli: Zgradba reakcijskih con pri bukvi (Fagus sylvatica L.)
 33. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Sezonska dinamika ksilogeneze in floemogeneze pri navadni jelki (Abies alba Mill.)
 34. Maks Merela, Igor Serša, Urška Mikac, Primož Oven: Uporaba magnetno resonančnega slikanja za raziskave anatomije in vlažnosti lesa
 35. Katarina Čufar, Blaž Demšar, Martin Zupančič, Gerald Koch, Primož Oven: Anatomija lesa za loke godal
 36. Ida Poljanšek, Viljem Vek, Primož Oven: Določitev galne kisline, pirokatehola, floroglucinola, resorcinola in katehinas tankoplastno kromatografijo